Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI: Za popunjavanje radnih mesta u BIA nije potreban konkurs, a o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, kojim je predviđeno da akt o sistematizaciji i uređenju radnih mesta donosi direktor BIA uz prethodnu saglasnost Vlade.

Tim izmenama predviđeno je da se aktom koji donosi direktor BIA, utvrđuju organizacione jedinice, poslovi koji se u njima obavljaju, način rukovođenja, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca, unutrašnja kontrola i interna revizija. Zakonom je predviđeno da podaci sadržani u aktu koji donosi direktor BIA budu tajni i da se njima postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Predviđeno je i da za popunjavanje radnih mesta u BIA nije potreban konkurs, a o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor. Izmenama je predviđeno stručno usavršavanje pripadnika BIA i polaganje stručnog ispita, a da se program i način pohađanja utvrđuje aktom direktora. Zakonom je propisano da se pripadnicima BIA ocenjuje rad jednom godišnje a da se postupak, merila i način ocenjivanja uređuje aktom koji takođe donosi direktor.

U obrazloženju Zakona navedeno je da se izmene i dopune donose u cilju očuvanja postojećeg radno-pravnog statusa pripadnika BIA i usklađivanja sa usvojenim novim Zakonima o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018) i Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016 i 113/2017).

Izvor: Vebsajt Kurir, 09.05.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija