Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: ROK ZA UPLATU DRUGE RATE POREZA NA IMOVINU 16. MAJ 2016. GODINE. DO DOSPELOSTI PORESKE OBAVEZE PO REšENJU O UTVRđIVANJU POREZA NA IMOVINU ZA PORESKU GODINU, OBVEZNIK POREZ PLAćA AKONTACIONO - U VISINI OBAVEZE ZA POSLEDNJE TROMESEčJE PRETHODNE PORESKE GODINE


Druga ovogodišnja rata poreza na imovinu stiže na naplatu u nedelju, 15. maja 2016. godine. U većini opština i gradova ovih dana su zauzeti formiranjem nove lokalne vlasti tako da će se i druga rata, baš kao i prva, izmirivati prema prošlogodišnjim obavezama za isti period. Obveznike tog poreza to ne treba da čudi pošto opštinske administracije nisu žurile ni kada nije bilo izbora. Rešenja su mahom stizala leti, kao što će i ove godine. Svi su izgledi će po novim rešenjima biti izmirivana pretposlednja ovogodišnja rata poreza na imovinu, koja "pada" 15. avgusta. Ali i bez konačnih rešenja o porezu na imovinu, obveznici nemaju preteranog razloga za brigu jer će novi iznosi poreza biti slični prošlogodišnjim.

U skladu sa Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) zvanični rokza izmirenje druge rate poreza je 15. maj, a ove godine to je nedelja. Ako poslednji dan roka pada u neradni dan, obaveza se pomera za naredni, pa je ponedeljak 16. maj 2016. godine poslednji dan za izmirenje druge rate.

Obaveze su stare, ali su zato kazne za neizmirivanje poreza menjane, sada su manje. U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) za izbegavanje plaćanja poreza na imovinu za fizička lica predviđena je kazna od 5.000 dinara, dok se za svaki dan docnje naplaćuje zatezna kamata. Ona uvek iznosti deset odsto plus referentna kamatna stopa na godišnjem nivou.

Vlasnici kuća i stanova koji u njima i žive imaju poresku olakšicu. Oni plaćaju samo polovinu poreske sume za nekretninu. Tako im je naznačeno i u rešenju i tako i sada izmiruju obaveze. Što se tiče novih obveznika, vlasnika koji su promenili adresu, oni treba da se jave nadležnim poreskim upravama u svojoj opštini da bi ostvarili tu olakšicu.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 09.05.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija