Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOM POSLOVANJU DO NOVE GODINE U SKUPŠTINI RS: ZAKON ćE REGULISATI ELEKTRONSKI POVERLJIVU DOSTAVU, DUGOTRAJNO čUVANJE ELEKTRONSKIH DOKUMENATA, KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT, ELEKTRONSKI PEčAT I VREMENSKI żIG - PRIVREDNICI PREDLAżU REGULISANJE OVE MATERIJE JEDINSTVENIM ZAKONOM JER JE TRENUTNO VAżEćA REGULATIVA, SADRżANA U RAZLIčITIM PROPISIMA, NEUSAGLAšENA


Odbor za bankarstvo i osiguranje PKS pokrenuo je inicijativu da se oblast elektronskog dokumenta reguliše jedinstvenim zakonom koji će u celosti urediti tu materiju - od izrade, prijema i dostavljanja elektronskih dokumenata, do trajnog arhiviranja i prenosa u nadležne arhive.

Neophodno je usaglasiti sve propise sa Zakonom o elektronskom dokumentu ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009) jer su sada rokovi za čuvanje dokumenata uređeni različitim propisima koji su međusobno neusaglašeni. Unapređenje sistema elektronskog dokumenta i elektronskog arhiviranja bi znatno poboljšalo efikasnost u poslovanju i kvalitet usluga koje se nude klijentima.

Ukazano je i na ogromne troškove čuvanja poslovne dokumentacije jer se zbog međusobne neusaglašenosti propisa i različitih zahteva i prakse nadležnih institucija, poslovna dokumentacija arhivira istovremeno na tri načina: kao papirni, mikrofilmovani i elektronski dokument, zbog čega je neophodno međusobno usaglasiti propise i ujednačiti praksu nadležnih organa i institucija.

Čuvanje dokumentacije, poslovnih knjiga i evidencija u elektronskoj formi, koju podržavaju nove tehnologije omogućava veću efikasnost u radu i upravljanju dokumentima.

Zakon o elektronskom poslovanju koji će urediti i oblast elektronskog dokumenta trebalo bi do kraja godine da prođe javnu raspravu i nađe se u Parlamentu, očekuje Snežana Marušić, iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Taj pravni akt će s jedne strane obuhvatiti elektronski poverljivu dostavu i dugotrajno čuvanje elektronskih dokumenata, a sa druge oblast kvalifikovanog elektronskog sertifikata, elektronskog pečata i vremenski žig.

Opšti stav banaka i osiguravajućih društava je da ukoliko najavljeni Zakon o elektronskom poslovanju, kao ni Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, ne budu regulisali da digitalizovani dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, ima tretman izvornog dokumenta u pogledu dugoročnog čuvanja i arhiviranja, problem visokih troškova čuvanja poslovne dokumentacije neće biti rešen. Zato je sa sastanka upućen predlog da resorna ministarstva koordiniraju svoje aktivnosti i nađu rešenje koje je prihvatljivo i u interesu poslovne zajednice i države. Neprihvatljivo je rešenje da se materija čuvanja poslovne dokumentacije i tretmana digitalizovanog dokumenta nastavi da uređuje u propisima koji regulišu pojedine delatnosti i kancelarijsko poslovanje, istaknuto je u diskusiji. 

Izvor: Privredna komora Srbije, 10.03.2015.