Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA USVAJANJE ZAKONA O LUSTRACIJI "PRELETAČA" KOJI BI SE BAZIRAO NA TRGOVINI UTICAJEM, IZ ČLANA 366. KRIVIČNOG ZAKONIKA: SVI POLITIčARI KOJI NAKON IZBORA NAPUšTAJU SVOJU IZBORNU LISTU ILI PRELAZE U DRUGU POLITIčKU OPCIJU, ZAKONOM BI BILI SANKCIONISANI ODUZIMANJEM MANDATA ILI IZRICANJEM VIšEGODIšNJE ZABRANE KANDIDOVANJA U IZBORNOM PROCESU NA LOKALNOM, POKRAJINSKOM I REPUBLIčKOM NIVOU, ODNOSNO ZABRANE OBAVLJANJA BILO KAKVE JAVNE FUNKCIJE U PERIODU OD NAJMANJE DESET GODINA


Nacionalna koalicija za decentralizaciju saopštila je da pokreće inicijativu za donošenje Zakona o lustraciji "preletača", koji bi se bazirao na trgovini uticajem, iz člana 366. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).

Pokretanje krivičnog postupka dalo bi mogućnost oduzimanja mandata poslanicima i odbornicima koji prekrajaju izbornu volju građana, težeći ka potencijalnom unovčavanju svojih funkcija, piše u saopštenju.

Kako se konstatuje, samo dva meseca nakon održanih lokalnih izbora u Srbiji, sastav lokalnih parlamenata se razlikuje od izbornih rezultata. Odbornici izabrani sa lista jedne partije prelaze u drugu stranku, neretko sasvim suprotnih programskih i vrednosnih opredeljenja.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju smatra da su ova "preletanja" suštinski slučajevi prekrajanja izborne volje građana i obesmišljavanje procesa izbora i glasanja.

Reč je o zloupotrebi poverenja građana koja se dešavala i ranije, trgovini mandatima u kojoj ne znamo šta se prodaje i po kojoj ceni.

"Svi političari koji nakon izbora napuštaju svoju izbornu listu ili prelaze u drugu političku opciju, Zakonom o lustraciji "preletača" sankcionisali bi se, tako što bi im se, po našem predlogu, oduzimali mandati ili izrekla višegodišnja zabrana kandidovanja u izbornom procesu na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou, odnosno izrekla zabrana obavljanja bilo kakve javne funkcije u periodu od najmanje deset godina", rekao je predsednik Upravnog odbora Nacionalne koalicije za decentralizaciju Mladen Jovanović.

Dosadašnja praksa "javne osude" preletanja nije uspela da umanji broj takvih slučajeva, koji su naprotiv sve češći, tako da je jedino efikasno i održivo rešenje - sankcionisanje.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014)

Trgovina uticajem

Član 366

(1) Ko zahteva ili primi nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugog, neposredno ili preko trećeg lica, da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili pretpostavljenog uticaja, posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ko drugom neposredno ili preko trećeg lica obeća, ponudi ili da nagradu ili kakvu drugu korist da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili pretpostavljenog uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja, kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Ko koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljeni uticaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko drugom neposredno ili preko trećeg lica obeća, ponudi ili da nagradu ili kakvu drugu korist da koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili stvarni ili pretpostavljen uticaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(5) Ako je za posredovanje iz stava 3. ovog člana zahtevana ili primljena nagrada ili kakva druga korist, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(6) Strano službeno lice koje učini delo iz st. 1. do 4. ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to delo.

(7) Nagrada i imovinska korist oduzeće se. 

Izvor: Vebsajt RTV, 07.07.2016.
Naslov: Redakcija