Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAšTITI: REVIZIJA SOCIJALNE POMOćI ZA DONATORE POLITIčKIH STRANAKA, UZ OBAVEZU CENTARA ZA SOCIJALNI RAD DA DO 15. JUNA 2015. GODINE DOSTAVE IZVESTAJU O PREISPITAVANJU USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavestilo je Agenciju za borbu protiv korupcije da će sprovesti reviziju novčane socijalne pomoći licima koja se javljaju kao donatori političkih stranaka u izbornoj kampanji u 2014. godini, objavljeno je na sajtu Agencije.

Ministarstvo je navelo da je naložilo centrima za socijalni rad da najkasnije do 15. juna 2015. godine dostave izveštaje o preispitivanju uslova za ostvarivanje tog prava za korisnike novčane socijalne pomoći u neograničenom trajanju, a za koje Zakon o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011) ne predviđa postupak preispitivanja. Naloženo je i da predmete korisnika dostave Ministarstvu osam dana od dana dostavljanja zahteva centru.

Zatraženi su predmeti i za korisnike koji više ne ostvaruju to pravo, uz detaljan pisani izveštaj o socio-ekonomskim prilikama porodice dok su bili korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć.

Po dostavljanju tih izveštaja i revizije koju će obaviti Ministarstvo, Agenciji će biti dostavljen kompletan izveštaj o utvrđenom činjeničnom stanju, navodi se u odgovoru Ministarstva na dopis Agencije, koja je tražila da se razmotri opravdanost te pomoći za lica koja se javljaju kao davaoci priloga politickim subjektima u kampanji za izbor poslanika i odbornika u Skupštinu Beograda.

Agencija je ranije saopštila da je prilikom kontrole finansiranja izbornih kampanja došla do podatka da su novčanu socijalnu pomoć u 2014. godini koristila 23 fizička lica koja su ujedno bila davaoci priloga politickim strankama za izbornu kampanju u 2014. godini.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 09.06.2015.