Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: KONTROLNA LISTA ZA PREDUZETNIKE I PRIVREDNA DRUšTVA KOJA SE BAVE PRUżANJEM RAčUNOVODSTVENIH USLUGA I KONTROLNA LISTA ZA PRIVREDNA DRUšTVA ZA REVIZIJU


U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon), kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini obrasce kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Svrha objave jeste prevencija, edukacija i informacija nadziranim subjektima da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta treba da urade da bi svoje postupanje uskladili sa propisima i sprečili štetu, i šta će konkretno inspektor da kontroliše.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.

Imajući u vidu gore navedeno, Uprava za sprečavanje pranja novca, Grupa za nadzor objavila je Kontrolnu listu za preduzetnike i privredna društva koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i Kontrolnu listu za privredna društva za reviziju.

Pomenute liste možete preuzeti ovde:

Kontrolnа listа za računovođe

Kontrolnа listа za revizore

Izvor: Redakcija, 10.05.2016.