Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Rasprava će trajati do 5. avgusta 2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se 5. avgusta 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja putem elektronske pošte na e-mail adresu: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina br. 22-24, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti".

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti propisano je donošenje sledećih podzakonskih akata:

1.         Pravilnik o bližim uslovima i načinu uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema, registara, vrsti i sadržini evidencija i dokumentacije, načinu vođenja, prikupljanja, čuvanja, unosa, rokovima za dostavljanje i obradu podataka, dostupnosti podataka koji se unose u registre, kao i vrsti statističkih izveštaja na osnovu podataka iz registara u sistemu socijalne zaštite.

2.         Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u domovima za smeštaj.

3.         Pravilnik o mreži ovlašćenih pružaoca usluge domskog smeštaja.

4.         Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje učešća srodnika u plaćanju usluga socijalne zaštite koju obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave za zaključenje upravnog poravnanja.

5.         Pravilnik o načinu namirenja potraživanja, načinu valorizacije i drugim pitanjima od značaja za namirenje potraživanja.

6.         Pravilnik o bližim uslovima i načinu rada Inspektorata socijalne zaštite, načinu vršenja nadzora u skladu sa ovim Zakonom, načinu vođenja i sadržaju evidencije i dokumentacije u vršenju nadzora, oblicima i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije.

7.         Pravilnik o standardima i načinu sprovođenja postupka akreditacije i donošenju stručne ocene Komisije za akreditaciju programa obuka i programa pružanja usluga.

8.         Pravilnik o sadržini i izgledu sertifikata o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu obuke u socijalnoj zaštiti.

9.         Pravilnik o sadržaju godišnjeg izveštaja o socijalnoj zaštiti.

10.       Uputstvo o metodologiji prikupljanja i obrade podataka za godišnji izveštaj o socijalnoj zaštiti.

11.       Uputstvo o načinu rada eksterne supervizije u socijalnoj zaštiti.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 08.07.2018.
Naslov: Redakcija