Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr.zakon, 10/19, 6/20 i 129/21), u članu 1. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

“Specifičnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja za potrebe unutrašnjih poslova uređuju se ovim zakonom i propisima u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i unutrašnjih poslova. “

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 2.

U članu 23. stav 1. posle reči: “ Republike Srbije, dodaju se reči: “osim u ustanovi iz člana 90. stav 2. ovog zakona”.

Član 3.

U članu 25. stav 2. reč: “dve”, zamenjuje se rečju: “četiri”.

Član 4.

U članu 28. stav 7. reči: “koja se prilagođava školskoj godini”, zamenjuju se rečima: “u skladu sa posebnim zakonom”.

Član 5.

U članu 74. stav 1. reč: “petog”, zamenjuje se rečju: “četvrtog”.

U stavu 2. reč: “šestog”, zamenjuje se rečju: “petog”, a reči: “na kraju” zamenjuju se rečima: “u toku”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Učenik se ocenjuje najmanje dva puta u polugodištu iz vladanja.” Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 6.

U članu 75. stav 3. reč: “šestog”, zamenjuje se rečju: “petog”.

Član 7.

U članu 76. stav 4. posle reči: “učeniku” dodaju se reči: “u saradnji sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, “.

Član 8.

U članu 78. stav 4. briše se, a dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 9.

U članu 79. stav 2. tačka 12) posle reči: “zakonom”, dodaju se zapeta i reči: “a za učenike koji pohađaju nastavu u ustanovi iz člana 90. stav 2. ovog zakona – pravo na smeštaj, ishranu, vaspitni rad i druga prava, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast unutrašnjih poslova”.

Član 10.

U članu 82. stav 5. menja se i glasi:

“Direktor škole, u saradnji sa stručnim saradnikom i odeljenskim starešinom, rešenjem odlučuje o prigovoru iz stava 1. tačka 1) ovog člana – na ocenu iz obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti u toku školske godine, u roku od tri dana, uz prethodno pribavljenu izjavu nastavnika, odnosno u roku od 24 sata o prigovoru iz stava 1. tač. 2) ovog člana - na zaključnu ocenu iz obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti na kraju prvog i drugog polugodišta i iz tačke 3) ovog člana - prigovor na ispit, uz prethodno pribavljene izjave nastavnika.”

U stavu 6. posle reči: “ocenu”, dodaju se reči: “u toku školske godine”. Posle stava 11. dodaje se stav 12. koji glasi:

“Direktor škole, u saradnji sa stručnim saradnikom rešenjem odlučuje o prigovoru iz stava 1. tačka 1) ovog člana – na ocenu iz vladanja u toku školske godine u roku od tri dana, prethodno pribavljajući izjavu odeljenjskog starešine.”

Dosadašnji stav 12. koji postaje stav 13. menja se i glasi:

“Ako direktor u saradnji sa stručnim saradnikom oceni da je prigovor na zaključnu ocenu iz vladanja osnovan i da ocenjivanje nije izvedeno u skladu sa propisima, upućuje odeljenskom veću na razmatranje i ponovno odlučivanje.”

U dosadašnjem stavu 14. koji postaje stav 15, posle reči: “lica”, dodaju se reči:

“da obrazuje komisiju.”

Dosadašnji st. 15-17. postaju st. 16-18.

Član 11.

U članu 83. stav 1. menja se i glasi:

“ Prema učeniku koji vrši povredu pravila ponašanja u školi ili ne poštuje odluke direktora i organa škole, neopravdano izostane sa nastave pet časova, odnosno koji svojim ponašanjem ugrožava druge u ostvarivanju njihovih prava, kao i u slučaju sumnje da je počinio težu povredu obaveze učenika i povredu zabrane, škola će uz učešće roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, pojačati vaspitni rad aktivnostima: u okviru odeljenjske zajednice, stručnim radom odeljenjskog starešine, pedagoga, psihologa i posebnih timova, a kada je to neophodno škola sarađuje i sa odgovarajućim ustanovama socijalne, odnosno zdravstvene zaštite, sa ciljem određivanja i pružanja podrške učeniku u vezi sa promenom njegovog ponašanja. “

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2-5. koji glase:

“Odeljenjski starešina vodi posebnu evidenciju o pojačanom vaspitnom radu, u koju se unose podaci o: događaju, učesnicima, vremenskoj dinamici, preduzetim aktivnostima i merama i rezultatima pojačanog vaspitnog rada.

Odeljenjski starešina, zajedno sa stručnim saradnicima, odnosno sa timom za zaštitu od diskriminacije, nasilja zlostavljanja i zanemarivanja ili timom za inkluziju sačinjava plan pojačanog vaspitnog rada koji traje do okončanja vaspitno- disciplinskog postupka.

Rezultate pojačanog vaspitnog rada direktor, odnosno nastavničko veće uzima u obzir prilikom izricanja vaspitno - disciplinske mere.

Sa učenikom koji van prostorija škole, odnosno drugog prostora u kome škola realizuje obrazovno-vaspitni rad, učini povredu zabrane iz čl. 110-112. ovog zakona, u školi se realizuje pojačan vaspitni rad, uz preduzimanje drugih aktivnosti u skladu sa propisom kojim se uređuje protokol postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 7, u tački 3) posle reči: “škole”, dodaju se reči: “doma učenika ili druge organizacije ili organa u čijem objektu ostvaruje pravo na smeštaj, ishranu i vaspitni rad,”.

U dosadašnjem stavu 4. reči: “ stava 3.” zamenjuju se rečima: “stava 7.”. Dosadašnji stav 5. postaje stav 8.

Član 12.

U članu 84. stav 1. tačka 6) posle reči: “učenikom”, dodaju se reči: “(u realizaciji operativnog plana zaštite i plana pojačanog vaspitnog rada);”.

U stavu 3. posle reči: “prijavu”, dodaju se reči: “nadležnom javnom tužilaštvu”.

Član 13.

U članu 85. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Prijavu nasilja, odnosno zabrane iz člana 111. ovog zakona škola prijavljuje Ministarstvu u skladu sa propisom kojim se uređuje protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. “

U stavu 2. koji postaje stav 3. reči: “osam dana”, zamenjuju se rečima: “pet radnih dana”, reči: “odmah, a”, brišu se, a reči: “dva dana”, zamenjuju se rečima: “dva radna dana”.

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 7. daje se novi stav 8. koji glasi:

“U okviru pojačanog vaspitnog rada sa učenicima se realizuje i društveno- korisni, odnosno humanitarni rad.”

Dosadašnji stav 7. postaje stav 9.

Dosadašnji stav 8. briše se i dodaju se st. 10-15. koji glase:

“Ukoliko u toku trajanja vaspitno-disciplinskog postupka učenik srednje škole, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik podnese zahtev da se učenik ispiše iz škole, škola će doneti rešenje kojim se izdavanje ispisnice odlaže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka.

Na rešenje iz stava 10. ovog člana učenik, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik nema pravo žalbe.

Rešenje iz stava 10. ovog člana škola donosi u roku od dva radna dana od dana podnošenja zahteva.

Prilikom prevođenja, odnosno upisivanja učenika u drugu školu u toku školske godine, podaci o izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama moraju biti uneti u odgovarajući deo obrasca prevodnice, odnosno ispisnice.

Škola u kojoj učenik nastavlja školovanje je u obavezi da prati ponašanje učenika i sprovodi pojačan vaspitni rad u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad i drugim ustanovama spoljašnje zaštitne mreže.

Bliže uslove o načinu, sadržaju, dužini, mestu i vremenu obavljanja i drugim pitanjima od značaja za obavljanje društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada iz stava 8. ovog člana, propisuje ministar. “

Član 14.

U članu 86. stav 1. tačka 2) posle reči: “domom”, dodaju se reči: “ukoliko druge izrečene mere i aktivnosti ne dovode do poboljšanja u ponašanju učenika; “.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Kada se učeniku izrekne mera isključenje iz škole, odnosno škole sa domom, škola je dužna da o tome obavesti nadležni centar za socijalni rad kako bi preduzeli mere iz svoje nadležnosti.”

Dosadašnji st. 2-4. postaju st. 3-5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. posle reči: “odgovornosti”, dodaju se reči: “i utiče na ocenu iz vladanja u toku polugodišta i na zaključnu ocenu iz vladanja”.

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

“Izuzetno, odeljenjski starešina predlaže odeljenjskom veću smanjenje zaključne ocene iz vladanja na kraju drugog polugodišta učeniku koji učini težu povredu obaveze učenika ili povredu zabrane iz čl. 110-112. ovog zakona na kraju drugog polugodišta, kada nije moguće voditi vaspitno-disciplinski postupak, utvrditi odgovornost i voditi pojačani vaspitni rad.”

Dosadašnji st. 6. i 7. brišu se.

U stavu 9. posle reči: “dana”, dodaju se reči: “ od dana saznanja”. Stav 15. briše se.

Član 15.

U članu 90. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Srednju školu za potrebe unutrašnjih poslova može osnovati samo Republika Srbija. “

Dosadašnji st. 2-8. postaju st. 3-9.

Član 16.

U članu 98. stav 4. reči: “ u skladu sa ovim i posebnim zakonom”, zamenjuju se rečima: “u skladu sa zakonom kojim se uređuje Nacionalni okvir kvalifikacija “.

U stavu 5. reči: “organizuje trening centar kao proširenu delatnost”, zamenjuju se rečima: “stekne status trening centra u skladu sa zakonom kojim se uređuje dualno obrazovanje”.

Član 17.

Član 106. stav 1. menja se i glasi:

“Kada organ nadležan za obavljanje poslova inspekcijskog, odnosno stručno- pedagoškog nadzora utvrdi da ustanova ne ispunjava propisane uslove za rad ili ne obavlja delatnost na propisani način, kao i u slučaju obustave rada ili štrajka organizovanog suprotno zakonu, odrediće joj rok za ispunjenje uslova, odnosno otklanjanje nepravilnosti u obavljanju delatnosti i o tome će obavestiti osnivača. “

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Kada ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ne postupi u datom roku po nalogu organa iz stava 1. ovog člana, odnosno kada organ upravljanja ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, Ministarstvo preduzima jednu od sledećih privremenih mera:

1)         razrešava organ upravljanja i imenuje privremeni organ upravljanja;

2)         razrešava direktora i postavlja vršioca dužnosti direktora;

3)         razrešava organ upravljanja i direktora i imenuje privremeni organ upravljanja i postavlja vršioca dužnosti direktora.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reči: “stava 1. tač. 2) i 4) “, zamenjuju se rečima: “stava 2. tač. 1) i 3) “.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: “stava 1. tačka 2) “, zamenjuju se rečima: “stava 2. tačka 1) “.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: “stava 1. tačka 3) “, zamenjuju se rečima: “stava 2. tačka 2) “ i dodaje novi stav 6. koji glasi:

“Kada organ nadležan za obavljanje poslova inspekcijskog, odnosno stručno- pedagoškog nadzora utvrdi da su otklanjanje nepravilnosti u obavljanju delatnosti privremeni organ upravljanja raspisuje i sprovodi konkurs za izbor direktora a ovlašćeni predlagači predlažu svoje predstavnike za novi organ upravljanja. “

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

“Vršilac dužnosti direktora ustanove i privremeni organ upravljanja obavljaju dužnosti dok se ne otklone nepravilnosti u obavljanju delatnosti i ne izaberu stalni organi ustanove, a najduže šest meseci. “

Dosadašnji st. 6-7. brišu se Stav 8. menja se i glasi:

“Ako vršilac dužnosti direktora ustanove i privremeni organ upravljanja ne otklone utvrđene nepravilnosti i ne izaberu se stalni organi ustanove, Ministarstvo rešenjem produžava rok za još šest meseci ili zabranjuje rad ustanove.”

Član 18.

U članu 116. posle stava 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:

“Izuzetno od st. 2, 4. i 5. ovog člana, članove školskog odbora ustanove iz člana 90. stav 2. ovog zakona imenuje i razrešava Vlada, po tri iz reda zaposlenih, roditelja učenika i pripadnika ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova školskog odbora.”

Dosadašnji st. 9-15. postaju st. 10-16.

Član 19.

U članu 117. stav 3. tačka 7) reči: “stav 9. “, zamenjuju se rečima: “stav 10”. U stavu 4. reči: “i 5)” zamenjuju se rečima: “i 7) “.

Član 20.

U članu 123. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Direktora ustanove iz člana 90. stav 2. ovog zakona imenuje ministar, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove.”

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. posle reči: “mandata direktora”, dodaju se reči: “ili prestanka vršenja dužnosti direktora navršavanjem 65 godina života”.

Dosadašnji st. 7-10. postaju st. 8-11.

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 12. reči: “stava 10.”, zamenjuju se rečima: “stava 11.”

U dosadašnjem st. 17. i 18. koji postaju st. 18. i 19. reči: “stava 16.”, zamenjuju se rečima: “stava 17.”

Dosadašnji st. 19-21. postaju st.20-22.

Član 21.

U članu 125. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Vršilac dužnosti direktra ustanove iz člana 90. stav 2. ovog zakona imenuje se uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove.”

Dosadašnji st.2-5. postaju st. 3-6.

Član 22.

U članu 126. stav 1. tačka 22) menja se i glasi:

“22) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu u skladu sa članom 84. stav 3. ovog zakona;”.

Član 23.

U članu 130. posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

“Saradnici na poslovima kojima se unapređuju nega, ishrana, preventivno- zdravstvena i socijalna zaštita dece u predškolskoj ustanovi mogu da učestvuju u radu vaspitno-obrazovnog veća bez prava odlučivanja. “

Dosadašnji st. 6-20. postaju st. 7-21.

Član 24.

U članu 139. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi:

“Ispunjava bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi – za zaposlene u ustanovi iz člana 90. stav 2.ovog zakona. “

Član 25.

U članu 141. stav 2. posle reči: “zakona” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: “a nastavnika stručnog predmeta u oblasti zdravstva i sa odgovarajućom specijalizacijom”, brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi st. 3. i 4. koji glase:

“Poslove nastavnika stručnog predmeta u oblasti zdravstva može da obavlja lice sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140. st. 1. i 2. ovog zakona i sa odgovarajućom specijalizacijom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko u ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nije izvršen prijem u radni odnos kandidata za poslove nastavnika sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana

140. st. 1. i 2. ovog zakona, na osnovu preuzimanja zaposlenog sa liste zaposlenih za čijim radom je u potpunosti ili delimično prestala potreba i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom ili na osnovu ponovljenog konkursa, u radni odnos može da bude primljeno lice koje ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, iako studije drugog stepena koje je završio nisu iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. “

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 5. reči: “Izuzetno, poslove”, zamenjuju se rečju: “Poslove”.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

“Poslove nastavnika stručnih predmeta u školi iz člana 90. stav 2. ovog zakona mogu da obavljaju i zaposleni u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove. “

Dosadašnji st. 5- 7.postaju st. 8-10.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 11. reči: “na osnovu položenog standardizovanog testa koji izrađuje Ministarstvo”, brišu se.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 12.

Posle dosadašnjeg stava 10, koji postaje stav 13. dodaje se novi stav 14. koji glasi:

“Stepen i vrstu obrazovanja nastavnika stručnih predmeta u školi iz člana 90.

stav 2. ovog zakona, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, propisuje ministar. “

Dosadašnji st. 11-12. postaju st. 15-16.

Član 26.

U članu 144. stav 2. posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi:

“6) lice zaposleno u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove koje izvodi nastavu iz stručnih predmeta u školi iz člana 90. stav 2. ovog zakona.”

Član 27.

U članu 155. u stavu 9. posle reči: “zvanjem,”, dodaju se reči: “a u ustanovi iz člana 90. stav 2 ovog zakona i zaposleni u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, “.

Član 28.

U članu 157. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

“Izuzetno od stava 3. ovog člana, nastavniku može biti produžen rad u inostranstvu na period duži od četiri godine.”.

Dosadašnji st. 4-7. postaju st. 5-8.

Član 29.

U članu 160. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

“1) 24 školska časa (u daljem tekstu: čas) neposrednog rada sa učenicima, od čega 20 časova nastave obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti, s tim da se neposredni rad do 24 časa dopunjuje i drugim oblicima rada (dopunska i dodatna nastava, individualni, pripremni rad i drugi) u skladu sa planom nastave i učenja; “.

Tačka 3) menja se i glasi:

3) 24 časa neposrednog rada sa učenicima u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i za rad nastavnika u odeljenju za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u osnovnoj školi, od čega 20 časova nastave obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti, s tim da se neposredni rad do 24 časa dopunjuje i drugim oblicima rada (dopunska i dodatna nastava, individualni, pripremni rad i drugi) u skladu sa planom nastave i učenja; “.

U stavu 2. posle tačke 2), dodaje se tačka 2a koja glasi:

2a) 25 sati neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa decom na bolničkom lečenju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi; “.

Član 30.

U članu 164. stav 1. u tački 4) posle reči: “ustanovi”, tačka i zapeta se zamenjuju zapetom i dodaju reči: “osim službenog oružja u ustanovi iz člana 90. stav 2. ovog zakona;”.

Član 31.

U članu 187. stav 2. u tački 1) posle reči: “sata”, dodaje se reč: “dnevno”, a posle reči: “sedišta”, dodaje se reč: “predškolske “.

U tački 2) posle reči: “invaliditetom”, dodaju se reči: “u razvojnoj grupi u predškolskoj ustanovi”.

U tački 3) posle reči: “lečenju “, dodaju se reči: “u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, u bolničkoj grupi “.

Stav 4. menja se i glasi:

“Bliže uslove i merila za utvrđivanje sredstava za ostvarivanje programa iz stava 2. tač. 1)–3) ovog člana propisuje ministar. “

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

“Sredstva za ostvarivanje prava iz člana 79. stav 2. tačka 12) ovog zakona, za učenike koji pohađaju nastavu u školi iz člana 90. stav 2. ovog zakona, obezeđuju se u budžetu Republike Srbije, na razdelu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.”

Član 32.

U članu 189. stav 1. u tački 1) posle reči: “po detetu,”, dodaju se reči: “izuzetno u visini od 100% od ekonomske cene po detetu ukoliko jedinica lokalne samouprave ima obezbeđena sredstva za te namene,”.

Član 33.

U članu 194. broj: “5.000 “, zamenjuje se brojem: “10.000”.

Član 34.

U članu 195. broj: “30.000”, zamenjuje se brojem: “40.000”.

Član 35.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 129/21), u članu 50. st. 1. i 2. posle reči: “ovog zakona”, dodaju se reči: “i posebnog zakona”.

Član 36.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U cilju unapređivanja douniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja, posebno jačanja vaspitne funkcije obrazovno-vaspitnih ustanova, kao i preciziranja i usklađivanja pojedinih odredaba Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21), u daljem tekstu: Zakon), potrebno je izvršiti izmene i dopune ovog zakona.

Prema Strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine, Opšti cilj 1. jeste povećani kvalitet nastave i učenja, pravednost i dostupnost douniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja i ojačana vaspitna funkcija obrazovno-vaspitnih ustanova.

Predložene izmene i dopune zakona treba da dovedu i do efikasnijih rešenja kroz odgovarajuće podzakonske akte, kada je u pitanju smanjivanje, odnosno prestanak nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, što je bio predmet rada i posebne radne grupe koja je formirana sa zadatkom da predloži odgovarajuće izmene u propisima iz oblasti obrazovanja. Kao rezultat rada radne grupe, izmenjene su i precizirane odredbe Zakona koje se odnose na ocenjivanje vladanja učenika, odgovornost učenika i roditelja, pojačan vaspitni rad prema učeniku koji vrši povredu pravila ponašanja u školi, kao i u slučaju sumnje da je počinio težu povredu obaveze učenika i povredu zabrane (sačinjava se plan i vodi se evidencija), predviđeno je da se u okviru pojačanog vaspitnog rada sa učenicima realizuje i društveno-korisni, odnosno humanitarni rad, odlaganje izdavanje ispisnice učeniku srednje škole do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka, utvrđena je obaveza prijavljivanja nasilja, pojačana je uloga centra za socijalni rad u određenim situacijama prilikom nastavljanja školovanja učenika u drugoj školi, kao i nakon isključenja iz škole i dr.

Predloženim izmenama i dopunama uređuju se i specifičnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja za potrebe unutrašnjih poslova (osnivanje ustanove, izbor direktora i v.d.direktora ustanove, sastav i imenovanje organa upravljanja ustanove, stepen i vrsta obrazovanja nastavnika koji izvode nastavu iz stručnih predmeta i dr. u skladu sa specifičnostima rada ove ustanove).

Druge izmene i dopune su predložene u cilju unapređivanja douniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja  - preciziranjem pojedinih odredaba, kao i novim rešenjima, u skladu sa zahtevima prakse, između ostalog kako bi se rešio i problem nedostajućeg kadra za nastavnike, pitanje norme neposrednog rada sa učenicima nastavnika i posebno vaspitača sa decom na bolničkom lečenju, produženje rada nastavnika u inostranstvu i dr. Precizirane su i odredbe o finansiranju iz budžeta Republike Srbije i posebno, predložena je izmena, odnosno dopuna u delu koji uređuje finansiranje iz budžeta jedinice lokalne samouprave koja daje pravni osnov za veću podršku jedinice lokalne samouprave za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u cilju povećanje društvene brige o deci i porodici, u skladu sa mogućnostima jedinice lokalne samouprave

S obzirom da navedena pitanja i probleme nije moguće rešiti donošenjem samo podzakonskih akata, to je donošenje izmena i dopuna Zakona, jedinim način za rešavanje problema i unapređivanje sistema na predloženi način.

III. OBJAŠNjENjE       OSNOVNIH    PRAVNIH       INSTITUTA     I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona vrši se dopuna u članu 1. Zakona, tako što se dodaje novi stav 5. kojim se utvrđuje, odnosno precizira da se specifičnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja za potrebe unutrašnjih poslova uređuju ovim zakonom i propisima u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i unutrašnjih poslova.

Članom 2. Nacrta zakona vrši se izmena u članu 23. Zakona, kako bi se ukazalo na specifičnosti upisa kada je u pitanju srednja škola za potrebe unutrašnjih poslova.

Članom 3. Nacrta zakona vrši se izmena u članu 25. Zakona, kako bi se izvršilo usaglašavanje propisa kojima se uređuje trajanje osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja.

Članom 4. Nacrta zakona vrši se izmena člana 28. Zakona, tako što se utvrđuje da se vaspitno-obrazovni rad predškolske ustanove ostvaruje u toku radne godine i vrši se upućivanje na poseban zakon, s obzirom na specifičnosti rada ovih ustanova u odnosu na škole koje obrazovno-vaspitni rad ostvaruju u toku školske godine.

Članom 5. Nacrta zakona kojim se menja član 74. Zakona, uvodi se novina kojom se utvrđuje da se vladanje ocenjuje brojčanom ocenom počev od petog razreda osnovne škole (dosadašnje rešenje od šestog razreda), i to u toku prvog i drugog polugodišta i to najmanje dva puta tokom polugodišta.

Članom 6. Nacrta zakona vrši se izmena člana 75. Zakona, kako bi se odredbe o opštem uspehu usaglasile sa predloženim rešenjima za ocenjivanja vladanja.

Članom 7. Nacrta zakona, kojim se menja član 76. Zakona, precizira se uloga roditelja prilikom izrade IOP-a od strane tima za dodatnu podršku detetu, odnosno učeniku, tako što se propisuje da se njegova izrada vrši u saradnji sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom.

Članom 8. Nacrta zakona menja se član 78. Zakona, tako što se brišu odredbe koje se odnose na pravo kandidata koji je stekao javnu ispravu o ostvarenom standardu kvalifikacije u celini i javnu ispravu o ostvarenom standardu ključnih kompetencija za opšteobrazovni deo srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, na polaganje završnog ispita i stručne mature, s obzirom da je ovo pitanje uređeno posebnim zakonom.

Članom 9. Nacrta zakona dopunjuje se član 79. Zakona, koji uređuje prava deteta i učenika, tako što propisuje da učenik koji pohađa nastavu u srednjoj škola za potrebe unutrašnjih poslova ima pravo na smeštaj, ishranu, vaspitni rad i druga prava, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast unutrašnjih poslova.

Članom 10. Nacrta zakona menja se član 82. Zakona, tako što se preciziraju odredbe u vezi sa podnošenjem prigovora na ocenjivanje, ocenu i ispit.

Članom 11. Nacrta zakona menja se član 83. Zakona, koji uređuje odgovornost učenika. Precizirano je da će i u slučaju sumnje da je počinio težu povredu obaveze učenika i povredu zabrane, škola uz učešće roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, pojačati vaspitni rad odgovarajućim aktivnostima Novina je i da odeljenski starešina ima obavezu da vodi posebnu evidenciju o pojačanom vaspitnom radu, da se sačinjava plan pojačanog vaspitnog rada koji traje do okončanja vaspitno- disciplinskog postupka, a da rezultate takvog pojačanog vaspitnog rada direktor, odnosno nastavničko veće uzima u obzir prilikom izricanja vaspitno-disciplinske mere. Posebno, sa učenikom koji van prostorija škole, odnosno drugog prostora u kome škola realizuje obrazovno-vaspitni rad, učini povredu zabrane iz čl. 110-112. ovog zakona, u školi se realizuje pojačan vaspitni rad, uz preduzimanje drugih aktivnosti propisanih propisom kojim se uređuje protokol postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Članom 12. Nacrta zakona dopunjuje se član 84. Zakona, koji uređuje odgovornost roditelja, tako što su precizirani oblici vaspitnog rada sa učenikom u kojima roditelj, odnosno drugi zastupnik ima obavezu da uzme aktivno učešće na poziv škole (u realizaciji operativnog plana zaštite i plana pojačanog vaspitnog rada), i posebno, izvršeno je preciziranja organa (nadležni javni tužilac) kojem škola podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika iz propisanih razloga.

Članom 13. Nacrta zakona vrši se izmena člana 85. Zakona, koji uređuje vaspitno-disciplinski popstupak, tako što se preciziraju rokovi u kojem direktor pokreće vaspitno-disciplinski postupak, a kao jedna od mera u oviru pojačanog vaspitnog rada sa učenicima utvrđuje se društvno-korisni, odnosno humanitarni rad (prema dosadašnjem rešenju obaveza obavljanja društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada učeniku se određivala uporedo sa izricanjem vaspitne, odnosno vaspitno-diciplinske mere).

Novina je i rešenje koje propisuje da  slučaj nasilja, odnosno zabrane iz člana 111. ovog zakona škola prijavljuje Ministarstvu, u skladu sa propisom kojim se uređuje protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Takođe, predložene izmene propisuju odlaganje ispisivanja učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, i to do okončanja ovog postupka, a da je, ukoliko nakon toga učenik želi i dalje da se ispiše, škola u obavezi da dozvoli ispisivanje i da u ispisnicu unese izrečenu vaspitno-disciplinska meru koja je za učenika izrečena tokom postupka. Škola u kojoj učenik nastavlja školovanje imaće obavezu da prati ponašanje učenika i sprovodi pojačan vaspitni rad u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad i drugim ustanovama spoljašnje zaštitne mreže.

Članom 14. Nacrta zakona menja se član 86. Zakona, tako što je kao novina, kada su u pitanju vaspitno-disciplinske mere predložena odredba koja propisuje da se mera isključenja učenika iz škole, odnosno škole sa domom izriče u slučaju ukoliko druge izrečene mere i aktivnosti ne dovedu do poboljšanja u ponašanju učenika, kao i da je u slučaju izricanja ove mere škola dužna da o tome obavesti nadležni centar za socijalni rad radi preduzimanja mera iz svoje nadležnosti.

Posebno, predviđeno je i da izrečena vaspitno-disciplinska mera utiče na ocenu iz vladanja u toku polugodišta i na zaključnu ocenu iz vladanja.

S obzirom da se u praksi dešava da učenik na kraju školske godine učini težu povredu obaveze učenika ili povredu zabrane, novim rešenjem propisuje se da izuzetno u tom slučaju odeljenjski starešina predlaže odeljenjskom veću smanjenje zaključne ocene iz vladanja na kraju drugog polugodišta, budući da tada nije moguće voditi vaspitno-disciplinski postupak, utvrditi odgovornost i sprovesti pojačani vaspitni rad.

Članom 15. Nacrta zakona dopunjuje se član 90. Zakona, tako što se dodaje novi stav 2. kojim se precizira da, za razliku od drugih obrazovno-vaspitnih ustanova, srednju školu za potrebe unutrašnjih poslova može osnovati samo Republika Srbija.

Članom 16. Nacrta zakona menja se član 98. Zakona, tako što u konkretnim slučajevima upućuje na posebne zakone. Precizira se da škola može da ostvaruje programe obuka, stručnog osposobljavanja i druge aktivnosti obrazovanja odraslih ukoliko stekne status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija, a drugom izmenom definiše se da škola koja ima odgovarajuću opremu i prostor tako da pored realizacije učenja kroz rad za svoje učenike, organizuje i učenje kroz rad za učenike drugih škola i praktičnu nastavu za obuke i stručno osposobljavanje, može da stekne status trening centra,u skladu sa zakonom kojim se uređuje dualno obrazovanje.

Članom 17. Nacrta zakona vrši se izmena člana 106. Zakona, u delu koji propisuje redosled preduzimanja mera koje se primenjuju kada organ nadležan za obavljanje poslova inspekcijskog, odnosno stručno-pedagoškog nadzora utvrdi da ustanova ne ispunjava propisane uslove za rad ili ne obavlja delatnost na propisani način, kao i u slučaju obustave rada ili štrajka organizovanog suprotno zakonu, i to na način da će nadležni organi ustanovi najpre odrediti rok za ispunjenje uslova, odnosno otklanjanje nepravilnosti u obavljanju delatnosti i o tome obavestiti osnivača. Međutim, ukoliko ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ne postupi u datom roku po nalogu navedenog organa, odnosno kada organ upravljanja ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, Ministarstvo preduzima jednu od propisanih privremenih mera, kojima može da razreši organ upravljanja i/ili direktora i imenuje privremeni organ upravljanja i/ili v.d. direktora.

Ovim članom precizirane su i odredbe koje se odnose na postupak izbora novog organa upravljanja i/ili direktora, kao i da ukoliko privremeni organ upravljanja i/ili v.d. direktora, u ostavljenom roku ne postupe po nalogu organa, odnosno ne uklone uočene nepravilnosti, Ministarstvo donosi rešenje kojim zabranjuje rad ustanove.

Članom 18. Nacrta zakona kojim se dopunjuje član 116. Zakona, dodat je novi stav kojim se zbog specifičnosti rada propisuje drugačiji sastav organa upravljanja srednje škole osnovane za potrebe unutrašnjih poslova.

Članom 19. Nacrta zakona menja se član 117. Zakona, radi ispravljanja tehničke greške.

Članom 20. Nacrta zakona dopunjuje se član 123. Zakona, tako što se uređuje način izbora direktora srednje škole osnovane za potrebe unutrašnjih poslova.

Takođe, navedenim članom preciziran je rok za raspisivanje konkursa za izbor direktora i u situaciji kada direktoru prestaje dužnost navršavanjem 65 godina života.

Članom 21. Nacrta zakona dopunjuje se član 125. Zakona, tako što se na poseban uređuje način izbora v.d. direktora srednje škole osnovane za potrebe unutrašnjih poslova.

Članom 22. Nacrta zakona menja se član 126. Zakona, i to u delu koji se odnosi na poslove direktora, odnosno vrši se usaglašavanje sa članom 154. Zakona (briše odredba kojoj je propisano da direktor odlučuje po žalbi na rešenje konkursne komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos), a propisuje da direktor, pored ostalog, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu u skladu sa članom 84. stav 3. Zakona.

Članom 23. Nacrta zakona dopunjuje se član 130. Zakona, tako što se unosi novi stav koji propisuje da saradnici na poslovima kojima se unapređuju nega, ishrana, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece u predškolskoj ustanovi mogu da učestvuju u radu vaspitno-obrazovnog veća bez prava odlučivanja.

Članom 24. Nacrta zakona, dopunjuje se član 139. Zakona, tako što se kao dodatni uslov za prijem u radni odnos u srednjoj školi za potrebe unutrašnjih poslova propisuje da zaposleni treba da ispunjava bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.

Članom 25. Nacrta zakona menja se član 141. Zakona, tako što je dodato novo rešenje u vezi sa obrazovanjem nastavnika, radi rešavanja problema nedostajućeg nastavničkog kadra.

Novina u ovom članu odnosi se na mogućnost da izuzetno, ukoliko u ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nije izvršen prijem u radni odnos kandidata za poslove nastavnika sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140. st. 1. i 2. Zakona, na osnovu preuzimanja zaposlenog sa liste zaposlenih za čijim radom je u potpunosti ili delimično prestala potreba i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom ili na osnovu ponovljenog konkursa, u radni odnos može da bude primljeno lice koje ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, iako studije drugog stepena koje je završilo nisu iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta.

Druga novina, s obzirom na specifičnost srednje škole osnovane za potrebe unutrašnjih poslova, propisuje da poslove nastavnika stručnih predmeta mogu da obavljaju i zaposleni u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, kao i da stepen i vrstu obrazovanja nastavnika stručnih predmeta po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, propisuje ministar.

Članom 26. Nacrta zakona vrši se dopuna člana 144. Zakona, tako što se propisuje da bez licence nastavu iz stručnih predmeta u školi osnovanoj za potrebe unutrašnjih poslova, može da izvodi lice zaposleno u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Članom 27. Nacrta zakona vrši se dopuna člana 155. Zakona, tako što se propisuje da u ustanovi osnovanoj za potrebe unutrašnjih poslova, kao nastavnik ili asistent može da se angažuje lice zaposleno u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i to na određeno vreme za svaku školsku godinu, za najviše 30% od punog radnog vremena, uz saglasnost ministra.

Članom 28. Nacrta zakona vrši se dopuna člana 157. Zakona, tako što se propisuje da nastavniku izuzetno može biti produžen radu u inostranstvu na period duži od četiri godine.

Članom 29. Nacrta zakona menja se član 160. Zakona, tako što se preciziraju odredbe koja definišu normu neposrednog rada nastavnika sa učenicima (u redovnoj školi i u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i za rad nastavnika u odeljenju za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u osnovnoj školi) i posebno, dodaje se nova tačka kojom se uređuje norma neposrednog rada vaspitača sa decom na bolničkom lečenju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Članom 30. Nacrta zakona, menja se član 164. tako što se nošenje služenog oružja u srednjoj školi za potrebe unutrašnjih poslova, zbog specifičnosti rada, izuzima od težih povreda radne obaveze.

Članom 31. Nacrta zakona precizira se član 187. Zakona, u delu koji se odnosi na obezbeđivanje sredstava iz budžeta Republike Srbije za ostvarivanje predškolskog programa. Precizirano je i ovlašćenje ministra da propiše bliže uslove i merila za utvrđivanje sredstava za ostvarivanje navedenih programa.

Posebno, predviđeno je da se sredstva za ostvarivanje prava iz člana 79. stav 2. tačka 12) ovog zakona (pravo na smeštaj, ishranu, vaspitni rad i druga prava), za učenike koji pohađaju nastavu u srednjoj školi za potrebe policijskog obrazovanja, unutrašnjih poslova i nacionalne bezbednosti, obezeđuju u budžetu Republike Srbije, na razdelu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Članom 32. Nacrta zakona, menja se član 189. zakona, u delu koji se odnosi na obezbeđivanje sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja (poludnevni i celodnevni boravak, ishrana, nega i preventivna zaštita dece predškolskog uzrasta), tako što osim važećeg rešenja u pogledu iznosa sredstava do 80% od ekonomske cene po detetu, daje mogućnost da se izuzetno ta sredstva mogu obezbediti i u visini od 100% od ekonomske cene po detetu ukoliko jedinica lokalne samouprave ima obezbeđena sredstva za te namene

Predložena izmena treba da omogući jedinicama lokalne samouprave, koje imaju mogućnosti za to, da vode maksimalnu  društvenu brigu o deci i porodici, čime se podiže svest o značaju predškolskog vaspitanja i obrazovanja za razvoj dece i da se teži da boravak dece u predškolskim ustanovama bude besplatan.

Članom 33. Nacrta zakona menja se član 194. Zakona, tako što je kao podrška predloženim merama za veću odgovornost roditelja, povećan iznos zakonskog novčanog minimuma kojim se kažnjava za prekršaj roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik za povredu obaveze iz člana 84. Zakona.

Članom 34. Nacrta zakona menja se član 195. Zakona, tako što je povećan iznos zakonskog novčanog minimuma kojim se kažnjava za prekršaj roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, koji učini povredu zabrane iz čl. 111. i 112. Zakona.

Članom 35. Nacrta zakona, vrši se izmena u članu 50. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 129/21), radi usaglašavanja, odnosno upućivanja i na posebne zakone kada je u pitanju polaganje završnog idpita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i završnog i maturskog ispita u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Član 36. Nacrta zakona sadrži odredbe o stupanju na snagu propisa.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo prosvete, 07.04.2023.
Naslov: Redakcija