Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE - TEKST PROPISA


ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE

Član 1.

U Zakonu o bezbednosti i interoperabilnosti železnice("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 66/2015 - dr. zakon), u članu 2. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        autostop uređaj je uređaj za automatsko zaustavljanje voza pri prolasku pored signala koji pokazuje da je dalja vožnja zabranjena i pri prolasku pored signala koji pokazuje da se dalja vožnja nastavi smanjenom brzinom u slučaju nepropisnog postupanja mašinovođe;".

Tačka 3) menja se i glasi:

"3)        velika šteta je šteta kod nesreće koju telo za istrage proceni u iznosu od najmanje dva miliona evra;".

U tački 4) posle reči: "zakvačenih vučnih vozila" dodaju se reči: "propisno signalisan, sa pripadajućim voznim osobljem i koji saobraća po propisanim pravilima".

Tačka 5) menja se i glasi:

"5)        vozno osoblje je osoblje vučnog vozila i vozopratno osoblje;".

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

"5a)      osoblje vučnog vozila je zajednički naziv za mašinovođu, mašinovođu za manevar i pomoćnika mašinovođe;".

Tačka 6) menja se i glasi:

"6)        vozopratno osoblje je zajednički naziv za vozovođu, konduktera i voznog manevristu;".

Tačka 18) menja se i glasi:

"18)      domicilna jedinica je organizacioni deo železničkog prevoznika u mestu rada voznog osoblja, a privremena domicilna jedinica je mesto gde vozno osoblje duži vremenski period obavlja posao van domicilne jedinice;".

Tačka 21) menja se i glasi:

"21)      železnička mreža je skup železničkih pruga, stanica, terminala i svih fiksnih železničkih postrojenja potrebnih za osiguranje bezbednog i kontinuiranog funkcionisanja železničkog sistema;".

Tačka 26) menja se i glasi:

"26)      železničko službeno mesto (u daljem tekstu: službeno mesto) je mesto na železničkoj infrastrukturi namenjeno za izvršenje zadataka organizacije i vršenja železničkog saobraćaja;".

U tački 28) posle reči: "imalac železničkog vozila je" dodaju se reči: "fizičko ili pravno lice".

Posle tačke 28) dodaje se tačka 28a), koja glasi:

"28a)    imenovano telo je telo za ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti i verifikaciju strukturnih podsistema u skladu sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima, imenovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti;".

U tački 29) posle reči: "saobraćajem vozova" dodaju se reči: "ili manevarskog sastava".

Tačka 30) menja se i glasi:

"30)      istraga označava proces koji obuhvata prikupljanje i analizu informacija, utvrđivanje uzroka, izvođenje zaključaka i utvrđivanje posledica, kao i davanje bezbednosnih preporuka u cilju prevencije nesreća i nezgoda;".

Tačka 36) menja se i glasi:

"36)      motorni vozovi su elektromotorna kola, elektromotorne garniture, dizelmotorna kola i dizelmotorne garniture;".

U tački 37) reči: "vozovima za prevoz putnika ili robe, uključujući sva vučna vozila," zamenjuju se rečima: "vučnim vozilima".

Posle tačke 48) dodaju se tač. 48a) - 48v), koje glase:

"48a)    otvorena pitanja označavaju tehničke aspekte vezane za osnovne zahteve koji nisu eksplicitno obuhvaćeni tehničkim specifikacijama interoperabilnosti;

48b)     ocenjivanje pogodnosti za upotrebu je proces kojim se dokazuje da li činilac interoperabilnosti ispunjava uslove za pogodnost za upotrebu navedene u relevantnim tehničkim specifikacijama interoperabilnosti;

48v)     ocenjivanje usaglašenosti je proces kojim se dokazuje da li su ispunjeni zahtevi navedeni u relevantnim tehničkim specifikacijama interoperabilnosti koji se odnose na činioca interoperabilnosti;".

U tački 49) posle reči: "utvrđuje" dodaju se reči: "tehničke infrastukturne kapacitete u stanici,".

U tački 50) reči: "rezultat podele" zamenjuju se rečju: "delovi".

U tački 51) posle reči: "verifikacije podsistema" dodaju se reči: "prema tehničkim specifikacijama interoperabilnosti".

Tač. 54) - 56) menjaju se i glase:

"54)      puštanje u rad su sve radnje kojima se podsistem ili železničko vozilo stavlja u upotrebu;

55)       registrujući uređaj na vučnom vozilu je uređaj za registrovanje brzine, pređenog puta i drugih podataka u toku vožnje;

56)       red vožnje voza je planirani saobraćaj voza određene vrste, sastava i poseda, od polazne do uputne stanice koji se može prikazati grafički i tabelarno;".

U tački 58) posle reči: "upravljač infrastrukture" dodaju se reči: "(u daljem tekstu: upravljač)".

Posle tačke 58) dodaje se tačka 58a), koja glasi:

"58a)    smanjena vidljivost je nemogućnost uočavanja signalnih znakova sa propisane daljine vidljivosti za određene brzine kretanja voza;".

U tački 59) reči: "jedinstvenim tehničkim propisima" zamenjuju se rečima: "tehničkim specifikacijama interoperabilnosti".

U tački 60) reč: "železničkog" briše se.

Član 2.

Naziv iznad člana 8. menja se i glasi:

"Neophodni zahtevi".

U članu 8. stav 1. početna reč: "Osnovni", zamenjuje se rečju: "Neophodni".

U stavu 2. tačka 4) podtačka (4) menja se i glasi:

"(4)      projektovanje i eksploatacija železničkog sistema ne sme dovesti do nedozvoljenog nivoa buke u područjima u blizini železničke infrastrukture niti u upravljačnici vučnog vozila,".

U stavu 3. tačka 1) podtačka (1) alineja prva menja se i glasi:

"-          moraju da se preduzmu odgovarajuće mere upozorenja na zabranu neovlašćenog pristupa postrojenjima,".

Član 3.

U glavi II.naziv odeljka 3. menja se i glasi:

"3. Tehničke specifikacije interoperabilnosti".

Član 4.

U članu 9. stav 1. menja se i glasi:

"Tehničke specifikacije interoperabilnosti (u daljem tekstu: TSI) su tehničke specifikacije sa kojima podsistem ili deo podsistema železničkog sistema mora biti usaglašen u cilju ispunjenja osnovnih zahteva i obezbeđivanja interoperabilnosti železničkog sistema.".

Stav 3. menja se i glasi:

"TSI objavljuje Direkcija za železnice (u daljem tekstu: Direkcija) u skladu sa evropskim tehničkim specifikacijama.".

Član 5.

U članu 11. stav 1. tačka 1) reči: "stupanja na snagu" zamenjuju se rečju: "objavljivanja", a posle reči: "razvoja" dodaje se reč: "projekta".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Nacionalni železnički tehnički propisi primenjuju se u slučajevima odstupanja od TSI iz stava 1. ovog člana.".

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

"Nacionalni železnički tehnički propisi primenjuju se i u slučaju:

1)         kada TSI za odgovarajući podsistem nisu doneti;

2)         u specifičnim slučajevima za Republiku Srbiju predviđenim u TSI;

3)         u slučajevima "otvorenih pitanja", tj. kada tehnički aspekti vezani za osnovne zahteve nisu eksplicitno obuhvaćeni u TSI;

4)         za podsisteme za koje primena TSI nije obavezna.".

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: "Direkciji" reči: "za železnice (u daljem tekstu: Direkcija)" brišu se.

U tački 2. podtačka (4) posle reči: "razvoja" dodaje se reč: "projekta".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Dosadašnji st. 5. i 6. koji postaju st. 6. i 7. menjaju se i glase:

"Primljene zahteve za odstupanjem od TSI, zajedno sa priloženom dokumentacijom iz stava 4. tačka 2) ovog člana, Direkcija dostavlja Evropskoj komisiji, radi daljeg postupanja u skladu sa propisima EU.

Direkcija obaveštava naručioca ili njegovog ovlašćenog zastupnika o odluci Evropske komisije.".

Član 6.

Naziv odeljka 4.i član 12. brišu se.

Član 7.

U članu 13. stav 2. menja se i glasi:

"Odredba stava 1. ovog člana ne sprečava stavljanje na tržište činioce interoperabilnosti koji se koriste u druge svrhe.".

Član 8.

U članu 14. stav 2. tačka na kraju briše se i dodaju se reči: "i moraju da budu praćeni odgovarajućim sertifikatom.".

Stav 5. menja se i glasi:

"U TSI se može predvideti prelazni period za železničke proizvode koji su prema TSI određeni kao činioci interoperabilnosti i koji su stavljeni na tržište pre stupanja na snagu TSI. Takvi činioci interoperabilnosti moraju ispunjavati zahteve propisane članom 13. st. 1. i 2. ovog zakona.".

Član 9.

U članu 16. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"Ocenjivanje pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti obavezno je ako je propisano odgovarajućim TSI.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako ocenjivanje pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti nije propisano odgovarajućim TSI, to ocenjivanje se obavlja po zahtevu proizvođača.".

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 6, menja se i glasi:

"Zahtev za eksploataciono ispitivanje, sa odobrenim programom eksploatacionog ispitivanja, upravljaču, odnosno železničkom prevozniku ili upravljaču industrijske železnice podnosi proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik.".

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 7. broj: "4" zamenjuje se brojem: "5".

Dosadašnji stav 6. briše se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 10.

Član 17. menja se i glasi:

"Član 17.

Ukoliko se utvrdi da je deklaracija o usaglašenosti nepropisno sastavljena, Direkcija će od proizvođača ili njegovog ovlašćenog zastupnika u Republici Srbiji zahtevati da dovede činilac interoperabilnosti u stanje usaglašenosti i otkloni povredu propisa.

Ukoliko se neusaglašenost nastavi, Direkcija preduzima sve odgovarajuće mere da ograniči ili zabrani stavljanje na tržište predmetnog činioca interoperabilnosti ili nalaže njegovo povlačenje sa tržišta.

Ukoliko Direkcija utvrdi da je neizvesno da će činilac interoperabilnosti, koji ima deklaraciju o usaglašenosti ili pogodnosti za upotrebu i koji je stavljen na tržište, ispunjavati osnovne zahteve pri namenjenoj upotrebi, preduzima sve potrebne korake za ograničavanje njegovog polja primene, zabranu njegove upotrebe ili povlačenje sa tržišta. Direkcija bez odlaganja obaveštava Evropsku komisiju o preduzetim merama i daje obrazloženje za svoju odluku, navodeći posebno da li je razlog neusaglašenosti:

1)         neispunjenje osnovnih zahteva;

2)         nepravilna primena evropskih specifikacija (zajednička tehnička specifikacija, evropsko tehničko odobrenje ili nacionalni standard kojim se prenosi evropski standard), u slučaju gde se one primenjuju;

3)         neadekvatnost evropskih specifikacija.

Rešenje o preduzetim merama, dostavlja se licu koje je izdalo deklaraciju o usaglašenosti i prijavljenom telu koje je izdalo sertifikat o usaglašenosti.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.".

Član 11.

U članu 19. posle stava 15. dodaju se st. 16. i 17, koji glase:

"Ministarstvo nadležno za poslove donošenja tehničkih propisa i ocenjivanja usaglašenosti, na predlog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, vrši prijavljivanje tela iz stava 15. ovog člana Evropskoj komisiji, državama članicama Evropske unije i Generalnom sekretaru OTIF-a, navodeći obim delatnosti i identifikacione brojeve tela dobijenih unapred od Evropske komisije.

Oduzimanje odobrenja telu za ocenu usaglašenosti koje ne ispunjava uslove iz stava 15. ovog člana vrši se na način propisan zakonom kojim se uređuju tehnički propisi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. O oduzetim odobrenjima obaveštavaju se organi i države iz stava 16. ovog člana.".

Član 12.

U članu 20. stav 6. menja se i glasi:

"Imenovano telo sprovodi verifikaciju podsistema ili njegovog dela kao i ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema na koje su primenjeni nacionalni železnički tehnički propisi po postupku propisanom čl. 15. i 19. ovog zakona i izdaje sertifikat o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikat o usaglašenosti i sertifikat o pogodnosti za upotrebu, kao isprave o usaglašenosti.".

Stav 8. menja se i glasi:

"Visinu takseiz stava 7. ovog člana utvrđuje imenovano telo.".

U stavu 10. reč: "Direkcija" zamenjuje se rečima: "Imenovano telo".

Posle stava 10. dodaje se stav 11, koji glasi:

"Do imenovanja tela za ocenu usaglašenosti, poslove imenovanog tela iz ovog člana obavljaće Direkcija i utvrdiće visinu takse za izdavanje sertifikata iz stava 6. ovog člana uz saglasnost ministarstva nadležnog za finansije.".

Član 13.

U članu 22. stav 1. menja se i glasi:

"Da bi se strukturni podsistemi pustili u rad i koristili na železničkim prugama Republike Srbije moraju imati dozvolu za korišćenje koju na propisanom obrascu izdaje Direkcija.".

U stavu 3. tačka 3) menja se i glasi:

"3)        da li su ovi podsistemi u saglasnosti sa odredbama relevantnih TSI u vezi eksploatacije i održavanja podsistema i/ili nacionalnih železničkih tehničkih propisa.".

Stav 6. menja se i glasi:

"Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje mogu da podnesu proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik u Republici Srbiji, železnički prevoznik, vlasnik vozila, imalac vozila, upravljač i naručilac.".

Stav 8. menja se i glasi:

"Postupak izdavanja dozvole iz stava 1. ovog člana, elemente strukturnih podsistema na koje se primenjuju nacionalni železnički tehnički propisi koji podležu oceni usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu, dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje, sadržinu i obrazac dozvole za korišćenje i numeraciju dozvole za korišćenje u skladu sa evropskim identifikacionim brojem propisuje Direkcija.".

Stav 9. briše se.

Dosadašnji st. 10-12. postaju st. 9-11.

Posle stava 11. dodaje se novi stav 12, koji glasi:

"Dozvole za korišćenje vozila izdate u skladu sa ovim članom ne dovode u pitanje druge uslove postavljene železničkim prevoznicima i upravljačima infrastrukture za eksploataciju tih vozila na odgovarajućoj mreži kroz zahteve za uspostavljanje sistema za upravljanje bezbednošću i posedovanjem odgovarajućih sertifikata o bezbednosti.".

Član 14.

U članu 23. stav 2. reči: "u formi rešenja i" brišu se.

Stav 7. menja se i glasi:

"Vozila koja odgovaraju odobrenom tipu moraju dobiti pojedinačne dozvole za korišćenje koje se izdaju na osnovu sprovedenog postupka kojim se verifikuje pripadnost odobrenom tipu i deklaracije o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila.".

Član 15.

U članu 24. dodaje se stav 1, koji glasi:

"Tehnički pregled vozila mora se obaviti pre puštanja vozila u saobraćaj.".

Dosadašnji st. 1-6. postaju st. 2-7.

Član 16.

U glavi III.naziv odeljka3. i član 25. menjaju se i glase:

"3. Dozvola za korišćenje podsistema koji su usaglašeni sa TSI

Član 25.

Dozvolu za korišćenje podsistema koji su usaglašeni sa TSI, Direkcija izdaje ako je priložena dokumentacija o izvedenom postupku verifikacije podsistema u skladu sa članom 19. ovog zakona.".

Član 17.

U članu 26. stav 2. tačka 2) podtačka (1) reči: "člana 22. stav 3." zamenjuju se rečima: "člana 18. stav 1.".

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 18.

U članu 27. stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Podnosilac zahteva dostavlja Direkciji tehničku dokumentaciju o vozilu i njegovom predviđenom korišćenju na mreži Republike Srbije koja sadrži:

1)         dokaz da je vozilo dobilo dozvolu za korišćenje u državi porekla;

2)         primerak tehničke dokumentacije o vozilu koja prati deklaraciju o verifikaciji, što uključuje, u slučaju vozila opremljenih registrujućim uređajima, informacije o postupku prikupljanja podataka sa omogućavanjem čitanja i procene, sve dok te informacije nisu usklađene sa odgovarajućim TSI;

3)         evidencije koje prikazuju istoriju održavanja vozila i, po potrebi, tehničke izmene izvršene nakon dobijanja dozvole za korišćenje;

4)         dokaze o tehničkim i eksploatacionim karakteristikama koji pokazuju da je vozilo usklađeno sa infrastrukturom i stabilnim postrojenjima, uključujući klimatske uslove, sistem napajanja energijom, sistem kontrole, upravljanja i signalizacije, širinu koloseka i profile, maksimalnu dopuštenu masu po osovini i ostala ograničenja mreže.".

Dosadašnji st. 6-8. postaju st. 5-7.

Dosadašnji stav 9. briše se.

Dosadašnji st. 10. i 11. postaju st. 9. i 10.

Član 19.

Naziv odeljka 4. i član 28. menjaju se i glase:

"4. Dozvola za korišćenje podsistema koji nisu usaglašeni sa TSI

Član 28.

Direkcija izdaje dozvolu za korišćenje strukturnih podsistema koji nisu usaglašeni sa relevantnim TSI važećim u trenutku njihovog puštanja u rad, uključujući i podsisteme za koje važe odstupanja ili gde značajan deo osnovnih zahteva nije naveden u jednoj ili više TSI, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1)         podsistemi su usklađeni sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima i srpskim i granskim standardima iz oblasti železničkog saobraćaja, odnosno UIC propisima i evropskim normama ukoliko za neki podsistem ne postoje nacionalni železnički tehnički propisi i standardi;

2)         podsistemi ispunjavaju osnovne zahteve koji se na njih odnose;

3)         priložena je dokumentacija o sprovedenom postupku verifikacije strukturnih podsistema.

Dozvola iz stava 1. ovog člana koja se odnosi na vozila važi samo na mreži Republike Srbije.

Rešenje o odbijanju izdavanja dozvole za korišćenje strukturnih podsistema koji nisu usaglašeni sa TSI konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Imenovano telo sprovodi verifikaciju podsistema iz stava 1. ovog člana na način propisan članom 20. ovog zakona.

Do imenovanja tela za ocenu usaglašenosti, poslove imenovanog tela iz ovog člana obavljaće Direkcija.".

Član 20.

U članu 29. stav 2. menja se i glasi:

"Parametre koje je potrebno proveriti u vezi sa izdavanjem dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI propisaće Direkcija.".

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 21.

Član 30. menja se i glasi:

"Član 30.

Vozila koja su odobrena za korišćenje u drugim državama, a koja nisu usaglašena sa TSI, moraju imati dodatnu dozvolu za korišćenje u Republici Srbiji. Dodatnu dozvolu izdaje Direkcija na način iz člana 22. stav 1. ovog zakona.

Rešenje o odbijanju izdavanja dodatne dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana dostavlja Direkciji tehničku dokumentaciju o vozilu zajedno sa podacima o planiranom korišćenju na mreži Republike Srbije.

Dokumentacija iz stava 3. ovog člana sadrži:

1)         dokaze da je korišćenje vozila odobreno u državi gde je registrovano zajedno sa dokumentacijom o primenjenom postupku da bi se pokazalo da vozilo zadovoljava važeće bezbednosne zahteve, uključujući, po potrebi, informacije o korišćenim ili odobrenim odstupanjima;

2)         tehničke podatke, program održavanja i eksploatacione karakteristike, što uključuje, u slučaju vozila opremljenih registrujućim uređajima, informacije o postupku prikupljanja podataka, sa omogućavanjem čitanja i procene;

3)         evidencije koje prikazuju istoriju održavanja vozila i, po potrebi, tehničke izmene izvršene nakon dobijanja dozvole za korišćenje;

4)         dokaze o tehničkim i eksploatacionim karakteristikama koji pokazuju da je vozilo usklađeno sa infrastrukturom i stabilnim postrojenjima, uključujući klimatske uslove, sistem napajanja energijom, sistem kontrole, upravljanja i signalizacije, širinu koloseka i profile, maksimalnu dopuštenu masu po osovini i druga ograničenja mreže.

Parametre koje je potrebno proveriti u vezi sa izdavanjem dodatne dozvole za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI propisaće Direkcija.

Dokazi iz stava 4. tač. 1) i 2) ovog člana mogu se osporiti jedino ako Direkcija dokaže postojanje značajnog rizika za bezbednost.

Direkcija može zahtevati dodatne informacije, analize rizika ili sprovođenje testova na mreži kako bi se proverilo da li je dokumentacija iz stava 4. tač. 3) i 4) ovog člana u skladu sa važećim nacionalnim železničkim tehničkim propisima.

Direkcija će, nakon konsultacije sa podnosiocem zahteva, odrediti obim i sadržinu dodatnih informacija, analize rizika i potrebnih testova. Upravljač je dužan da, nakon konsultacije sa podnosiocem zahteva, obezbedi izvršenje testova u roku od tri meseca od podnošenja zahteva.

Direkcija odlučuje o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog člana:

1)         četiri meseca nakon dostavljanja dokumenata iz stava 4. ovog člana;

2)         dva meseca po podnošenju dodatnih informacija ili analize rizika ili rezultata eksploatacionog ispitivanja.

Ukoliko Direkcija ne odluči o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog člana, u roku iz stava 9. ovog člana, smatraće se da je vozilo dobilo dozvolu posle tri meseca od isteka tog roka. Ovo vozilo može se koristiti samo na mreži koja je navedena u zahtevu za izdavanje dozvole.".

Član 22.

U članu 31. stav 1. tačka 1) posle reči: "člana 27." dodaju se reči: "stav 2."

Stav 3. menja se i glasi:

"Vozila iz člana 27. stav 2. i vozila iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) ovog člana koja se kao polovna uvoze iz inostranstva podležu obavezi odobrenja tipa pre registracije u Republici Srbiji.".

Član 23.

Naziv iznad člana 32. menja se i glasi:

"Obnavljanje ili unapređenje strukturnog podsistema".

U članu 32. stav 1. menja se glasi:

"U slučaju obnove ili unapređenja strukturnog podsistema naručilac ili proizvođač dostavlja Direkciji kompletnu dokumentaciju sa opisom projekta, a Direkcija odlučuje, uzimajući u obzir strategiju implementacije navedene u relevantnim TSI, da li obim radova zahteva novu dozvolu za korišćenje strukturnog podsistema ili novu dozvolu za tip vozila.".

U stavu 2. posle reči: "podsistema" tačka se briše i dodaju se reči: "a Direkcija odlučuje u kojoj meri je potrebno primeniti TSI na predmetni podsistem.".

Stav 4. menja se i glasi:

"Ako je izdata nova dozvola, a prilikom njenog izdavanja nisu primenjeni u potpunosti TSI, Direkcija dostavlja informacije Evropskoj komisiji o:

1)         razlozima zbog kojih TSI nisu u potpunosti primenjeni;

2)         tehničkim karakteristikama primenjenim umesto TSI;

3)         telima koja su u slučaju tih karakteristika nadležna za verifikaciju podsistema.".

Član 24.

Član 35. menja se i glasi:

"Član 35.

OTIF i Evropska železnička agencija vode registar tipova vozila odobrenih u državama članicama.

Direkcija dostavlja Generalnom sekretaru OTIF i Evropskoj železničkoj agenciji podatke o svim odobrenim tipovima vozila u Republici Srbiji.".

Član 25.

U članu 36. stav 4. reč: "OTIF" zamenjuje se rečju: "Direkcija".

Član 26.

U članu 38. stav 4. tačka 4) reči: "koji mogu biti od značaja za Direkciju" brišu se.

Posle stava 9. dodaje se stav 10, koji glasi:

"Direkcija bliže propisuje elemente izveštaja iz st. 3 i 6. ovog člana.".

Član 27.

U članu 39. stav 6. reči: "ili telo koje ispunjava uslove propisane tom metodom i koje je kao takvo rešenjem, a po zahtevu tog tela, određeno od strane Direkcije" brišu se.

Stav 7. menja se i glasi:

"Direkcija može obavljati nezavisnu ocenu pravilne primene Zajedničke bezbednosne metode za procenu i ocenu rizika i rezultata te primene u sledećim slučajevima:

1)         izdavanje dozvole za korišćenje vozila;

2)         izdavanje dodatne dozvole za korišćenje vozila;

3)         ažuriranje sertifikata o bezbednosti za prevoz zbog promene vrste i obima poslovanja železničkog prevoznika;

4)         ažuriranje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom zbog znatnih izmena infrastrukture, signalizacije ili napajanja energijom ili načina eksploatacije i održavanja infrastrukture;

5)         revidiranje sertifikata o bezbednosti za prevoz i sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom posle znatnih promena u propisima o bezbednosti.".

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8, koji glasi:

"Za ocenu pravilne primene Zajedničke bezbednosne metode za procenu i ocenu rizika i rezultata te primene koju sprovodi Direkcija plaća se taksa.".

Dosadašnji st. 8-19. postaju st. 9-20.

Član 28.

U članu 43. stav 4. briše se.

Član 29.

U članu 46. stav 1. reči: "u formi rešenja i" brišu se.

Stav 8. briše se.

Dosadašnji st. 9-14. postaju st. 8-13.

U stavu 13. reči: "kao i o odbijanju izdavanja dodatnog sertifikata - deo B", brišu se.

Član 30.

U članu 47. stav 1. reč: "reciprociteta" zamenjuje se rečima: "potvrđenih međunarodnih sporazuma.".

Član 31.

Posle člana 48. dodaje se naziv odeljka 2, koji glasi:

"2. Sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom".

Član 32.

Naziv iznad člana 49. i član 49. menjaju se i glase:

"Pojam i sadržina

Član 49.

Upravljač mora da poseduje sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom.

Sertifikat o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom se sastoji od:

1)         dela kojim se potvrđuje prihvatanje sistema za upravljanje bezbednošću upravljača;

2)         dela kojim se potvrđuje prihvatanje odredaba koje je upravljač usvojio da bi zadovoljio specifične zahteve potrebne za bezbedno održavanje i eksploataciju infrastrukture.

Kaodokaz ispunjenosti uslovaza izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom iz stava 2. tačka 2) ovog člana podnosi se sledeće:

1)         dokumentacija upravljača o TSI ili delovima TSI, nacionalnim propisima za bezbednost, internim i drugim propisima koji se primenjuju za eksploataciju i održavanje infrastrukture, zaposlene i vozila, kao i kako se putem sistema za upravljanje bezbednošću osigurava njihovo poštovanje;

2)         dokumentacija upravljača o različitim kategorijama zaposlenih ili angažovanih po ugovoru za potrebe eksploatacije i održavanja železničke infrastrukture, uključujući u to i dokaze da isti ispunjavaju uslove TSI ili nacionalnih propisa za bezbednost i da poseduju potrebne dozvole i sertifikate;

3)         dokumentacija upravljača o različitim vrstama vozila koja se koriste za potrebe održavanja infrastrukture, uključujući i dokaze da sredstva ispunjavaju uslove TSI ili nacionalnih železničkih tehničkih propisa i da poseduju potrebne dozvole za korišćenje.

U sertifikatu o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom navode se mreže ili delovi mreža na koje se sertifikat odnosi.".

Član 33.

U članu 50. stav 2. reči: "stav 3." zamenjuju se rečima: "stav 2. tačka 2.".

U članu 50. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Na izdavanje i oduzimanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje infrastrukturom industrijske železnice shodno se primenjuju čl. 51. i 52. ovog zakona.".

Član 34.

U članu 51. stav 1. reči: " u formi rešenja i" brišu se.

Član 35.

Dosadašnji odeljak 2. glave VI. postaje odeljak 3.

Član 36.

U članu 54. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4)        nagib nivelete u stanici iznosi najviše: za stanicu u pravcu do 1‰, a za stanicu u krivini do 2,5 ‰;".

Član 37.

U članu 57. stav 2. posle reči: "položaja skretnice" zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: "koja se kontroliše" zamenjuju se rečima: "Signali i skretnice kontrolišu se".

Član 38.

U glavi IX.naziv odeljka 1.menja se i glasi:

"1. Podsistem na koji se primenjuju nacionalni tehnički propisi".

Član 39.

Naziv odeljka 2. briše se.

Član 40.

U članu 64. stav 3. reči: "noću i" zamenjuju se rečima: "noću ili".

Član 41.

U glavi IX.naziv odeljka 3. briše se.

Član 42.

Posle člana 66. dodaju se naziv odeljka 4. i član 66a, koji glase:

"4. Interoperabilni podsistem

Član 66a

Interoperabilni podsistem kontrola, upravljanje i signalizacija čini Evropski sistem za upravljanje železničkim saobraćajem (u daljem tekstu: ERTMS).".

Član 43.

U članu 69. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Odredba stava 2. ovog člana važi i za svaki drugi subjekat koji pokreće voz.".

Dosadašnji st. 3 - 6. postaju st. 4 - 7.

Član 44.

U članu 72. stav 2. reč: "tri" zamenjuje se rečju: "jednog".

Član 45.

Član 73. menja se i glasi:

"Član 73.

Železnički prevoznik za svaki voz vodi evidencije o voznom osoblju, sastavu, kočenju i kretanju voza, kao i o događajima koji utiču ili bi mogli uticati na red vožnje voza ili bezbednost železničkog saobraćaja.

Odredbe stava 1. ovog člana važe i za druge subjekte koji pokreću voz.

Upravljač vodi evidenciju o kretanju vozova na železničkoj infrastrukturi kojom upravlja.

Vrstu i sadržinu evidencija iz st. 1. i 3. ovog člana i način njihovog vođenja propisuje Direkcija.".

Član 46.

U članu 75. stav 3. tačka 2) broj: "30" zamenjuje se brojem: "28".

U stavu 3. tačka 3) menja se i glasi:

"3)        debljina venca točka 22 mm.".

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Tehnički uslovi iz st. 2. i 3. ovog člana primenjuju se i na železnička vozila koja saobraćaju i na ostalim prugama ako se na njima nalaze automatski uređaji putnih prelaza.".

Član 47.

U članu 76. st. 2 - 4. menjaju se i glase:

"Lokomotive, putnička kola i motorni vozovi moraju biti opremljeni uređajima za brzo kočenje u slučaju opasnosti.

Uređaji za brzo kočenje u slučaju opasnosti, ugrađeni u putničkim kolima i motornim vozovima, moraju biti lako dostupni putnicima.

Ručnim, pritvrdnim, odnosno opružnim kočnicama moraju biti opremljena vučna vozila i putnička kola.".

Član 48.

U članu 78. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3)        vučno-odbojnički uređaj;".

U tački 7) reč: "svetlosnih" zamenjuje se rečju: "čeonih".

U tački 11) reči: "bočni pokretni prozor radi uočavanja kraja voza" zamenjuju se rečju: "kamere;".

Posle tačke 13) dodaje se tačka 14), koja glasi:

"14)      ručne papuče za obezbeđenje od samopokretanja.".

U stavu 2. reči: "i motorna kola" brišu se, a reči: "moraju da imaju" zamenjuju se rečima: "mora da ima".

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

"5)        pomoćno kvačilo ako ima automatsko i poluatomatsko kvačilo.".

U stavu 4. reč: "železničkog" briše se.

Član 49.

U članu 80. stav 7. posle reči: "lice zaduženo za održavanje" dodaju se reči: "elemente dosijea o održavanju i vođenje dosijea o održavanju propisuje Direkcija.".

U stavu 8. reč: "sertifikovanim" briše se.

Član 50.

U članu 81. stav 2. reči: "u formi rešenja" zamenjuju se rečima: "na obrascu koji je propisao OTIF" i dodaju se reči: "ili drugo sertifikovano telo iz Republike Srbije ili države ugovornice OTIF-a ili države Evropske unije".

Stav 3. menja se i glasi:

"Sertifikat iz stava 2. ovog člana izdaje se sa rokom važenja ne dužim od pet godina.".

Posle stava 7. dodaju se st. 8 - 10, koji glase:

"Direkcija najmanje jednom godišnje, na izabranim geografski i funkcionalno reprezentativnim lokacijama, obavlja nadzor svih aktivnosti lica zaduženih za održavanje kojima je izdala sertifikat iz stava 2. ovog člana, kako bi proverila da li ta lica još uvek ispunjavaju zahteve za dobijanje sertifikata.

Ukoliko Direkcija utvrdi da lice zaduženo za održavanje ne ispunjava zahteve na osnovu kojih mu je izdat sertifikat, tada se zajedno sa licem zaduženim za održavanje dogovara o planu za poboljšanje njegovog rada, ograničava obim primene sertifikata ili suspenduje sertifikat, u zavisnosti od stepena neusaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata.

U slučaju kontinuiranog neispunjavanja zahteva za sertifikaciju ili nesprovođenja plana za poboljšanje rada, Direkcija rešenjem ograničava ili oduzima sertifikat, navodeći razloge za svoju odluku.".

Član 51.

U članu 82. stav 2. menja se i glasi:

"Održavanje vozilapropisuje Direkcija.".

Član 52.

Posle člana 83. dodaju se naziv iznad člana i član 83a, koji glase:

"Granski standardi iz oblasti železničkog saobraćaja

Član 83a

Direkcija donosi granske standarde iz oblasti železničkog saobraćaja.

Direkcija propisuje postupak izrade, donošenja i objavljivanja standarda iz oblasti železničkog saobraćaja.".

Član 53.

U članu 86. posle stava 8. dodaju se st. 9-11, koji glase:

"Direkcija je dužna da nakon izdavanja sertifikata iz stava 5. ovog člana vrši periodične provere da li nosilac sertifikata i dalje ispunjava uslove iz stava 4. ovog člana.

Ako Direkcija proverom iz stava 9. ovog člana utvrdi da nosilac sertifikata iz stava 5. ovog člana ne zadovoljava uslove za sertifikaciju, ona rešenjem oduzima sertifikat, navodeći razloge za svoju odluku.

Rešenje o oduzimanju sertifikata iz stava 5. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.".

Član 54.

U članu 88. stav 1. reč: "dve" zamenjuje se rečju: "četiri".

U stavu 2. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        ako železnički radnik zbog nepoznavanja propisa ugrozi bezbednost saobraćaja;".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Redovnu i vanrednu proveru stručne osposobljenosti železničkih radnika obavlja poslodavac.".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 55.

U članu 90. stav 1. posle tačke 7) dodaje se tačka 8), koja glasi:

"8)        da jednu godinu nakon položenog stručnog ispita, upravlja vučnim vozilom uz prisustvo drugog mašinovođe.".

Stav 2. briše se.

Član 56.

U članu 91. stav 1. menja se i glasi:

"Dozvolu za upravljanje vučnim vozilom (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Direkcija, na propisanom obrascu, ako lice koje je podnelo zahtev ispunjava uslove iz člana 90. tač. 1), 2), 3), 4), 5) i 7) ovog zakona.".

U stavu 9. posle reči: "u dozvoli" dodaju se reči: "ili propisa kojim se reguliše oblast železnice,".

Stav 13. briše se.

Dosadašnji st. 14. i 15. postaju st. 13. i 14.

Član 57.

U članu 93. stav 12. menja se i glasi:

"Lice iz stava 1. ovog člana, u toku upravljanja vučnim vozilom mora da ima kod sebe overenu kopiju dodatnog ovlašćenja i dužno je da ga pokaže na zahtev ovlašćenog lica Direkcije, lica za vršenje unutrašnjeg nadzora kod železničkog prevoznika, glavnog istražitelja i republičkog inspektora za železnički saobraćaj.".

Član 58.

U članu 95. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Direkcija bliže propisuje elemente registra iz stava 1. i registra iz stava 3. tačka 1) ovog člana.".

Član 59.

U članu 102. stav 1. posle reči: "posle svake" dodaje se reč: "ozbiljne".

Član 60.

U članu 103. stav 1. reči: "kao i posebne uslove koje propisuje Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja" brišu se.

Član 61.

U članu 104. stav 2. posle reči: "na koji je upućen" tačka na kraju briše se i dodaju se reči: "i ispunio propisane zdravstvene uslove pre isteka obavljenog lekarskog pregleda.".

Član 62.

Posle člana 116. dodaju se naziv iznad člana i član 116a, koji glase:

"Radno vreme voznog osoblja koje redovno učestvuje u interoperabilnom prekograničnom saobraćaju

Član 116a

Interoperabilni prekogranični saobraćaj je saobraćaj vozova više od 15 km iza granice, za koji je železničkom prevozniku potreban dodatni sertifikat o bezbednosti za prevoz deo B za pružanje transportnih usluga u drugoj državi.

Saobraćaj između graničnih stanica definisanih međudržavnim sporazumima ne smatra se interoperabilnim prekograničnim saobraćajem bez obzira na rastojanje graničnih stanica od granice.

Uslovi u vezi radnog vremena voznog osoblja koje učestvuje u inetroperabilnom prekograničnom saobraćaju su:

1)         dnevni odmor voznog osoblja u domicilnoj jedinici iznosi najmanje 12 časova u toku 24-časovnog perioda, a izuzetno, jednom u sedam dana, dnevni odmor voznog osoblja u domicilnoj jedinici može iznositi najmanje devet časova, pri čemu se razlika između skraćenog odmora i 12-časovnog odmora dodaje narednom dnevnom odmoru u domicilnoj jedinici;

2)         skraćeni dnevni odmor ne može se odrediti između dva dnevna odmora u obrtnoj jedinici;

3)         dnevni odmor voznog osoblja u obrtnoj jedinici iznosi najmanje osam neprekidnih časova u toku 24-časovnog perioda;

4)         posle dnevnog odmora u obrtnoj jedinici mora se omogućiti dnevni odmor u domicilnoj jedinici;

5)         ako služba mašinovođe traje duže od osam časova, mora mu se obezbediti odmor u toku dnevnog rada od najmanje 45 minuta. Ako služba mašinovođe traje između šest i osam časova, mora mu se obezbediti odmor u toku dnevnog rada od najmanje 30 minuta u toku radnog dana;

6)         korišćenje dela odmora u toku službe iz tačke 5) ovog stava mora se omogućiti između trećeg i šestog radnog časa;

7)         ukoliko je vučno vozilo posednuto i vozopratnim osobljem, železnički prevoznik utvrđuje korišćenje odmora u toku dnevne službe u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;

8)         vozopratno osoblje ima pravo na odmor u toku dnevne službe u trajanju od najmanje 30 minuta ukoliko mu služba traje duže od šest časova;

9)         vozno osoblje ima pravo na neprekinuti nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa i 12-časovni dnevni odmor iz tačke 2) ovog stava, u toku sedmodnevnog perioda;

10)       vreme upravljanja vučnim vozilom ne može preći devet časova u dnevnoj službi, odnosno osam časova u noćnoj službi između dva dnevna odmora;

11)       vreme upravljanja vučnim vozilom ne može preći 80 časova u toku perioda od dve nedelje.".

Član 63.

U članu 125. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

"Upravljač i železnički prevoznici će privremeno isključiti iz saobraćaja železničkog radnika koji je nepažnjom ili na drugi način prouzrokovao nesreću i na taj način ugrozio bezbednost železničkog saobraćaja.

Upravljač i železnički prevoznici mogu privremeno isključiti iz saobraćaja železničkog radnika koji je nepažnjom ili na drugi način prouzrokovao nezgodu.".

Dosadašnji st. 4-6. postaju st. 6-8.

Član 64.

Naziv iznad člana 130. i član 130. brišu se.

Član 65.

U članu 133. stav 1. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

"1)        otuđivati, uništavati, uklanjati ili oštećivati delove železničke infrastrukture ili delove vozila koji neposredno utiču na bezbednost;

2)         otuđivati, uništavati, uklanjati ili oštećivati delove železničke infrastrukture ili delove vozila koji posredno utiču na bezbednost;".

Član 66.

U članu 135. stav 3. briše se.

Član 67.

U članu 136. stav 3. menja se i glasi:

"Dozvoljena masa po osovini na pruzi industrijske železnice normalnog koloseka iznosi najmanje 16 t, a dozvoljena masa po dužnom metru iznosi najmanje 6,4 t.".

Član 68.

U članu 137. stav 1. tačka 2) posle reči: "(član 54. i čl. 56-58)" dodaju se reči: " izuzev tehničkih uslova koji su propisani članom 136. ovog zakona".

Član 69.

U članu 139. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Saobraćajno-tehnički uslovi i mere bezbednosti za priključenje industrijskog koloseka na javnu železničku infrastrukturu obuhvataju:

1)         mesto priključenja;

2)         vrstu, osiguranje i zaštitu odvojne skretnice;

3)         minimalnu dozvoljenu masu po osovini i dužnom metru na industrijskom koloseku;

4)         neophodna sredstva veze između nadzorne stanice i industrijskog koloseka;

5)         upoznavanje osoblja vučnog vozila železničkog prevoznika koji poslužuje industrijski kolosek sa mesnim prilikama na industrijskom koloseku;

6)         upoznavanje manevarskog osoblja vlasnika, odnosno korisnika industrijskog koloseka sa poslovnim redom nadzorne stanice;

7)         upoznavanje manevarskog osoblja vlasnika, odnosno korisnika industrijskog koloseka sa prugom, ukoliko se industrijski kolosek priključuje na otvorenu prugu.".

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 70.

U članu 140. stav 2. briše se.

Član 71.

U članu 143. stav 1. tačka 1) broj: "1450" zamenjuje se brojem: "1470".

U tački 2) reči: "izuzetno 80 m na odstojanju ispred utovarno/istovarnog mesta;" zamenjuju se rečima: "poluprečnik krivine industrijskog koloseka može iznositi i manje od 180 m uz primenu posebnih konstruktivnih rešenja;".

Član 72.

Član 145. menja se i glasi:

"Član 145.

Upravljač infrastrukture, uz saglasnost Direkcije, donosi akt o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice, kao i način regulisanja železničkog saobraćaja na toj železnici.

Direkcija propisuje sadržinu akta iz stava 1. ovog člana.".

Član 73.

U članu 147. stav 1. tačka 67) reč: "više" zamenjuje se rečju: "manje".

Posle tačke 68) dodaje se tačka 68a), koja glasi:

"68a)    ne omogući vreme upravljanja vučnim vozilom iz člana 116a stav 3. ovog zakona;".

Tačka 78) menja se i glasi:

"78)      postupi suprotno članu 133. st. 1, 2, 3. i 5. ovog zakona ili ne zaključi ugovor iz stava 7. ovog člana;".

Stav 4. menja se i glasi :

"Novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 41), 42), 50), 56), 57), 61), 70), 72), 73), 77), 78) i 81) ovog člana.".

Član 74.

U članu 148.    stav 1. posle tačke 28) dodaje se tačka 28a), koja glasi:

"28a)    ako ne obezbedi uslove voznom osoblju u prekograničnom saobraćaju u skladu sa članom 116a stav 3. ovog zakona;".

Tačka 32) menja se i glasi:

"32)      ne donese akt iz stava 1. člana 145. ovog zakona.".

Član 75.

U članu 149. stav 1. reči: "80.000 dinara" zamenjuju se rečima: "150.000 dinara".

Član 76.

U čl. 2, 9, 10, nazivu iznad člana 11, čl. 11, 14, 15, nazivu iznad člana 17, članu 19, nazivu iznad člana 20, čl. 20, 21, 22, 23, nazivu iznad člana 25, članu 25, nazivu iznad člana 26, članu 26, nazivu iznad člana 27, članu 27, nazivu iznad člana 28, članu 28, nazivu iznad člana 29, članu 29, nazivu iznad člana 30, čl. 30, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 80. i 85. skraćenice: "JTP" i "JTP/TSI" zamenjuju se skraćenicom: "TSI".

U članu 2. stav 1. tač. 29), 30), 64), čl. 41, 42, 88, 108, 113, nazivu glave XIII, nazivu iznad člana 125, čl. 125, 137, nazivu iznad člana 142, čl. 142, 147. i 148. reč: "incident" u određenom padežu zamenjuje se rečju: "nezgoda" u odgovarajućem padežu.

Član 77.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 09.11.2015.