Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Zakon o ozakonjenju objekata: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Kupio sam 10 ari placa 2012. godine, a preveo juna 2016. godine, u Zaklopači, Donje Strnjike, koji pripada građevinskom zemljištu van građevinskog područja. Na placu je izgrađen betonski temelj još 1984. godine, a kasnije je na temelju podignuta i pokrivena drvena konstrukcija. Dimenzije objekta su 5,5 x 4,3 m. Građa je kvalitetna i objekat će se koristiti kao objekat za odmor. Da li može da se ozakoni?

- Pre postupaka ozakonjenja, nadležni organ utvrđuje ispunjenost prethodnog uslova za ozakonjenje, a to je, između ostalog, i da li je objekat izgrađen od materijala koji garantuje sigurnost, stabilnost i bezbednost, odnosno da li se takav objekat smatra objektom u smislu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

* Moja majka ima kuću (oko 72m2) sa pomoćnim objektom (oko 54m2) u Lazarevcu, koje su davno izgrađene. Kuća 1980, a pomoćni objekat desetak godina kasnije. Oba objekta poseduju građevinsku, ali ne i upotrebnu dozvolu. U međuvremenu je u kući dograđena kotlarnica, od oko 25m2. Šta su moje obaveze, u smislu dostavljanja dokumentacije, da li plaćam legalizaciju svih objekata, ili samo nadograđene kotlarnice, i koliki je iznos u pitanju? Da li je potrebno da se radi projekat izvedenog objekta za kuću, pošto smo dograđivanjem kotlarnice odstupili od prvobitnog projekta kuće?

- Zakon se ne primenjuje na objekte za koje je izdata građevinska dozvola, a koji se koristi bez izdatog rešenja o upotrebnoj dozvoli, već se upotrebna dozvola izdaje u redovnom postupku u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Svi radovi koji predstavljaju odstupanje od izdate građevinske dozvole, predmet su ozakonjenja. Nadležni organ za ozakonjenje će vam navesti koju dokumentaciju, odnosno dokaze dostavljate u postupku ozakonjenja. Ako su ispunjeni prethodni uslovi propisani Zakonom o ozakonjenju, moći ćete da ozakonite vaš objekat, uz plaćanje takse za ozakonjenje, koja za porodične objekte ili stanove, pomoćne i ekonomske objekte, proizvodne i skladišne objekte, kao i sve druge objekte do 100m2 iznosi 5.000 dinara.

* Gde mogu da nađem najnoviji ortofoto snimak, satelitski Srbije koji je merodavan za legalizaciju, a pravljen u novembru prošle godine?

- Svi građani, i druga zainteresovana lica, uvid u satelitski snimak, iz člana 6. Zakona o ozakonjenju objekata, mogu izvršiti neposredno u službenim prostorijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u Službama za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda kao i u jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije. Naravno da satelitski snimak za sve delove teritorije nije napravljen u isto vreme, tako da vreme kada je snimak vaše nepokretnosti napravljen ne mora biti u novembru 2015. godine. Tu činjenicu ćete utvrditi kod nadležne službe, prilikom uvida u satelitski snimak za vašu katastarsku parcelu.

* U dvorištu zgrade za kolektivno stanovanje pre 30 godina sam izgradio garažu koja se koristi i danas. Garaža ima betonski pod, čeličnu konstrukciju i zidove od profilisanog lima (nije montažna garaža). Za garažu imam saglasnost skupštine stanara. Plac, odnosno parcela na kojoj se nalazi zgrada za stanovanje se vodi kao gradsko građevinsko zemljište, a korisnik je građevinsko preduzeće koje je pre 30 godina izgradilo zgradu i praktično više ne postoji. Za garažu već godinama plaćam porez na imovinu. Koji je način i put da legalizujem garažu?

- Garaža, u smislu Zakona, može biti predmet ozakonjenja. U konkretnom slučaju, potrebno je u postupku ozakonjenja dostaviti od strane investitora i dokaz o odgovarajućem pravu, a pored opštih uslova, u navedenoj situaciji, primenjuje se i stav 4. člana 10. Zakona o ozakonjenju, kojim je propisano dostavljanje i posebnog ugovora zaključenog između investitora i organa stambene zgrade, u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon, 27/2011 - odluka US i 88/2011) ili ako organi zgrade nisu formirani-saglasnost većine vlasnika na posebnim delovima zgrade. U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), svi vlasnici posebnih delova zgrade-stanova i lokala, imaju pravo na upis prava svojine na građevinskom zemljištu na kome je taj objekat sagrađen, srazmerno površini svog posebnog dela.

* Živim u nasleđenoj kući koja je napravljena pre 30 godina. Kuća ima građevinsku dozvolu, i u izvodu iz katastra piše da je privatna svojina. Da li je potrebno da tražim upotrebnu dozvolu, i koliki je to proces, kolika cena? Šta ako nemam upotrebnu dozvolu? Kuću ne mogu prodati bez nje, da li postoji mogućnost da je svrstaju u nelegalnu i sruše?

- Zakon o ozakonjenju objekata se ne primenjuje na objekte za koje je izdata građevinska dozvola, a koji se koristi bez izdatog rešenja o upotrebnoj dozvoli, već se upotrebna dozvola izdaje u redovnom postupku u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, podnosi se organu koji je izdao građevinsku dozvolu, a koji će Vas uputiti o svemu ostalom. Ne postoji mogućnost da kuću svrstaju u nelegalnu i sruše, jer je objekat izgrađen u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom. Međutim, kako sami navodite da je na kući upisano pravo svojine, to znači da je u vreme upisa u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti, za kuću bila izdata i upotrebna dozvola.

* Sazidao sam porodičnu kuću 130 m2 na placu koji sam kupio 2007. godine. U trenutku kupovine prodavac se vodio kao korisnik zemljišta i tužio se sa državom za povraćaj svojine. To sam saznao kada je trebalo da overim ugovor sa njim. Još je u procesu suđenja. Uredno sam podneo sve papire za legalizaciju sem vlasničkog lista. Šta treba da uradim pošto mi je to jedina nekretnina i živimo u njoj od 2011. godine?

- Ako ispunjavate prethodne uslove, rešenje za navedenu situaciju je sadržano u članu 10. Zakona o ozakonjenju, o čemu će Vas obavestiti nadležni organ za ozakonjenje, kada u konkretnom slučaju dođe u fazu kada je potrebno dostaviti dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.N., 07.10.2016.
Naslov: Redakcija