Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O KULTURI KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuje se opšti interes u kulturi, način ostvarivanja opšteg interesa u kulturi i obavljanje kulturnih delatnosti, prava, obaveze i odgovornosti Republike Srbije, autonomnih pokrajina i opština, gradova i grada Beograda (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave) u kulturi, kao i uslovi za delovanje svih subjekata u kulturi.

POJEDINAČNE OBLASTI KULTURE, REGULISAĆE SE POSEBNIM ZAKONIMA.

Načela kulturnog razvoja

Član 3.

REPUBLIKA SRBIJA STARA SE O OSTVARIVANjU OPŠTEG INTERESA U KULTURI I O SPROVOĐENjU KULTURNE POLITIKE KAO SKUPA CILjEVA I MERA PODSTICANjA KULTURNOG RAZVOJA KOJI SE ZASNIVA NA SLEDEĆIM NAČELIMA:

1)         OČUVANjE KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLEĐA;

2)         SLOBODA IZRAŽAVANjA U KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU;

3)         PODSTICANjE KULTURNOG I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA;

4)         OTVORENOST I DOSTUPNOST KULTURNIH SADRŽAJA;

5)         UVAŽAVANjE KULTURNIH I DEMOKRATSKIH VREDNOSTI LOKALNE, REGIONALNE, NACIONALNE, EVROPSKE I SVETSKE TRADICIJE I KULTURNE RAZNOLIKOSTI I INTERKULTURNOG DIJALOGA;

6)         INTEGRISANjE KULTURNOG RAZVOJA U SOCIO-EKONOMSKI I POLITIČKI DUGOROČNI RAZVOJ DEMOKRATSKOG DRUŠTVA;

7)         DEMOKRATIČNOST KULTURNE POLITIKE;

8)         RAVNOPRAVNOST SUBJEKATA U OSNIVANjU USTANOVA I DRUGIH PRAVNIH LICA U KULTURI I RAVNOPRAVNOST U RADU SVIH USTANOVA I DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI;

9)         DECENTRALIZACIJA U ODLUČIVANjU, ORGANIZOVANjU I FINANSIRANjU KULTURNIH DELATNOSTI U SKLADU SA KULTURNOM POLITIKOM;

10)       AUTONOMIJA SUBJEKATA U KULTURI;

11)       PODSTICANjE ODRŽIVOG RAZVOJA KULTURNE SREDINE KAO INTEGRALNOG DELA ŽIVOTNE SREDINE.

Opšti interes u kulturi

Član 6.

Opšti interes u kulturi obuhvata:

1) stvaranje mogućnosti za intezivan, KONTINUIRAN i usklađen kulturni razvoj;

2) stvaranje uslova za RAZVOJ I podsticanje SAVREMENOG kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

3) OČUVANjE, PRIKUPLjANjE, istraživanje, PROUČAVANjE, zaštitu, I korišćenje I PREDSTAVLjANjE KULTURNOG NASLEĐA;

4) finansiranje tekućih rashoda i izdataka i ostvarivanje programa ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija;

5) programe i projekte ustanova kulture, udruženja u kulturi i drugih subjekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju kulture i umetnosti;

6) otkrivanje, stvaranje, proučavanje, očuvanje i predstavljanje srpske kulture i kulture nacionalnih manjina u Republici Srbiji;

7) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnog nasleđa javnosti;

7a) OBEZBEĐIVANjE USLOVA ZA DOSTUPNOST KULTURNIH SADRŽAJA;

8) istraživanje, očuvanje i korišćenje dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda, koja se nalaze van teritorije Republike Srbije;

9) podsticanje i pomaganje kulturnih izraza koji su rezultat kreativnosti pojedinaca, grupa i društava Srba u inostranstvu;

10) podsticanje međunarodne kulturne saradnje;

10) PODSTICANjE, UNAPREĐENjE I STVARANjE USLOVA ZA RAZVOJ MEĐUNARODNE KULTURNE SARADNjE;

10a) STVARANjE USLOVA ZA SLOBODAN PROTOK I RAZMENU KULTURNIH IZRAZA I SADRŽAJA;

10b) PODSTICANjE INOVATIVNOSTI I KREATIVNOSTI U KULTURI;

11) podsticanje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi;

12) širenje SPROVOĐENjE i unapređivanje edukacije u oblasti kulture;

13) podsticanje primene novih tehnologija u kulturi, naročito informacionih tehnologija i digitalizacije;

13a) PODSTICANjE PROCESA DIGITALIZACIJE I RAZVOJA DIGITALNE ISTRAŽIVAČKE INFRASTRUKTURE U OBLASTI ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA I UMETNOSTI;

14) izgradnja jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema i matične funkcije u bibliotečkoj delatnosti;

15) IZGRADNjA I UNAPREĐENjE JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA U OBLASTI ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA;

15a) IZGRADNjA I UNAPREĐENjE MREŽE USTANOVA U OBLASTI ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA;

16) podsticanje mladih talenata u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

17) stvaranje uslova za podsticanje samostalnog kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

18) podsticanje amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

19) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;

20) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnosti svih kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;

21) REGULISANjE I podsticanje tržišta umetničkih dela, sponzorisanja, mecenarstva i donatorstva u kulturi;

21a) PODSTICANjE RAZVOJA KREATIVNIH INDUSTRIJA;

21b) PODSTICANjE KULTURNOG I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA DRUŠTVENO OSETLjIVIH GRUPA;

21v) PODSTICANjE MEĐURESORNE SARADNjE INSTITUCIJA KULTURE SA RELEVANTNIM ČINIOCIMA IZ DRUGIH OBLASTI (TURIZAM, NAUKA, EKONOMIJA I T.SL.);

22) druga pitanja utvrđena zakonom kao opšti interes u oblasti kulture.

Sredstva za ostvarivanje opšteg interesa u kulturi obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA.

Kulturna delatnost i oblasti kulturne delatnosti

Član 8.

Kulturnom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatraju se poslovi naročito u sledećim oblastima:

1) istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa;

2) bibliotečko-informacione delatnosti;

3) knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo);

4) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

5) likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitektura;

6) scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples);

7) kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo;

8) umetnička fotografija;

9) digitalno stvaralaštvo i multimediji;

10) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

11) ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa.

Umetničkom delatnošću, u smislu ovog zakona, smatraju se poslovi u oblastima iz stava 1. tač. 3-8. ovog člana.

KULTURNOM DELATNOŠĆU, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE POSLOVI NAROČITO U SLEDEĆIM OBLASTIMA:

1) KNjIŽEVNOST (STVARALAŠTVO, PREVODILAŠTVO);

2) MUZIKA (STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA, INTERPRETACIJA);

3) LIKOVNE, PRIMENjENE, VIZUELNE UMETNOSTI, DIZAJN I ARHITEKTURA;

4) POZORIŠNA UMETNOST (STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA I INTERPRETACIJA)

5) UMETNIČKA IGRA - KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA (STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA I INTERPRETACIJA);

6) FILMSKA UMETNOST I OSTALO AUDIO-VIZUELNO STVARALAŠTVO;

7) DIGITALNO STVARALAŠTVO I MULTIMEDIJI;

8) OSTALA IZVOĐENjA KULTURNIH PROGRAMA I KULTURNIH SADRŽAJA (MJUZIKL, CIRKUS, PANTOMIMA, ULIČNA UMETNOST I T.SL.).

9) OTKRIVANjE, PRIKUPLjANjE, ISTRAŽIVANjE, ZAŠTITA, PROUČAVANjE, OČUVANjE, KORIŠĆENjE I PREDSTAVLjANjE KULTURNOG NASLEĐA;

10) BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE DELATNOSTI;

11) NAUČNOISTRAŽIVAČKE I EDUKATIVNE DELATNOSTI U KULTURI;

12) MENADžMENT U KULTURI;

UMETNIČKOM DELATNOŠĆU, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE POSLOVI U OBLASTIMA IZ STAVA 1. TAČ. 1-8. OVOG ČLANA.

Finansiranje kulturnih programa i projekata

Član 10.

SREDSTVA ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE KULTURNIH PROGRAMA I PROJEKATA, KAO I UMETNIČKIH, ODNOSNO STRUČNIH I NAUČNIH ISTRAŽIVANjA U POJEDINIM OBLASTIMA KULTURNE DELATNOSTI, OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE, BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE I BUDžETU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, A DODELjUJU SE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE KONTROLA DRŽAVNE POMOĆI I DRUGIM ZAKONIMA.

Kulturni programi i projekti ustanova kulture i drugih subjekata u kulturi finansiraju se i iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti, od naknada za usluge, prodajom proizvoda, ustupanjem autorskih i srodnih prava, od legata, donacija, sponzorstava i na drugi način, u skladu sa zakonom.

Član 11.

Finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata kao i umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, vrši se na osnovu javnog konkursa, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Konkursi iz stava 1. ovog člana raspisuju se za svaku narednu budžetsku godinu najkasnije do 1. oktobra 30 DANA OD DANA USVAJANjA BUDžETA ZA NAREDNU GODINU tekuće godine.

Priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi

Član 14.

Vlada može dodeliti priznanje u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi, za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. Ovo priznanje dodeljuje se umetniku koji je ostvario pravo na penziju.

Predlog za dodelu priznanja iz stava 1. ovog člana u slučaju pripadnika nacionalne manjine može podneti i nacionalni savet nacionalne manjine.

Priznanje iz stava 1. ovog člana isplaćuje se iz budžeta Republike Srbije.

Bliže uslove i način dodele priznanja iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada.

Sastav i način izbora

Član 16.

Članovi Saveta biraju se iz reda uglednih i afirmisanih umetnika i stručnjaka u kulturi, na period od pet godina.

Savet ima devetnaest članova koje bira Narodna skupština, i to:

1) četiri člana iz reda istaknutih umetnika i stručnjaka u kulturi, na predlog Vlade;

2) četiri člana iz reda zaposlenih u ustanovama kulture, na predlog ustanova kulture čiji su osnivači Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i to po jedan član iz četiri preovlađujuće kulturne delatnosti:

- zaštita KULTURNOG NASLEĐA (muzeji, zavodi za zaštitu spomenika kulture, arhivi),

- scensko-muzička delatnost (pozorišta, muzičke institucije),

- bibliotekarstvo,

- kulturno-obrazovna (centri za kulturu, istraživački centri, filmski centri, galerije);

3) četiri člana na predlog reprezentativnih udruženja, vodeći računa o zastupljenosti svih profila:

- književno stvaralaštvo i prevodilaštvo,

- likovne, primenjene umetnosti, fotografija,

- LIKOVNE UMETNOSTI, PRIMENjENE UMETNOSTI, VIZUELNE UMETNOSTI, DIZAJN I ARHITEKTURA,

- muzičko stvaralaštvo (kompozitori, izvođači),

- dramsko stvaralaštvo (pisci, reditelji, glumci);

- POZORIŠNA UMETNOST, FILMSKA UMETNOST I UMETNIČKA IGRA;

4) jednog člana na predlog ostalih udruženja u kulturi;

4) JEDNOG ČLANA IZ OBLASTI ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA NA PREDLOG UDRUŽENjA IZ OBLASTI ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA;

5) dva člana na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti;

6) dva člana na predlog Univerziteta umetnosti, na predlog Saveta univerziteta umetnosti;

6) JEDNOG ČLANA UNIVERZITETA UMETNOSTI, NA PREDLOG SAVETA UNIVERZITETA UMETNOSTI;

6a) JEDNOG ČLANA UNIVERZITETA, NA PREDLOG KONFERENCIJE UNIVERZITETA SRBIJE;

7) dva člana nacionalnih manjina na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Postupak izbora članova Saveta:

1) Vlada utvrđuje predlog na osnovu inicijative ministarstva nadležnog za kulturu (u daljem tekstu: Ministarstvo);

2) Ministarstvo za svaku navedenu oblast kulturne delatnosti iz koje se biraju predstavnici ustanova kulture određuje ustanovu koja organizuje postupak predlaganja;

3) Koordinacioni odbor umetničkih udruženja organizuje postupak predlaganja vodeći računa o zastupljenosti svih navedenih umetničkih profila;

4) MINISTARSTVO ODREĐUJE UDRUŽENjE KOJE SPROVODI POSTUPAK IZBORA PREDSTAVNIKA UDRUŽENjA IZ OBLASTI ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA;

5) i 6) Nadležni organi Srpske akademije nauka i umetnosti, i Univerziteta umetnosti i univerziteta predlažu svoje kandidate;

5) NADLEŽNI ORGANI SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI, PREDLAŽU SVOJE KANDIDATE;

6) NADLEŽNI ORGANI UNIVERZITETA UMETNOSTI PREDLAŽU SVOG KANDIDATA;

6a) NADLEŽNI ORGANI UNIRZITETA PREDLAŽU SVOG KANDIDATA;

7) Nacionalni saveti nacionalnih manjina organizuju postupak predlaganja članova Saveta.

Svi ovlašćeni predlagači obavezni su da predlože utvrđeni broj ili najviše dvostruko veći broj kandidata od onog broja koji se bira iz redova predlagača.

Savet bira predsednika iz reda svojih članova.

Rok za predlaganje kandidata iz stava 2. tač. 1 - 7. ovog člana je trideset dana od dana usvajanja Zakona o kulturi.

Za člana Saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano, izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine i organu jedinice lokalne samouprave.

Narodna skupština razrešava člana Saveta pre isteka mandata, i to: na lični zahtev, ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Saveta, odnosno svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja ili ukoliko nastupi uslov iz stava 7. ovog člana.

U slučaju razrešenja člana Saveta pre isteka mandata, bira se novi član do isteka mandata Saveta, na predlog Vlade, iz reda čiji je predstavnik bio razrešeni član Saveta.

Poslovi i zadaci

Član 17.

Savet:

1) analizira i daje mišljenje o stanju u kulturi u Republici Srbiji;

2) daje sugestije u kreiranju kulturne politike;

3) daje predloge za razvoj i unapređenje kulturnih delatnosti;

4) učestvuje u izradi RAZMATRA I DAJE MIŠLjENjE O PREDLOGU strategije razvoja kulture i daje ocenu izvršenja;

5) predlaže kriterijume za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi;

6) utvrđuje status istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi;

6A) DAJE MIŠLjENjE U POSTUPKU DODELE NAGRADE ZA PODSTICANjE KULTURNOG STVARALAŠTVA;

7) daje sugestije i predloge za uređenje drugih pitanja u oblasti kulture kao i međuresorne saradnje (nauka, obrazovanje, urbanizam, međunarodna saradnja, itd.);

8) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Savet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta.

Savet podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o radu, najmanje jednom godišnje.

Član 18.

Savet donosi poslovnik o radu.

Rad Saveta je javan.

SREDSTVA ZA RAD SAVETA OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE.

ČLANOVI SAVETA IMAJU PRAVO NA NAKNADU ZA RAD U VISINI KOJU UTVRDI NARODNA SKUPŠTINA, NA PREDLOG NADLEŽNOG ODBORA NARODNE SKUPŠTINE.

USLOVE ZA OBAVLjANjE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIH I INFORMATIČKIH POSLOVA ZA POTREBE SAVETA OBEZBEĐUJE NARODNA SKUPŠTINA.

Član 25.

U oblasti zaštite kulturnih dobara Vlada osniva centralne ustanove zaštite. Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave osniva ustanove zaštite za teritoriju autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Vlada može izuzetno od stava 1. ovog člana formirati ustanovu zaštite kulturnih dobara za teritoriju više jedinica lokalne samouprave.

Aktom o osnivanju ustanove zaštite za teritoriju više jedinica lokalne samouprave, osim opštih odredbi predviđenih zakonom, uređuje se posebno:

1) teritorija za koju ustanove obavljaju poslove zaštite kulturnih dobara;

2) obaveze organa lokalne samouprave za čiju teritoriju se osniva ustanova zaštite;

3) način finansiranja tekućih rashoda i izdataka;

4) način finansiranja programa i poslova zaštite koje ustanove obavljaju na teritoriji za koju su formirane.

Osnivačka prava nad ustanovama zaštite koje su formirane za teritoriju više jedinica lokalne samouprave Vlada može preneti na jedinicu lokalne samouprave ako su ispunjeni uslovi iz člana 27. stav 1. ovog zakona.

U OBLASTI ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA VLADA OSNIVA CENTRALNE USTANOVE ZAŠTITE PREMA VRSTI KULTURNOG NASLEĐA. AUTONOMNA POKRAJINA, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE OSNIVA USTANOVE ZAŠTITE ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

USTANOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OSNIVAJU SE U SKLADU SA UTVRĐENIM JEDINSTVENIM SISTEMOM MREŽE USTANOVA.

VLADA MOŽE IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA OSNOVATI USTANOVU ZAŠTITE ZA TERITORIJU VIŠE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE.

AKTOM O OSNIVANjU USTANOVE ZAŠTITE ZA TERITORIJU VIŠE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, OSIM OPŠTIH ODREDABA PREDVIĐENIH ZAKONOM, UREĐUJE SE POSEBNO:

1) TERITORIJA ZA KOJU USTANOVE OBAVLjAJU POSLOVE ZAŠTITE KULTURNOG NASLEĐA;

2) OBAVEZE ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA ČIJU TERITORIJU SE OSNIVA USTANOVA ZAŠTITE;

3) NAČIN FINANSIRANjA TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA;

4) NAČIN FINANSIRANjA PROGRAMA I POSLOVA ZAŠTITE KOJE USTANOVE OBAVLjAJU NA TERITORIJI ZA KOJU SU OSNOVANE.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA ČIJIM TERITORIJAMA USTANOVA ZAŠTITE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA OBAVLjA POSLOVE ZAŠTITE, MEĐUSOBNO ZAKLjUČUJU UGOVOR O FINANSIRANjU TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA I PROGRAMA I POSLOVA ZAŠTITE.

OSNIVAČKA PRAVA NAD USTANOVAMA ZAŠTITE KOJE SU OSNOVANE ZA TERITORIJU VIŠE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE VLADA MOŽE PRENETI NA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE AKO SU ISPUNjENI USLOVI IZ ČLANA 27. STAV 1. ZAKONA.

JEDINSTVENI SISTEM MREŽE USTANOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, PROPISUJE MINISTAR.

ČLAN 25A.

OBAVEZA USTANOVA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE JE DA SVOJIM RADOM DOPRINESU OČUVANjU, ISTRAŽIVANjU, PROUČAVANjU, PREDSTAVLjANjU, PRIKUPLjANjU I PODSTICANjU DOMAĆEG KULTURNOG I UMETNIČKOG NASLEĐA KAO I DOMAĆEG KULTURNOG I UMETNIČKOG SAVREMENOG STVARALAŠTVA.

Imenovanje direktora ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave

Osnivački akt

Član 26.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži, naročito:

1) naziv osnivača;

2) naziv i sedište ustanove;

3) delatnost ustanove;

4) sredstva za osnivanje i početak rada ustanove i način obezbeđivanja sredstava;

5) prava i obaveze i odgovornosti osnivača u pogledu obavljanja delatnosti ustanove;

6) organe ustanove u osnivanju i njihova ovlašćenja;

7) IME I PREZIME I MATIČNI BROJ LICA lice koje će, do imenovanja direktora ustanove obavljati njegove poslove i vršiti njegova ovlašćenja;

8) način imenovanja direktora, odnosno upravnika i organa upravljanja;

9) rok za donošenje statuta.

Evidencija ustanova osnovanih sredstvima u javnoj svojini

Član 32.

Ministarstvo vodi centralnu evidenciju ustanova osnovanih sredstvima u javnoj svojini sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.

Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno organ jedinice lokalne samouprave dužan je da podatke o ustanovama koje je osnovala autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, dostavi Ministarstvu, u roku od 30 dana od dana osnivanja.

Sadržinu i način vođenja centralne evidencije iz stava 1. ovog člana, propisuje ministar.

Nadležni organ autonomne pokrajine vodi evidenciju ustanova osnovanih sredstvima u javnoj svojini sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine, kao poveren posao.

LIČNI PODACI IZ CENTRALNE EVIDENCIJE IZ STAVA 1. SU: IME I MATIČNI BROJ DIREKTORA USTANOVE I DATUM NjEGOVOG IMENOVANjA I IME I MATIČNI BROJ ZASTUPNIKA I GRANICE NjEGOVOG OVLAŠĆENjA.

Imenovanje direktora ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave

Član 35.

Direktor ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave, imenuje se na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa, na period od četiri godine i može biti ponovo izabran.

Javni konkurs iz stava 1. ovog člana raspisuje i sprovodi upravni odbor ustanove.

Javni konkurs iz stava 1. ovog člana raspisuje se 60 dana pre isteka mandata direktora.

Upravni odbor ustanove dužan je da u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa izvrši izbor kandidata, i predlog dostavi osnivaču.

Kada je osnivač Republika Srbija, predlog iz stava 4. ovog člana dostavlja se Ministarstvu.

Osnivač imenuje direktora ustanove na osnovu predloga upravnog odbora ustanove.

U slučaju ustanove za koju se izmenom osnivačkog akta utvrdi da je od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta nacionalne manjine, nacionalni savet nacionalne manjine daje mišljenje u postupku imenovanja direktora.

Ako osnivač nije prihvatio predlog upravnog odbora smatra se da javni konkurs nije uspeo.

Ako Ministarstvo, u slučaju iz stava 5. ovog člana ne prihvati predlog upravnog odbora i ne dostavi ga Vladi na odlučivanje, dužno je da o razlozima za to obavesti Vladu.

U slučaju prenošenja osnivačkih prava na nacionalni savet nacionalne manjine u skladu sa članom 24. stav 3. ovog zakona, aktom o prenošenju osnivačkih prava utvrđuje se način učešća nacionalnog saveta u postupku imenovanja direktora.

DIREKTOR USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, IMENUJE SE NA OSNOVU PRETHODNO SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA, NA PERIOD OD ČETIRI GODINE I MOŽE BITI PONOVO IMENOVAN.

JAVNI KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA RASPISUJE I SPROVODI UPRAVNI ODBOR USTANOVE.

JAVNI KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA RASPISUJE SE 60 DANA PRE ISTEKA MANDATA DIREKTORA.

 JAVNI KONKURS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBJAVLjUJE SE NA SAJTU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE I U NAJMANjE JEDNIM DNEVNIM NOVINAMA KOJE SE DISTRIBUIRAJU NA CELOJ TERITORIJI REPUBLIKE.

 ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS NE MOŽE BITI KRAĆI OD OSAM NI DUŽI OD PETNAEST DANA OD DANA OGLAŠAVANjA JAVNOG KONKURSA. NEBLAGOVREMENE, NEDOPUŠTENE, NERAZUMLjIVE ILI NEPOTPUNE PRIJAVE I PRIJAVE UZ KOJE NISU PRILOŽENI SVI POTREBNI DOKAZI, UPRAVNI ODBOR ODBACUJE ZAKLjUČKOM PROTIV KOGA SE MOŽE IZJAVITI POSEBNA ŽALBA OSNIVAČU U ROKU OD TRI DANA OD DANA DOSTAVLjANjA ZAKLjUČKA. KADA JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, ŽALBA SE DOSTAVLjA MINISTARSTVU.

 ŽALBA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA NE ZADRŽAVA IZVRŠENjE ZAKLjUČKA.

UPRAVNI ODBOR USTANOVE OBAVLjA RAZGOVOR SA KANDIDATIMA KOJI ISPUNjAVAJU USLOVE IZ KONKURSA I U ROKU OD 30 DANA OD DANA ZAVRŠETKA JAVNOG KONKURSA DOSTAVLjA OSNIVAČU OBRAZLOŽENI PREDLOG LISTE KANDIDATA (U DALjEM TEKSTU: LISTA). LISTA SADRŽI MIŠLjENjE UPRAVNOG ODBORA O STRUČNIM I ORGANIZACIONIM SPOSOBNOSTIMA SVAKOG KANDIDATA I ZAPISNIK O OBAVLjENOM RAZGOVORU.

OSNIVAČ IMENUJE DIREKTORA USTANOVE SA LISTE.

KADA JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, LISTA SE DOSTAVLjA MINISTARSTVU. MINISTARSTVO PREDLAŽE VLADI KANDIDATA ZA DIREKTORA SA LISTE.

AKO MINISTARSTVO NE PRIHVATI PREDLOGE SA LISTE DUŽNO JE DA O RAZLOZIMA ZA TO OBAVESTI VLADU.

JAVNI KONKURS NIJE USPEO AKO UPRAVNI ODBOR UTVRDI DA NEMA KANDIDATA KOJI ISPUNjAVA USLOVE DA UĐE U IZBORNI POSTUPAK O ČEMU JE DUŽAN DA OBAVESTI OSNIVAČA, ODNOSNO UKOLIKO OSNIVAČ NE IMENUJE DIREKTORA USTANOVE SA LISTE.

U SLUČAJU USTANOVE ZA KOJU SE IZMENOM OSNIVAČKOG AKTA UTVRDI DA JE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA OČUVANjE, UNAPREĐENjE I RAZVOJ KULTURNE POSEBNOSTI I OČUVANjE NACIONALNOG IDENTITETA NACIONALNE MANjINE, NACIONALNI SAVET NACIONALNE MANjINE DAJE MIŠLjENjE U POSTUPKU IMENOVANjA DIREKTORA.

U SLUČAJU PRENOŠENjA OSNIVAČKIH PRAVA NA NACIONALNI SAVET NACIONALNE MANjINE U SKLADU SA ČLANOM 24. STAV 3. OVOG ZAKONA, AKTOM O PRENOŠENjU OSNIVAČKIH PRAVA UTVRĐUJE SE NAČIN UČEŠĆA NACIONALNOG SAVETA U POSTUPKU IMENOVANjA DIREKTORA.

Član 36.

KANDIDATI ZA DIREKTORE USTANOVA MORAJU IMATI VISOKO OBRAZOVANjE I NAJMANjE PET GODINE RADNOG ISKUSTVA U STRUCI. OSTALI USLOVI ZA IZBOR KANDIDATA ZA DIREKTORA USTANOVE UTVRĐUJU SE STATUTOM USTANOVE

Kandidat za direktora dužan je da predloži program rada i razvoja ustanove, kao sastavni deo konkursne dokumentacije.

Vršilac dužnosti direktora

Član 37.

Osnivač može imenovati vršioca dužnosti direktora ustanove, bez prethodno sprovedenog javnog konkursa, u slučaju kada direktoru, prestane dužnost pre isteka mandata, odnosno kada javni konkurs za direktora nije uspeo.

Vršilac dužnosti direktora može obavljati tu funkciju najduže jednu godinu.

VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA MORA DA ISPUNjAVA USLOVE ZA IZBOR KANDIDATA ZA DIREKTORA IZ ČLANA 36. STAV 1. OVOG ZAKONA.

VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA IMA SVA PRAVA, OBAVEZE I OVLAŠĆENjE DIREKTORA.

Član 42.

Ako je osnivač ustanove Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, najviše jedna trećina članova upravnog odbora imenuje se iz reda zaposlenih u ustanovi, na predlog reprezentativnog sindikata ustanove, a ukoliko ne postoji reprezentativni sindikat, na predlog većine zaposlenih.

Najmanje jedna polovina NAJMANjE JEDAN OD članova upravnog odbora iz reda zaposlenih mora da bude iz reda nosilaca osnovne, tj. programske delatnosti.

U upravni odbor ustanove koja se osniva u skladu sa članom 24. stav 1. ovog zakona, odnosno za koju se izmenom osnivačkog akta utvrdi da je od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta nacionalne manjine, najmanje jedan član upravnog odbora imenuje se na predlog odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine. Kada više nacionalnih saveta nacionalnih manjina daje predlog za člana upravnog odbora, predlog zajednički podnose svi zainteresovani nacionalni saveti nacionalnih manjina.

U slučaju prenošenja osnivačkih prava na nacionalni savet u skladu sa članom 24. stav 3. ovog zakona, aktom o prenošenju osnivačkih prava se utvrđuje način imenovanja članova upravnog odbora.

Sastav upravnog odbora treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

Članovi upravnog odbora ustanove iz stava 1. ovog člana imenuju se na period od četiri godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.

Vlada imenuje predsednika i članove upravnog odbora ustanove čiji je osnivač Republika Srbija.

U SLUČAJU SPREČENOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA, SEDNICU UPRAVNOG ODBORA MOŽE ZAKAZATI I NjOJ PRESEDAVATI, NAJSTARIJI ČLAN UPRAVNOG ODBORA.

Predsedniku i članovima upravnog odbora može pripadati naknada za rad, pod uslovima i prema merilima utvrđenim aktom osnivača.

PRESTANAK DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA

ČLAN 44A.

DUŽNOST ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE PRESTAJE ISTEKOM MANDATA I RAZREŠENjEM.

OSNIVAČ USTANOVE RAZREŠIĆE ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRE ISTEKA MANDATA:

1) NA LIČNI ZAHTEV;

2) AKO OBAVLjA DUŽNOST SUPROTNO ODREDBAMA ZAKONA;

3) AKO JE PROTIV NjEGA POKRENUT KRIVIČNI POSTUPAK ZA DELO KOJE GA ČINI NEDOSTOJNIM ZA OBAVLjANjE DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA, ODNOSNO AKO JE PRAVNOSNAŽNOM SUDSKOM ODLUKOM OSUĐEN ZA KRIVIČNO DELO KOJE GA ČINI NEDOSTOJNIM ZA OBAVLjANjE DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE;

4) AKO JE TO POTREBNO U CILjU SPREČAVANjA NASTUPANjA ŠTETNIH POSLEDICA PO USTANOVU, KAO I SPREČAVANjA OTEŽANOG FUNKCIONISANjA USTANOVE;

5) IZ DRUGIH RAZLOGA UTVRĐENIH ZAKONOM ILI STATUTOM USTANOVE.

Član 46.

Ako je osnivač ustanove Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, najviše jedna trećina članova nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenih u ustanovi, na predlog reprezentativnog sindikata ustanove, a ukoliko ne postoji reprezentativni sindikat, na predlog većine zaposlenih.

U nadzorni odbor ustanove koja se osniva u skladu sa članom 24. stav 1. ovog zakona, odnosno za koju se izmenom osnivačkog akta utvrdi da je od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta nacionalne manjine, najmanje jedan član nadzornog odbora imenuje se na predlog odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine. Kada više nacionalnih saveta nacionalnih manjina daje predlog za člana nadzornog odbora, predlog zajednički podnose svi zainteresovani nacionalni saveti nacionalnih manjina.

U slučaju prenošenja osnivačkih prava na nacionalni savet nacionalne manjine u skladu sa članom 24. stav 3. ovog zakona, aktom o prenošenju osnivačkih prava utvrđuje se način imenovanja članova nadzornog odbora.

Sastav nadzornog odbora treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

Članovi nadzornog odbora ustanove iz stava 1. ovog člana imenuju se na period od četiri godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.

Vlada imenuje predsednika i članove nadzornog odbora ustanove čiji je osnivač Republika Srbija.

Za člana nadzornog odbora ne može biti imenovano lice koje je član upravnog odbora ustanove.

U SLUČAJU SPREČENOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA, SEDNICU NADZORNOG ODBORA MOŽE ZAKAZATI I NjOJ PRESEDAVATI, NAJSTARIJI ČLAN NADZORNOG ODBORA.

Predsedniku i članovima nadzornog odbora može pripadati naknada za rad, pod uslovima i prema merilima utvrđenim aktom osnivača.

PRESTANAK DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA

ČLAN 48A.

DUŽNOST ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE PRESTAJE ISTEKOM MANDATA I RAZREŠENjEM.

OSNIVAČ USTANOVE RAZREŠIĆE ČLANA NADZORNOG ODBORA PRE ISTEKA MANDATA:

1) NA LIČNI ZAHTEV;

2) AKO OBAVLjA DUŽNOST SUPROTNO ODREDBAMA ZAKONA;

3) AKO JE PROTIV NjEGA POKRENUT KRIVIČNI POSTUPAK ZA DELO KOJE GA ČINI NEDOSTOJNIM ZA OBAVLjANjE DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA, ODNOSNO AKO JE PRAVNOSNAŽNOM SUDSKOM ODLUKOM OSUĐEN ZA KRIVIČNO DELO KOJE GA ČINI NEDOSTOJNIM ZA OBAVLjANjE DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE;

4) AKO JE TO POTREBNO U CILjU SPREČAVANjA NASTUPANjA ŠTETNIH POSLEDICA PO USTANOVU, KAO I SPREČAVANjA OTEŽANOG FUNKCIONISANjA USTANOVE;

5) IZ DRUGIH RAZLOGA UTVRĐENIH ZAKONOM ILI STATUTOM USTANOVE.

Umetnički, programski, odnosno stručni savet

Član 49.

U ustanovi se može obrazovati OBRAZUJE umetnički, programski, odnosno stručni savet.

Umetnički, programski, odnosno stručni savet razmatra pitanja iz umetničke, programske, odnosno stručne delatnosti ustanove i direktoru, odnosno umetničkom ili programskom direktoru, daje mišljenja i predloge vezane za umetnički, programski i stručni rad ustanove.

U SASTAV UMETNIČKOG, PROGRAMSKOG, ODNOSNO STRUČNOG SAVETA BIRAJU SE LICA OD VISOKOG UMETNIČKOG I STRUČNOG INTEGRITETA I AUTORITETA.

Sastav, nadležnost i način rada umetničkog, programskog i stručnog saveta, bliže se uređuju statutom ustanove.

Ugovor o radu na umetničkim, programskim ili stručnim poslovima

Član 50.

Lice koje obavlja umetničke, programske ili stručne poslove u ustanovi, zasniva radni odnos ugovorom o radu na period do tri godine, sa mogućnošću ponovnog zaključivanja.

Radni odnos lice iz stava 1. ovog člana može zasnovati samo ako je takva mogućnost predviđena aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova ustanove.

Licu sa kojim je zasnovan radni odnos u smislu stava 1. ovog člana, a koje je za vreme trajanja ugovora o radu otpočelo sa korišćenjem prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, ugovor o radu produžava se do isteka perioda korišćenja prava porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, u skladu sa zakonom.

Zaposleni na umetničkim, programskim ili stručnim poslovima koji su navršili više od 20 godina ukupnog staža osiguranja (muškarci), odnosno više od 17 i po godina staža (žene) uključujući i staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem, mogu zasnovati radni odnos na neodređeno vreme.

Poslovi i posebni uslovi za izbor i rad lica koja obavljaju umetničke, programske ili stručne poslove (reizbor, audicija za umetničke poslove, recenzija za stručne poslove, kontinuirani doprinos u obavljanju umetničkih ili programskih stručnih poslova i dr.) utvrđuju se aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova ustanove.

Ministar utvrđuje listu umetničkih, programskih ili stručnih poslova u ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, na kojima se radni odnos može zasnovati u skladu sa stavom 1. ovog člana.

1.2. Ustanove kulture od nacionalnog značaja

Pojam

Član 52.

Ustanova kulture od nacioanlnog značaja jeste ustanova koja ima nacionalnu i reprezentativnu ulogu u otkrivanju, stvaranju, istraživanju, proučavanju, predstavljanju, širenju i očuvanju nacioanalnih kulturnih vrednosti.

Status ustanove kulture od nacionalnog značaja stiče se aktom Vlade, na predlog Ministarstva, uz prethodno pribavljanje mišljenje Saveta.

Status ustanove kulture od nacionalnog značaja stečen na osnovu akta iz stava 2. ovog člana može se oduzeti u postupku i na način na koji je stečen.

Vlada bliže uređuje uslove, kriterijume i način sticanja, odnosno oduzimanja statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja.

Član 53.

Ustanova koja je, u skladu sa ovim zakonom, stekla status ustanove kulture od nacionalnog značaja, uz naziv ustanove unosi i oznaku: “Ustanova kulture od nacionalnog značaja”.

Finansiranje

Član 54.

Ustanove kulture od nacionalnog značaja čiji je osnivač Republika Srbija prioritetno se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Ostale ustanove kulture od nacionalnog značaja imaju pravo na prioritetno finansiranje programa i projekata koji se finansiraju, odnosno sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

ČLAN 55A

REPREZENTATIVNA UMETNIČKA UDRUŽENjA U KULTURI, MOGU SE UTVRDITI ZA SLEDEĆA PODRUČJA KULTURE:

KNjIŽEVNO STVARALAŠTVO;

KNjIŽEVNO PREVODILAŠTVO;

MUZIČKO STVARALAŠTVO;

MUZIČKA INTERPRETACIJA;

LIKOVNA UMETNOST;

PRIMENjENA I VIZUELNA UMETNOST, DIZAJN I UMETNIČKA FOTOGRAFIJA;

FILMSKA UMETNOST I AUDIO VIZUELNO STVARALAŠTVO;

POZORIŠNA UMETNOST-SCENSKO STVARALAŠTVO I INTERPRETACIJA;

OPERA, MUZIČKO SCENSKO STVARALAŠTVO I INTERPRETACIJA;

UMETNIČKA IGRA (KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA I SAVREMENA IGRA);

DIGITALNO STVARALAŠTVO I MULTIMEDIJA;

ARHITEKTURA;

PREVOĐENjE STRUČNIH I NAUČNIH TEKSTOVA;

IZVOĐENjE MUZIČKIH, GOVORNIH, ARTISTIČKIH I SCENSKIH KULTURNIH PROGRAMA.

ČLAN 55B

REPREZENTATIVNA UDRUŽENjA U KULTURI, MOGU SE UTVRDITI ZA SLEDEĆA PODRUČJA KULTURE:

1) ISTRAŽIVANjE, ZAŠTITA, KORIŠĆENjE, PRIKUPLjANjE I PREDSTAVLjANjE NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA;

2) ISTRAŽIVANjE, ZAŠTITA, KORIŠĆENjE, PRIKUPLjANjE I PREDSTAVLjANjE POKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA;

 3) ISTRAŽIVANjE, ZAŠTITA, KORIŠĆENjE, PRIKUPLjANjE I PREDSTAVLjANjE NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA;

4) FILMSKE I TELEVIZIJSKE DELATNOSTI;

5) NAUČNOISTRAŽIVAČKA I EDUKATIVNA DELATNOST U KULTURI;

6) BIBLIOTEČKO-INFORMACIONA DELATNOST;

7) IZDAVAŠTVO;

8) MENADžMENT U KULTURI;

9) PRODUKCIJA KULTURNIH PROGRAMA I DELA;

10) STRUČNA SARADNjA U UMETNIČKIM DELATNOSTIMA I DELATNOSTIMA U OBLASTI KULTURNOG NASLEĐA.

Reprezentativna udruženja u kulturi

Član 56.

Ukoliko u jednoj kulturnoj delatnosti postoji više registrovanih udruženja, status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: reprezentativno udruženje u kulturi), na predlog Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi, rešenjem utvrđuje ministar.

U jednoj kulturnoj delatnosti status reprezentativnosti udruženja u kulturi mogu imati najviše dva udruđenja.

Registar reprezentativnih udruženja u kulturi vodi Ministarstvo.

Sastav i način rada komisije iz stava 1. ovog člana kao i bliže uslove i način utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, propisuje ministar.

Rešenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije."

UKOLIKO U JEDNOM PODRUČJU KULTURE NAVEDENOM U ČLANU 55A I 55B OVOG ZAKONA POSTOJI VIŠE REGISTROVANIH UDRUŽENjA, STATUS REPREZENTATIVNOG UDRUŽENjA U KULTURI ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU: REPREZENTATIVNO UDRUŽENjE U KULTURI), NA PREDLOG KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENjA U KULTURI, ZA NAJVIŠE DVA UDRUŽENjA REŠENjEM UTVRĐUJE MINISTAR.

JEDNO REPREZENTATIVNO UDRUŽENjE MOŽE IMATI REPREZENTATIVNOST ZA VIŠE PODRUČJA KULTURE AKO ZA TO ISPUNjAVA USLOVE UTVRĐENE U AKTU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA.

REGISTAR REPREZENTATIVNIH UDRUŽENjA U KULTURI VODI MINISTARSTVO.

SASTAV I NAČIN RADA KOMISIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAO I BLIŽE USLOVE I NAČIN UTVRĐIVANjA I PRESTANKA STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENjA U KULTURI, PROPISUJE MINISTAR.

REŠENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBJAVLjUJE SE U “SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE."

Član 57.

Udruženje u kulturi koje je steklo status reprezentativnog udruženja u kulturi može taj status izgubiti ako prestane da ispunjava uslove potrebne za sticanje reprezentativnosti utvrđene propisom iz člana 56. stav 4. ovog zakona, kao i ako poslove poverene ovim zakonom ne obavlja ili ih obavlja suprotno zakonu.

UDRUŽENjE U KULTURI KOJE JE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, STEKLO STATUS REPREZENTATIVNOG UDRUŽENjA U KULTURI, U NAZIV UDRUŽENjA UNOSI I OZNAKU: “REPREZENTATIVNO UDRUŽENjE U KULTURI”.

UDRUŽENjE U KULTURI KOJE JE STEKLO STATUS REPREZENTATIVNOG UDRUŽENjA U KULTURI MOŽE TAJ STATUS IZGUBITI         NA NAČIN NA KOJI JE STEČEN REŠENjEM MINISTRA, AKO PRESTANE DA ISPUNjAVA USLOVE POTREBNE ZA STICANjE REPREZENTATIVNOSTI UTVRĐENE PROPISOM IZ ČLANA 56. STAV 4. OVOG ZAKONA, KAO I AKO POSLOVE POVERENE OVIM ZAKONOM NE OBAVLjA ILI IH OBAVLjA SUPROTNO ZAKONU.

Pojam samostalnog umetnika

Član 58.

Umetnik u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje stvara autorska dela iz oblasti umetničke delatnosti ili izvodi umetnička i autorska dela iz oblasti umetničke delatnosti definisane članom 8. stav 1. tač. 3-8. 55A. ovog zakona.

Samostalni umetnik jeste fizičko lice koje samostalno, u vidu zanimanja, obavlja umetničku delatnost i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku ILI DRUGU delatnost u oblasti kulture.

U obavljanju delatnosti lice iz stava 2. ovog člana, uz lično ime, može da koristi oznaku "samostalni umetnik".

Pojam samostalnog stručnjaka u kulturi

Član 59.

Samostalni stručnjak u kulturi jeste fizičko lice koje samostalno, u vidu zanimanja, obavlja i naučnoistraživačke, teorijsko-kritičke, edukativne, producentrske, organizatorske, menadžerkse i druge stručne poslove u oblasti kulturnih delatnosti, i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalnho obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.

SAMOSTALNI STRUČNjAK U KULTURI JESTE FIZIČKO LICE KOJE SAMOSTALNO U VIDU ZANIMANjA, OBAVLjA POSLOVE IZ ČLANA 55B OVOG ZAKONA I KOME JE REPREZENTATIVNO UDRUŽENjE U KULTURI UTVRDILO STATUS LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLjA DELATNOST U OBLASTI KULTURE.

U OBAVLjANjU DELATNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, UZ LIČNO IME, MOŽE SE KORISTITI OZNAKA “SAMOSTALNI STRUČNjAK U KULTURI".

Pojam samostalnog izvođača kulturnih programa i samostalnog saradnika u kulturi

Član 60.

Samostalni izvođač kulturnih programa u muzičkim i scenskim delatnostima je fizičko lice koje samostalno, u vidu zanimanja obavlja vokalno i instrumentalno izvođenje kulturnih programa, ili na drugi način izvodi kulturni ili artistički program, i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.

Samostalni saradnik u kulturi jeste fizičko lice koje samostalno, u vidu zanimanja, obavlja stručno-tehničke poslove u oblasti kulturnih delatnosti, i kome je reprezentativno udruženje u kulturi utvrdilo status lica koje samostalno obavlja UMETNIČKU ILI DRUGU delatnost u oblasti kulture.

Uslovi za upis u evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

Član 61.

Lice iz čl. 58-60. ovog zakona stiče status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture upisom u evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, ako ispunjava sledeće uslove:

1) ako ima poslovnu sposobnost;

2) ako obavlja delatnost iz člana 8. ovog zakona kao jedino ili glavno zanimanje, a nije korisnik penzije;

3) ako ima dozvolu (licencu) za obavljanje delatnosti, kada je takva dozvola (licenca) propisana;

4) ako mu obavljanje delatnosti nije zabranjeno pravosnažnom sudskom odlukom;

5) ako ima prebivalište u Republici Srbiji;

6) ako ima obrazloženu ocenu o ispunjenosti uslova iz člana 62. ovog zakona.

6) AKO IMA REŠENjE O UTVRĐIVANjU STATUSA LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLjA UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE IZ ČLANA 62. OVOG ZAKONA.

Zahtev za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture podnosi se odgovarajućem reprezentativnom udruženju u kulturi.

Član 62.

Reprezentativno udruženje u kulturi, u postupku po zahtevu za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, daje obrazloženu ocenu o ispunjenosti uslova za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, (u danjem tekstu: obrazložena ocena) za umetnike, saradnike i stručnjake iz svoje oblasti kulturne delatnosti koji su tom udruženju podneli zahtev, bez obzira na članstvo u tom udruženju.

Reprezentativna udruženja iz jedne kulturne delatnosti obrazloženu ocenu iz stava 1. ovog člana daju na osnovu utvrđenih i usaglašenih merila i kriterijuma.

Merila i kriterijume na osnovu kojih reprezentativno udruženje u kulturi daje obrazloženu ocenu, kao i postupak davanja obrazložene ocene, na predlog reprezentativnih udruženja u kulturi, propisuje ministar.

PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANjE STATUSA LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLjA UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE, REPREZENTATIVNA UDRUŽENjA DONOSE REŠENjA ZA KULTURNO PODRUČJE ZA KOJE SU UPISANA U REGISTAR REPREZENTATIVNIH UDRUŽENjA U KULTURI U SMISLU ČLANA 56. OVOG ZAKONA.

BLIŽE USLOVE, MERILA I KRITERIJUME, KAO I POSTUPAK PO ZAHTEVIMA LICA ZA UTVRĐIVANjE STATUSA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLjAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE, KAO I POSTUPAK PROVERE ISPUNjENOSTI USLOVA IZ ČLANA 61. OVOG ZAKONA ZA LICA KOJA SU UPISANA U EVIDENCIJU LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLjAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE ZA ČETVOROGODIŠNjI PERIOD, ZA SVE OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI NA PREDLOG REPREZENTATIVNIH UDRUŽENjA, PROPISUJE MINISTAR.

LICE KOJE JE UPISANO U EVIDENCIJU LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLjAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE, OSLOBAĐA SE OD OBAVEZE DOKAZIVANjA ISPUNjENOSTI USLOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, KADA NAPUNI 30 GODINA STAŽA OSIGURANjA (MUŠKARCI), ODNOSNO 25 GODINA STAŽA OSIGURANjA (ŽENE).

LIČNI PODACI O LICIMA IZ STAVA 2. SU: IME I PREZIME, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA, POL, DATUM ROĐENjA, MESTO I OPŠTINA ROĐENjA, ADRESA, MESTO I OPŠTINA STANOVANjA I KONTAKT TELEFON.

Član 63.

Evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (u daljem tekstu: evidencija), za svaku kulturnu delatnost, vodi odgovarajuće reprezentativno udruženje u kulturi.

Podatke iz evidencije reprezentativno udruženje u kulturi dostavlja u vidu obaveštenja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Sadržinu i način vođenja evidencije propisuje ministar.

U EVIDENCIJU IZ STAVA 1. UPISUJE SE:

1) REDNI BROJ UPISA;

2) PREZIME (IME JEDNOG RODITELjA) I IME LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLjA UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE;

3) DATUM I MESTO ROĐENjA, OPŠTINA, DRŽAVLjANSTVO;

4) PREBIVALIŠTE, ADRESA I BROJ TELEFONA;

5) DELATNOST LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLjA UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE;

6) DATUM POČETKA SAMOSTALNOG OBAVLjANjA DELATNOSTI I BROJ AKTA O UTVRĐIVANjU STATUSA LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLjA UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE;

7) DATUM PRESTANKA OBAVLjANjA DELATNOSTI;

8) PODACI O ISPUNjENOSTI USLOVA PROPISANIH ZAKONOM, ZA STICANjE STATUSA LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLjA UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE;

9) PROMENA PODATAKA;

10) DATUM UPISA;

11) NAPOMENA.

Vršenje poverenih poslova

Član 67.

Poslovi utvrđivanja statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, poslovi izdavanja uverenja i vođenja evidencije, koje reprezentativna udruženja u kulturi obavljaju u skladu sa ovim zakonom, vrše se kao povereni poslovi.

U postupcima u vezi poslova iz stava 1. ovog člana, ako drukčije nije propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

REPREZENTATIVNA UDRUŽENjA SAČINjAVAJU GODIŠNjI PROGRAM RADA NA OSNOVU KOGA SE VRŠI FINANSIRANjE POVERENIH POSLOVA, VODEĆI RAČUNA O BROJU LICA ZA KOJE SE VODI EVIDENCIJA, POTREBNOM BROJU IZVRŠILACA I DRUGIM MATERIJALNO-TEHNIČKIM I TEKUĆIM RASHODIMA I IZDACIMA ZA VRŠENjE POVERENIH POSLOVA.

SAGLASNOST NA GODIŠNjI PROGRAM RADA REPREZENTATIVNIH UDRUŽENjA DAJE MINISTARSTVO.

MINISTARSTVO ZAKLjUČUJE SA REPREZENTATIVNIM UDRUŽENjEM GODIŠNjI UGOVOR O FINANSIRANjU VRŠENjA POVERENIH POSLOVA.

ISPLATA SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE VRŠI SE NA OSNOVU REŠENjA O PRENOSU SREDSTAVA.

Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje

Član 69

Za lice koje je steklo status istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi u budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Član 70.

UPLATA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE I DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA KOJE SE SREDSTVA OBEZBEĐUJU U BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO BUDžETU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA LICE KOJE JE STEKLO STATUS LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLjA UMETNIČKU DELATNOST U OBLASTI KULTURE, VRŠI SE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE.

Bliže uslove i način sticanja prava na uplatu doprinosa iz stava 1. ovog člana propisuje nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno organ jedinice lokalne samouprave.

Član 71.

Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje, iz člana 70. za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, budžetu autonomne pokrajine, odnosno budžetu jedinice lokalne samouprave, za lica iz čl. 58-60. ovog zakona, vrši se preko reprezentativnog udruženja u kulturi kod koga je to lice uvedeno u evidenciju.

IV. FINANSIRANjE

Finansiranje ustanova kulture

Član 74.

Kulturni programi ustanova USTANOVE čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, finansiraju se ili sufinansiraju iz budžeta osnivača i drugih izvora predviđenih ovim zakonom.

Visinu sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa ustanova iz stava 1. ovog člana utvrđuje osnivač, na osnovu strateškog plana i predloženog godišnjeg programa rada ustanove.

Predlog godišnjeg programa rada ustanova iz stava 1. ovog člana sadrži posebno iskazana sredstva potrebna za finansiranje programskih aktivnosti, kao i sredstva potrebna za finansiranje tekućih rashoda i izdataka.

Ustanove kulture iz stava 1. ovog člana podnose osnivaču predlog godišnjeg programa rada najkasnije do 1.20. jula tekuće godine, za narednu godinu.

Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija predlog godišnjeg programa rada podnose Ministarstvu.

Član 75.

Ministarstvo, organ autonomne pokrajine, odnosno organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove kulture utvrđuje koji će se kulturni programi, odnosno delovi programa, TEKUĆI RASHODI I IZDACI ustanova iz člana 74. stav 1. ovog zakona finansirati sredstvima budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Rukovodilac organa iz stava 1. ovog člana, u skladu s odredbama ovog zakona, odlučuje o visini sredstava za finansiranje programa koje ustanove kulture iz stava 1. ovog člana dostavljaju kao i predračuna troškova potrebnih za ostvarivanje tih programa.

Ministarstvo, organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove kulture zaključuje sa ustanovom iz stava 1. ovog člana godišnji ugovor o finansiranju odobrenih programa i delova programa.

Isplata sredstava iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave vrši se na osnovu rešenja o prenosu sredstava, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

USTANOVA JE DUŽNA DA NAMENSKI KORISTI PRENETA FINANSIJSKA SREDSTVA I PODNESE IZVEŠTAJ O REALIZACIJI KULTURNIH PROGRAMA I PROJEKATA U ROKU OD 30 DANA PO ZAVRŠETKU PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKTA ZA KOJI SU DODELjENA BUDžETSKA SREDSTVA SA DOKAZIMA O NAMENSKOM KORIŠĆENjU FINANSIJSKIH SREDSTAVA.

IZVEŠTAJ IZ STAVA 5. OVOG ČLANA SASTAVNI JE DEO DOKUMENTACIJE KOJOM KORISNICI PRAVDAJU NAMENSKI UTROŠENA SREDSTVA.

Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

Član 76.

Najmanje jednom godišnje Ministarstvo, organ autonomne pokrajine, odnosno organ jedinice lokalne samouprave raspisuje javne konkurse radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi.

O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje organ koji raspisuje konkurs.

Sa izabranim podnosiocima projekata zaključuju se ugovori o njihovom finansiranju, odnosno sufinansiranju.

Ministarstvo, organ autonomne pokrajine i organ jedinice lokalne samouprave mogu zaključivati ugovore o sufinansiranju projekta u kulturi i bez javnog konkursa, ako se radi o izuzetno značajanom projektu koji nije bilo moguće unapred planirati, s tim da se za te namene može angažovati najviše do 25% na godišnjem nivou od ukupne mase odgovarajućih budžetskih sredstava za tekuću godinu.

Ministar bliže uređuje način, merila i kriterijume za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije.Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno organ jedinice lokalne samouprave bliže uređuje način, merila i kriterijume za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta autonomne pokrajine, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave.

NAJMANjE JEDNOM GODIŠNjE MINISTARSTVO, ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE RASPISUJU JAVNE KONKURSE RADI PRIKUPLjANjA PREDLOGA ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI, KAO I PROJEKATA UMETNIČKIH, ODNOSNO STRUČNIH I NAUČNIH ISTRAŽIVANjA U KULTURI.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU USTANOVE, UMETNIČKA I DRUGA UDRUŽENjA REGISTROVANA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI KULTURE, KAO I DRUGI SUBJEKTI U KULTURI, OSIM USTANOVA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I KOJI SE FINANSIRAJU SHODNO ČLANU 74. OVOG ZAKONA, TE NE MOGU UČESTVOVATI U KONKURSIMA KOJE RASPISUJU NjIHOVI OSNIVAČI.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSIMA KOJI SU NAMENjENI OČUVANjU I PROMOCIJI SRPSKE KULTURE U INOSTRANSTVU IMAJU USTANOVE, UDRUŽENjA I DRUGI SUBJEKTI U KULTURI REGISTROVANI ZA OBAVLjANjE KULTURNIH DELATNOSTI U INOSTRANSTVU.

O IZBORU PROJEKATA PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU ODLUČUJE STRUČNA KOMISIJA KOJU OBRAZUJE ORGAN KOJI RASPISUJE KONKURS.

ČLANOVI KOMISIJE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA SE BIRAJU IZ REDA UGLEDNIH I AFIRMISANIH UMETNIKA I STRUČNjAKA U KULTURI POSEBNO ZA SVAKU OBLAST KULTURNE DELATNOSTI KOJA JE PREDMET KONKURSA.

SREDSTVA ZA RAD KOMISIJA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

VISINU NAKNADE ZA RAD ČLANOVA KOMISIJE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA UTVRĐUJE MINISTAR, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA U BUDžETU.

SA IZABRANIM PODNOSIOCIMA PROJEKATA ZAKLjUČUJU SE UGOVORI O NjIHOVOM FINANSIRANjU, ODNOSNO SUFINANSIRANjU.

ISPLATA SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, VRŠI SE NA OSNOVU REŠENjA O PRENOSU SREDSTAVA.

MINISTARSTVO, ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE I ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE MOGU ZAKLjUČIVATI UGOVORE O SUFINANSIRANjU PROJEKATA U KULTURI I BEZ JAVNOG KONKURSA, AKO SE RADI O IZUZETNO ZNAČAJNOM PROJEKTU KOJI NIJE BILO MOGUĆE UNAPRED PLANIRATI I UKOLIKO TAJ PROJEKAT ISPUNjAVA NAJMANjE TRI KRITERIJUMA UTVRĐENIH AKTOM IZ STAVA 12. OVOG ČLANA, S TIM DA SE ZA TE NAMENE MOŽE ANGAŽOVATI NAJVIŠE DO 25% NA GODIŠNjEM NIVOU OD UKUPNE MASE ODOBRENIH BUDžETSKIH SREDSTAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA TEKUĆU GODINU.

SREDSTVA ZA FINANSIRANjE PLAĆANjA PARTICIPACIJE ZA MEĐUNARODNE FONDOVE, PROGRAME I PROJEKTE KOJI SU U SKLADU SA POTPISANIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA, SUFINANSIRANjE I FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA KOJI SE SPROVODE U SARADNjI SA

MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, SUFINANSIRANjE I FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI PROISTIČU IZ POTPISANIH ILI POTVRĐENIH MEĐUNARODNIH BILATERALNIH SPORAZUMA, PROGRAMA, PROTOKOLA I MEMORANDUMA O SARADNjI U OBLASTI KULTURE I DRUGIH MEĐUNARODNIH OBAVEZA, OBEZBEĐUJU SE U BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE.

BLIŽA MERILA, KRITERIJUME I NAČIN IZBORA PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UTVRĐUJE VLADA.

Izveštaj

Član 78.

Ustanove kulture i drugi subjekti u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, dužni su da, u roku od 30 dana po završetku programa odnosno projekta za koji su dodeljena budžetska sredstva, podnesu izveštaj o realizaciji tih kulturnih programa i projekata i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava organu koji je odobrio sredstva za finansiranje njihovih programa i projekata.

 USTANOVA JE DUŽNA DA NAJKASNIJE DO 15. MARTA TEKUĆE GODINE, PODNESE IZVEŠTAJ O RADU I IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU ZA PRETHODNU GODINU.

ČLAN 85A.

DANOM POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA, PRESTAJE DA VAŽI UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DODELE PRIZNANjA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANjINA (“SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 36/10).

SVA LICA KOJA SU STEKLA PRAVO NA DODELU PRIZNANjA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANjINA U VIDU DOŽIVOTNOG MESEČNOG NOVČANOG PRIMANjA DO POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA, ZADRŽAVAJU TO PRAVO.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi

Draft Law on Amendments of the Law on Culture

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane (“Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (“Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

- Naslov VIII, član 103 Kulturna saradnja SSP

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

- Opšti rok - član 72. SSP

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

- Ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

- nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

- Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov XIII Kultura, član 167.,

- Potpuno usklađen

- Povelja EU o osnovnim pravima, Poglavlje II Slobode, član 13. i Poglavlje III Jednakost, član 22.

- Potpuno usklađen

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

- nema

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

- nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

- nema relevantnih sekundarnih izvora prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

Članom 167. stav 5. alineja 1. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije utvrđeno je da bi se doprinelo ostvarenju ciljeva iz ovog člana Evropski parlament i Savet, u skladu da redovnim postupkom i nakon savetovanja sa Komitetom regiona, utvrđuju podsticajne mere, pri čemu je isključeno svako usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

- Da

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

- Da

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

- Ne

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 07.08.2015.