Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015 i 63/2016 - odluka US), u članu 72. stav 1. menja se i glasi:

"Predsednik suda bira se na četiri godine i može biti još jednom izabran za predsednika istog suda.".

Član 2.

U članu 74. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Predsedniku suda, koji u toku mandata navrši radni vek. sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaju istekom mandata predsednika suda."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 3.

Predsednik suda, koji je izabran na mandat od pet godina u skladu sa Zakonom o

Sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015 i 63/2016 - odluka US), nastavlja sa radom do isteka mandata i može biti izabran za predsednika istog suda još jednom na mandat od četiri godine.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana OD dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015 i 63/2016 - odluka US) bliže su uređena osnovna načela u vezi sa sudijskom funkcijom. položaj sudije, uslovi i postupak za izbor sudije. razlozi za prestanak sudijske funkcije. položaj predsednika suda i razlozi za prestanak funkcije predsednika suda.

U toku primene Zakona o sudijama, praksa je pokazala da pojedine odredbe tog zakona, posebno one koje se odnose na izbor i trajanje mandata predsednika sudova, treba precizirati i dopuniti. Cilj predložene izmene i dopune jeste dosledna primena odredaba Ustava Republike Srbije koje uređuju položaj sudija i predsednika sudova, naročito onih odredaba Ustava koje utvrđuju poseban položaj Vrhovnog kasacionog suda u sistemu sudstva u Republici Srbije, time i poseban položaj predsednika Vrhovnog kasacionog suda u odnosu na predsednike drugih sudova u Republici Srbiji. Kako ta posebnost položaja Vrhovnog kasacionog suda u sistemu sudstva u Republici Srbiji (uključujući i poseban položaj predsednika Vrhovnog kasacionog suda u odnosu na predsednike drugih sudova) nije na odgovarajući način uređena u važećim rešenjima Zakona o sudijama. sada se predlaže da položaj predsednika drugih sudova u Republici

Srbiji bude, u pogledu dužine mandata i mogućnosti ponovnog izbora, uređen na drugačiji način nego što je to slučaj sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda. Pored toga, da bi se postigao efikasniji rad sudova. a samim tim i efikasnije ostvarivanje prava građana u sudskim postupcima. potrebno je da se za predsednike sudova prestanak njihove sudijske funkcije i time i prestanak funkcije predsednika suda uredi na poseban način u odnosu na druge sudije. Time bi se stvorio neophodan normativni okvir za dalje aktivnosti radi poboljšanja rada sudova u Republici Srbiji.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Polazeći od toga da je Vrhovni kasacioni sud najviši sud u Republici Srbiji (član 143. stav 4. Ustava Republike Srbije), iz čega proističe njegov različit položaj u odnosu na druge sudove u pravosudnom sistemu Republike Srbije. i položaj predsednika Vrhovnog kasacionog suda. koji je uređen odredbama člana 144. Ustava Republike Srbije, u suštinskom smislu različit je u odnosu na položaj predsednika drugih sudova. Stoga, a uzimajući u obzir ne samo različit položaj predsednika Vrhovnog kasacionog suda u odnosu na predsednike drugih sudova, već i složenost postupka izbora predsednika suda, ovim zakonom odstupa se od normi važećeg zakona prema kome su pravila o trajanju mandata predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednika drugih sudova izjednačena.

Stoga predlaže se da se predsednici sudova biraju na četiri godine. što znači da se vremenski skrati mandat na koji bi se birali u odnosu na važeće rešenje, ali i da se usled toga omogući da mogu biti izabrani još jednom za predsednika istog suda, ako bi kontinuitet njihovog rada doprineo kvalitetu i efikasnosti u radu suda (član 1).

Ograničenje izbora na još jedan mandatni period ne odnosi se na slučaj izbora jednog lica za predsednika drugog suda (to lice moglo bi biti birano za predsednika drugog suda dva puta).

Takođe, radi obezbeđenja kontinuiteta obavljanja funkcije predsednika suda, posebno u pogledu rukovođenja i organizacije poslova u sudu, što bi za cilj imalo unapređenje kvaliteta i veću efikasnost u radu suda, predlaže se da predsedniku suda, koji u toku mandata navrši radni vek. sudijska funkcija i funkcija predsednika suda prestaju istekom mandata predsednika suda (član 2). Time se uspostavlja izuzetak od pravila da sudiji prestaje sudijska funkcija navršenjem radnog veka (posebno u vezi sa čl. 12. 57. i 59. Zakona o sudijama. Kontinuitet u obavljanju funkcije predsednika suda, posebno u pogledu rukovođenja i organizacije poslova u sudu i s tim u vezi unapređenje kvaliteta i efikasnosti rada suda doprinosi ostvarivanju Ustavom Republike Srbije garantovanog prava na pravično suđenje (član 32. Ustava Republike Srbije), što pravda uvođenje navedenog izuzetka.

Zbog sadržine predloženih rešenja, skraćivanja trajanja mandata predsednika sudova i ustanovljavanja mogućnosti da oni ponovo budu izabrani na tu funkciju, predlažu se i prelazna zakonska rešenja u pogledu trajanja mandata na koji su predsednici sudova već izabrani, kao i pravila o trajanju mandata u slučaju ponovnog izbora (član 3). S obzirom na to da su predsednici sudova koji sada obavljaju tu funkciju već izabrani na pet godina" predlaže se da im se postojeći mandat ne skraćuje, ali da se nakon toga na eventualni drugi mandat primeni novo sistemsko rešenje kojim se predlaže trajanje mandata u periodu od četiri godine.

Predviđeno je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" (član 4).

Izvor: Vebsajt Narodna skupštine, 26.04.2017.