Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA: Predviđeno da obaveza plaćanja takse za tužbu i odgovor na tužbu nastaje danom zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, ukoliko postupak nije okončan posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva


U nastavku teksta nalaze se osnovne novine Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 - dalje: Zakona), a koji je 1. januara 2019. godine stupio na snagu.

Novim odredbama Zakona je predviđeno da obaveza plaćanje takse za tužbu i odgovor na tužbu nastaje danom zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, ukoliko postupak nije okončan posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva, čime je za ove podneske napravljen izuzetak u odnosu na ostale podneske za koje obaveza plaćanja sudske takse i dalje nastaje kada se isti predaju sudu.

Novina je i to da, ukoliko se parnični postupak okonča do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva, stranke se oslobađaju plaćanja sudske takse.

Ovim izmenama zakonodavac je želeo da podstakne stranke, da kad god je to moguće spor okončaju mirnim rešavanjem istog, što je u skladu i sa članom 11. Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014 i 87/2018) koji predviđa da će sud uputiti stranke na medijaciju, odnosno ukazati na mogućnost za vansudsko rešavanje spora medijacijom ili na drugi sporazuman način. Na taj način omogućena je i efektivna primena Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) koji u članu 9. predviđa obavezu suda ili drugog organa, koji je u skladu sa posebnim zakonom obavezan da stankama ukaže na mogućnost primene posredovanja, da pruži sva potrebna obaveštenja u cilju potpune obaveštenosti stranaka o mogućnosti sprovođenja posredovanja, čime je podržano posredovanje kao alternativni način rešavanja sporova.

Predviđene novine, trebalo bi da dovedu do rasterećenja sudova i njihovog efikasnijeg postupanja, jer podstiču već u ranoj fazi postupka rešavanje sporova upućivanjem stranaka na medijaciju, odnosno na zaključenje sudskog poravnanja, a njima se omogućava i izvršavanje Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) za pristupanje Evropskoj uniji, koji ima za cilj da podstakne unapređenje promocije alternativnog rešavanja sporova.

Izvor: Vebsajt Unija Poslodavaca Srbije, 01.01.2019.
Naslov: Redakcija