Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POLICIJI: PREDVIđENA JE REORGANIZACIJA MINISTARSTVA UNUTRAšNJIH POSLOVA, RAZDVAJANJE POSLOVA NA UNUTRAšNJE I POLICIJSKE, KAO I PODELA SLUżBENIKA NA POLICIJSKE I DRżAVNE. PROšIRUJU SE OVLAšćENJA SEKTORA UNUTRAšNJE KONTROLE I UVODI KARIJERNO NAPREDOVANJE


Predlog zakona o policiji predviđa reforme u ovoj oblasti, koje će prema rečima ministra unutrašnjih poslova, Nebojše Stefanovića, uticati na povećanje efikasnosti policije.

On je naveo je da reforme podrazumevaju jačanje sektora unutrašnje kontrole, da bi se kroz propise omogućilo da građani imaju policajca koji nije korumpiran. Najavio je i formiranje novog Sektora za ljudske resurse.

"Posvetićemo se reformama u MUP-u koje treba da postignu da policajci bolje razumeju šta znači poznavati komšiju i da komšije poznaju policajce", rekao je Stefanović i istakao važnost borbe protiv nasilja u porodici.

Predloženim zakonom predviđeno je razdvajanje poslova na unutrašnje i policijske poslove, pri čemu je Direkcija policije nadležna za obavljanje policijskih i drugih poslova, dok ostale poslove iz delokruga Ministarstva obavljaju sektori.

Predložena je i podela službenika na policijske i državne službenike, a prepoznavanje ovih kategorija po organizacionim jedinicama biće znatno olakšano, budući da policijske poslove obavljaju policijski službenici, a unutrašnje poslove policijski i državni službenici.

Direkcijom policije rukovodi direktor policije, koga postavlja Vlada Republike Srbije na pet godina, na predlog ministra, a on može biti izabran u najviše dva mandata.

Direktora policije može razrešiti Vlada Republike Srbije, na obrazloženi predlog ministra, ako ne ostvari rezultate.

U sastavu Direkcije policije su organizacione jedinice u sedištu - uprave, centri, jedinice, specijalna i posebne jedinice policije, i van sedišta - Policijska uprava za grad Beograd, područne policijske uprave i policijske stanice.

Specijalna jedinica policije je Specijalna antiteroristička jedinica, a posebne jedinice policije su Žandarmerija, Helikopterska jedinica i Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, a u Policijskoj upravi za grad Beograd Policijska brigada.

Predlog zakona stavlja akcenat na karijerno napredovanje, tako da će stručna obuka, obrazovanje i usavršavanje, kao i ocenjivanje službenika biti osnovni parametar prilikom odlučivanja o odabiru kadrova i personalnim rešenjima za određena radna mesta.

Onemogućeno je napredovanje isključivo po odluci neposredno višeg rukovodioca i ispunjavanjem zakonskih uslova u pogledu godina staža, već napredovanje podrazumeva i napredak u znanju i veštinama, počiva na principima profesionalnog planiranja, odabira, selekcije i edukacije i na kontinuiranom učenju.

U praksu policije uvode se nova sredstva prinude, među kojima su i elektrošokovi, kako bi policijski službenici mogli postići isti cilj bez upotrebe vatrenog oružja i nanošenja teških telesnih povreda.

Sektor unutrašnje kontrole dobiće značajno veća ovlašćenja i predviđa se obavljanje "testova integriteta" i deponovanje imovinskih karata rukovodilaca u Ministarstvu, sa mogućnošću provere i ostalih zaposlenih, čime se značajno podiže nivo kontrole i stepen uvida u podatke o imovinskom stanju zaposlenog u svrhu borbe protiv korupcije.

Izvor: Vebsajt RTS, 08.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija