Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Predviđa se preciziranje postojećih i uvođenje novih krivičnih dela protiv privrede u cilju jačanja borbe protiv korupcije. Uvođenje novih krivičnih dela koja se tiču borbe protiv porodičnog nasilja i pooštravanja sankcija za krivična dela protiv polnih sloboda. Nova krivična dela biće proganjanje, polno uznemiravanje i sankcionisanje prinudnih brakova, dok se povećava minimalna kazna za silovanje i za obljubu nad nemoćnim licem. Predviđeno je da odredbe Nacrta zakona stupaju na snagu 15. aprila 2017. godine, izuzev odredaba članova koji uređuju krivična dela protiv privrede za koja je predviđeno da stupaju na snagu 1. marta 2018. godine


Ministarstvo pravde, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Po pitanju važenja krivičnog zakonodavstva RepublikeSrbije, odredbama Nacrta zakona predviđeno je da krivično zakonodavstvo Republike Srbije ne važi za krivično delo falsifikovanja novca učinjeno u inostranstvu.

Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na delo malog značaja predviđeno je smanjenje propisane kazne sa pet na tri godine zatvora, a krivično delo malog značaja Nacrtom zakona je precizirano krivično delo kod kog stepen krivice nije visok.

Takođe, Nacrtom zakona i njegovim odredbama precizirane su i izmene u odnosu na važeći Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) po pitanju kazni. Po pitanju uslovnog otpusta osuđenog koji je izdržao 2/3 kazne precizirano je da se pri proceni uslova za uslovni otpust u obzir uzmu okolnosti koje ukazuju da osuđeni, dok traje uslovni otpust, neće izvršiti novo krivično delo, kao i da se ne može uslovno otpustiti osuđeni koji je kažnjavan za teže disciplinske prestupe. Pored toga, preciznije su definisane obaveze koje osuđenik mora ispuniti da bi dobio uslovni otpust od strane suda, pre svega po pitanju zaštitnog nadzora. Takođe, po pitanju odmeravanja kazne predviđene su izmene Važećeg KZ-a vezane za odredbe kojima se regulišu granice ublažavanja kazne, pa je precizirano da se, za krivično delo za koje je propisana novčana kazna, ona može ublažiti do jedne polovine najmanje mere propisane kazne.

 U delu koji se odnosi na mere bezbednosti Nacrtom zakona je predviđena izmena odredaba koje se odnose na zabranu prisustvovanja određenim sportskim priredbama. Nacrtom zakona briše se odredba kojom se precizira da se lice koje posle izdržavanja kazne zatvora, ukoliko prekrši zabranu prisustvovanja određenim sportskim priredbama, odnosno ne izvrši obavezu javljanja službenom licu u područnoj policijskoj upravi u vezi boravka u službenim prostorijama za vreme održavanja sportske priredbe, može kazniti zatvorom od trideset dana do tri meseca, od strane suda koji izrekao kaznu zabrane prisustva.

Nacrtom zakona preciznije se definišu pojmovi službenog lica i subjekta privrednog poslovanja, a uvodi se pojam privredne delatnosti kojom se obuhvata svaka delatnost proizvodnje i prometa roba, vršenja usluga i obavljanja drugih delatnosti na tržištu, radi sticanja dobiti ili ostvarivanja nekog drugog ekonomskog interesa.

Kada su u pitanju krivična dela protiv života i tela Nacrtom zakona se precizira novi oblik krivičnog dela sakaćenja ženskog polnog organa čime se definiše da će se lice koje osakati spoljne delove ženskog polnog organa kazniti zatvorom od jedne do osam godina, dok će se u slučaju postojanja naročito olakšavajućih okolnosti učinilac kazniti kaznom zatvora od tri meseca do tri godine. Takođe, precizirano je da će se lice koje navede ili pomogne ženskom licu u krivičnom delu sakaćenja spoljnih delova ženskog polnog organa kazniti zatvorom u trajanju od šest meseci do pet godina, dok će u slučaju nastupanja smrti ženskog lica usled izvršenja ovog krivičnog dela učinilac biti kažnjen kaznom zatvora u trajanju od dve do deset godina.

Nacrtom zakona predviđene su i dopune važećeg KZ-a kojima su regulisana krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina. Krivičnim delom proganjanja precizira se da će lice koje neovlašćeno uporno proganja drugo lice na način koji može osetno ugroziti njegov lični život biti kažnjeno novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine, dok će se u slučaju izazivanja opasnosti po život, zdravlje ili telo drugog lica ili njemu bliskog lica prema kojem je krivično delo proganjanja izvršeno učinilac kazniti zatvorom u trajanju od tri meseca do pet godina. U slučaju nastupanja smrti drugog lica ili njemu bliskog lica, usled izvršenja krivičnog dela proganjanja učinilac će biti kažnjen zatvorom u trajanju od jedne do deset godina.

Odredbama Nacrta zakona precizno se definiše krivično delo upornog proganjanja pod kojim se podrazumeva:

1) praćenje ili preduzimanje drugih radnji u cilju fizičkog približavanja drugom licu tokom određenog vremenskog perioda;

2) nastojanje da se uspostavi kontakt neposredno sa drugim licem, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije tokom određenog vremenskog perioda;

3) zloupotrebljavanje podataka o ličnosti drugog lica ili njemu bliskog lica u cilju naručivanja robe ili usluga;

4) pretnje napadom na život, telo ili slobodu drugog lica ili njemu blisko lica i

5) preduzimanje sličnih radnji prema drugom licu ili njemu bliskom licu tokom određenog vremenskog perioda.

Kada su u pitanju krivična dela protiv polne slobode odredbama Nacrta zakona preciznije se definišu krivična dela:

1) silovanje,

2) obljuba nad nemoćnim licem,

3) obljuba nad detetom i

4) obljuba zloupotrebom položaja.

Nacrtom zakona je precizirano da će lice koje izvrši obljubu nad drugim ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili pretnjom po život ili telo biti kažnjeno zatvorom od pet do dvanaest godina, dok će se lice koje izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin i pored jasno izraženog protivljenja, bez upotrebe sile i pretnji po život i telo, kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. Odredbama Nacrta zakona predviđena su i izmene kojima se određuje kazna zatvora od pet do dvanaest godina za lice koje učini obljubu nad nemoćnim licem, obljubu nad detetom ili obljubu nad detetom zloupotrebom službenog položaja. Pored toga, u odnosu na važeći KZ, precizira se i krivično delo polnog uznemiravanja pod kojim se smatra svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Odredbama Nacrta zakona predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do šest meseci u slučaju polnog uznemiravanja, dok je za polno uznemiravanje maloletnog lica predviđena kazna zatvora u trajanju od tri meseca do tri godine. Nacrtom zakona dodatno se precizira i krivično delo prikazivanja, pribavljanja i posedovanja pornografskog materijala i iskorišćavanja maloletnog lica za pornografiju. Pored postojećih odredbi, Nacrtom zakona se precizira da će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora u trajanju do šest meseci kazniti lice koje pomoću sredstava informacionih tehnologija svesno pristupi slikama, audio-vizuelnim ili drugim predmetima pornografske sadržine nastalim iskorišćavanjem maloletnog lica, pod kojima se podrazumeva svaki materijal koji vizuelno prikazuje maloletno lice koje se bavi stvarnim ili simuliranim seksualno eksplicitnim ponašanjem, kao i svako prikazivanje polnih organa deteta u seksualne svrhe. U odnosu na važeći KZ, Nacrtom zakona predviđeno je brisanje odredaba vezanih za krivično delo navođenja maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama, a definiše krivično delo navođenja deteta na prisustvovanje polnim radnjama. Nacrtom zakona precizirano je da će lice koje navede dete da prisustvuje silovanju, obljubi ili sa njom izjednačenim činom ili drugoj polnoj radnji biti kažnjeno zatvorom od jedne do osam godina, dok će u slučaju upotrebe sile ili pretnje učinilac ovog krivičnog dela biti kažnjen zatvorom u trajanju od dve do deset godina.

Odredbama kojima su regulisana krivična dela protiv braka i porodice definisano je krivično delo prinudnog zaključenja braka kojim se podrazumeva kažnjavanje lica koje upotrebom sile ili pretnje prinudi drugo lice na zaključenje braka kaznom zatvora od tri meseca do tri godine, dok će u slučaju odvođenja drugog lica u inostranstvo ili navođenja na odlazak u inostranstvo radi prinudnog zaključenja braka učinilac biti kažnjen zatvorom do dve godine. Odredbama Nacrta zakona preciznije se definiše krivično delo oduzimanja maloletnog lica, odnosno predviđa se kazna zatvora od šest meseci do pet godina za učinioca krivičnog dela ukoliko je ono učinjeno prema novorođenčetu. Kada je u pitanju krivično delo promene porodičnog stanja, pored postojećih odredbi Nacrtom zakona precizirano je da će kaznom zatvora od šest meseci do pet godina biti kažnjen lekar zdravstvene ustanove koji proglasi umrlim živo novorođenče radi promene porodičnog stanja, kao i da će kaznom zatvora u trajanju od jedne do deset godina biti kažnjeno lice ili organizovana kriminalna grupa koja iz koristoljublja ili zloupotrebom službenog položaja izvrši krivično delo promene porodičnog stanja.

Bitna izmena važećeg KZ-a odnosi se i na brisanje krivičnog dela prevare u osiguranju i preciznije definisanje krivičnog dela zloupotrebe poverenja i krijumčarenja kulturnog dobra.

Odredbama Nacrta zakona predviđene su izmene i dopune kada su u pitanju krivična dela protiv privrede i to:

1) Prevara u obavljanju privredne delatnosti;

2) Prevara u osiguranju;

3) Pronevera u obavljanju privredne delatnosti;

4) Zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti;

5) Poreska utaja;

6) Neuplaćivanje poreza po odbitku;

7) Zloupotreba položaja odgovornog lica;

8) Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom;

9) Zloupotreba u postupku privatizacije;

10) Zaključenje restriktivnog sporazuma;

11) Primanje mita u obavljanju privredne delatnosti;

12) Davanje mita u obavljanju privredne delatnosti;

13) Prouzrokovanje stečaja;

14) Prouzrokovanje lažnog stečaja;

15) Oštećenje poverilaca;

16) Nedozvoljena proizvodnja;

17) Nedozvoljena trgovina;

18) Krijumčarenje;

19) Onemogućavanje vršenja kontrole;

20) Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga;

21) Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti;

22) Obmanjivanje kupaca;

23) Odavanje poslovne tajne,

24) Falsifikovanje novca;

25) Falsifikovanje hartija od vrednosti;

26) Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica;

27) Falsifikovanje znakova za vrednost;

28) Falsifikovanje znakova, odnosno državnih žigova za obeležavanje robe, merila i predmeta od dragocenih metala;

29) Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje;

30) Pranje novca.

Bitna izmena u Nacrtu zakona odnosi se na definisanje novih krivičnih dela protiv privrede, redefinisanju postojećih i brisanje određenih krivičnih dela protiv privrede koja su bila definisana važećim KZ-om.

Nacrtom zakona predviđena su nova krivična dela protiv privrede:

1) prevara u obavljanju privredne delatnosti - kojom je precizirano da će se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom sankcionisati ono lice koje je u obavljanju privredne delatnosti, u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, dovelo drugoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održavalo u zabludi i time ga navelo da nešto učini ili ne učini na štetu imovine subjekta privrednog poslovanja za koje ili u kojem radi ili drugog pravnog lica. Takođe, ukoliko je ovim delom pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta koja prelazi iznos od 450.000 dinara, odnosno 1.500.000 dinara, odredbama Nacrta zakona je predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina i novčana kazna, odnosno dve do deset godina i novčanom kaznom;

 2) zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti - kojom je precizirano da će se kaznom zatvora do tri godine sankcionisati lice koje je subjektu privrednog poslovanja čije imovinske interese zastupa ili o čijoj se imovini stara prouzrokovalo imovinsku štetu i time sebi ili drugom pribavilo protivpravnu imovinsku korist. Takođe, ukoliko je ovim delom pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta koja prelazi iznos od 450.000 dinara, odnosno 1.500.000 dinara, odredbama Nacrta zakona je predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina, odnosno dve do deset godina;

3) zloupotreba u postupku privatizacije – kojom je precizirano da će se kaznom zatvora u trajanju od šest meseci do pet godina sankcionisati lice koje je u postupku privatizacije podnošenjem ponude zasnovane na lažnim podacima, ili je dogovaranjem protivno zakonu sa drugim učesnicima u postupku privatizacije ili preduzimanjem druge protivpravne radnje uticalo na tok postupka ili donošenje odluke organizacije nadležne za sprovođenje postupka privatizacije. Takođe, predviđeno je da službeno lice u organizaciji nadležnoj za sprovođenje postupka privatizacije koje je iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti kršilo zakon ili druge propise o privatizaciji i time prouzrokovalo štetu kapitalu ili umanjilo imovinu koja je predmet privatizacije bude kažnjeno istom zatvorskom kaznom. Ukoliko su ova dela učinjena u vezi sa privatizacijom kapitala ili imovine čija procenjena vrednost prelazi 300 miliona dinara Nacrtom zakona je predviđena kazna zatvora od jedne do deset godina;

4) zaključenje restriktivnog sporazuma – kojom je precizirano da će se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom sankcionisati lice koje u subjektu privrednog poslovanja zaključi restriktivni sporazum pri tom kršeći propise o zaštiti konkurencije.

Takođe, za razliku od važećeg KZ-a, odredbama Nacrta zakona predviđeno je i svrstavanje u dela koja se odnose na krivična dela protiv privrede i sledećih krivičnih dela:

1) prevara u osiguranju – kojim se precizira da će lice biti kažnjeno zatvorom od tri meseca do tri godine ukoliko u nameri da od osiguravajućeg društva naplati osiguranu sumu, uništi, ošteti ili sakrije osiguranu stvar, pa zatim prijavi štetu, odnosno lice koje u nameri da od osiguravajućeg društva naplati osiguranu sumu za slučaj telesnog oštećenja, telesne povrede ili narušenja zdravlja, prouzrokuje sebi takvo oštećenje, povredu ili narušenje zdravlja, pa zatim podnese zahtev osiguravajućem društvu. Takođe, ukoliko je ovim delom pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta koja prelazi iznos od 450.000 dinara, odnosno 1.500.000 dinara odredbama Nacrta zakona je predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina, odnosno dve do deset godina;

2) pronevera u obavljanju privredne delatnosti - kojim se precizira da će lice biti kažnjeno zatvorom od tri meseca do pet godina ukoliko sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvajanjem novca, hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari koje su mu poverene na radu u subjektu privrednog poslovanja ili drugom pravnom licu, odnosno da će se učinilac sankcionisati kaznom od jedne do osam godina zatvora ukoliko je pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 450.000 dinara ili kaznom od dve do dvanaest godina zatvora ukoliko je pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1.500.000 dinara;

3) primanje mita u obavljanju privredne delatnosti – kojim se precizira da će lice biti kažnjeno zatvorom od jedne do osam godina ukoliko pri obavljanju privredne delatnosti za sebe ili drugog, zahteva ili primi poklon ili drugu korist, odnosno obećanje poklona ili druge koristi da zaključi ugovor ili postigne poslovni dogovor ili se uzdrži od takvog delovanja, odnosno kršenjem drugih dužnosti u obavljanju privredne delatnosti prouzrokuje štetu ili korist subjekta privrednog poslovanja ili drugog pravnog lica za koje ili u kojem radi. Takođe, Nacrtom zakona predviđena je i kazna zatvora u trajanju do tri godine za lice koje učini krivično delo primanja mita nakon zaključenja ugovora, odnosno postizanja poslovnog dogovora, nakon pružene usluge ili uzdržavanja od takvog delovanja;

4) davanje mita u obavljanju privredne delatnosti - kojim se precizira da će lice biti kažnjeno zatvorom od tri meseca do tri godine ukoliko učini, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist licu da pri obavljanju privredne delatnosti, za sebe ili drugog, zaključi ugovor ili postigne poslovni dogovor na štetu ili u korist subjekta privrednog poslovanja ili drugog pravnog lica za koje ili u kojem radi ili lica koje posreduje pri ovakvom davanju poklona ili druge koristi.

Bitna izmena važećeg zakona odnosi se i na brisanje sledećih krivičnih dela protiv privrede:

1) izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića;

2) zloupotreba monopolističkog položaja;

3) zloupotreba ovlašćenja u privredi;

4) zloupotreba položaja odgovornog lica.

Nacrtom zakona dopunjuje se i odredba koja se odnosi na krivično delo ugrožavanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja nasiljem kojom se pretnja da će se delo izvršiti sankcioniše kaznom zatvora u trajanju od šest meseci do pet godina. Odredbama Nacrta zakona predviđeno je i preciznije definisanje krivičnog dela pravljenja, nabavljanja i davanja drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka, odnosno precizira se da će lice koje proizvodi, prodaje, nabavlja radi upotrebe, uvozi ili distribuira, odnosno na drugi način stavlja na raspolaganje uređaje i računarske programe, računarske šifre ili slične podatke koji mogu biti upotrebljeni za izvršenje krivičnog dela protiv bezbednosti računarskih podataka biti sankcionisano kaznom zatvora u trajanju od šest meseci do tri godine, odnosno da će biti sankcionisano novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine ukoliko poseduje navedena sredstva i ima nameru da ih upotrebi.

Nacrtom zakona precizira se i krivično delo kršenja zabrane utvrđene merom bezbednosti kojim je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do šest meseci za lice koje prekrši zabranu utvrđenu izrečenom merom bezbednosti.

Kada su u pitanju krivična dela protiv javnog reda i mira odredbama Nacrta zakona je predviđena je kazna zatvora od jedne do pet godina za učinioca krivičnog dela izrađivanja i nabavljanja oružja i sredstava namenjenih za izvršavanje krivičnih dela, a preciznije se definiše krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija i povećavaju se predviđene kazne za učinioce ovog krivičnog dela.

Značajna izmena predviđena Nacrtom zakona odnosi se i na krivično delo zločina protiv čovečnosti kojom se radnja izvršenja zločina protiv čovečnosti izričito proširuje i na prisilne nestanke.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama predviđeno je da odredbe Nacrta zakona stupaju na snagu 15. aprila 2017. godine, izuzev odredaba članova koji uređuju krivična dela protiv privrede za koja je predviđeno da stupaju na snagu 1. marta 2018. godine.

Izvor: Redakcija, 09.10.2016.