Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČELA IZRADA NOVOG AKTA O VREDNOVANJU, IZBORU, FINANSIRANJU I PRAĆENJU ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA: RADNA GRUPA NASTAVLJA RAD U TRI PODGRUPE PREMA NAUčNIM OBLASTIMA I TO PRIRODNO -MATEMATIčKE I MEDICINSKE NAUKE, DRUšTVENO- HUMANISTIčKE NAUKE I TEHNIčKO-TEHNOLOšKE I BIOTEHNIčKE NAUKE, KAKO BI SVAKA PODGRUPA U SVOJOJ OBLASTI DEFINISALA SPECIFIčNOSTI SVOJE OBLASTI


Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja počela je izradu novog akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju istraživačkih projekata.

Prvi sastanak Radne grupe za izradu predloga novog akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016-2019. godine održan je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Radnu grupu formiralo je Ministarstvo, a članove Radne grupe predložili su predsednici matičnih naučnih odbora.

Na prvom sastanku, dogovoreno je da Radna grupa nastavi rad u tri podgrupe prema naučnim oblastima i to prirodno -matematičke i medicinske nauke, društveno- humanističke nauke i tehničko-tehnološke i biotehničke nauke, kako bi svaka podgrupa u svojoj oblasti definisala specifičnosti svoje oblasti.

Radna grupa broji 19 članova, a Grupom koordinira dr Nikola Tanić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zadužen za nauku.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 08.07.2016.
Naslov: Redakcija