Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: OBRADA LIčNIH PODATAKA AKCIONARA JE NEZAKONITA


Na veb stranicama sedam akcionarskih društava javno su objavljeni podaci o ličnosti akcionara (imena i prezimena, adrese stanovanja, JMBG, broj glasova i akcija), pa je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti po službenoj dužnosti pokrenuo postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Kako se navodi u saopštenju Poverenika,ovakvo objavljivanje podataka je još jedna u nizu potvrda da subjekti koji raspolažu podacima o ličnosti građana nemaju ni elementarno poznavanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih zakona i da se prema zaštiti podataka o ličnosti odnose na način koji je ispod minimalnih standarda.

Poverenik podseća da je i u julu 2013. godine, nakon što je utvrdio da je više akcionarskih društava na svojim internet prezentacijama objavilo jedinstvenu evidenciju akcionara sa punim podacima svakog pojedinačnog akcionara, sproveo sličnu, veoma obimnu akciju nadzora. 

Poverenik je tada naložio prestanak takve obrade, a preporuku je usvojio i Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti i upozorio sva akcionarska društva.

"Jedinstvena evidencija akcionara sadrži podatke o ličnosti čija zaštita je regulisana važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Dostavljeni dokument nije dozvoljeno javno objavljivati na internetu ili koristiti u druge svrhe od onih propisanih zakonom".

Ovo upozorenje i danas je sastavni deo svake knjige akcionara koju Depo dostavlja na zahtev akcionarskog društva.

I pored toga, nezakonita obrada podataka se obnavlja. O nedopustivo "ležernom", neodgovornom i nezakonitom odnosu prema privatnosti građana govori činjenica da neka od akcionarskih društava koja su sada predmet nadzora imaju na svojoj veb stranici objavljeno Upozorenje Centralnog registra o nedozvoljenosti javnog objavljivanja podataka na internetu, a odmah pored njega "uredno" objavljene i sve lične podatke akcionara, navodi se u saopštenju Poverenika.

Poverenik će po okončanju postupka nadzora podneti nadležnim sudovima zahteve za pokretanje prekršajnih postupka protiv odgovornih lica i o svim relevantnim činjenicama obavestiti javnost, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 09.11.2015.
Naslov: Redakcija