Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: ZBOG POVREDE ZAKONA FUNKCIONERI UPLAćUJU 6 MILIONA DINARA U BUDżET RS


Agencija za borbu protiv korupcije je u oblasti vođenja registara i kontrole imovine i prihoda funkcionera, u periodu od aprila 2013. zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, podnela 433 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv funkcionera zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US - dalje: Zakon), što je 29% od ukupnog broja postupaka koje je Agencija pokrenula.

Prekršajni sudovi su presudili u prvom stepenu u 210 slučajeva, što je 48,5% od ukupnog broja prekršajnih postupaka pokrenutih po zahtevima Agencije u oblasti vođenja registara i kontrole imovine i prihoda funkcionera.

Na osnovu izrečenih novčanih kazni po pravosnažnm presudama funkcioneri su obavezani da uplate u budžet Republike Srbije oko 6.000.000 dinara.

Presude su donete zbog povrede sledećih odredaba Zakona:

a) čl. 35: postupci vođeni u vezi sa obavezom prenošenja upravljačkih prava;

b) čl. 39: postupci vođeni u vezi sa obavezama funkcionera povodom primljenih poklona;

v) čl. 43. st. 1: postupci vođeni protiv odgovornih lica u organima u kojima funkcioneri vrše funkciju zbog neblagovremenog obaveštavanja Agencije o stupanju na funkciju, odnosno prestanku funkcije za funkcionere u tim organima;

g) čl. 43. st. 2. i 4: postupci vođeni protiv funkcionera koji nisu blagovremeno podneli izveštaj o imovini i prihodima prilikom stupanja na funkciju, odnosno prestanka funkcije;

d) čl. 44: postupci vođeni protiv funkcionera koji nisu blagovremeno prijavili bitne promene u imovini.

Imajući u vidu odredbe Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016) koje se tiču zastarelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka, koje su u ovom slučaju godinu dana, po predlogu novog Zakona o Agenciji propisan rok za zastarelost je produžen i predloženo je da iznosi pet godina.

Agencija za borbu protiv korupcije nema uvid u to da li je po presudi postupljeno, odnosno da li su naplate izvršene.

Podaci o rezultatima rada Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, dostupni su ovde:

Kontrola imovine i prihoda funkcionera

Vođenje registara i posebnih evidencija

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 07.03.2016.
Naslov: Redakcija