Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Svi državni organi u obavezi su da formiraju službu pravne podrške koja će građanima pružati opšte pravne informacije u okviru njihove nadležnosti


Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), koji po prvi put uvodi sistem pružanja besplatne pravne pomoći u Srbiji, počeo je da se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Ovaj Zakon bi trebalo da omogući besplatan, jednostavan, dostupan, delotvoran i jednak pristup pravdi, što predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava.

 Šta građani mogu tražiti od pružalaca pravne pomoći? Građani mogu dobiti pravnu podršku i pravnu pomoć. Pravna podrška podrazumeva dobijanje opštih pravnih informacija, popunjavanje raznih formulara, sastavljanje javnobeležničkih isprava i posredovanje u rešavanju sporova (medijacija). Pravna podrška u vidu davanja opštih informacija i popunjavanja formulara obezbeđuje se svima bez ikakve naknade, a pružaće je udruženja i pravne klinike na pravnim fakultetima. Takođe, važna novina je da će svi državni organi biti u obavezi da formiraju službu pravne podrške koja će građanima pružati opšte pravne informacije u okviru njihove nadležnosti. Ovo će omogućiti bolji kontakt sa građanima i sprečiti situacije u kojima oni ne znaju koja su im dokumenta neophodna kako bi ostvarili neko pravo - svi se sećaju makar jednog dugog čekanja u redu nakon čega osoba na šalteru pobedonosno kaže kako nedostaje još jedan papir za ostvarenje nekog prava!

 Ostale vidove pravne podrške (sastavljanje javnobeležničkih isprava i medijacija), kao i pravnu pomoć u vidu pravnih saveta, pomoći prilikom sastavljanja podnesaka (tužbe, žalbe, pritužbe i sl.), zastupanja na sudu ili nekim državnim organom i odbrane u krivičnom postupku priznaje se samo licima koja po Zakonu ispunjavaju određene uslove. Naime, da bi se ostvarilo pravo na pravnu pomoć, neophodno je da lice bude ugroženog materijalnog stanja, odnosno da ispunjava uslove za korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ili bi nakon plaćanja troškova pravne pomoći njegovo materijalno stanje bilo kao kod korisnika socijalne pomoći. Postoje i neke kategorije lica koje automatski ispunjavaju uslove za besplatnu pravnu pomoć, bez obzira na njihovo materijalno stanje, jer se radi o osobama koje su posebno osetljive ili su izložene ozbiljnim kršenjima ljudskih prava (na primer deca, žrtve torture, porodičnog nasilja i sl.). Pravnu pomoć pružaju javni beležnici, posrednici (medijatori), službe pravne pomoći u opštinama i advokati. Građani se mogu obraćati i udruženjima koji pružaju pravnu pomoć. Posebna novina je da će sve opštine biti u obavezi da formiraju svoju službu pravne pomoći, što će omogućiti lakši pristup pravu na pravnu pomoć i njihovu dostupnost na celoj teritoriji Srbije!

 Zahtev za besplatnu pravnu pomoć podnosi se organu opštinske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, ili mestu pružanja besplatne pravne pomoći. Podnošenje zahteva je besplatno i može će da se podnosi na razne načine: u pisanoj formi, usmeno na zapisnik ili elektronskim putem. Odluka o zahtevu donosiće se u roku od 8 dana, a u nekim hitnim situacijama u roku od 3 dana. Ukoliko je zahtev odbijen, stranka će imati mogućnost da se žali Ministarstvu pravde u roku od 8 dana od dana prijema odluke, a Ministarstvo je u obavezi da na njega odgovori u roku od 15 dana.

 Zakon predviđa formiranje jedinstvenog registra, u kojem će se nalaziti spisak svih pružalaca, njihova specijalizacija i adresa, a organ uprave će doneti odluku kojim pružaocu će se korisnik obratiti za pravnu pomoć. Pružalac je dužan da pravnu pomoć pruži savesno i profesionalno, a građani mogu podneti pritužbu Ministarstvu pravde zbog nesavesnog i neprofesionalnog rada pružaoca. Ukoliko se utvrdi da je pružalac zaista postupao nesavesno i neprofesionalno, on će trpeti ozbiljnu sankciju - biće brisan iz registra i onemogućen da dalje pruža besplatnu pravnu pomoć.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, dr Ivana Krstić - Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 02.10.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija