Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRŽAVA PREDLAŽE RAD OD KUĆE DO DALJEG: Ukoliko im dozvoljava priroda delatnosti koju obavljaju, poslodavci mogu da omoguće zaposlenima takav način organizacije rada


U moru akata i uredbi koje se odnose na organizovanje rada poslodavaca u toku vanrednog stanja, a koje su od prestale da važe jer je u Srbiji ukinuto vanredno stanje, izuzetak je zaključak kojim je data preporuka poslodavcima da zaposlenima, koji su imali obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja, omoguće korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019, zaključno sa 31. decembrom 2020. Uz to, u Ministarstvu za rad i zapošljavanje apeluju na poslodavce da, ukoliko im dozvoljava priroda delatnosti i posla koji obavljaju, zaposlenima koji su za vreme vanrednog stanja radili od kuće, omoguće nastavak takvog rada do daljeg.

Nadležni predlažu da se rad od kuće tamo gde je to moguće nastavi do uspostavljanja javnog prevoza u punom obimu i nastavka rada vrtića i produženog boravka za decu. Rad od kuće je, inače, u Srbiji već regulisan, kao vrsta ugovora o radu i kao povremeno obavljanje poslova od kuće, uz saglasnost zaposlenog i poslodavca. Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) utvrđena je mogućnost rada od kuće članom 42, kroz zaključivanje ugovora za obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i od kuće), ali i članom 50, kojim je propisano da, kada zaposleni po pravilu obavlja poslove u prostorijama poslodavca, onda se oni mogu sporazumeti da radnik jedan period radnog vremena u okviru ugovorenog radnog vremena poslove obavlja od kuće. Ovakav način obavljanja poslova predviđen je i najnovijom direktivom EU o transparentnim uslovima rada koja će važiti tek od sledeće godine, a kojoj bi i Srbija morala da se prilagodi.

Kada je reč o upućivanju zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, stupanjem na snagu odluke o ukidanju vanrednog stanja, sve zahteve poslodavci će ubuduće podnositi po redovnoj proceduri, koja je važila pre početka vanrednog stanja, napominju u ministarstvu i podsećaju da ih mogu poslati i preporučenom pošiljkom na adresu Ministarstava za rad i zapošljavanje – Nemanjina 22–26, 11000 Beograd.

Rešenja ministarstva o davanju saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, u periodu dok je bila na snazi odluka o proglašenju vanrednog stanja, izdata su sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja, a to je bio 6. maj. Zbog toga, ukoliko poslodavci imaju i dalje potrebu da upućuju zaposlene na plaćeno odsustvo, treba da podnesu nove zahteve, uz mišljenje reprezentativnog sindikata grane ili delatnosti osnovanog na republičkom nivou – napominju u Ministarstvu i skreću pažnju poslodavcima na to da, ukoliko planiraju podnošenje zahteva u skladu sa članom 116 stav 2 Zakona o radu, vode računa o rokovima, koje je neophodno poštovati, ne samo po tom zakonu već i po Zakonu o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).

Izvor: Vebsajt Politika, Marija Brakočević, 08.05.2020.
Naslov: Redakcija