Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI SA ZAJEDNIČKIM DELOVANJEM I INDIREKTNIM STICANJEM AKCIJA SA PRAVOM GLASA OD STRANE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG DRUŠTVA


Broj: 2/0-03-483/2-14

"Komisija za hartije od vrednosti je dana 29.9.2014. godine primila zahtev za davanje mišljenja. U zahtevu se navodi sledeće:

Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava propisano je sledeće:

Član 6. stav 2: "Posrednim sticanjem akcija s pravom glasa iz stava 1. ovog člana smatra se sticanje kontrole u smislu člana 4. st. 4. i 5. ovog zakona."

Član 4. st. 4. i 5: "Fizička i pravna lica deluju zajednički i kad jedno od njih, posredno ili neposredno, kontroliše drugo ili druga pravna lica.

U smislu stava 4. ovog člana, smatra se da fizičko, odnosno pravno lice kontroliše pravno lice ako ima:

1)posredno ili neposredno 25% i veće učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica;

2)posredno ili neposredno 25% i više glasačkih prava na skupštini akcionara pravnog lica;

3)pravo upravljanja, odnosno vođenja poslovne i finansijske politike pravnog lica na osnovu ovlašćenja iz statuta, sporazuma ili ugovora;

4)posredno ili neposredno preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka.

Privredna društva deluju zajednički ako su međusobno povezana u smislu ovog zakona i zakona kojim se uređuju privredna društva."

U kontekstu citiranih zakonskih odredaba pitanja Podnosioca zahteva odnose se na činjeničnu situaciju koja sledi u daljem tekstu:

TRENUTNO STANJE

Društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano i registrovano van Republike Srbije (dalje: Kontrolno društvo) poseduje 100% udela u privrednom društvu sa ograničenom odgovornošću osnovanom i registrovanom van Republike Srbije (u daljem tekstu: DOO 1).

DOO 1 poseduje 80% akcija sa pravom glasa u javnom društvu sa sedištem u Srbiji (u daljem tekstu: Ciljno društvo). PLANIRANA IZMENADva ili više fizičkih lica, članova nadzornog odbora Ciljnog društva (od kojih je jedno već član nadzornog odbora, a drugo će to postati nakon sticanja akcija Kontrolnog društva, kako je to ovde opisano) će kao deo svojih menadžerskih ugovora steći određeni procenat udela u Kontrolnom društvu (u daljem tekstu ova fizička lica zajednički se nazivaju: Menadžeri).

Pitanje broj 1:

Da li bi se u smislu odredbi Zakona o preuzimanju akcionarskih društava smatralo da su Menadžeri lica koja zajednički deluju međusobno jedan sa drugim i/ili sa Kontrolnim društvom iako nisu povezani na bilo koji drugi način izuzev što će sarađivati na obavljanju upravljačkih poslova u interesu Ciljnog Društva (i svih njegovih akcionara u skladu sa svojim posebnim obavezama i odgovornostima prema Ciljnom društvu i svim njegovim akcionarima, u skladu sa članom 61. Zakona o privrednim društvima).

Pitanje broj 2:

Ako u smislu odredbi Zakona o preuzimanju akcionarskih društava navedena lica prema mišljenju Komisije zajednički deluju, do kog procenta (u situaciji gde u Kontrolnom društvu neće doći do povećanja kapitala, već samo do podele postojećih udela u društvu sa ograničenom odgovornošću) navedeni Menadžeri ukupno mogu povećati, odnosno steći učešće u Kontrolnom društvu, a da se takvo sticanje ne smatra indirektnim sticanjem Ciljnog društva u smislu navedenih zakonskih odredbi i da se ne aktivira obaveza upućivanja ponude za preuzimanje u Ciljnom društvu? Molimo da odgovor Komisije bude izržen u ukupnom procentu koji se može steći bez aktiviranja obaveze upućivanja ponude za preuzimanje.

Pitanje broj 3:

Da li je relevantno sa stanovišta odredbi Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, a kod postojećeg stanja i predložene izmene, ako je jedan od Menadžera (konkretno, ono lice koje je već član nadzornog odbora Ciljnog društva), ujedno i član uprave Kontrolnog društva (konkretno, član odbora direktora Kontrolnog društva)?

Povodom opisanog zahteva, Komisija za hartije od vrednosti je na 249. sednici VIII saziva, od 7.10.2014. godine, donela sledeće:

MIŠLJENJE

Uzimajući u obzir formulacije celokupnog člana 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011), a ne samo onih koje je podnosilac zahteva citirao, evidentno je da bi se, kod trenutnog stanja i predložene izmene, smatralo da fizička lica koja Podnosilac zahteva naziva: "Menadžeri" deluju zajednički, kako međusobno tako i sa Kontrolnim društvom.

Shodno navedenom, svi menadžeri zajedno bi mogli da u Kontrolnom društvu steknu do 31% udela a da time ne pređu prag od 25% posrednog učešća u osnovnom kapitalu Ciljnog društva

Treće pitanje Podnosioca zahteva nije relevantno u kontekstu odgovora na prva dva.

Od navedene treba razlikovati situaciju u kojoj bi namera Podnosioca zahteva bila da mu prestane svojstvo javnog društva pre sprovođenja statusne promene. U takvoj situaciji svojstvo javnog društva bi Podnosiocu zahteva moglo da prestane po osnovu člana 70. stav 1. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala."

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 9.10.2014.