Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 88/17, 27/18 - dr. zakon i 73/18), u članu 148. st. 2-4. menjaju se i glase:

"Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2020/2021. godine, a studenti upisani na integrisane studije iz polja medicinskih nauka, do kraja školske 2021/2022. godine.

Studenti upisani na magistarske studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2020/2021. godine.

Kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. godine, odnosno studenti koji su upisali doktorske studije po propisima koji su važili do tog datuma, mogu da steknu naučni naziv doktora nauka, odnosno da završe doktorske studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2020/2021. godine."

Član 2.

Samostalne visokoškolske ustanove usaglasiće svoje opšte akte u skladu sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o visokom obrazovanju koji je donet 2017. godine, potrebno je izmeniti u delu koji se odnosi na propisane prelazne rokove za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija za studente koji su upisani na studije do 10. septembra 2005. godine. Propisivanjem novih rokova za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija stvaraju se uslovi za studente koji do kraja školske 2018/2019. godine nisu uspeli da završe studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, to učine u narednom periodu u trajanju od dve školske godine.

III.OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Predlogom zakona, u članu 1. predviđena je izmena člana 148. st. 2-4. Zakona o visokom obrazovanju kojim se propisuju prelazni rokovi za završetak studija za po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija za studente koji su upisani na studije do 10. septembra 2005. godine, tako što se utvrđuju novi rokovi za završetak tih studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, i to do kraja školske 2020/2021, odnosno za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka do kraja 2021/2022. godine.

Članom 2. Predloga zakona propisuje se obaveza i rok u kom su visokoškolske ustanove dužne da usaglase svoja opšta akta sa izmenama ovog zakona.

Članom 3. Predloga zakona utvrđuje se da Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE OVOG ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku su otklanjanje mogućnosti nastupanja štetnih posledica po rad visokoškolskih ustanova prilikom upisa u školsku 2019/2020. godinu studenata na koje se odnose izmene ovog zakona u odgovarajućem statusu, koji im omogućava završetak studija po započetim nastavnim planovima i programima i uslovima studiranja.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE ZAKONA NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE";

Razlozi zbog kojih se predlaže da ovaj zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" jesu u činjenici da se njime uvode izmene čiju je primenu potrebno obezbediti u školskoj 2019/2020. godini, pa je neophodno njegovo donošenje i stupanje na snagu u što kraćem roku, kako bi se obezbedile pravne pretpostavke za blagovremenu primenu utvrđenih rešenja.

Takođe, imajući u vidu potrebu usaglašavanja opštih akata samostalnih visokoškolskih ustanova sa izmenama koje su predložene ovim zakonom, neophodno je njegovo donošenje i stupanje na snagu u što kraćem roku.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 06.09.2019.