Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU STANOVNIŠTVA: Korišćenje podataka iz registra biće besplatno, a građani neće imati troškove niti će svoje vreme trošiti na pribavljanju dokumenata


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da će Zakon o centralnom registru stvoriti pravne pretpostavke za uspostavljanje i vođenje registra stanovništva do septembra 2020. godine, a zahvaljujući kome će građani štedeti i novac i vreme.

Centralni registar stanovništva je veoma značajna novina u sistemu moderne i efikasne države i on će povezati i objediniti na jednom mestu podatke o građanima iz 13 različitih službenih evidencija, ukazao je Ružić.

Uspostavljanje i vođenje tog registra doneće korist građanima, ali i državnoj upravi, rekao je ministar, navodeći da će u njemu biti objedinjene informacije iz Registra matičnih knjiga, evidencije o državljanstvu, o matičnim brojevima građana, prebivalištu, boravištu i privremenom boravku u inostranstvu...zatim evidencija o ličnim kartama, putnim ispravama, obaveznom socijalnom osiguranju, poreskim obavezama, sve što je do sada vođeno u različitim institucijama i kroz šest baza.

U taj registar prelivaće se podaci iz izvornih evidencija, rekao je Ružić i dodao da je važno da će se u njemu nalaziti samo poslednji preuzeti podaci, dok će se istorijat promene podataka čuvati u izvornoj evidenciji.

U ovom registru naći će se podaci ne samo za državljane Srbije s prebivalištem u Srbiji, već i za druge kategorije ljudi koji imaju određena prava i obaveze u skladu sa posebnim zakonima - npr. za izbeglice, tražioce azila, strance sa odobrenim privremenim boravkom ili odobrenim stalnim nastanjenjem u Srbiji, strance kojima je odobreno utočište ili supsidijarna zaštita i privremena zaštita, kao i strance koji nemaju dozvolu za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Srbiji, a imaju imovinu ili prava i obaveze po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja ili svojstvo poreskog obveznika.

Ovo je prvi put da će se podaci o građanima koji su od značaja za ostvarivanje njihovih prava naći u okviru jedne jedinstvene, centralizovane i pouzdane državne baze podataka koja sadrži tačne i ažurne podatke o stanovništvu Srbije u elektronskom obliku.

Time se omogućava svim državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomne pokrajine i lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, da poslove obavljaju na pouzdan, ekonomičan i efikasan način, naveo je ministar.

Korišćenje podataka iz registra biće besplatno, a građani neće imati troškove niti će svoje vreme trošiti na pribavljanju dokumenata, već će to država činiti za njih. Cilj je, kako je napomenuo, da građani budu zadovoljni javnom upravom, ali i da njihovi podaci budu bezbedni i zaštićeni.

Takođe, podzakonskim aktom koji će biti donet u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona, bliže će se urediti pitanja neophodna za uspostavljanje i vođenje ovog registra. Ružić je ocenio da je Centralni registar stanovništva kao jedan od informacionih stubova javne uprave neophodan za normalno funkcionisanje savremenog društva u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 05.03.2019.
Naslov: Redakcija