Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 55/13, 101/17 i 27/18 - dr. zakon), član 30. menja se i glasi:

"Član 30.

Praktična nastava i profesionalna praksa ostvaruju se: u školi, kod poslodavca ili kombinovano delom u školi, a delom kod poslodavca, u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Praktična nastava i profesionalna praksa koja se ostvaruje kombinovano delom u školi a delom kod poslodavca, može se realizovati kod poslodavca najviše u obimu od 25% od ukupnog obima časova praktične nastave i profesionalne prakse, o čemu škola i poslodavac zaključuju ugovor.

Praktična nastava i profesionalna praksa koja se ostvaruje kod poslodavca ostvaruje se kao učenje kroz rad, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dualno obrazovanje.

Poslodavcem u smislu stava 2. ovog člana ne smatra se zdravstvena ustanova i ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kod koje se realizuje praktična nastava i profesionalna praksa za obrazovne profile u području rada zdravstvo i socijalna zaštita.

Za učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom obezbeđuje se prilagođavanje radnog mesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu invaliditeta u okviru praktične nastave.

Ugovor iz stava 2. ovog člana poslodavac dostavlja Privrednoj komori Srbije, u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora.

Način sprovođenja praktične nastave i profesionalne prakse iz stava 1. ovog člana, sadržaj i elemente ugovora iz stava 2. ovog člana i druga pitanja vezana za ostvarivanje praktične nastave i profesionalne prakse uređuje ministar."

Član 2.

U članu 39. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Izuzetno, ako škola ne može da organizuje nastavu stranog jezika zbog nedovoljnog broja učenika, škola može da organizuje kombinovanu grupu na nivou dva uzastopna razreda koja ima najmanje 15 učenika, uz saglasnost ministra."

Član 3.

U članu 49. stav 11. reči: "dovoljno (2)" zamenjuju se rečima: "zadovoljavajuće (2)".

Član 4.

U članu 60. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, specifičnim teškoćama u učenju ili jezičkim barijerama polaže opštu maturu u uslovima koji obezbeđuju prevazilaženje fizičkih i komunikacijskih prepreka.

Timovi za inkluzivno obrazovanje i pružanje dodatne podrške pripremaju uslove za organizovanje i sprovođenje opšte mature za učenike iz stava 3. ovog člana."

Član 5.

U članu 62. stav 1. menja se i glasi:

"Stručnom maturom proverava se usvojenost stručnih kompetencija i opštih standarda postignuća nakon završenog srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Umetničkom maturom proverava se usvojenost umetničkih kompetencija i opštih standarda postignuća nakon završenog srednjeg umetničkog obrazovanja i vaspitanja."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 6.

U članu 63. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Učenik sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, specifičnim teškoćama u učenju ili jezičkim barijerama polaže stručnu, odnosno umetničku maturu u uslovima koji obezbeđuju prevazilaženje fizičkih i komunikacijskih prepreka.

Timovi za inkluzivno obrazovanje i pružanje dodatne podrške pripremaju uslove za organizovanje i sprovođenje stručne, odnosno umetničke mature za učenike iz stava 3. ovog člana."

Član 7.

U članu 63a stav 1. reči: "po dualnom modelu" brišu se.

Član 8.

Zaključno sa školskom 2019/2020. godinom u školi se polaže završni ispit za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u trogodišnjem trajanju, u skladu sa zakonom.

Zaključno sa školskom 2020/2021. godinom u školi se polaže maturski ispit za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa zakonom.

Počev od školske 2020/2021. godine u školi se polaže završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa zakonom.

Počev od školske 2021/2022. godine u školi se polažu stručna, umetnička i opšta matura, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Škole i poslodavci će zaključivati ugovor iz člana 1. stav 2. ovog zakona u skladu sa odredbama ovog zakona počev od školske 2020/2021. godine.

Član 10.

Podzakonski akt iz člana 1. ovog zakona ministar donosi u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 55/13, 101/17 i 27/18 - dr. zakon), kao poseban zakon, uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje, kao deo jedinstvenog sistema obrazovanja i vaspitanja. Na deo srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja za obrazovne profile u trajanju od tri, odnosno četiri godine i specijalističkog obrazovanja, u skladu sa zakonom, primenjuju se i odredbe Zakona o dualnom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 101/17). Posebno, oba zakona regulišu način učešća poslodavaca u realizaciji obrazovnih profila u srednjem stručnom obrazovanju

Komisija za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja (u daljem tekstu: Komisija), koju je u skladu sa članom 40. Zakona o dualnom obrazovanju obrazovala Vlada Republike Srbije, nadležna je za praćenje razvoja i implementacije dualnog obrazovanja. Praćenjem razvoja dualnog obrazovanja u Srbiji na osnovu Master plana implementacije Zakona o dualnom obrazovanju, Komisija je identifikovala određene rizike koji predstavljau pretnju kvalitetnom dualnom obrazovanju kao i organizacionu strukturu koja će raditi na izgradnji sistema dualnog obrazovanja.

Jedan od najznačajnijih rizika za koji je procenjeno da u početnoj fazi implementacije Zakona o dualnom obrazovanju može da ima najviše uticaja je paralelno postojanje dualnog i klasičnog modela implementacije istog obrazovnog profila pod različitim uslovima saradnje sa poslodavcima, koje može negativno da utiče na perspektivu dualnog obrazovanja u okviru sistema srednjeg stručnog obrazovanja.

Učešća poslodavaca u realizaciji obrazovnih profila u srednjem stručnom obrazovanju regulisano je u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju i u Zakonu o dualnom obrazovanju.

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju data je mogućnost saradnje između škole i poslodavaca ali osim obaveze da se odnos škole i poslodavca uredi ugovorom, nisu propisani drugi uslove saradnje i kriterijumi koje poslodavac mora da ispuni da bi se u njegovim prostorijama realizovala praktična nastava i profesionalna praksa.

Sa druge strane, Zakonom o dualnom obrazovanju detaljno je uređena uloga poslodavca u učenju kroz rad i propisani su kriterijumi koje poslodavac mora da ispuni da bi realizovao učenje kroz rad. Takođe, Zakonom o dualnom obrazovanju regulisano je materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika dok su na učenju kroz rad kod poslodavca, što nije slučaj u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

U skladu sa navedenim Komisija je na 11. sednici donela odluku da predloži Ministarstvu da do kraja 2019. godine pripremi izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju kako bi se otklonili primećeni rizici i osigurala održivost dualnog obrazovanja i njegova kvalitetna primena, i to postupno od školske 2020/2021. godine.

Nakon upućenog predloga, Ministarstvo je formiralo radnu grupa koja je okupila predstavnike Ministarstava za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva privrede, Socijalno-ekonomskog saveta, PKS, Unije poslodavaca, reprezentativnih sindikata, stručnih škola, poslodavaca, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, SKGO, Agencije za kvalifikacije, Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je pored Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju pripremila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (u daljem tekstu: Predlog zakona).

S obzirom da se uočeni rizici i osiguranje kvaliteta dualnog obrazovanja ne mogu rešiti donošenjem podzakonskih akata, neophodno je da se donesu izmene i dopune zakona, i to Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o dualnom obrazovanju, i to je jedini način rešavanja problema.

Predloženo rešenje da ministar u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona donese podzakonski akt kojim će biti bliže uređen način sprovođenja praktične nastave i profesionalne prakse, sadržaj i elementi ugovora između škole i poslodavca i druga pitanja vezana za ostvarivanje praktične nastave.

Uočena je potreba usklađivanja odrebi Zakona koji se odnose na polaganje završnog ispita srednjeg stručnog obrazovanja, stručne, umetničke i opšte mature. Takođe, predviđeno je dodatno prilagođavanje uslova za polaganje mature za učenike sa smetnjama u razvoju.

Izvršeno je usklađivanje terminologije za ocenu iz vladanja, sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Predloženo je rešenje za škole da izuzetno organizuju nastavu stranog jezika u kombinovanoj grupi na nivou dva uzastopna razreda, radi omogućavanja nastavka učenja stranog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona izmenjen je član 30. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Propisano je da se praktična nastava i profesionalna praksa realizuju u školi, kod poslodavca ili kombinovano delom u školi, a delom kod poslodavca, u skladu sa planom i programom nastave i učenja. Praktična nastava koja se ostvaruje kombinovano delom u školi a delom kod poslodavca, može se realizovati kod poslodavca najviše u obimu od 25% od ukupnog obima časova praktične nastave i profesionalne prakse, o čemu škola i poslodavac zaključuju ugovor. Praktična nastava i profesionalna praksa koja se ostvaruje kod poslodavca ostvaruje se kao učenje kroz rad, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dualno obrazovanje. Način sprovođenja praktične nastave i profesionalne prakse, sadržaj i elemente ugovora i druga pitanja vezana za ostvarivanje praktične nastave i profesionalne prakse uređuje ministar.

Ova izmena ne zahteva izmenu planova i programa nastave i učenja, jer je njima samo preporučeno na koji način se izvode časovi praktične nastave i profesionalne prakse. U tom smislu, zakonsko ograničenje od 25% kod poslodavaca može da se primeni neposredno, bez izmena planova i programa nastave i učenja.

Predlogom zakona propisuje se procenat časova praktične nastave i profesionalne prakse koji može da se realizuje kod poslodavca, čime se jasno pravi razlika u odnosu na procenat časova učenja kroz rad, koja se realizuje kod poslodavca u dualnom obrazovanju, što do sada nije bio slučaj. Pored toga, izjednačavaju se u pogledu prava na sticanje kompetencija u roku od dve godine od završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u trogodišnjem trajnju, bez obzira da li je završen po klasičnom ili dualnom obrazovanju.

Članom 2. Predloga zakona u članu 39. dodaje se stav 3. kojim se omogućava školi da izuzetno organizuje nastavu stranog jezika u kombinovanoj grupi na nivou dva uzastopna razreda koja ima najmanje 15 učenika, uz saglasnost ministra.

Članom 3. Predloga zakona u članu 49. stav 11. vrši se terminološko usklađivanje sa članom 74. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 4. Predloga zakona u članu 60. st. 3. i 4. menjaju se radi lakšeg polaganja opšte mature za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, specifičnim teškoćama u učenju ili jezičkim barijerama.

Članom 5. Predloga zakona u članu 62. menja se stav 1. i dodaje se novi stav 2. radi preciznije definicije cilja stručne i umetničke mature.

Članom 6. Predloga zakona u članu 63. st. 3. i 4. menjaju se radi lakšeg polaganja stručne i umetničke mature za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, specifičnim teškoćama u učenju ili jezičkim barijerama.

Članom 7. Predloga zakona kojim se menja član 63a. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, omogućava se da kandidat posle završenog trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja ima pravo na polaganje stručne mature ili opšte mature ukoliko je savladao program za sticanje kompetencija potrebnih prema programu mature, što je do sada bilo pravo samo kandidata koji su završili dualne obrazovne profile.

Članom 8. Predloga zakona propisano je polaganje ispita kojima se završava srednje obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa zakonom.

Članom 9. Predloga zakona propisano je da će škole i poslodavci zaključivati ugovor iz člana 1. stav 2. ovog zakona u skladu sa odredbama ovog zakona počev od školske 2020/2021. godine.

Članom 10. Predloga zakona propisano je da će podzakonski akt iz člana 1. ministar doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11. Predloga zakona sadrži završne odredbe o stupanju na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.12.2019.