Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  US, 55/14, 96/15  dr. zakon, 9/16  US i 24/18), u članu 42. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Za prekršaje koji se odnose na trenutno izmerenu brzinu i srednju (prosečnu) brzinu odgovoran je vozač koji je upravljao vozilom u trenutku kad je brzina izmerena, odnosno utvrđena."

Član 2.

U članu 44. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        130 km/h na auto-putu,".

Član 3.

U članu 45. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        80 km/h – za autobuse i autobuse sa priključnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, ali nije veća od 7.500 kg, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 100 km/h, ".

Član 4.

U članu 329. stav 1. posle reči: "sati" dodaju se reči: "i novčanom kaznom u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara".

U stavu 2. posle reči: "sati" dodaju se reči: "i novčanom kaznom u iznosu od 130.000 do 150.000 dinara".

Član 5.

U članu 330. stav 1. reči: "vozač koji" menjaju se rečima "vozač ili lice koje".

U stavu 7. reči: "iz tačke 4) " zamenjuju se rečima: "iz stava 1. tačka 4) ".

Član 6.

U članu 331. stav 1. tačka 81) reči: "ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive," brišu se.

Član 7.

U članu 332a stav 1. tačka 4) broj: "44" zamenjuje se brojem "43".

U tački 22. reči: "ukoliko nema propisane registarske tablice," brišu se.

Član 8.

U članu 335. stav 1. tačka 9) broj: "20" zamenjuje se brojem "30".

Član 9.

U članu 338. stav 1. tačka 5) broj: "20" zamenjuje se brojem "30".

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".,

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ovaj zakon donosi se iz razloga uočene potrebe za njegovim izmenama u cilju usklađivanja rešenja koje se odnosi na ograničenje brzine na autoputu sa rešenjima u većini zemalja Evropske unije, kao što su Slovenija, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Italija, Francuska, Austrija itd.

Naime, ograničenje brzine na autoputevima u pomenutim, kao i drugim zemljama članicama EU iznosi 130 km/h, pa je u tom smislu, u odnosu na sada propisano rešenje u našem zakonodavstvu-ograničenje brzine do 120 km/h na autoputu, navedeno ograničenje brzine povećano za 10 km/h.

Predloženim rešenjem se, takođe, vrši usklađivanje sa odredbom člana 68. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim putevima ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 123/07, 101/11 i 93/12), kojim je propisano da se autoput mora izgraditi tako da ostali elementi puta (poluprečnik krivine, uzdužni nagib, ivične trake isl), omogućavaju brzinu od najmanje 130 km/h, a zavisno od konfiguracije terena, brzinu od najmanje 100 km/h.

Predloženim izmenama izvršeno je i pooštravanje sankcije propisane za nasilničku vožnju predviđanjem izricanja novčane kazne uz kaznu rada u javnom interesu.

Takođe, neophodno je korigovanje određenih grešaka načinjenih u prethodnom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", broj 24/18).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

 U članu 1. Predloga zakona predložena je dopuna člana 42. Zakona u cilju preciziranja odgovornosti za prekršaje koji se odnose na trenutno izmerenu brzinu i srednju (prosečnu) brzinu.

U članu 2. Predloga zakona predložena je izmena člana 44. stav 1. tačka 1) Zakona kojom se dozvoljena brzina kretanja na autoputu povećava na 130 km/h, u cilju usklađivanja sa odredbom člana 68. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim putevima, a na osnovu inicijative Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i saglasnosti Javnog preduzeća "Putevi Srbije".

U članu 3. Predloga zakona predložena je izmena člana 45. stav 1. tačka 1) Zakona kojom se od dodatnog ograničenje brzine kretanja prema vrsti vozila izuzimaju teretna vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, imajući u vidu da se po tehničko-eksploatacionim karakteristikama ne razlikuju od putničkih vozila, kao i činjenicu da dodatno ograničenje brzine prema vrsti vozila za navedena vozila ne postoji u drugim evropskim državama.

U članu 4. Predloga zakona predložena je dopuna člana 329. stav 1. i 2. Zakona kojom se za prekršaje nasilničke vožnje pored kazne zatvora ili kazne rada u javnom interesu, propisuje i obavezna novčana kazna, u cilju pooštravanja sankcija za prekršaje koji spadaju u najgrublje vidove protivpravnog ponašanja u saobraćaju.

U članu 5. Predloga zakona predložena je dopuna člana 330. stav 1. Zakona u cilju potpunijeg određivanja lica na koja se odnose prekršaji nabrojani u navedenom stavu, dok je izmena stava 7. predložena u cilju tačnog definisanja pravne kvalifikacije. Izvršeno je i preciziranje subjekta odgovornosti koji se kažnjava za učinjeni saobraćajni prekršaj, predviđanjem da to može biti vozač, kao i svako drugo lice koje upravlja motornim vozilom, turističkim vozom, tramvajem, a pod uslovima propisanim članom 330. stav 1. Zakona.

U članu 6. Predloga zakona predložena je izmena člana 331. stav 1. tačka 81) Zakona, kojom je razdvojena kaznena odredba koja se odnosi prekršaj neposedovanja propisanih registarskih tablica na vozilu, od kaznene odredbe koja se odnosi prekršaj koji se čini ukoliko tablice, odnosno registraciona nalepnica nisu postavljene na propisan način ili su nečitljive. Predviđanjem nekažnjavanja lica koja upravljaju vozilom sa nepropisno postavljenim, kao i nečitljivim tablicama odnosno registracionim nalepnicama (član 6. Predloga zakona), izvršeno je delimično usaglašavanje sa dispozicijom odredbe člana 268. stav 6. Zakona.

U članu 7. Predloga zakona predložena je izmena člana 332a stav 1. tačka 4) Zakona, u cilju usklađivanja kaznene sa materijalnom odredbom. Predviđanjem kažnjavanja vozača koji upravlja vozilom samo u slučaju kada nema propisane registarske tablice (član 7. Predloga zakona), izvršeno je delimično usaglašavanje sa dispozicijom odredbe člana 268. stav 6. Zakona. Takođe, uzeto je u obzir i to da lice koje upravlja takvim vozilom ne mora u svakom slučaju snositi odgovornost za navedeni propust, posebno u slučaju kada lice ne upravlja sopstvenim vozilom.

U članu 8. Predloga zakona predložena je izmena člana 335. stav 1. tačka 9) Zakona, u cilju usklađivanja sa članom 168. stav 1. Zakona o prekršajima.

U članu 9. Predloga zakona predložena je izmena člana 338. stav 1. tačka 5) Zakona, u cilju usklađivanja sa članom 168. stav 1. Zakona o prekršajima.

U članu 10. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU I STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Ovaj zakon se donosi po hitnom postupku i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" da bi se sprečio nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 10.05.2018.