Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA SPROVOĐENJEM STATUSNE PROMENE IZDVAJANJA UZ OSNIVANJE JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA


Broj: 2/0-03-479/2-14
Beograd, 7.10.2014. godine

"Komisija za hartije od vrednosti je dana 25.9.2014. godine primila zahtev jednog javnog društva (dalje: Podnosilac zahteva) za davanje mišljenja. U zahtevu se navodi sledeće:

Nadležni organi Podnosioca zahteva pokrenuli su inicijativu za sprovođenje statusne promene izdvajanja uz osnivanje 3 nova akcionarska društva, kojom Podnosilac zahteva prenosi deo svoje imovine novoosnovanim akcionarskim društvima i smanjuje osnovni kapital, za izdvajanje akcija novoosnovanih društava akcionarima, Društva deljenika (zbog smanjenja osnovnog kapitala u Podnosiocu zahteva, kao društva prenosioca, smanjio bi se i broj akcija i nominalna vrednost akcija). Sprovođenjem ove statusne promene, vlasnička struktura kapitala Podnosioca zahteva se ne bi menjala. Akcionari Podnosioca zahteva postaju i akcionari novih društava tako što će njihovo procentualno učešće u osnovnom kapitalu novih društava biti istovetno kao i u Podnosiocu zahteva, kao društvu prenosiocu.

Postupak izdvajanja uz osnivanje sproveo bi se na način i po proceduri predviđenoj važećim propisima, posebno vodeći računa o pravima akcionara i pravu na njihovu nesaglasnost.

Međutim, postoji nedoumica oko statusa Podnosioca zahteva, društva prenosioca, kao javnog akcionarskog društva.

Odredbama Zakona o privrednim društvima utvrđeno je da se sprovođenjem statusne promene kojom se javno akcionarsko društvo pripaja društvu koje nije javno ili se sa njim spaja u novo društvo koje nije javno akcionarsko društvo, to društvo mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog akcionarskog društva koji su propisani Zakonom o tržištu kapitala. Ova odredba je neprimenljiva na konkretnu situaciju.

Članom 70. Zakona o tržištu kapitala u stavu 2. tačka 3. utvrđeno je da izdavaocu može prestati svojstvo javnog društva ako sve hartije od vrednosti izdate javnom ponudom budu poništene nakon spajanja ili drugog oblika statusne promene, dok članom 4a. Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP je utvrđeno da u slučajevima statusne promene u kojima akcionarsko društvo gubi svojstvo javnog društva, u smislu člana 70, stav 2. tačka 3. Zakona, javno društvo je u obavezi da postupi u skladu sa čl. 3. i 4. ovog Pravilnika.

Imajući u vidu sve navedeno Podnosilac zahteva moli za mišljenje Komisije:

1. Da li javno akcionarsko društvo koje sprovodi statusnu promenu izdvajanja uz osnivanje nakon sprovođenja statusne promene ostaje javno akcionarsko društvo, ili gubi to svojstvo i po postupku predviđenom važećim propisima povlači akcije sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.

2. Ako javno društvo gubi svojstvo javnog društva u postupku sprovođenja ove statusne promene, da li je obaveza da, kao prethodnu radnju, prvo u postupku predviđenom važećim propisima povuče akcije sa berze, odnosno postane akcionarsko društvo koje nije javno, pa tek onda da kao nejavno akcionarsko društvo sprovodi nameravanu statusnu promenu, ili sprovodi postupak za prestanak svojstva javnog društva akcija nakon registracije statusne promene u APR i upisu akcija u Centralni registar.

Povodom opisanog zahteva, Komisija za hartije od vrednosti je na 249. sednici VIII saziva, od 7.10.2014. godine, donela sledeće:

MIŠLJENJE

Pre svega, Komisija za hartije od vrednosti (dalje: Komisija) ukazuje da je za tumačenje i primenu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014) nadležno Ministarstvo privrede, i podseća na više puta javno iznet stav da se Komisija upušta u tumačenje odredaba ovog zakona samo kada su one od uticaja na primenu propisa za čije tumačenje i primenu je Komisija izričito ovlašćena. Kako su statusne promene predmet regulisanja Zakona o privrednim društvima, to Komisija neće tumačiti odredbe ovog zakona s tim u vezi, već će samo ukazati na njihov uticaj na status Podnosioca zahteva, kao javnog društva, u smislu odredaba Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011).

Podnosilac zahteva je, prema javno dostupnim podacima, javno akcionarsko društvo koje je izdalo i uključilo u trgovanje na "MTP Belex" 205.332 komada običnih akcija sa pravom glasa.

Članom 489. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisani su načini na koji se društvo može podeliti, dok je stavom 2. istog člana propisano da društvo iz stava 1. po sprovedenoj statusnoj promeni nastavlja da postoji, što je Podnosilac zahteva u samom zahtevu za davanje mišljenja naveo - da društvo prenosilac nastavlja da postoji uz smanjen broj akcija i smanjenu nominalnu vrednost, bez promene procentualnog učešća akcionara u osnovnom kapitalu.

Članom 70. stav 2. tačka 3) Zakona o tržištu kapitala propisano je da, izuzetno od stava 1. tog člana, izdavaocu može prestati svojstvo javnog društva, ukoliko u toku bilo koje kalendarske godine sve hartije od vrednosti izdate javnom ponudom budu poništene nakon spajanja ili drugog oblika statusne promene. Cilj navedene odredbe je da uredi situacije u kojima privredno društvo usled sprovođenja statusne promene prestaje da postoji, usled čega kao posledica nastupa i gubitak statusa javnog društva, kao što je slučaj sa statusnom promenom spajanja, a ne situacije u kojima se hartije od vrednosti javnog društva poništavaju da bi bile zamenjene hartijama od vrednosti istih obeležja a različite nominalne vrednosti.

Shodno navedenom, kako je nesporno da Podnosilac zahteva, kao privredno društvo sa statusom javnog, nastavlja da postoji, to nije ispunjen uslov iz člana 70. stav 2. tačka 3) Zakona o tržištu kapitala da nakon statusne promene izdvajanja uz osnivanje Podnosiocu zahteva prestane svojstvo javnog društva usled okolnosti da će izdate akcije ovog društva, u postupku statusne promene, biti zamenjene drugim, sa istim obeležjima i različitom nominalnom vrednošću.

Od navedene treba razlikovati situaciju u kojoj bi namera Podnosioca zahteva bila da mu prestane svojstvo javnog društva pre sprovođenja statusne promene. U takvoj situaciji svojstvo javnog društva bi Podnosiocu zahteva moglo da prestane po osnovu člana 70. stav 1. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala."

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 9.10.2014.