Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI - Tekst propisa


I. UVODNE ODREDBE

Svrha komunalne milicije

Član 1.

Komunalna milicija na teritoriji opštine, grada i grada Beograda (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave) obrazuje se za zakonom određene poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti jedinice lokalne samouprave u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: poslovi komunalne milicije).

Komunalna milicija izdaje upozorenja i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za postupanja suprotno zakonu kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja.        

Komunalna milicija na teritoriji grada Beograda, pored poslova iz st. 1. i 2. ovog člana, obavlja i druge poslove komunalne milicije kojima se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti utvrđenih zakonom.

Obrazovanje i unutrašnje uređenje komunalne milicije

Član 2.

Jedinica lokalne samouprave obrazuje komunalnu miliciju kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast.

Ako se opštinska, odnosno gradska uprava obrazuje za pojedine oblasti -˗ za poslove, odnosno oblast komunalne milicije može se obrazovati posebna uprava.

Unutrašnja organizaciona jedinica komunalne milicije ne može imati manje od tri komunalna milicionara.

Pripadnici komunalne milicije

Član 3.

Komunalnom milicijom rukovodi načelnik komunalne milicije.

Poslove komunalne milicije obavljaju uniformisani komunalni milicionari.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, poslove komunalne milicije mogu obavljati i komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije.

Načelnik komunalne milicije i komunalni milicionari (u daljem tekstu: pripadnici komunalne milicije), u obavljanju poslova iz delokruga komunalne milicije, imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.

Pripadnici komunalne milicije stručno se osposobljavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Pomoć u izvršenjima (asistencija)

Član 4.

Komunalna milicija pruža pomoć drugim organizacionim jedinicama uprave, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama koje na osnovu zakona, odnosno opšteg akta jedinice lokalne samouprave odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka i vršiocima komunalne delatnosti (u daljem tekstu: ovlašćene organizacije), kada po oceni ovlašćene organizacije postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih milicionara.

O angažovanju komunalne milicije i obimu i načinu pružanja pomoći odlučuje načelnik komunalne milicije u roku od 48 časova od podnošenja zahteva ovlašćene organizacije, shodno odredbama zakona kojim se uređuju unutrašnji poslovi o postupku pružanja pomoći u izvršenjima i podzakonskog propisa o načinu obavljanja policijskih poslova kojima se bliže uređuje pružanje ove pomoći.

Ako zbog fizičkog otpora sprovođenje izvršenja ne bude moguće ili ne uspe i pored angažovanja komunalne milicije, ovlašćena organizacija podnosi zahtev policiji da pruži pomoć u sprovođenju izvršenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.

Pored pomoći u izvršenju, komunalna milicija ostvaruje saradnju sa ovlašćenim organizacijama i u pogledu međusobnog obaveštavanja, razmene informacija, preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti, kao i zajedničkog korišćenja sredstava, uređaja i opreme koje može da obezbedi ovlašćena organizacija uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave.

Oblike i način ostvarivanja saradnje komunalne milicije i ovlašćenih organizacija bliže propisuje jedinica lokalne samouprave.

Hitne mere i spasilačka funkcija

Član 5.

Komunalna milicija preduzima hitne mere zaštite životne sredine, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti opštine, odnosno grada, kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te organe odnosno organizacije.

U slučaju opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim oblicima ugrožavanja iz stava 1. ovog člana komunalna milicija učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica.

Saradnja sa građanima

Član 6.

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa građanima u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Građani mogu komunalnoj miliciji podnositi prijave, peticije i predloge u vezi sa komunalnim redom pisanim putem, a u hitnim slučajevima telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalna milicija pravi službenu zabelešku.

Komunalna milicija dužna je da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja.

Saradnja sa inspekcijskim službama

Član 7.

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa inspekcijskim službama jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.

Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata, naročito, međusobno obaveštavanje, razmenu informacija, pružanje neposredne pomoći i preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne milicije i inspekcijskih službi jedinice lokalne samouprave.

Oblike i način ostvarivanja saradnje komunalne milicije i inspekcijskih službi bliže propisuje jedinica lokalne samouprave.

Saradnja sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove

Član 8.

U obavljanju poslova i primeni ovlašćenja komunalni milicionari sarađuju sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove.

Kada je to potrebno radi izvršavanja poslova iz nadležnosti komunalne milicije, na obrazloženi zahtev, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove dostavlja lične podatke o građanima, vozilima i druge podatke iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom.

Evidenciju o traženim podacima iz stava 2. ovog člana vodi komunalna milicija i obezbeđuje obradu tih podataka u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Radi razvijanja međusobne saradnje komunalne milicije i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, predsednik opštine, odnosno gradonačelnik može sporazumno sa ministrom nadležnim za unutrašnje poslove da donosi odgovarajuće akte o saradnji i osniva koordinaciona tela od značaja za ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

Zajednička komunalna milicija

Član 9.

Jedinice lokalne samouprave mogu zaključiti sporazum o saradnji na osnovu kojeg obrazuju zajedničku organizacionu jedinicu komunalne milicije, u skladu sa članom 2. ovog zakona.

Na sva pitanja koja se odnose na sporazum o saradnji, nadležnost organa opštine, odnosno grada i rad komunalne milicije shodno se primenjuju odredbe zakona koji uređuje lokalnu samoupravu u delu koji se odnosi na saradnju i udruživanje jedinica lokalne samouprave.

II. POSLOVI KOMUNALNE MILICIJE

Pojam i obavljanje poslova

Član 10.

Poslovi komunalne milicije, u smislu ovog zakona, jesu:

1)         održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;

2)         vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;

3)         ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima jedinice lokalne samouprave;

4)         zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave;

5)         podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u jedinici lokalne samouprave, očuvanje dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;

6)         vršenje kontrole nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja;            

7)         drugi poslovi, u skladu sa zakonom.

Održavanjem reda iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se održavanje reda, naročito, u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja zemlje i ostalog rastresitog materijala; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom, odnosno lokalnom saobraćaju; taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata, u skladu sa zakonom.

Poslovi iz stava 1. tačka 2) i stava 2. ovog člana ne odnose se na nadležnosti inspekcije utvrđene zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti i zakonom kojim se uređuju putevi.

Komunalna milicija u obavljanju poslova sarađuje sa komunalnom milicijom drugih jedinica lokalne samouprave, razmenjuje podatke i obaveštenja i ostvaruje druge oblike zajedničkog rada u okviru uzajamnog pružanja stručne pomoći.

Način obavljanja poslova

Član 11.

Poslovi komunalne milicije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih milicionara na mestima održavanja reda, preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom zakonom predviđenih ovlašćenja komunalne milicije.

U svom radu komunalni milicionari rukovode se i principom rada sa najmanjim štetnim posledicama, a sredstva prinude primenjuju samo kad je to apsolutno nužno i u meri koja je neophodna za izvršenje zadataka bez nepotrebnih štetnih posledica u skladu sa zakonom.

U skladu sa zakonom i drugim propisima, načelnik komunalne milicije daje obavezna uputstva komunalnim milicionarima za obavljanje poslova komunalne milicije.

Planiranje poslova

Član 12.

Opštinsko, odnosno gradsko veće, na predlog načelnika komunalne milicije, donosi strateški plan komunalne milicije kojim, na osnovu procene postojećeg stanja, utvrđuje prioritete u obavljanju poslova komunalne milicije i daje joj razvojne, organizacione, kadrovske i druge smernice za dalji rad.

U skladu sa strateškim planom, komunalna milicija sačinjava godišnje planove rada i dostavlja ih opštinskom, odnosno gradskom veću na usvajanje.

Uz predlog plana iz st. 1. i 2. ovog člana, komunalna milicija dostavlja i prethodno pribavljeno mišljenje načelnika jedinstvenog organa uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu.

Prilikom razmatranja godišnjeg plana rada komunalne milicije opštinsko, odnosno gradsko veće, po potrebi, odlučuje i o izmenama i dopunama strateškog plana komunalne milicije.

Na strateške planove i godišnje planove rada komunalne milicije saglasnost daje skupština jedinice lokalne samouprave.

Strateški plan zajedničke službe komunalne milicije usvajaju nadležni organi jedinica lokalne samouprave koji su zaključili sporazum o saradnji iz člana 9. stav 1. ovog zakona.

Usklađivanje poslova

Član 13.

Strateški plan i godišnji plan rada komunalne milicije usklađuju se, pre donošenja, sa programom i planom rada ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, planom razvoja jedinice lokalne samouprave i planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave koji su od značaja za obavljanje poslova komunalne milicije.

Stručnu pomoć u pripremi strateškog plana i godišnjeg plana rada komunalne milicije pruža ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

III. UNUTRAŠNJE UREĐENJE KOMUNALNE MILICIJE

Unutrašnje organizacione jedinice

Član 14.

Poslovi komunalne milicije obavljaju se u unutrašnjim organizacionim jedinicama, u skladu sa članom 2. ovog zakona.

U komunalnoj miliciji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice za gradsku opštinu ili više njih ili za deo područja jedinice lokalne samouprave određen aktom o unutrašnjem uređenju komunalne milicije (u daljem tekstu: područne organizacione jedinice).

Područnim organizacionim jedinicama rukovode šefovi tih jedinica, koji za svoj rad i rad organizacione jedinice odgovaraju načelniku komunalne milicije.

Unutrašnja kontrola

Član 15.

U sastavu komunalne milicije može se obrazovati posebna organizaciona jedinica za potrebe unutrašnje kontrole rada komunalnih milicionara i zaposlenih u komunalnoj miliciji.

Za rad na poslovima unutrašnje kontrole potrebno je da službenik ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionara.

Rukovodilac unutrašnje kontrole za svoj rad i za rad organizacione jedinice kojom rukovodi odgovara načelniku opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast.

Na poslove unutrašnje kontrole shodno se primenjuju zakon i podzakonski akti kojima se uređuju unutrašnji poslovi.

Uslovi za rad na rukovodećim radnim mestima

Član 16.

Za rad na poslovima načelnika komunalne milicije službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i mora da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionara.

Za rad na poslovima šefa organizacione jedinice službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci i mora da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionara.

Raspoređivanje načelnika i šefa organizacione jedinice

Član 17.

Načelnika komunalne milicije raspoređuje načelnik jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija.

Službenik može da bude raspoređen, odnosno premešten na radno mesto načelnika komunalne milicije na osnovu rešenja načelnika jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija.

Šefa organizacione jedinice raspoređuje načelnik jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija, na predlog načelnika komunalne milicije.

Službenik može da bude raspoređen, odnosno premešten na radno mesto šefa organizacione jedinice na osnovu rešenja načelnika jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija, na predlog načelnika komunalne milicije.

IV. OVLAŠĆENJA KOMUNALNE MILICIJE

Vrste ovlašćenja

Član 18.

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja:

1)         upozorenje;

2)         usmeno naređenje;

3)         provera identiteta;

4)         dovođenje;

5)         zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila;

6)         privremeno oduzimanje predmeta;

7)         audio i video snimanje;

8)         upotreba sredstava prinude;

9)         prikupljanje obaveštenja;

10)       druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom jedinice lokalne samouprave, izdati prekršajni nalog, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Kada je zakonom ovlašćen na donošenje rešenja, komunalni milicionar primenjuje odredbe zakona o opštem upravnom postupku ili drugog zakona kojim je ovlašćen za donošenje rešenja.

Protiv rešenja komunalnog milicionara može se izjaviti žalba gradskom, odnosno opštinskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Upozorenje

Član 19.

Komunalni milicionar upozoriće lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.

Usmeno naređenje

Član 20.

Komunalni milicionar usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne milicije.

Lice kojem je izdato usmeno naređenje iz stava 1. ovog člana, dužno je da odmah po njemu postupi.

Kad komunalna milicija preduzima hitne mere i vrši spasilačku funkciju u smislu člana 5. ovog zakona, komunalni milicionari usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi jedinice lokalne samouprave i ovlašćene organizacije, i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i radi neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga jedinice lokalne samouprave.

Provera identiteta

Član 21.

Komunalni milicionar izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i lice koje se zatekne na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar proveriće na licu mesta identitet lica i na opravdan usmeni zahtev službenog lica nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, odnosno ovlašćene organizacije.

Pre provere identiteta komunalni milicionar dužan je da upozna lice sa razlozima provere njegovog identiteta.

Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.

Dovođenje

Član 22.

Ako komunalni milicionar ne može da utvrdi identitet lica proverom iz člana 21. ovog zakona to lice će, bez odlaganja, dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.

Lice zatečeno u vršenju prekršaja iz oblasti koja je u delokrugu komunalne milicije čiji je identitet utvrđen proverom identiteta u skladu sa članom 21. ovog zakona ili na način iz stava 1. ovog člana, komunalni milicionar može dovesti nadležnom prekršajnom sudu, uz podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila

Član 23.

Komunalni milicionar ovlašćen je da izvrši zaustavljanje vozila zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i pregled vozila, lica i predmeta koji se u njemu nalaze.

Zaustavljanje i pregled komunalni milicionar vrši na način propisan aktom kojim se uređuje primena policijskih ovlašćenja.

Komunalni milicionar može izvršiti i pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i predmeta i vozila koji su pod nadzorom tog lica.

Pre vršenja pregleda predmeta komunalni milicionar pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta, a ako lice to odbije sam će proveriti sadržaj predmeta.

Prilikom prinudnog otvaranja predmeta komunalni milicionar nastojaće da prouzrokuje što manju štetu, a ako do štete dođe, obezbediće da se nastala oštećenja posle otvaranja predmeta dokumentuju fotografijom ili na drugi pogodan način.

Pregled lica mora vršiti lice istog pola.

Ako komunalni milicionar pri pregledu nađe predmete za koje se osnovano može pretpostaviti da su predmet krivičnog dela ili prekršaja koji nisu iz nadležnosti komunalne milicije o tome će odmah obavestiti policiju i postupiti po dobijenim uputstvima.

Privremeno oduzimanje predmeta

Član 24.

Komunalni milicionar privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne milicije.

Sa privremeno oduzetim predmetima komunalni milicionari dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina.

U slučaju kad se protiv lica od koga je predmet oduzet ne pokrene postupak pred nadležnim organom, predmeti će se odmah vratiti licu od koga su oduzeti.

Prilikom oduzimanja predmeta komunalni milicionar dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Audio i video snimanje

Član 25.

Komunalna milicija vrši audio i video snimanje javnog mesta, radi obavljanja komunalno-milicijskih poslova, korišćenjem opreme za video akustičke snimke i fotografisanje.

Radi primene komunalno-milicijskih ovlašćenja, otkrivanja i rasvetljavanja prekršaja, kao i kontrole i analize postupanja komunalnih milicionara, komunalna milicija može vršiti audio i video snimanje njihovog postupanja.

Radi postizanja ciljeva iz st. 1. i 2. ovog člana, komunalna milicija može koristiti vozila komunalne milicije, sa uređajima za snimanje.

Komunalna milicija može koristiti vozila komunalne milicije, sa uređajima za snimanje i u slučajevima propisanim članom 4. ovog zakona, kada je to od značaja za obavljanje poslova komunalne milicije.

Podaci prikupljeni na način iz st. 1–4. ovog člana, čuvaju se u propisanoj evidenciji.

Podaci koji se ne mogu koristiti u postupku, uništavaju se u roku od godinu dana, od nastupanja zastarelosti za pokretanje odnosno, vođenje prekršajnog postupka, u skladu sa zakonom.

Način snimanja na javnom mestu i način saopštavanja namere o tom snimanju propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Upotreba sredstava prinude

Član 26.

Sredstva prinude u smislu ovog zakona su: fizička snaga, sredstva za vezivanje, raspršivač sa nadražujućim dejstvom i službena palica.

Sredstva prinude komunalni milicionar može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad, radi savladavanja otpora, odnosno sprečavanja pokušaja bekstva.

Na način upotrebe i ograničenja, u vezi sa upotrebom sredstava prinude kao i pravnu i drugu pomoć u vezi sa njihovom upotrebom, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonski akti o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Prikupljanje obaveštenja

Član 27.

Komunalni milicionar može prikupljati obaveštenja, podatke i informacije od lica za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže istim, u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca, izdavanja prekršajnog naloga i za obavljanje drugih poslova komunalne milicije, usmenim putem na mestu prekršaja ili naknadno, pisanim putem, u skladu sa zakonom.

Lice iz stava 1. ovog člana obavezno je da na zahtev komunalnog milicionara dostavi tražena obaveštenja, podatke i informacije.

Način primene ovlašćenja komunalne milicije

Član 28.

Ovlašćenja komunalne milicije utvrđena odredbama čl. 18–27. ovog zakona primenjuju se pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Ovlašćenja komunalne milicije prema maloletnim licima primenjuju komunalni milicionari posebno osposobljeni za rad sa maloletnicima.

Ovlašćenja komunalne milicije prema maloletnom licu primenjuju se u prisustvu roditelja ili staratelja tog lica, odnosno, u slučaju da su nedostupni, u prisustvu predstavnika organa starateljstva.

Prisustvo predstavnika organa starateljstva umesto roditelja može da se obezbedi, ako je moguće, i u slučajevima kada bi prisustvo roditelja bilo štetno za maloletnika izloženog nasilnim ili sličnim radnjama roditelja, ili bi u značajnoj meri ugrozilo izvršenje zadatka komunalne milicije.

Evidencije

Član 29.

Komunalna milicija vodi evidencije o podnetim prijavama, peticijama i predlozima građana, podnetim pritužbama na rad komunalnih milicionara, upotrebljenim sredstvima prinude i drugim primenjenim ovlašćenjima, audio i video snimcima, privremeno oduzetim predmetima, izdatim službenim legitimacijama, opremi i sredstvima.

Ministar nadležan za sistem lokalne samouprave propisuje sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana kao i postupak i način uništavanja podataka iz člana 25. stav 6. ovog zakona.

Na podatke o ličnosti sadržane u evidencijama iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi o zaštiti podataka o ličnosti.

V. KONTROLA KOMUNALNE MILICIJE

Kontrola upotrebe sredstava prinude

Član 30.

O upotrebi sredstava prinude komunalni milicionar podnosi pisani izveštaj načelniku komunalne milicije, odnosno licu koje načelnik ovlasti da ocenjuje opravdanost i pravilnost upotrebe sredstava prinude.

Izveštaj se podnosi najkasnije 24 časa od upotrebe sredstava prinude, a sadrži podatke o licu, vremenu i mestu upotrebe sredstava prinude, vrsti upotrebljenog sredstva prinude i drugim činjenicama i okolnostima od značaja za ocenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstva prinude.

U slučaju ocene da se radi o neopravdanoj i nepravilnoj upotrebi sredstava prinude, načelnik komunalne milicije preduzima zakonom predviđene mere radi utvrđivanja disciplinske, prekršajne, odnosno krivične odgovornosti komunalnog milicionara i odmah o tome obaveštava načelnika jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast u čijem je sastavu komunalna milicija.

Ocena iz stava 1. ovog člana daje se i mere iz stava 3. ovog člana preduzimaju se bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja o upotrebi sredstava prinude.

Podnošenje izveštaja policiji

Član 31.

O upotrebi sredstava prinude načelnik komunalne milicije obaveštava nadležnu policijsku upravu najkasnije u roku od 48 časova od upotrebe sredstava prinude.

Ako prilikom upotrebe sredstava prinude nastane telesna povreda ili nastupi smrt lica, načelnik komunalne milicije podnosi o tome pisani izveštaj nadležnoj policijskoj upravi.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana sadrži: ime i prezime i broj legitimacije komunalnog milicionara koji je upotrebio sredstva prinude; datum, vreme i mesto upotrebe; podatke o licu prema kome su sredstva prinude upotrebljena; vrstu upotrebljenog sredstva prinude; razlog upotrebe; opis događaja i povreda nanetih licu ili komunalnom milicionaru; podatke o vremenu i mestu pružanja medicinske pomoći; podatke o šteti nastaloj usled upotrebe sredstava prinude; podatke o svedocima događaja i materijalnim dokazima.

Kontrola rešavanjem pritužbi

Član 32.

Komunalnoj miliciji svako može podneti pritužbu ako smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom primenom ovlašćenja komunalnog milicionara iz čl. 18–27. ovog zakona povređena prava.

Pritužba se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je do povrede došlo, a razmatra je i sve okolnosti u vezi sa njom utvrđuje načelnik komunalne milicije ili lice koje načelnik ovlasti da rešava pritužbe (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

Ovlašćeno lice, o svom stavu i eventualnim merama koje je preduzeo mora podnosioca pritužbe da obavesti dostavljanjem pisanog odgovora u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe, čime je postupak po pritužbi zaključen.

U slučajevima kad iz pritužbe ili podataka prikupljenih u postupku kod ovlašćenog lica proizlazi sumnja da je komunalni milicionar primenom ovlašćenja iz stava 1. ovog člana učinio krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, ovlašćeno lice obaveštava nadležnog javnog tužioca, a načelnik komunalne milicije spise predmeta ustupa komisiji za rešavanje pritužbi, koja vodi dalji postupak rešavanja pritužbe.

Komisiju za rešavanje pritužbi obrazuje skupština jedinice lokalne samouprave. U komisiju, koja se sastoji od predsednika i četiri člana, obavezno se imenuju tri odbornika skupštine jedinice lokalne samouprave, načelnik komunalne milicije i predstavnik policije.

U postupku razmatranja pritužbe komisija je ovlašćena da od podnosioca pritužbe i drugih lica prikuplja potrebna obaveštenja i dokaze o činjenicama i okolnostima na koje se pritužba odnosi, kao i da od opštinske, odnosno gradske uprave i policije traži potrebnu pomoć i saradnju.

Komisija postupak rešavanja pritužbe zaključuje dostavljanjem odgovora podnosiocu pritužbe u roku od 30 dana od dana isteka roka za vođenje postupka kod ovlašćenog lica.

Nezavisno od ishoda rešavanja pritužbe, podnosilac pritužbe ima na raspolaganju sva pravna i druga sredstva za zaštitu svojih prava i sloboda, u skladu sa zakonom.

Podzakonski propis o kontroli komunalne milicije

Član 33.

Način i postupak vršenja kontrole komunalne milicije, osim unutrašnje kontrole iz člana 15. ovog zakona, bliže propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

VI. KOMUNALNI MILICIONARI

Primena propisa

Član 34.

Na prava i dužnosti iz radnog odnosa komunalnih milicionara primenjuju se propisi koji uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Zasnivanje radnog odnosa

Član 35.

Komunalni milicionar, pored uslova predviđenih propisima iz člana 34. ovog zakona, mora da ispunjava i posebne uslove, i to da:

1)         ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije;

2)         ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova komunalnih milicionara;

3)         ima položen ispit za komunalnog milicionara (u daljem tekstu: ispit);

4)         ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

Psihofizičku sposobnost iz stava 1. tačka 1) ovog člana utvrđuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova i izdaje lekarsko uverenje o tome na način predviđen za proveru psihofizičke sposobnosti policijskih službenika.

Izuzetno, u radni odnos za obavljanje poslova komunalnog milicionara može se primiti policijski službenik u statusu ovlašćenog službenog lica, preuzimanjem iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pod uslovom da ispunjava i ostale uslove predviđene ovim zakonom.

Na popunjavanje radnih mesta komunalnih milicionara putem preuzimanja na osnovu stava 3. ovog člana, shodno se primenjuju propisi koji se odnose na preuzimanje službenika.

Bezbednosna smetnja

Član 36.

Bezbednosna smetnja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima komunalnog milicionara postoji ako:

1)         se protiv lica vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;

2)         je lice pravnosnažno osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;

3)         je lice pravnosnažno kažnjeno za prekršaje iz oblasti javnog reda sa elementima nasilja i za prekršaje u oblasti propisa kojima se uređuje nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije;

4)         lice svojim navikama, ponašanjem ili sklonostima ukazuje da neće biti dostojno za rad u komunalnoj miliciji;

5)         lice koje se proverava u postupku bezbednosne provere o sebi daje neistinite podatke, radi prikrivanja činjenica koje bi predstavljale bezbednosnu smetnju.

Bezbednosna smetnja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u postupku vršenja bezbednosne provere koji sprovodi organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, u skladu i na način propisan zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Stručno osposobljavanje

Član 37.

Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova komunalnog milicionara sprovodi se pre polaganja ispita za komunalnog milicionara.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave sa nezaposlenim licem (u daljem tekstu: kandidat za komunalnog milicionara) zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara i polaganje ispita za komunalnog milicionara.

Ugovor iz stava 2. ovog člana zaključuje se najduže na godinu dana.

Uslovi i način izbora kandidata za komunalnog milicionara za stručno osposobljavanje iz stava 1. ovog člana, elementi ugovora o stručnom osposobljavanju, kao i prava i obaveze kandidata za komunalnog milicionara i organa jedinice lokalne samouprave po okončanju stručnog osposobljavanja i druga pitanja od značaja za stručno osposobljavanje, utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara, koji obavezno sadrži stručno-teorijski deo i praktični deo programa, način provere stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara, način vrednovanja i verifikacije programa i projekciju troškova programa po jednom učesniku, sporazumno donose ministar nadležan za sistem lokalne samouprave i ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Program stručnog osposobljavanja iz stava 5. ovog člana i proveru stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara sprovodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za sistem lokalne samouprave.

Po sprovedenom programu stručnog osposobljavanja iz stava 5. ovog člana i provere stručne osposobljenosti kandidata za komunalnog milicionara, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave uverenje (sertifikat) o ostvarenom uspehu kandidata za komunalnog milicionara.

Troškovi stručnog osposobljavanja iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Stručno usavršavanje

Član 38.

Stručno usavršavanje komunalnih milicionara ostvaruje se u skladu sa zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Ispit za komunalnog milicionara

Član 39.

Ispit za komunalnog milicionara polaže kandidat za komunalnog milicionara koji je uspešno završio program stručnog osposobljavanja iz člana 37. stav 5. ovog zakona.

Ispit za komunalnog milicionara polažu i lica iz člana 35. stav 3. ovog zakona u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Ispit za komunalnog milicionara sprovodi komisija, koju obrazuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Program i način polaganja ispita za komunalnog milicionara, sastav i način rada komisije za sprovođenje ispita za komunalnog milicionara, troškove sprovođenja ispita za komunalnog milicionara, izgled i sadržinu obrasca uverenja o položenom ispitu za komunalnog milicionara, način izdavanja uverenja o položenom ispitu za komunalnog milicionara i oblik, način upisa i vođenja evidencije o položenom ispitu za komunalnog milicionara, bliže uređuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Visina takse za polaganje ispita iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Ministarstvo nadležno za sistem lokalne samouprave vodi evidenciju o položenom ispitu za komunalnog milicionara, u koju se upisuje: ime i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana; naziv visokoškolske ustanove, nivo i vrsta stečenog obrazovanja i stručni naziv, odnosno naziv završene srednje škole i obrazovni profil; organ opštine, odnosno grada sa kojim je kandidat zaključio ugovor o stručnom osposobljavanju, odnosno kod koga je zaposlen; broj i datum rešenja kojim je odobreno polaganje ispita za komunalnog milicionara; datum polaganja ispita; podaci o opštem uspehu na ispitu i broj i datum izdatog uverenja o položenom ispitu za komunalnog milicionara.

Ministarstvo nadležno za sistem lokalne samouprave izdaje uverenje o položenom ispitu za komunalnog milicionara.

Uverenje iz stava 7. ovog člana sadrži sledeće podatke: ime i prezime kandidata koji je položio ispit za komunalnog milicionara; datum i mesto rođenja; jedinstveni matični broj građana; naziv visokoškolske ustanove, nivo i vrsta stečenog obrazovanja i stručni naziv, odnosno naziv završene srednje škole i obrazovni profil i datum polaganja ispita za komunalnog milicionara.

Provera praktične osposobljenosti za obavljanje poslova komunalnog milicionara

Član 40.

Provera praktične osposobljenosti komunalnih milicionara koja je uređena programom stručnog osposobljavanja iz člana 37. stav 5. ovog zakona sprovodi se najmanje jednom u tri godine, na zahtev nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave.

Proveru praktične osposobljenosti komunalnih milicionara vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, koje donosi plan i program provere osposobljenosti komunalnih milicionara, sa projekcijom troškova programa po jednom učesniku.

Izveštaj o izvršenoj proveri praktične osposobljenosti koji obavezno sadrži pojedinačni ostvareni uspeh komunalnih milicionara koji su pohađali program iz stava 2. ovog člana, dostavlja se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i ministarstvu nadležnom za sistem lokalne samouprave.

Troškovi provere praktične osposobljenosti komunalnih milicionara obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Provera psihofizičke sposobnosti

Član 41.

Po nalogu predsednika opštine, odnosno gradonačelnika, načelnik komunalne milicije, a po nalogu načelnika komunalne milicije, komunalni milicionar dužan je da se podvrgne proveri psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne milicije i da u roku od 15 dana od dana prijema naloga dostavi gradonačelniku, odnosno predsedniku opštine, odnosno načelniku komunalne milicije lekarsko uverenje zdravstvene ustanove iz člana 35. stav. 2. ovog zakona kao dokaz da ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije.

Nalog iz stava 1. ovog člana izdaje se u pismenom obliku i mora da sadrži naziv i adresu zdravstvene ustanove iz člana 35. stav. 2. ovog zakona, razlog, mesto i vreme lekarskog pregleda radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti za dalje obavljanje poslova komunalne milicije.

Lekarski pregled iz stava 2. ovog člana obavlja se o trošku jedinice lokalne samouprave.

Provera bezbednosnih smetnji

Član 42.

Po nalogu predsednika opštine, odnosno gradonačelnika, za načelnika komunalne milicije, a po nalogu načelnika komunalne milicije ili rukovodioca unutrašnje kontrole za komunalnog milicionara, može se izuzetno sprovesti bezbednosna provera iz člana 36. stav 2. ovog zakona, radi utvrđivanja postojanja, odnosno nepostojanja bezbednosnih smetnji iz člana 36. stav 1. ovog zakona, za dalje obavljanje poslova komunalnog milicionara.

Povrede dužnosti iz radnog odnosa

Član 43.

Povrede dužnosti iz radnog odnosa, kao i disciplinski postupak i vrste disciplinskih mera koje mogu da se izreknu zaposlenom propisane su zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

U disciplinskom postupku za utvrđivanje odgovornosti komunalnih milicionara mogu se koristiti audio i video snimci prikupljeni na način propisan članom 25. ovog zakona.

Teže povrede dužnosti iz radnog odnosa

Član 44.

Pored težih povreda dužnosti iz radnog odnosa utvrđenih zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, teže povrede dužnosti iz radnog odnosa za koje je odgovoran pripadnik komunalne milicije jesu i:

1)         nezakonita upotreba sredstava prinude;

2)         davanje podataka neovlašćenim licima;

3)         samovoljno napuštanje mesta rada određenog za obavljanje komunalno milicijskih poslova ili mesta određenog za pripravnost;

4)         svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava ili otežava izvršavanje službenih zadataka;

5)         nepreduzimanje mera ili nepružanje pomoći, u okviru svojih službenih obaveza, organima grada, opštine i javnim službama koje osniva jedinica lokalne samouprave;

6)         izdavanje naređenja čije bi izvršenje predstavljalo krivično delo;

7)         prikrivanje izvršenja teže povrede službenih dužnosti od strane neposrednog rukovodioca;

8)         nošenje uniforme van radnog vremena bez saglasnosti načelnika komunalne milicije, odnosno neovlašćeno postupanje bez uniforme;

9)         nepoštovanje obaveznih uputstava načelnika komunalne milicije;

10)       nepostupanje po nalogu službenika unutrašnje kontrole;

11)       odbijanje lekarskog pregleda iz člana 41. ovog zakona.

Raspoređivanje van komunalne milicije

Član 45.

Van komunalne milicije, na radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i za koje ispunjava sve druge uslove za rad, raspoređuje se komunalni milicionar:

1)         koji ne ostvari uspeh u proveri osposobljenosti za obavljanje poslova komunalnog milicionara iz člana 40. ovog zakona;

2)         koji prestane da ispunjava uslove u pogledu psihofizičkih sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova komunalne milicije iz člana 36. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

3)         za koga se u postupku bezbednosne provere utvrdi postojanje bezbednosne smetnje iz člana 36. stav 1. ovog zakona.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana van komunalne milicije, na radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i za koje ispunjava sve druge uslove za rad, raspoređuje se i načelnik komunalne milicije.

Prestanak radnog odnosa po sili zakona

Član 46.

Ako odgovarajuće radno mesto za raspoređivanje iz člana 45. ovog zakona ne postoji ili se komunalni milicionar, odnosno načelnik komunalne milicije ne saglasi sa svojim raspoređivanjem, prestaje mu radni odnos.

Uniforma i oznaka na uniformi

Član 47.

Kad obavlja poslove komunalni milicionar nosi službenu uniformu sa oznakama, osim u slučaju predviđenom u članu 3. stav 3. ovog zakona.

Oznake na uniformi sastoje se od naziva komunalne milicije i jedinice lokalne samouprave, prezimena, identifikacionog broja i oznake položaja komunalnog milicionara i od grba jedinice lokalne samouprave postavljenog na odgovarajućoj podlozi.

Izgled uniforme i oznaka na uniformi komunalnih milicionara i način nošenja uniforme, propisuje jedinica lokalne samouprave, po prethodno dobijenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave.

Boja i izgled uniforme i oznake na uniformi komunalne milicije moraju se jasno razlikovati od boje i izgleda uniforme i oznaka na uniformi koja je propisana za pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova.

Isključivo pravo nošenja tamno-plave uniforme, u odnosu na druge državne organe i javna preduzeća, kao i u odnosu na pravna i fizička lica na koja se primenjuju odredbe o privatnom obezbeđenju, imaju policijski službenici, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, polaznici za osnovnu policijsku obuku, studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta i pripravnici za policijske službenike u statusu ovlašćenih službenih lica koji policijske poslove obavljaju u uniformi.

Službena legitimacija

Član 48.

Komunalni milicionar ima službenu legitimaciju kojom se predstavlja, pokazujući je pre primene ovlašćenja na zahtev lica prema kome ovlašćenje primenjuje.

Službenu legitimaciju izdaje predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, kada komunalni milicionar stekne pravo da samostalno obavlja poslove komunalnog milicionara.

U slučaju prestanka radnog odnosa u komunalnoj miliciji komunalni milicionar dužan je da službenu legitimaciju preda predsedniku opštine, odnosno gradonačelniku.

Službena legitimacija mora da sadrži podatke o službenom svojstvu i ovlašćenjima komunalnog milicionara i njegove identifikacione podatke.

Boju, oblik, sastavne delove, obrasce službenih legitimacija, kao i tekst ovlašćenja komunalnih milicionara, propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Vozila, plovila i oprema

Član 49.

Radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti komunalni milicionari upotrebljavaju službena vozila i posebnu opremu, a na vodnom području koje je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave mogu upotrebljavati i službena plovila.

Oznake na službenim vozilima i plovilima sastoje se od naziva komunalne milicije i jedinice lokalne samouprave i od grba jedinice lokalne samouprave, nanetog u propisanim dimenzijama.

Boju i način označavanja vozila i plovila, kao i opremu komunalne milicije, propisuje jedinica lokalne samouprave, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu.

VII. ZAŠTITA KOMUNALNIH MILICIONARA

Zaštita uniforme i oznaka

Član 50.

Državni organi, privredna društva, preduzetnici, udruženja i druga pravna i fizička lica ne smeju da reprodukuju ili upotrebljavaju uniforme i oznake koje su po boji i oznakama iste ili slične uniformi i oznakama komunalne milicije, odnosno koje mogu da izazovu zabunu da se radi o uniformi ili oznakama komunalne milicije, kao ni da reprodukuju i upotrebljavaju vozila i plovila koja su označena isto ili slično kao vozila i plovila komunalne milicije, odnosno koja mogu da izazovu zabunu da se radi o vozilu i plovilu komunalne milicije.

Prekršaji

Član 51.

Za ometanje ili sprečavanje komunalnog milicionara u obavljanju poslova komunalne milicije utvrđenih u članu 18. ovog zakona, kazniće se za prekršaj:

1)         pravno lice – novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara;

2)         preduzetnik – novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara;

3)         odgovorno lice u pravnom licu – novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara;

4)         fizičko lice – novčanom kaznom u iznosu od 20.000 dinara.

Za postupanje protivno članu 20. stav 2. i članu 27. stav 2. ovog zakona kazniće se za prekršaj:

1)         pravno lice – novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara;

2)         preduzetnik – novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara;

3)         odgovorno lice u pravnom licu – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara;

4)         fizičko lice – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara.

Za postupanje protivno članu 50. ovog zakona kazniće se za prekršaj:

1)         pravno lice, odnosno preduzetnik – novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara;

2)         odgovorno lice u pravnom licu – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara;

3)         fizičko lice – novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Uz kaznu za ponovljeni prekršaj iz stava 2. ovog člana, koji učini u roku od godinu dana od dana pravnosnažnosti prethodne odluke kojom mu je izrečena novčana kazna za istu vrstu prekršaja, učiniocu će se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti i zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove ili zabrane vršenja određenih delatnosti, u vezi sa kojom je izvršio prekršaj.

Krivičnopravna zaštita

Član 52.

Komunalni milicionar u obavljanju službene dužnosti ima status službenog lica i uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja Zakona o komunalnoj policiji

Član 53.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RS", broj 51/09).

Komunalna policija danom stupanja na snagu ovog zakona, nastavlja sa radom kao komunalna milicija, a zaposleni u statusu komunalnog policajca, odnosno načelnika komunalne policije nastavlja sa radom kao komunalni milicionar, odnosno, načelnik komunalne milicije.

Rokovi za donošenje propisa organa državne uprave

Član 54.

Propisi za sprovođenje ovog zakona koje donosi ministar nadležan za sistem lokalne samouprave biće doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi doneti za sprovođenje Zakona o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RS", broj 51/09) nastavljaju da se primenjuju do donošenja odgovarajućih propisa utvrđenih ovim zakonom, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Rokovi za donošenje akata i propisa organa jedinice lokalne samouprave

Član 55.

U jedinicama lokalne samouprave koje obrazuju komunalnu miliciju u skladu sa ovim zakonom, opštinsko, odnosno gradsko veće doneće prvi strateški plan komunalne milicije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne milicije, a propise iz člana 7. stav 3, člana 47. stav 3. i člana 49. stav 3. ovog zakona, doneće nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u roku od tri meseca od donošenja akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne milicije.

Rok za promenu naziva i oznaka

Član 56.

Jedinice lokalne samouprave koje su do stupanja na snagu ovog zakona obrazovale službu komunalne policije, dužne su da izvrše odgovarajuću promenu naziva, boje uniforme i oznaka najkasnije do isteka roka utvrđenog Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o policiji ("Službeni glasnik RSˮ, broj 24/18).

Okončanje započetih postupaka stručnog osposobljavanje i ispita

Član 57.

Stručno osposobljavanje i ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se prema odredbama zakona i podzakonskih akata koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Planiranje sredstava za rad komunalne milicije

Član 58.

Za sprovođenje odluke o obrazovanju komunalne milicije, u skladu sa ovim zakonom, kao i za finansiranje rada komunalne milicije, moraju biti obezbeđena sredstva u budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno ne mogu se stvarati dodatne finansijske obaveze za budžet Republike Srbije za ove namene.

Stupanje na snagu

Član 59.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje Zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama.

Naime, mogućnost da se komunalna milicija uvede u opštinama utvrđena je na osnovu ocene da su u dosadašnjem funkcionisanju opština uočene znatne teškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona i drugih propisa i opštih akata koji su u nadležnosti opštine. Organizovanje ovakve službe i njeno funkcionisanje u opštinama doprineće kako otkrivanju prekršaja komunalnog reda, tako i preventivnom delovanju i sprečavanju tih prekršaja. Na ovaj način se opštinama omogućuje da, u saradnji sa policijom i drugim subjektima, preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni i drugi red u opštini, a time i za bezbedno i uređeno životno okruženje svojih stanovnika.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o policiji ("Službeni glasnik RSˮ, broj 24/18), u članu 3. stav 2. utvrđeno je da pravo na upotrebu naziva "policijaˮ, ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane. Takođe, članom 77. navedenog zakona je utvrđeno da će se zakoni kojima su ustanovljeni organizacioni oblici koji u svom nazivu imaju reč "policijaˮ, uskladiti sa ovim zakonom u roku od tri godine, od dana njegovog stupanja na snagu.

Na osnovu navedenog zakona, ovim zakonom se predlaže da se umesto dosadašnjeg naziva "komunalna policijaˮ, naziv ove službe izmeni u naziv "komunalna milicijaˮ.       

U pogledu alternativnih naziva ovakve službe u uporednoj praksi država u okruženju, najčešće se koristi naziv "komunalni redariˮ. Ovaj naziv je odgovarajući, imajući u vidu da u tim državama komunalni redari imaju ovlašćenja vrlo slična komunalnim inspektorima. Međutim, odgovor na pitanje koji naziv je odgovarajući za ovu službu, u skladu sa njenim pravnim uređenjem u Republici Srbiji, nalazi se u ovlašćenjima koje pripadnici ove službe imaju u skladu sa zakonom. I dosadašnji naziv, "komunalna policijaˮ, je izveden na osnovu dela policijskih ovlašćenja koja primenjuju komunalni policajci. Ova ovlašćenja predstavljaju suštinsku razliku u odnosu na ovlašćenja pripadnika drugih službi koje postoje u jedinicama lokalne samouprave (npr. komunalna inspekcija).

Zadržavajući deo policijskih ovlašćenja, prema predlogu ovog zakona, naziv ove službe bi trebalo da i dalje oslikava ovu njihovu glavnu karakteristiku tako da je predloženo da to bude komunalna milicija koja, kao istorijski ili tradicionalni naziv ukazuje na policijska ovlašćenja.

 Donošenjem Zakona o komunalnoj miliciji se stvara pravni okvir za organizovanje i delovanje komunalne milicije, čije uvođenje i u opštinama bi trebalo da doprinese otklanjanju postojećih slabosti u izvršavanju nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. predviđa se obrazovanje komunalne milicije u jedinicama lokalne samouprave radi obavljanja određenih poslova u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kojima se izvršavaju Ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti opština, gradova i grada Beograda i obezbeđuje nesmetano obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

Pored navedenog, predlaže se da komunalna milicija izdaje upozorenja i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za postupanja suprotno zakonu kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja, čime se upotpunjuje postojeći pravni okvir za nadzor u ovoj oblasti.

U članu 2. se predviđa da se u opštini, odnosno gradu komunalna milicija obrazuje kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave, ili uprave za pojedine oblasti, kao i da broj komunalnih milicionara unutar uže unutrašnje organizacione jedinice ne može biti manji od tri izvršioca.

Rešenjem u članu 3. uređuje se rukovođenje komunalnom milicijom, kao i mogućnost da poslove komunalne milicije pored uniformisanih komunalnih milicionara, u izuzetnim slučajevima, mogu obavljati i komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, a radi što efikasnijeg obavljanja poslova komunalne milicije. Takođe, utvrđuje se obaveza stručnog osposobljavanja pripadnika komunalne milicije.

U članu 4. predviđa se pružanje pomoći drugim organizacionim jedinicama uprave, kao i preduzećima, organizacijima i ustanovama koje na osnovu odluke skupštine opštine, odnosno grada odlučuju o pojedinačnim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka, kada po proceni ovlašćene organizacije postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne odluke neće biti moguće bez prisustva komunalnih milicionara, kao i o ovlašćenjima načelnika komunalne milicije i roku za preduzimanje istih u konkretnoj situaciji.

U članu 5. utvrđuju se situacije u kojim komunalna milicija preduzima hitne mere.

U članu 6. propisuju se načini saradnje građana sa komunalnom milicijom kao i obaveza komunalne milicije da građane, na njihov zahtev, obavesti o ishodu postupanja.

U članu 7. uređuje se saradnja komunalne milicije i inspekcijskih službi kao i ovlašćenje skupštine jedinice lokalne samouprave da bliže uredi oblike i način ostvarivanja ove saradnje.

U članu 8. propisuju se odnosi saradnje između komunalne milicije i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, način na koji komunalna milicija vodi evidenciju o podacima koje je zatražila, uz obrazloženje zahteva za njihovo dostavljanje.

U članu 9. propisana je mogućnost formiranja zajedničke komunalne milicije jedinica lokalne samouprave, uz zaključivanje sporazuma o saradnji na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje lokalna samouprava.

U članu 10. propisani su poslovi komunalne milicije i šta se smatra održavanjem komunalnog reda, te se uređuje pitanje odnosa komunalne milicije opština i gradova u obavljanju poslova, na način da međusobno sarađuju, razmenjuju podatke i obaveštenja, kao i drugi vidovi uzajamnog pružanja pomoći i razmene pozitivne prakse.

U članu 11. propisan je način obavljanja poslova komunalne milicije, organizovanim prisustvom komunalnih milicionara na mestima održavanja reda i drugim preventivnim merama, te načela delovanja, kao i da načelnik komunalne milicije daje obavezne instrukcije komunalnim miliconarima u obavljanju poslova.

U čl. 12. i 13. propisuje se obaveza donošenja strateškog plana komunalne milicije, tako što se kao nadležni organ za donošenje ovog dokumenta utvrđuje opštinsko/gradsko veće, kao i obaveza usklađivanja strateškog plana i godišnjeg plana rada komunalne milicije sa propisima i odgovarajućim planskim aktima policije. Saglasnost na strateški i godišnji plan rada daje skupština jedinice lokalne samouprave.

U čl. 14–17. propisuju se pravila za uređenje komunalne milicije. U komunalnoj miliciji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice, kojima rukovode šefovi tih jedinica, odgovorni načelniku komunalne milicije, kao i unutrašnja kontrola. Utvrđeni su uslovi za rad na rukovodećim radnim mestima načelnika, odnosno šefa organizacione jedinice, kao i raspoređivanje načelnika i šefa organizacione jedinice.

U čl. 18–29. propisuju se vrste ovlašćenja komunalne milicije u obavljanju poslova, koja su taksativno nabrojana, a to su: upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, dovođenje, zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i vozila, privremeno oduzimanje predmeta, audio i video snimanje, upotreba sredstava prinude, prikupljanje obaveštenja. Pored toga, kada je na to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom jedinice lokalne samouprave, komunalni milicionar može izdati i prekršajni nalog, podneti krivičnu prijavu nadležnom organu, kao i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Istovremeno se uređuje da se ovlašćenja komunalne milicije primenjuju pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim propisima o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova. Takođe, propisani su uslovi za primenu ovlašćenja komunalne milicije prema maloletnim licima, što je od posebnog značaja s obzirom na probleme na koje ukazuju dosadašnja praktična iskustva u radu komunalne policije u jedinicama lokalne samouprave, vođenje evidencija o podnetim prijavama, peticijama, predlozima građana, pritužbama na rad komunalnih milicionara i dr., kao i da se na podatke o ličnosti sadržane u evidencijama primenjuju propisi o zaštiti podataka o ličnosti. Preporuka je i Zaštitnika građana da se obezbedi snimanje postupanja, što se ovim zakonom dodatno uređuje. Intencija ovog zakona jeste da se, radi delotvornijeg obavljanja poslova komunalne milicije, preciziraju i prošire njihove nadležnosti u primeni ovlašćenja provere identiteta, traženje obaveštenja, zaustavljanja i pregledanja vozila i drugih propisanih ovlašćenja.

U čl. 30–33. utvrđuje se kontrola komunalne milicije, koja se odnosi na kontrolu upotrebe sredstava prinude (obaveza podnošenja pismenog izveštaja o upotrebi sredstava prinude, rok od 24 časa za podnošenje istog načelniku komunalne milicije, utvrđivanje vrste odgovornosti komunalnog milicionara u slučaju neopravdane i nepravilne upotrebe sredstava prinude, ocena o upotrebi sredstava prinude se donosi, a mere preduzimaju najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja izveštaja o upotrebi sredstava prinude), podnošenje izveštaja policiji o upotrebi sredstava prinude, u kojem je predviđen rok od 48 časova od upotrebe sredstava prinude za obaveštavanje nadležne policijske uprave, kontrola rešavanjem pritužbi građana koje se podnose komunalnoj miliciji ukoliko se smatra da su povređena prava građana nezakonitom ili nepravilnom primenom ovlašćenja iz čl. 18–28. ovog zakona.Takođe, predviđeno je da način i postupak vršenja kontrole komunalne milicije bliže propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

U čl. 34–42. sadržane su odredbe koje se odnose na uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionara, propisivanje posebnih uslova za obavljanje poslova i posebne oblike stručnog osposobljavanja, kao i obavezu polaganja ispita za obavljanje navedenih poslova, obavezu polaganja samo stručno-teorijskog dela ispita za preuzete pripadnike policije, proveru praktične osposobljenosti za obavljanje poslova komunalnog milicionara, proveru psihofizičke sposobnosti, a izuzetno u toku trajanja radnog odnosa i proveru bezbedonosnih smetnji, po nalogu gradonačelnika/predsednika opštine za proveru načelnika komunalne milicije, odnosno po nalogu načelnika komunalne milicije ili rukovodioca unutrašnje kontrole za proveru komunalnog milicionara. Takođe, stručno usavršavanje komunalnih milicionara ostvaruje se u skladu sa zakonom koji uređuje prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

U čl. 43. i 44., pored povreda službene dužnosti propisanih zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, propisane su i druge teže povrede službene dužnosti. Takođe je predviđeno da se u disciplinskom postupku za utvrđivanje odgovornosti komunalnih milicionara mogu koristiti audio i video snimci prikupljeni u skladu sa ovim zakonom.

U čl. 45. i 46. propisani su uslovi za raspoređivanje van komunalne milicije, kao i uslovi za prestanak radnog odnosa po sili zakona.

Članom 47. utvrđuje se da izgled uniforme i oznake na uniformi utvrđuje skupština grada, odnosno skupština opštine, po prethodno dobijenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za sistem lokalne samouprave, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, kao i obaveza razlikovanja uniforme i oznaka na uniformi komunalnih milicionara od propisane uniforme i oznaka pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Članom 48. utvrđuje se da komunalni milicionar ima službenu legitimaciju kojom se predstavlja; ko je izdaje; koje podatke ista sadrži; kao i da boju, oblik, sastavne delove, obrasce službenih legitimacija, kao i tekst ovlašćenja komunalnih milicionara propisuje ministar nadležan za sistem lokalne samouprave.

Članom 49. utvrđuje se da za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti komunalni milicionari upotrebljavaju službena vozila i posebnu opremu, kao i službena plovila, šta sadrže oznake na njima, kao i da boju i način označavanja istih, kao i opremu komunalne milicije, propisuje skupština jedinice lokalne samouprave, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu.

Član 50. se odnosi na zaštitu uniforme i oznaka komunalne milicije i zabranu upotrebe uniformi i oznaka.

Članom 51. propisani su prekršaji za ometanje ili sprečavanje komunalnog milicionara u obavljanju poslova komunalne milicije, kao i prekršaji u slučaju postupanja državnih organa, privrednih društava, preduzetnika, udruženja i drugih pravnih i fizičkih lica protivno članu 20. stav 2. i članu 27. stav 2. ovog zakona, odnosno protivno zabrani iz člana 50. ovog zakona.

Članom 52. propisan je status komunalnog milicionara kao službenog lica, koje uživa krivičnopravnu zaštitu propisanu zakonom.

 Članovima 53–57. u delu prelaznih i završnih odredaba propisan je rok prestanka važenja Zakona o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RSˮ, broj 51/09), da propisi doneti za sprovođenje navedenog zakona nastavljaju da se primenjuju do donošenja odgovarajućih propisa utvrđenih ovim zakonom, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, rokovi za donošenje prvog strateškog plana komunalne milicije u jedinicama lokalne samouprave i propisa organa jedinice lokalne samouprave, na osnovu ovog zakona, kao i da će se stručno osposobljavanje i ispiti za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalog milicionara koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončati prema odredbama zakona i podzakonskih akata koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.Takođe je predviđen i rok za promenu postojećeg naziva i oznaka u "komunalna milicijaˮ, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o policiji.

Članom 58. uređuje se planiranje sredstava za rad komunalne milicije, tako da se ne mogu stvarati dodatne finansijske obaveze za budžet Republike Srbije za te namene.

Član 59. utvrđuje rok od osam dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RSˮ za stupanje na snagu zakona.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

U budžetima opština i gradova, koje žele da iskoriste pravo da obrazuju komunalnu miliciju iz ovog zakona, potrebno je obezbediti dodatna sredstva za obrazovanje i početak rada komunalne milicije, uključujući i sredstva za nabavku uniforme, oznaka i opreme za rad, kao i za osposobljavanje i usavršavanje komunalnih milicionara. Iznos tih sredstava zavisiće prvenstveno od opredeljenja jedinica lokalne samouprave u pogledu broja ljudstva komunalne milicije. Ostvarivanje prava na obrazovanje komunalne milicije u jedinicama lokalne samouprave obezbeđuje se u skladu sa finansijskim propisima, kao i propisima koji uređuju maksimalni broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Uvođenjem komunalne milicije mogu se očekivati uvećani budžetski prihodi od naplata novčanih kazni za prekršaje, kao i neposredni pozitivni efekti u vidu budžetskih ušteda koji se mogu postići efikasnim delovanjem komunalne milicije. Uz to, komunalna milicija treba da doprinese boljoj zaštiti ljudi i imovine u jedinicama lokalne samouprave.

 ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1.         Problemi koje zakon treba da reši i ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Važeći Zakon o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RS", broj 51/09) nije menjan u periodu od deset godina, od početka njegove primene.

Svrha komunalne policije, kako je to regulisano odredbom člana 1. važećeg zakona, je da se komunalna policija obrazuje na teritoriji grada za određene komunalno-policijske poslove čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti grada u oblastima, odnosno pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i obezbeđuje nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada. Predlogom zakona o komunalnoj miliciji (u daljem tekstu: Predlog zakona), određuje se nov naziv ove službe u skladu sa odredbama Zakona o policiji, s obzirom na ograničenu upotrebu naziva "policija" i obavezu usaglašavanja organizacionih oblika koji koriste taj pojam u svom nazivu, kao i potreba uređenja niza odredbi kako bi se poboljšalo funkcionisanje i otklonili nedostaci i obezbedilo nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Posebno se propisuje odredbom člana 1. Predloga zakona da komunalna milicija izdaje upozorenja i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka u svrhu postupanja suprotno zakonu kojim se uređuju državni simboli, izuzev u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja, kao oblast delovanja komunalne milicije u vršenju nadzora nad primenom propisa o upotrebi državnih simbola, a kada to nisu državni i organi teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave.

Do sada, komunalnu policiju, odnosno miliciju, nije bilo moguće obrazovati na teritoriji opštine, tako da se sada daje mogućnost obrazovanja komunalne milicije i u opštinama koje su imale teškoće u uspostavljanju komunalnog reda i obezbeđivanju efikasnog izvršavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne delatnosti, a koja su u nadležnosti opštine.

Rezultati sprovođenja važećeg zakona mogu se videti u izveštaju, odnosno tabeli koja se dostavlja kao Prilog 1. uz ovu analizu, a podaci koji su prikupljani odnose se na broj gradova u kojima je formirana komunalna policija (jer je to bila mogućnost samo za gradove, ne i za opštine); ukupan broj komunalnih policajaca, broj prijava građana, broj prekršajnih naloga, broj asistencija, broj zahteva sudiji za prekršaje, broj pritužbi građana, broj i vrsta upotrebe sredstava prinude, broj pokrenutih disciplinskih postupaka kao i broj suspendovanih komunalnih policajaca.

S obzirom na propisivanje mogućnosti obrazovanja komunalne milicije i u opštinama, propisuje se i mogućnost zaključivanja sporazuma o saradnji za obrazovanje zajedničke komunalne milicije na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje lokalna samouprava, za one opštinske uprave koje bi u saradnji i udruživanju uspostavile zajedničku komunalnu miliciju i na taj način mogle da obezbede vršenje ovih poslova na svojoj teritoriji.

Sa ciljem daljeg uspostavljanja kvaliteta rada i profesionalnog odnosa prilikom postupanja pripadnika komunalne milicije, kao i efikasnije kontrole u obavljanju ovih poslova predviđa se mogućnost obrazovanja unutrašnje kontrole, propisuju se uslovi koje treba da ispunjava službenik za obavljanje poslova unutrašnje kontrole, odgovornost rukovodioca unutrašnje kontrole, kao i da se način obavljanja ovih poslova uređuje na način na koji se obavljaju unutrašnji poslovi, a sve ovo imajući u vidu da se ovlašćenja komunalne milicije primenjuju pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonskim propisima o ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova.

Po dosadašnjoj praksi uočeno je da su komunalni policajci kao uniformisana lica sa obeleženim vozilima lako uočljivi na terenu što prekršiocima daje mogućnost udaljenja sa lica mesta, čime dodatno otežavaju postupanje i dokazivanje prekršaja zaticanjem na mestu njegovog izvršenja. U obavljanju poslova komunalne milicije, u izuzetnim slučajevima, odnosno posebnim situacijama, uređeno je obavljanje poslova bez službene uniforme sa oznakama, po posebno pisanom nalogu, s obzirom na činjenicu da milicionar primenjuje ovlašćenja i postupa samo kada na licu mesta zatekne počinioca, što je izuzetno retko u slučajevima kršenja komunalnog reda, kao što su prodaja van prodajnog objekta, zauzeća javne površine, kontrole taksi prevoza, kontrole radnog vremena i buke u ugostiteljskim objektima i drugo. U tim oblastima održavanja komunalnog reda, neophodno je delovanje bez uniforme i oznaka jer u suprotnom, počinioci imaju vremena da napuste mesto prekršaja, pa je komunalni policajac onemogućen da počinioce prekršaja sankcioniše i uspostavi komunalni red u tim oblastima, što izaziva i nezadovoljstvo građana jer se nakon napuštanja kontrolisane lokacije počinioci vraćaju i nastavljaju sa vršenjem nedozvoljenih radnji.

U pogledu odredaba o pružanju pomoći ovlašćenim organizacijama iz člana 4. Predloga zakona, koja se ogleda u pružanju pomoći (asistencije), u sprovođenju izvršenja odluka tih organizacija, kao i saradnje sa građanima, inspekcijskim službama, ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove (čl.6 - 8. Predloga zakona), reguliše se da, pored pomoći u izvršenju, komunalna milicija ostvaruje saradnju sa ovlašćenim organizacijama i u pogledu međusobnog obaveštavanja, razmene informacija i preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova komunalne milicije.

Predlogom zakona o komunalnoj miliciji, i to odredbama člana 10. stav 1. alineja 1. i 2. Predloga zakona, regulisano je da su poslovi komunalne milicije, u smislu tog zakona, između ostalog, i:

1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost (alineja 1.);

2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave (alineja 2.)

Stavom 2. istog člana regulisano je da se, između ostalog, održavanjem reda iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra naročito održavanje reda u oblastima, odnosno pitanjima: javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom, odnosno lokalnom saobraćaju; taksi prevoza; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata, u skladu sa zakonom. U održavanju komunalnog reda uočen je poseban problem kada se prilikom prevoza i deponovanja zemlje i ostalog rastresitog materijala narušava i otežava održavanje komunalnog reda na lokalnim putevima, ulicama i površinama javne namene. U tom cilju se predlaže dopuna člana 10. stav 2. Predloga zakona kojim se propisuje šta sve spada u održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost.

U oblasti ovlašćenja komunalne milicije, u pogledu vrste ovlašćenja uočen je nedostatak prilikom postupanja komunalnog milicionara zbog nepostojanja mogućnosti prikupljanja obaveštenja od lica zatečenih na mestu izvršenja prekršaja. U cilju otkrivanja počinioca prekršaja Predlogom zakona, komunalni milicionar ima novo ovlašćenje prikupljanje obaveštenja koje se odnosi na pribavljanje obaveštenja od lica za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže podacima neophodnim za obavljanje poslova komunalne milicije u kom slučaju se lice obavezuje na dostavu traženog podatka uz pretnju novčane kazne za slučaj nedostavljanja istog.

Prošireno je ovlašćenje za pregled lica i predmeta na zaustavljanje i pregled vozila čime se jasnije određuje ova vrsta ovlašćenja i jasnije određuje predmet pregleda, kao i mera zaustavljanja kako bi pregledanje imalo funkcionalnu primenu, uz upućujuću odredbu na podzakonski akt policije kada je u pitanju način primene ovog ovlašćenja. Predviđena su i druga ovlašćenja u skladu sa zakonom, a imajući u vidu da pored navedenih ovlašćenja, kada su na to ovlašćeni zakonom, komunalni milicionari mogu imati i druga ovlašćenja utvrđena zakonom. U Predlog u zakona, u članu 18. kojim se propisuju vrste ovlašćenja propisuje se da komunalni milicionar u vršenju ovlašćenja može sačiniti video ili foto snimak. Na ovaj način se obezbeđuju neophodni dokazi kada je to potrebno, o učinjenom prekršaju i učiniocu prekršaja.

Posebno je regulisano ovlašćenje audio i video snimanje koje komunalni milicionar primenjuje prilikom obavljanja komunalno-milicijskih poslova kao i kontrole i analize postupanja u primeni drugih ovlašćenja. Ova izmena se predlaže u cilju poboljšanja zakonitosti u radu, što je podržano i u mišljenju Zaštitnika građana. Takođe, odredbama ovog Predloga zakona bi se dala mogućnost audio i video snimanja ne samo postupanja komunalnog milicionara u trenutku primene ovlašćenja prema građanima, već i u svim drugim situacijama u kojima bi njegovo ponašanje ili delovanje moglo da naruši ugled jedinice lokalne samouprave ili komunalne milicije, ili bi isto sadržalo elemente disciplinske, prekršajne ili krivične odgovornosti.

Pored toga, predviđena je upotreba i raspršivača sa nadražujućim sredstvom, kao dodatnog sredstva prinude koji nije bio predviđen važećim zakonom, ali je sada njegova upotreba predviđena i zakonom kojim se uređuju policijski poslovi, koji se shodno primenjuja i na ovlašćenja komunalnih milicionara, a uz to ovim sredstvom se može na manje represivan način otkloniti istovremeni protivpravni napad ili savladati otpor, odnosno sprečiti pokušaj bekstva, u poređenju sa upotrebom službene palice.

Takođe, ovim Predlogom zakona uvedeni su i prethodna bezbednosna provera za obavljanje poslova komunalnog milicionara kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa, kao i izuzetno, za dalje obavljanje poslova komunalnog milicionara; provera praktične osposobljenosti za obavljanje poslova komunalnih milicionara najmanje jednom u tri godine; posebno osposobljavanje za rad u postupanju prema maloletnima, što je obaveza u skladu sa propisima kojima se uređuju policijska ovlašćenja, a koji se shodno primenjuju i u radu komunalne policije, odnosno milicije, kao i regulisanje radnog statusa za raspoređivanje van komunalne milicije; prestanak radnog odnosa po sili zakona; i posebne teže povrede službene dužnosti, pored povreda službene dužnosti propisanih zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa ostalih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Na ovaj način otklanjaju se nedostaci i uočene slabosti u primeni važećeg Zakona o komunalnoj policiji i uspostavlja se pravni okvir i propisuju mere kojima se omogućuje bitan uticaj na kvalitet rada i postizanje većeg stepena fukcionalnosti komunalne milicije.

Ukratko, potreba za uvođenjem komunalne policije, odnosno milicije, i u opštinama utvrđena je na osnovu ocene da su u dosadašnjem njihovom funkcionisanju uočene znatne teškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne delatnosti u nadležnosti opština, kao i u obavljanju nekih drugih značajnih poslova, kakvi su ostvarivanje nadzora u javnom lokalnom saobraćaju, zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za opštinu i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti opštine.

Ne manje važan razlog za uvođenje komunalne milicije u opštinama predstavlja ocena da će se organizovanjem ovakve službe i njenim delovanjem na ulicama opština doprineti kako sprečavanju prekršaja komunalnog reda, tako i preventivno delovati na predupređivanju tih prekršaja. Na ovaj način se i opštinama omogućuje da, u saradnji sa policijom i drugim subjektima, preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni i drugi zakonom uređeni red, a time i za bezbedan i miran život svojih stanovnika.

Poznato je, naime, da se lokalna bezbednosna problematika zaoštrava u gradovima širom sveta i da se zbog toga čine brojni napori u smeru jačanja uloge lokalnih zajednica u održavanju reda i zaštiti stanovnika i razvijanju njihovog partnerstva u tome sa policijom. Među najvažnijim bezbednosnim problemima u čijem se rešavanju vidi uloga lokalnih zajednica istaknuti su problemi u lokalnom saobraćaju, nasilje u sportskim objektima, buka, oštećenja javne i privatne imovine i drugi. Kapaciteti policije u nizu zemalja nisu dovoljni da bi se uvek obezbedilo potrebno policijsko prisustvo i reagovanje, naročito u oblasti prekršaja protiv javnog reda (koji i u statistikama kažnjivih dela zauzimaju veliki deo). To sve čini da se građani osećaju nesigurni i ugroženi, ali i narušava njihovo poverenje u demokratske institucije, pa se u jačanju odgovornosti lokalnih zajednica na ovom polju vidi jedan od mogućih i preko potrebnih odgovora.

Rukovođene tim razlozima, pojedine zemlje su pristupile osnivanju komunalne policije ili već odranije imaju neki od oblika takve službe (sa različitim ovlašćenjima), dok se u drugima teži razvijanju saradnje lokalnih zajednica sa policijom, bez osnivanja lokalnih policijskih službi.

Ovaj poslednji pristup poznaje i naš Zakon o policiji, kojim se utvrđuje obaveza policije na saradnju sa organima lokalne samouprave i podnošenje izveštaja o radu i stanju bezbednosti, a skupština, odnosno izvršni organ opštine i grada, ovlašćuju se na podnošenje predloga policiji o prioritetima za bezbednost ljudi i imovine. Osnivanje savetodavnih tela za bezbednost ili rad policije u lokalnim zajednicama, preko kojih one mogu da utiču na ostvarivanje uloge policije, praksa je koju poznaju brojne države. Ova se praksa u nekim zemljama (na primer, u SR Nemačkoj) kombinuje sa uvođenjem tzv. "dobrovoljnih policajacaˮ, koji, pod nadzorom policije, svojim prisustvom, opažanjima i upozorenjima, čuvanjem javnih parkova i sličnim aktivnostima pružaju doprinos bezbednosti u lokalnoj zajednici.

Nasuprot tome, postoje zemlje, kakve su Italija i Francuska, u kojima opštinska policija ima znatan udeo u obavljanju pravih policijskih poslova na lokalnom području i u tome stoji pod nadzorom državne policije. Ovom se modelu delom približava i rešenje usvojeno u Sloveniji (Zakon o opštinskom redarstvu, 2006), prema kome je opštinsko i gradsko redarstvo nadležno za kontrolu bezbednosti saobraćaja na putevima u naseljima, za održavanje javnog reda i još neke zadatke s područja javne bezbednosti i javnog reda na teritoriji opštine i grada. Sasvim drugačijeg karaktera je u svetskim okvirima specifično rešenje u Velikoj Britaniji, gde je kompletna policija tradicionalno razvijana u lokalnim zajednicama (oblastima) i ostala u njihovoj nadležnosti, tako da nikada nije "centralizovana".

Za razliku od izloženih rešenja, u Crnoj Gori i Republici Srpskoj uvedena je komunalna policija, čije su nadležnosti ostale u svemu jednake nadležnostima ranije komunalne inspekcije, na čije su mesto i stupile.

Imajući u vidu navedena i druga uporedna iskustva, može se konstatovati da uvođenje komunalne milicije u opštinama, koje se predviđa ovim zakonom, prati savremene tendencije koje naglašavaju novu ulogu lokalnih zajednica u održavanju komunalnog i drugog reda i jačanju njihovog partnerstva sa policijom. Zakonom se stvara pravni okvir za organizovanje i delovanje komunalne milicije, čije uvođenje treba da doprinese otklanjanju postojećih slabosti u izvršavanju nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

2.         Ciljevi koji se žele postići ovim zakonom

Glavni cilj ovog zakona je predviđanje mogućnosti za obrazovanje komunalne milicije u opštinama, a ostvarivanje ovog cilja pratiće se na osnovu broja obrazovanih komunalnih milicija u opštinama kao i broja uspostavljenih zajedničkih komunalnih milicija od strane dve ili više jedinice lokalne samouprave.

Za ostvarivanje ovog cilja nema drugih opcija, s obzirom na to da je ovo jedini propis kojim se može uspostaviti takva mogućnost u okviru našeg pravnog sistema.

Ukoliko se ne bi ovim propisom uredila mogućnost uspostavljanja komunalne milicije i u opštinama, odnosno kada bi ostao status quo i kada ne bi došlo do predloženih izmena, postojala bi mogućnost da one opštine koje imaju kapacitet za uspostavljanje ove službe kao i potrebu za njenim uvođenjem, ne bi imale drugu opciju za sprovođenje nadležnosti u oblasti praćenja primene i sankcionisanja kršenja komunalnog i drugog reda, jer drugi organi ili organizacione jedinice nemaju ovlašćenja niti obavljaju poslove koji su ovim zakonom uređeni kao poslovi komunalne milicije.

3.         Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Rešenja predložena u Predlogu zakona unapređuju rad organizacionih jedinica komunalne milicije, detaljnijim uređenjem ovlašćenja koja koriste komunalni milicionari, uvođenjem dodatne kontrole sa mogućnošću obrazovanja unutrašnje kontrole, pojačane kontrole upotrebe ovlašćenja dovođenja i upotrebe sredstava prinude kao najrepresivnijih ovlašćenja kojima raspolaže komunalni milicionar, dodatne disciplinske odgovornosti, naknadne bezbednosne i provere psihofizičkih sposobnosti, uređenje saradnje i sprege u postupanju sa vršocima komunalne delatnosti a kako bi se potpuno uredila komunalna delatnost, posebna obuka komunalne milicije za postupanje prema maloletnim licima, uvođenje provere o nepostojanju bezbednosne smetnje prilikom zanivanja radnog odnosa kao i, izuzetno, za dalje obavljanje poslova komunalne milicije i druga poboljšanja. U Predlogu zakona obezbeđuje se bolje uspostavljanje komunalne milicije, uspešnije sprovođenje nadležnosti jedinica lokalne samouprave i time se utiče, ne samo na komunalne milicionare, već i na organe jedinica lokalne samouprave i građane koji mogu ovim očekivati bolje funkcionisanje u oblasti komunalnog i drugog zakonom predviđenog reda, efikasnije i neposrednije zadovoljavanje potreba u gradovima i opštinama.

Sprovođenje obuka (uključujući i obuku za rad sa maloletnicima) i sprovođenje provere praktične osposobljenosti komunalnih milicionara, uređeno je zakonom, a njihova dinamika utvrdiće se nakon obrazovanja komunalne milicije u skladu sa ovim zakonom i prema potrebama.

4.         Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije, dok je za uvođenje komunalne milicije u jedinicama lokalne samouprave koje žele da iskoriste pravo da obrazuju komunalnu miliciju, u skladu sa ovim zakono, potrebno obezbediti dodatna sredstva u njihovim budžetima, a istovremeno se, obrazovanjem komunalne milicije, mogu uvećati budžetski prihodi preko naplate novčanih kazni za prekršaje i obezbediti određene budžetske uštede.

Osim raspršivača sa nadražujućim sredstvom i sredstava za snimanje, ovaj zakon ne predviđa nabavku druge opreme već se samo stvara mogućnost za to, u okviru finansijskih mogućnosti i planova jedinica lokalne samouprave. Takođe, ne postoje planirane nove obuke, osim obuka za postupanje prema maloletnicima koje sprovodi Pravosudna akademija, i to samo za određeni broj komunalnih miliconara, dok provere komunalnih milicionara nemaju finansijski efekat na budžet jedinica lokalne samouprave.

Ukupan iznos za eventualnu nabavku nove opreme i navedenu obuku nije moguće proceniti, s obzirom na to da se ne uvodi obaveza obrazovanja komunalne milicije već samo kao mogućnost te se ne može unapred znati koje jedinice lokalne samouprave će tu mogućnost i iskoristiti i da li će obrazovati komunalnu miliciju samostalno ili u saradnji sa drugom jedinicom lokalne samouprave, kao što se ne može predvideti koliki bi bio broj komunalnih milicionara koji se zapošljava na osnovu ovog zakona.

5.         Da li su zainteresovane strane imale prilike da se izjasne o zakonu

O Predlogu zakona održana je javna rasprava od 15. februara do 6. marta 2019. godine u kojoj su učesnici bili predstavnici nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, nevladine organizacije, sindikat komunalnih policajaca i druge zainteresovane strane, a tekst Predloga zakona bio je postavljen na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Izveštaj sa sprovedene javne rasprave je, takođe, objavljen na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-komunalnoj-miliciji/, a dostavljamo ga i kao Prilog 2. uz ovu analizu. Napominjemo da su nakon javne rasprave razmotrena i eventualno, unapređena sva pitanja za koje su učesnici izrazili zainteresovanost i koja su predmet uređivanja ovog zakona, a to su sledeća pitanja:

•           naziv zakona i službenika;

•           status službenika;

•           predlog da se dosadašnji komunalni policajci, stupanjem na snagu novog zakona, po automatizmu "prevode" i stiču status komunalnih milicionara i prava istih, bez dodatnih obuka ili usavršavanja;

•           jedinstveni izgled uniforme pripadnika komunalne milicije u svim gradovima i opštinama;

•           pitanje rada bez uniforme;

•           broj komunalnih milicionara u jedinici lokalne samouprave;

•           pružanje pomoći drugim organizacionim jedinicama uprave;

•           oblici pomoći i saradnje, saradnja sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove;

•           pojam i obavljanje poslova;

•           način obavljanja poslova;

•           rukovođenje;

•           unutrašnja kontrola;

•           ovlašćenja;

•           dovođenje lica;

•           zaustavljanje vozila;

•           pozivanje;

•           audio i video snimanje;

•           traženje, odnosno prikupljanje obaveštenja;

•           način primene ovlašćenja komunalne milicije prema maloletnim licima;

•           uslovi za zasnivanje radnog odnosa;

•           stručno osposobljavanje;

•           teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

•           službena legitimacija i značka;

•           vozila, plovila i oprema;

•           zaštita komunalnih milicionara.

            Ostala pitanja koja su bila istaknuta u procesu javne rasprave kao što je npr. pitanje beneficiranog radnog staža i druga pitanja koja nisu predmet uređivanja ovog zakona, takođe su raspravljana, a zainteresovanim stranama je ukazano na propise kojima se ta pitanja uređuju.

6.         Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se postiglo ono što se zakonom predviđa?

Radi sprovođenja zakona preduzeće se sledeće mere:

- Donošenje propisa o sadržini i načinu vođenja evidencije o podnetim prijavama, peticijama i predlozima građana, podnetim pritužbama na rad komunalnih milicionara, upotrebljenim sredstvima prinude i drugim primenjenim ovlašćenjima, audio i video snimcima, privremeno oduzetim predmetima, izdatim službenim legitimacijama, opremi i sredstvima od strane ministra Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

- Donošenje propisa o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne milicije od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

- Donošenje strateškog plana komunalne milicije od strane opštinskog, odnosno gradskog veća, gde se utvrđuju prioriteti u obavljanju poslova, a na osnovu procene postojećeg stanja, kojim se daju i razvojne, organizacione, kadrovske i druge smernice za rad. Na osnovu strateškog plana usvajanje godišnjeg plana rada koje takođe usvaja opštinsko, odnosno gradsko veće, a saglasnost na isti daje skupština jedinice lokalne samouprave.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 07.06.2019.