Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o dualnom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 101/17) u članu 1. stav 2. reči: "specijalističkog obrazovanja" zamenjuju se rečima: "majstorsko i specijalističko obrazovanje, kao i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine".

Stav 3. menja se i glasi:

"Svi pojmovi upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koje se odnose."

Član 2.

U članu 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

"2a)      poslodavac u smislu ovog zakona jesu i organ unutrašnjih poslova i odbrane, kod kojih se učenje kroz rad realizuje u skladu sa propisima koji uređuju rad tih organa i ovim zakonom, osim odredaba ovog zakona koje se odnose na finansijsko obezbeđenje učenika;".

U tački 6) na kraju teksta posle tačke dodaje se rečenica: "Plan realizacije učenja kroz rad sastavni je deo godišnjeg plana rada škole.".

Član 3.

U članu 6. stav 2. reči: "u periodu 8-20 časova" brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Učenje kroz rad ne može da se realizuje u vremenu od 22,00 časa do 6,00 časova narednog dana."

Dosadašnji st. 3-5. postaju st. 4-6.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. broj: "3." zamenjuje se brojem: "4.".

Član 4.

U članu 7. stav 1. posle reči: "privrede" dodaju se zapeta i reči: "na osnovu izjava poslodavaca o uključivanju u dualno obrazovanje".

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2-4. koji glase:

"Poslodavac dostavlja Privrednoj komori Srbije izjavu o spremnosti da se uključi u dualno obrazovanje najkasnije do 30. novembra kalendarske godine koja prethodi školskoj godini u kojoj otpočinje realizacija obrazovnog profila u dualnom obrazovanju.

Izjava iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži naziv poslodavca, sedište, matični broj, obrazovni profil, broj učenika koji može da primi na učenje kroz rad, opštinu i mesto izvođenja učenja kroz rad i predlog škole koja realizuje traženi obrazovni profil.

Privredna komora Srbije dostavlja Ministarstvu plan za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje za narednu školsku godinu po školama i obrazovnim profilima, najkasnije do 14. februara tekuće godine za narednu školsku godinu."

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 5. posle reči: "pokrajine" dodaju se zapeta i reči: "odnosno jedinice lokalne samouprave".

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 6. broj: "2", zamenjuje se brojem: "5".

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 7. broj: "2", zamenjuje se brojem: "5".

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

"Kandidat za upis na dualni profil opredeljuje se za konkretni obrazovni profil pre obavljenog završnog ispita, u skladu sa podzakonksim aktom kojim se uređuje upis učenika u srednju školu."

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 9. reči: "Prilikom upisa u srednju školu, raspoređivanje", zamenjuju se rečju: "Raspoređivanje".

Dosadašnji stav 6. postaje stav 10.

Član 5.

U članu 11. stav 1. tačka 6) briše se.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"U realizaciji učenja kroz rad poslodavac je dužan da obezbedi propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost i zdravlje na radu, kao i primenu propisa kojima se uređuje opasan rad za decu."

Član 6.

U članu 12. stav 3. menja se i glasi:

"Komisija iz stava 2. ovog člana ima tri člana i čine je član koga predlaže Ministarstvo iz reda prosvetnih savetnika, spoljnih saradnika, prosvetnih inspektora, odnosno nastavnika, inspektor rada i predstavnik Privredne komore Srbije."

U stavu 5. reči: "30. septembra", zamenjuju se rečima: 30. novembra".

Član 7.

U članu 18. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Poslodavac je dužan da obavesti Privrednu komoru Srbije o raskidu i razlozima za raskid ugovora o dualnom obrazovanju, u roku od osam dana od dana raskida ugovora."

Član 8.

U članu 19. stav 2. posle reči: "dualnom obrazovanju", dodaju se reči: "u roku od osam dana od dana raskida ugovora".

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Poslodavac je dužan da obavesti Privrednu komoru Srbije o raskidu i razlozima za raskid ugovora iz stava 2. ovog člana, u roku od osam dana od dana raskida ugovora."

Član 9.

U članu 20. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Ukoliko nije moguće organizovati učenje kroz rad u skladu sa st. 1-3. ovog člana, škola obezbeđuje učeniku uslove da završi započeto školovanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje."

Član 10.

U članu 21. stav 2. reči: "školske godine u kojoj počinje realizacija", zamenjuju se rečju: "realizacije".

Član 11.

U članu 26. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Ukoliko nema mogućnosti da obezbedi nastavak učenja kroz rad, u skladu sa stavom 4. ovog člana, škola obezbeđuje učeniku uslove da završi započeto školovanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje."

Član 12.

U članu 29. stav 1. tačka 1) posle reči: "delatnost" dodaju se zapeta i reči: "odnosno drugo lice koje angažuje poslodavac, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad".

U tački 3) reči: "za odgovarajući obrazovni profil", brišu se.

U tački 5) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6) koja glasi:

"6)        nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv privrede, protiv službene dužnosti, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, da nije pravnosnažno osuđivano za prekršaj iz oblasti radnih odnosa i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje."

U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "odnosno organ iz člana 2. tačka 2a) ovog zakona."

Član 13.

U članu 30. stav 6. posle reči: "sastavu" zapeta se briše, a reči: "osim stručnjaka za odgovarajuću oblast rada,", zamenjuju se rečima: "predstavnika Privredne komore Srbije i".

U stavu 9. reči: "Licenca i registar o izdatim licencama sadrže", zamenjuju se rečima: "Licenca sadrži", a reči: "i naziv poslodavca kod koga je to lice u radnom odnosu", brišu se.

Posle stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

"Registar o izdatim licencama sadrži: registarski broj licence, ime, ime jednog roditelja, prezime i zanimanje lica koje je položilo ispit za instruktora, najviši nivo obrazovanja, JMBG, adresa, kontakt telefon, elektronsku adresu."

Dosadašnji st. 10-14. postaju st. 11-15.

U dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 13. posle reči: "poslodavac", dodaju se zapeta i reči: "odnosno fizičko lice ukoliko se samo prijavi za polaganje ispita."

Član 14.

U članu 33. stav 1. tačka 2) posle reči: "prevoz", dodaju se zapeta i reči: "odnosno ukoliko nije na drugi način obezbeđen".

U tački 4) posle reči: "poslodavca", dodaju se zapeta i reči: "ukoliko nije na drugi način obezbeđeno ".

Član 15.

U članu 39. reči: "Lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca ili samostalno obavlja delatnost", zamenjuju se rečima: "Lice koje ispunjava uslove propisane članom 29. stav 1. tač. 1)-4) i 6) ovog zakona".

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Uz zahtev iz stava 1. ovog člana lice dostavlja dokaz da je pohađalo obuku čiji program odgovara programu obuke propisanom u skladu sa članom 30. stav 15. ovog zakona."

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o dualnom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 101/17), stupio je na snagu u novembru 2017. godine, a njegova primena je počela školske 2019/2020. godine. Razlozi za odloženu primenu Zakona nalazili su se u činjenici da je bilo neophodno da se prethodno donesu podzakonski akti koji će omogućiti punu primenu Zakona i da bi poslodavci imali dovoljno vremena da ispune uslove za učenje kroz rad, a Privredna komora Srbije dovoljno vremena da te uslove i proveri.

Vlada Republike Srbije je 18. januara 2018. godine, u skladu sa članom 40. Zakona o dualnom obrazovanju, obrazovala Komisiju za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja (u daljem tekstu: Komisija). Zadaci Komisije su da koordinira aktivnosti u sprovođenju dualnog obrazovanja na osnovu zahteva tržišta rada na nacionalnom nivou i vrši nadzor nad kvalitetom realizacije srednjeg stručnog obrazovanja koje se obavlja po modelu dualnog obrazovanja, sa ciljem trogodišnjeg vrednovanja ostvarenih rezultata. Trogodišnje vrednovanje implementacije dualnog obrazovanja treba da iznedri preporuke resornom ministarstvu za dalji razvoj dualnog obrazovanja.

Članovi Komisije su predstavnici: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: MPNTR), Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: PKS), Kabineta predsednika Vlade Republike Srbije, Stalne konferencije gradova i opština, škola, poslodavaca, kao i predstavnik Švajcarskog ekonomskog instituta (u daljem tekstu: KOF) pri Federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu koji pruža ekspertsku podršku Komisiji ali i MPNTR i PKS u kreiranju obrazovnih politika u oblasti dualnog obrazovanja.

Komisija je od osnivanja održala 11 sednica na kojima je diskutovano o procesu implementacije dualnog obrazovanja, rizicima sa kojima se škole, poslodavci, MPNTR i PKS suočavaju tokom implementacije dualnog obrazovanja i mogućnostima za njihovo prevazilaženje. Jedan od instrumenata kojim Komisija prati reformski proces je Master plan implementacije Zakona o dualnom obrazovanju, koji je razvijen u okviru saradnje sa KOF i koji predstavlja instrument kojim se podržava proces planiranja i ostvarivanja reformskih procesa i sadrži informacije relevantne za sprovođenje tog procesa. Master plan pruža pregled organizacione strukture za sprovođenje, opis uloga, nadležnosti, produkata i praćenja svih radnih jedinica, informacije o nameravanom procesu sprovođenja reformskih aktivnosti, pregled ključnih tačaka procesa izgradnje sistema dualnog obrazovanja. Praćenjem dualnog obrazovanja u Republici Srbiji Komisija je identifikovala određene rizike koji predstavljaju pretnju kvalitetnom dualnom obrazovanju, kao i organizacionu strukturu koja će raditi na izgradnji sistema dualnog obrazovanja.

Jedan od najznačajnijih rizika za koji je procenjeno da u početnoj fazi implementacije Zakona o dualnom obrazovanju može da ima najviše uticaja jeste paralelno postojanje dualnog i klasičnog modela implementacije istog obrazovnog profila pod različitim uslovima saradnje sa poslodavcima, koje može negativno da utiče na perspektivu dualnog obrazovanja u okviru sistema srednjeg stručnog obrazovanja.

Trenutno dva zakona regulišu način učešća poslodavaca u realizaciji obrazovnih profila u srednjem stručnom obrazovanju - Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakon o dualnom obrazovanju.

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju data je mogućnost saradnje između škole i poslodavaca, ali osim obaveze da se odnos škole i poslodavca uredi ugovorom, nisu propisani drugi uslovi saradnje i kriterijumi koje poslodavac mora da ispuni da bi se u njegovim prostorijama realizovala praktična nastava i profesionalna praksa.

Sa druge strane, Zakonom o dualnom obrazovanju detaljno je uređena uloga poslodavca u učenju kroz rad i propisani su kriterijumi koje poslodavac mora da ispuni da bi realizovao učenje kroz rad. Takođe, Zakonom o dualnom obrazovanju regulisano je materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika dok su na učenju kroz rad kod poslodavca, što nije slučaj u Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

U skladu sa navedenim, Komisija je na 11. sednici donela Odluku da predloži MPNTR da do kraja 2019. godine pripremi izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju kako bi se otklonili primećeni rizici i osigurala održivost dualnog obrazovanja i njegova kvalitetna primena, i to postupno od školske 2020/2021. godine.

Nakon upućenog predloga, MPNTR je formiralo Radnu grupu koja je okupila predstavnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva privrede, Socijalno-ekonomskog saveta, PKS, Unije poslodavaca, reprezentativnih sindikata, stručnih škola, poslodavaca, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, SKGO, Agencije za kvalifikacije, Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je pripremila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona.

S obzirom da se uočeni rizici i osiguranje kvaliteta dualnog obrazovanja ne mogu rešiti donošenjem podzakonskih akata, neophodno je da se donesu izmene i dopune zakona, i to Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, i to je jedini način rešavanja problema.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 1. Zakona o dualnom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon), pored obrazovnih profila koji se realizuju u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, dodato je da se u dualnom obrazovanju mogu realizovati i majstorsko i specijalističko obrazovanje, kao i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine.

Takođe je izvršeno i usaglašavanje odredbe o rodnoj ravnopravnosti.

Članom 2. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 2. Zakona, dodato je da se poslodavcem u smislu ovog zakona smatraju i organi unutrašnjih poslova i odbrane. Na učenje kroz rad koje se realizuje kod navedenih organa primenjivaće se propisi koji uređuju njihov rad i odredbe ovog zakona, osim odredaba ovog zakona koje se odnose na finansijsko obezbeđenje učenika. Učenici koji budu pohađali obrazovne profile u ovim organima ostvariće finansijsko obezbeđenje u skladu sa propisima kojima se uređuje rad tih organa.

Takođe, dopunjena je definicija termina "plan realizacije učenja kroz rad" tako da ovaj plan postaje sastavni deo godišnjeg plana rada škole.

Članom 3. Predloga zakona, kojim se menja i dopunjuje član 6. Zakona, precizirano je da se učenje kroz rad ne može obavljati kao rad noću.

Članom 4. Predloga zakona, kojim se menja i dopunjuje član 7. Zakona, dodate su odredbe kojima se uređuje postupak po osnovu izjave poslodavca o uključivanju u dualno obrazovanje.

Posedno, učenicima osmog razreda osnovne škole omogućeno je da se prijave za dualne obrazovne profile pre obavljanja završnog ispita.

Članom 5. Predloga zakona, kojim se menja i dopunjuje član 11. Zakona, brisan je uslov u pogledu osuđivanosti za instruktora i odgovorno lice, s obzirom da je ovaj uslov Predlogom zakona dodat u član 29. Zakona o dualnom obrazovanju, kao jedan od uslova da bi lice moglo da dobije licencu instruktora. Pored toga, dodat je i stav 2. koji upućuje na obaveznu primenu propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a posebno uredbe kojom se utvrđuje opasan rad za decu.

Članom 6. Predloga zakona, kojim se menja i dopunjuje član 12. Zakona, preciziran je sastav Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca.

Članom 7. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 18. Zakona, dodata je obaveza poslodavca da obavesti PKS o raskidu ugovora o dualnom obrazovanju kada je ugovor raskinut na njegov zahtev.

Članom 8. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 19. Zakona, dodata je obaveza poslodavca da obavesti PKS o raskidu ugovora o dualnom obrazovanju kada je ugovor raskinut na zahtev škole.

Članom 9. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 20. Zakona, dodata je odredba kojom se škola obavezuje da ukoliko prethodno nije bilo moguće da organizuje učenje kroz rad kod poslodavca u skladu sa članom 20. st. 1-3. Zakona o dualnom obrazovanju, obezbedi učeniku uslove da završi započeto školovanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje.

Članom 10. Predloga zakona, kojim se menja član 21. Zakona, izmenjen je rok za zaključenje ugovora o učenju kroz rad tako da se sada ovaj ugovor zaključuje do početka realizacije učenja kroz rad, umesto do početka školske godine, što se u praksi pokazalo kao neizvodljivo.

Članom 11. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 26. Zakona, dodata je odredba kojom se škola obavezuje da ukoliko prethodno nije bilo moguće da organizuje učenje kroz rad kod poslodavca u skladu sa članom 26. stav 4. Zakona o dualnom obrazovanju, obezbedi učeniku uslove da završi započeto školovanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje.

Članom 12. Predloga zakona, kojim se menja i dopunjuje član 29. Zakona, izmenjen je tako da instruktor može da bude i lice koje je angažovano od strane poslodavca kod koga se obavlja učenje kroz rad, a ne nužno zaposleni tog poslodavca. Kao jedan od uslova za instruktora dodata je odredba o krivičnoj neosuđivanosti za krivična dela za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv privrede, protiv službene dužnosti, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, da nije pravnosnažno osuđivano za prekršaj iz oblasti radnih odnosa i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Član 13. Predloga zakona, kojim se menja i dopunjuje član 30. Zakona, predviđeno je da Komisija u svom sastavu umesto predstavnika "stručnjaka za određenu oblast" ima predstavnika PKS jer se u praksi ova odredba pokazala kao teško sprovodiva. Posebno, precizirano je šta sadrži licenca i dodat je novi stav kojim je uređena sadržina registra o izdatim licencama.Takođe, precizirano je da troškove obuke i polaganja ispita može da plaća i fizičko lice koje se samo prijavi da polaže ispit za instruktora.

Članom 14. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 33. Zakona, odredba kojom se poslodavac obavezuje da obezbedi osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad kod poslodavca, dopunjena je tako da se ova obaveza smatra ispunjenom i ako učenik već ima obezbeđeno osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad (npr. preko škole i sl), kako se ne bi isti učenik dva puta osiguravao za iste slučajeve.

Članom 15. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 39. Zakona, dodat je stav 2. kojim je precizirana vrsta dokaza za lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona učestvovala u sprovođenju praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju u skladu sa važećim nastavnim planom i programom i koja imaju pravo da PKS podnesu zahtev za izdavanje licence za instruktora.

Član 16. Predloga zakona sadrži završne odredbe o stupanju na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.12.2019.