Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSNIVA SE ŽENSKI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Sledeće godine bi trebalo da počne sa radom Ženski sud za bivšu Jugoslaviju. To će biti prostor za glasove žena i njihova svedočenja o onome što su preživele tokom rata, ali i u miru. Naime, organizovanje Ženskog suda trebalo bi da podstakne žene da svedoče o nasilju u privatnoj i javnoj sferi, o svim vrstama strukturnih nepravdi, te o socijalnoj i zdravstvenoj ugroženosti, zloupotrebi religije u političke svrhe...

Civilno društvo preuzima odgovornost za pravdu stvaranjem drugačijeg koncepta pravde, stvaranjem alternativnih mehanizama pravde sa feminističkog stanovišta. Ali, feministički pristup pravdi ne predstavlja negiranje postojećih modela tranzicione pravde, već, između ostalog, podrazumeva uključivanje dimenzije roda u teoriju i praksu pravde, zatim vidljivost i vrednovanje ženskog otpora patrijarhatu - seksizmu, nacionalizmu i militarizmu. Takođe, ovakav pristup pravdi podrazumeva i vidljivost ženskog doprinosa procesima pravde, odnosno značajnu ulogu feminističkih aktivistkinja u nenasilnom otporu ratu i u procesima poverenja i izgradnje mira.

Žene kroz Ženski sud postaju subjekti pravde, te  tako podstiču stvaranje drugačije sudske prakse i vrše uticaj na institucionalni pravni sistem. Ovakav sud podstiče jačanje mreža uzajamne podrške i solidarnosti radi stvaranja snažnog autonomnog ženskog pokreta i drugačijeg - feminističkog koncepta odgovornosti, brige i bezbednosti, a sve u cilju izgradnje pravednog mira.

Kojim pitanjima se bave Ženski sudovi?

- Ratni zločini nad ženama: prisilno raseljavanje, etničko čišćenje, trgovina ženama, seksualni zločini (silovanje u ratu, nasilna prostitucija, nasilna trudnoća, seksualno ropstvo).

- Militarističko nasilje nad ženama i nad celokupnim stanovništvom: svi vidovi naoružanja (konvencionalno i nuklearno), seks industrija oko vojnih bordela; tortura, ekonomske blokade nad civilima.

- Nasilje i zločini nad ženama u ime običajnog prava i religije: genitalno sakaćenje, kamenovanje žena; nametanje načina oblačenja (dress code); diskriminacija žena u pogledu imovinskih odnosa, ugovoreni brakovi, feticid - ubijanje ženskih fetusa.

- Ekonomsko nasilje, kršenje radnih prava žena: eksploatacija na radnom mestu, diskriminacija pri zapošljavanju, feminizacija siromaštva.

- Nasilja nad ženama u porodici: fizičko, psihološko, seksualno nasilje.

- Političko nasilje: nezakonita hapšenja, tortura, otmice, progon, zastrašivanje, kućni pritvor.

- Zloupotreba reproduktivnih prava žena: uskraćivanje kontracepcije i zabrana abortusa, prisilna sterilizacija, zloupotreba tela za medicinske eksperimente.

- Otpor žena: protiv svih vidova patrijarhalnih nepravdi u privatnoj i javnoj sferi.

 

Izvor: www.danas.rs, B. Karović