Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva ("Službeni glasnik RS", br. 123/14 i 106/15), u članu 44. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

"Rukovalac podacima koji čine Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije je zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

Zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije dužan je da o svakoj povredi bezbednosti podataka iz stava 2. ovog člana obavesti lice, odnosno lica na koja se ti podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti."

Član 2.

U članu 56. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

"3)        ne obavesti lice, odnosno lica na koja se podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o povredi bezbednosti podataka (član 44. stav 5.)."

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA            

II. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 73. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09-dr. zakon, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15), kojim je propisano da se vrste i sadržina zdravstvene dokumentacije i evidencija, način i postupak vođenja, lica ovlašćena za vođenje zdravstvene dokumentacije i upisivanje podataka, rokovi za dostavljanje i obradu podataka, način raspolaganja podacima iz medicinske dokumentacije pacijenata koja se koristi za obradu podataka, kao i druga pitanja od značaja za vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija, uređuju posebnim zakonom.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

 - u članu 1. predloženo je da se rukovaocem podataka koji čine Integrisani zdravstveni informacioni sistem, smatra zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije kako bi se stvorio pravni preduslov za praktičnu primenu Zakona, kao i da je ovaj zavod dužan da o svakoj povredi bezbednosti podataka obavesti lice, odnosno lica na koja se podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, kao i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

- u članu 2. predložena je sankcija za zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike u slučaju da ne postupi po odredbi člana 1. ovog zakona;

- u članu 3. predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", imajući u vidu razloge zbog kojih je predloženo i donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

 V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa potrebom da se odredbe Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koji je donet 10. novembra 2014. godine i njegova primena počela 1. januara 2017. godine, u potpunosti usklade sa propisima kojima je regulisana oblast zaštite podataka o ličnosti, posebno oblast naročito osetljivih podataka, predlaže se donošenje Zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

U toku rada na donošenju propisa koji služe za sprovođenje Zakona, pokazalo se da se nenavođenjem instituta i pojmova koji već postoje u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br: 97/08,104/09-dr. zakon, 68/12-US i 107/12), stvorila praznina u pogledu značenja pojedinih pojmova, te je stoga bilo neophodno definisati šta se u konkretnom slučaju smatra pod određenim pojmom. U tom smislu, a radi razjašnjenja pojma "rukovalac" predloženo je navedeno rešenje.

Takođe, tako definisan pojam u Predlogu zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, označava samo zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

S obzirom da se počelo sa implementacijom pojedinih segmenata Integrisanog zdravstvenog informacinog sistema Republike Srbije u zdravstvene ustanove na teritoriji Republike Srbije, a da navedenim odredbama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva nije definisano ko rukuje i odgovara za podatke iz informacionog zdravstvenog sistema, predloženim dopunama smatramo da je ta nedoumica otklonjena.

Zbog svega navedenog, odnosno zbog činjenice da uređenje ove materije na predloženi način može sprečiti nesagledive posledice po najelementarnija ljudska prava građana, kao što su pravo na privatnost, pravo na zaštitu podataka o ličnosti, pravo na bezbednosti itd, predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku.

 Takođe, u cilju nesmetanog funkcionisanja sistema zdravstvenog osiguranja, kao i sistema zdravstvene zaštite, predloženo je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 44.

 Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije organizuje se i razvija radi planiranja i efikasnog upravljanja sistemom zdravstvene zaštite, sistemom zdravstvenog osiguranja, kao i radi prikupljanja i obrade podataka u vezi sa zdravstvenim stanjem stanovništva, finansiranjem zdravstvene zaštite i funkcionisanjem zdravstvene službe.

 Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije iz stava 1. ovog člana čine: zdravstveno-statistički sistem, informacioni sistem organizacija zdravstvenog osiguranja i informacioni sistemi zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica.

 Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije obezbeđuje dostupnost zdravstvenih podataka svim učesnicima u zdravstvenom sistemu u skladu sa njihovim pravima, ulogama i odgovornostima.

 RUKOVALAC PODACIMA KOJI ČINE INTEGRISANI ZDRAVSTVENI INFORMACIONI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE JE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE OSNOVAN ZA TERIRORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE OSNOVAN ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE DUŽAN JE DA O SVAKOJ POVREDI BEZBEDNOSTI PODATAKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA OBAVESTI LICE, ODNOSNO LICA NA KOJA SE TI PODACI ODNOSE, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZDRAVLjA I POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI.

Član 56.

 Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije ako:

 1) ne vodi registar lica obolelih od bolesti od većeg javno-zdravstvenog značaja (član 32. stav 1);

 2) ne dostavi izveštaje ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i drugim nadležnim organima, organizacijama i ustanovama u rokovima utvrđenim ovim zakonom i ako zbirne podatke ne dostavi na uvid javnosti (član 36. st. 2. i 3).

 3) NE OBAVESTI LICE, ODNOSNO LICA NA KOJA SE PODACI ODNOSE, MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE ZDRAVLjA I POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI O POVREDI BEZBEDNOSTI PODATAKA (ČLAN 44. STAV 5.)

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi i u pravnom licu novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 09.10.2017.