Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 82. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU - Tekst propisa


Na osnovu člana 8. stav. 1. Zakona o Narodnoj skupštini ("Sl. glasnik RS", br. 9/2010) i člana 194. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst) Narodna skupština na sednici održanoj 2017. godine, donela je

AUTENTIČNO TUMAČENJE

odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015)

Odredba člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru glasi:

U katastar nepokretnosti upisuju se sledeće zabeležbe:

2) zabeležba spora, odnosno drugog postupka koji se vodi pred sudom ili vršiocem javnih ovlašćenja, a koji za ishod može imati promenu upisa prava na nepokretnosti?"

Ovu odredbu treba razumeti tako da se zabeležba spora kao vrsta upisa u katastru nepokretnosti odnosi na parnični postupak koji se voci po tužbi prethodno upisanog nosioca prava na nepokretnosti, protiv trenutno upisanog nosioca prava, radi brisanja upisanog prava i uspostavljanja prethodnog stanja upisa. Parnični postupci koji se vode po tužbama trećih lica (lica koja nisu prethodno upisani nosioci prava na nepokretnosti), mogu se zabeležiti, pod uslovima iz Zakona o državnom premeru i katastru, samo kada se radi o parničnim postupcima za utvrđenje prava svojine usled održaja i parničnim postupcima po tužbama poverilaca za pobijanje pravnih radnji dužnika po odredbama čl. 280-285. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), kao i u slučaju parnica koje je tužilac pokrenuo jer je na to upućen od strane vanparničnog suda ili drugog nadležnog organa.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

Razlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru predstavljaju nejasnoće koje su se u vezi sa primenom u praksi pojavile, odnosno da je usled gramatičkog tumačenja od strane Republičkog geodetskog zavoda, kao nadležnog organa u smislu člana 11. Zakona, obuhvaćen svaki spor koji se vodi radi upisa prava na nepokretnosti, nezavisno od toga ko je tužilac, što omogućava česte zloupotrebe mogućnosti zabeležbe spora u katastru nepokretnosti od strane trećih lica, najčešće radi onemogućavanja upisanog nosioca prava u ostvarivanju i vršenju prava na raspolaganje sopstvenom imovinom.

Prema članu 82. stav 1. tačka 2) Zakona predviđena je, između ostalih, zabeležba spora kao vrsta upisa u katastru nepokretnosti. Jasna je namera zakonodavca da se pod sporom podrazumeva parnični postupak koji se vodi po tužbi prethodno upisanog nosioca prava na nepokretnosti, protiv trenutno upisanog nosioca prava, radi brisanja upisanog prava i uspostavljanja prethodnog stanja upisa. Istovremeno, jasno je da je namera zakonodavca bila da se parnični postupci koji se vode po tužbama trećih lica (lica koja nisu prethodno upisani nosioci prava na nepokretnosti), mogu zabeležiti, pon uslovima iz Zakona, samo kada se radi o parničnim postupcima za utvrđenje prava svojine usled održaja i parničnim postupcima po tužbama poverilaca za pobijanje pravnih radnji dužnika po odredbama čl. 280-285. Zakona o obligacionim odnosima, kao i u slučaju parnica koje je tužilac pokrenuo jer je na to upućen od strane vanparničnog suda ili drugog nadležnog organa.

U skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor predlaže da se autentično tumačenje donese po hitnom postupku, da bi se sprečile štetne posledice do kojih mogu da dovedu nedoumice u primeni navedene Odredbe.

Izvor: Vebsajt Narodna skupštine, 26.04.2017.