Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, br. 21/16, 113/17, 113/17 - drugi zakon i 95/18 i 114/21), u članu 10. stav 2. posle reči: “člana 4.” dodaju se reči: “ovog zakona.”

Član 2.

 U čl. 15. 42. i 158. reči: “borbu protiv” zamenjuju se rečju: “sprečavanje.”

Član 3.

U članu 28. stav 2. broj: “30” zamenjuje se brojem “35”.

Član 4.

U članu 40. posle stava 2. dodaje stav 3. koji glasi:

“Poslodavac vodi evidenciju o dodatnom radu službenika i pisanim saglasnostima iz stava 2. ovog člana.”

Član 5.

U članu 41. stav 2. posle reči: “udruženjima” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: “ali je službenik dužan da o dodatnom radu obavesti rukovodioca, odnosno organ nadležan za postavljenje narednog dana od dana početka obavljanja dodatnog rada.”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Poslodavac o davanju pisane saglasnosti iz stava 1. ovog člana odlučuje u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva službenika za dobijanje saglasnosti.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

“O davanju saglasnosti za dodatni rad službenika na položaju i zabrani dodatnog rada odlučuje organ nadležan za njegovo postavljenje u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahteva službenika.”. 

Član 6.

U članu 50. posle stava 5. dodaje stav 6. koji glasi:

“Službenik koji je prvi put postavljen na položaj dužan je da u roku od jedne godine od dana postavljenja na položaj pohađa program obuke u oblastima stručnog usavršavanja utvrđenim za službenike koji se prvi put postavljaju na položaj.”

Član 7.

U članu 52. stav 1. tačka 4) reči: “borbu protiv” zamenjuju se rečju “sprečavanje”.

Stav 2. menja se i glasi:

“Službenik se razrešava s položaja i ako organ nadležan za njegovo postavljenje prihvati javnu preporuku za razrešenje gradskog, odnosno opštinskog zaštitnika prava građana.”.

Član 8.

U članu 54. posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

“Službenik koji je razrešen iz razloga navedenih u članu 52. stav 2. ovog zakona postaje neraspoređen.”

Član 9.

U članu 63. stav 2. reči: “završen pripravnički staž” zamenjuju se rečima: “najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.”

Član 10.

U članu 65. stav 2. reči: “završen pripravnički staž” zamenjuju se rečima: “najmanje devet meseci radnog iskustva u struci.”

Član 11.

U članu 68. stav 2. reči: “završen pripravnički staž” zamenjuju se rečima: “najmanje šest meseci radnog iskustva u struci.”

Član 12.

Član 82. menja se i glasi:

“Pri popunjavanju izvršilačkog radnog mesta prednost ima premeštaj službenika, sa napredovanjem ili bez njega.

Ako poslodavac odluči da radno mesto ne popuni premeštajem, radno mesto može da se popuni preuzimanjem službenika od drugog poslodavca iz člana 4. ovog zakona, odnosno iz državnog organa.

Ako rukovodilac odluči da radno mesto ne popuni ni preuzimanjem službenika, sprovodi se interni konkurs.

Ako interni konkurs nije uspeo, obavezno se sprovodi javni konkurs.

Ako ni javni konkurs nije uspeo, radno mesto se ne popunjava, ali poslodavac može odlučiti da ponovo sprovede postupak popunjavanja radnog mesta nezavisno od redosleda radnji propisanim odredbama ovog člana.”

Član 13.

U članu 83. stav 2. reči: “na oglasnoj tabli” brišu se.

Član 14.

U članu 85. stav 1. reči: “od tri člana” brišu se.

U stavu 2. posle reči: “rukovodilac” brišu se reči: “tako da konkursnu komisiju obavezno čine neposredni rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se popunjava radno mesto, službenik koji je stručan u oblasti za koju se popunjava radno mesto i službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskiim resursima.”

Član 15.

U članu 87. stav 1. posle reči: “kandidatima” dodaju se reči: “koji su učestvovali u izbornom postupku.”.

U stavu 2. reči: “koji su učestvovali na konkursu” zamenjuju se rečima: “iz stava 1. ovog člana.”

Član 16.

U članu 89. st. 2. i 3. reč: “zaključak” u odgovarajućem padežu zamenjuje se rečju: “rešenje” u odgovarajućem padežu.

           

Član 17.

Član 90. briše se.

Član 18.

Član 91. menja se i glasi:

“Poslodavac može preuzeti od drugog poslodavca iz člana 4. ovog zakona, odnosno iz državnog organa, bez konkursa, službenika koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme.

Organ, služba ili organizacija autonomne pokrajine može preuzeti, bez konkursa, službenika koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u drugom organu, službi ili organizaciji kod istog poslodavca.

Preuzimanje službenika vrši se na osnovu sporazuma o preuzimanju uz saglasnost službenika koji se preuzima.”

Član 19.

Član 93. briše se.

Član 20.

U članu 96. stav 1. posle reči: “postupak” dodaju se reči: “za popunjavanje položaja”, a posle reči “komisija od” dodaje se reč “najmanje.”

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 21.

U članu 99. stav 2. posle reči: “konkursa” dodaju se reči: “ako je pohađao program obuke u oblastima stručnog usavršavanja utvrđenim za službenike koji se prvi put postavljaju na položaj.”

Član 22.

Naslov iznad člana 101. i član 101. menja se i glasi:

“Konkursna komisija

Izborni postupak sprovodi konkursna komisija od najmanje tri člana.

Konkursna komisija odgovorna je za sprovođenje konkursnog postupka u skladu sa zakonom.

 Niko ne sme vršiti uticaj na člana konkursne komisije da nešto čini ili ne čini suprotno propisima

Rukovodilac je dužan da upućuje službenike iz jedinica za upravljanje ljudskim resursima i na rukovodećim radnim mestima na programe obuka kojima se stiču i unapređuju sposobnosti za provere kompetencija kandidata u izbornom postupku.

Vlada uredbom bliže uređuje sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta, sadržinu oglasa, izgled, sadržinu i način podnošenja obrasca prijave, način praćenja kandidata pod šifrom njegove prijave i faze izbornog postupka u organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i sastav konkursne komisije, način provere kompetencija, odnosno način provere znanja, sposobnosti i veština za radna mesta nameštenika i kriterijume i merila za izbor na radna mesta u organima jedinica lokalne samouprave.

Uredbom iz stava 5. ovog člana utvrđuju se merila za izbor na radna mesta kojim će se predvideti davanje prvenstva pripadnicima nacionalnih manjina u slučajevima kada se radi o kandidatima koji su sa jednakim najboljim rezultatom ispunili merila za izbor, u cilju postizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini.”

Član 23.

Naslov iznad člana 102. menja se i glasi:

“Oglas o javnom konkursu”

U članu 102. stav 1. menja se i glasi:

“Oglas o javnom konkursu sadrži podatke o organu, radnom mestu, uslovima za zaposlenje i druge podatke koji su propisani aktom Vlade iz člana 101. ovog zakona.”

U stavu 3. posle reči: “i jezik” dodaju se reči: “i pismo.”

Posle stava 3. dodaju se st. 4. 5. i 6. koji glase:

“Ukoliko oglas objavljuje autonomna pokrajina u kojoj je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, obaveštenje o oglasu se objavljuje i u službenom listu autonomne pokrajine.

 Prijava na konkurs vrši se na obrascu prijave koji obavezno sadrži lično ime kandidata, adresu prebivališta, odnosno boravišta i jedinstveni matični broj građana.

Prilikom predaje prijava dobija šifru pod kojom lice učestvuje u daljem izbornom postupku, kojom se obezbeđuje anonimnost prijavljenih kandidata od prijema prijave do završne faze izbornog postupka.”

Član 24.

U članu 103. stav 2. posle reči: “kandidata”, brišu se reči: “i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze.”

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

“Ako se ispunjenost kompetencija u izbornom postupku može dokazivati i sertifikatima, potvrdama ili drugim pisanim dokazima koji su navedeni u oglasu o javnom konkursu lice podnosi navedeni dokaz istovremeno sa predajom prijave.”

Član 25.

Član 104. menja se i glasi:

“Konkursna komisija sastavlja spisak kandidata koji na osnovu podataka iz prijave na konkurs ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među njima sprovodi izborni postupak.

U izbornom postupku proveravaju se kompetencije kandidata prema merilima propisanim za izbor.

Pre sprovođenja završne faze izbornog postupka kandidati se pozivaju da, u roku od pet radnih dana od dana prijema poziva, dostave ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

 Dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje koji su sadržani u službenim evidencijama pribavlja organ preko informacionog sitema za razmenu podataka iz registra u skladu sa zakonom, osim ako kandidat ne izjavi da će sam dostaviti potrebne dokaze.

Kandidati koji su dostavili dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno za koje su ti dokazi pribavljeni, obaveštavaju se o mestu, danu i vremenu kada će se sprovesti završna faza izbornog postupka.

Kandidati koji ne dostave dokaze iz st. 4. i 5. ovog člana, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

 Ako drugačije nije propisano, u izbornom postupku organ slobodno bira način obaveštavanja kandidata, vodeći računa o njegovoj pravnoj zaštiti, ekonomičnom trošenju sredstava, javnosti obaveštavanja i jednostavnosti postupka.

Kratka i hitna obaveštenja mogu da se daju telefonom ili na drugi pogodan način, o čemu se sačinjava službena beleška.”

Član 26.

U naslovu iznad člana 105. reči: “za izbor” zamenjuju se rečju: “kandidata”.

U članu 105. stav 1. menja se i glasi:

“Konkursna komisija na osnovu postignutih rezultata u izbornom postupku, pravi listu kandidata koji ispunjavaju merila propisana za izbor sa postignutim rezultatima (u daljem tekstu: lista kandidata) i dostavlja je rukovodiocu.”

U st. 2. i 3. reči: “za izbor” zamenjuju se rečju: “kandidata”.

Član 27.

U članu 106. stav 1. menja se i glasi:

“Rukovodilac je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema liste kandidata donese rešenje o prijemu u radni odnos kandidata koji je sa najboljim rezultatom ispunio merila propisana za izbor. “

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

“Na internet prezentaciji organa koji je oglasio konkurs objavljuju se lista kandidata pod šifrom njihove prijave i ime i prezime kandidata koji je izabran u konkursnom postupku. “

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: “za izbor” zamenjuju se rečju: “kandidata”.

Član 28.

U članu 107. stav 2. reči: “drugog kandidata sa liste za izbor” zamenjuju se rečima: “kandidata sa liste kandidata sa sledećim najboljim rezultatom.”

Član 29.

U članu 108. posle stava 1. dodaje se novi stav 2 koji glasi:

“Ukoliko dostavljanje iz stava 1. ovog člana nije uspelo, sačinjava se službena beleška, a rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli organa, službe ili organizacije i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.”

Dosadašnji st. 2. 3. i 4. postaju st. 3. 4. i 5.

Član 30.

U naslovu iznad člana 112. posle reči: “Pojam” dodaju se reči: “i vrste”

U članu 112. stav 1. posle reči: “radno mesto” dodaju se reči: “u istom organu, službi ili organizaciji.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

“Službenik u jedinici lokalne samouprave može, zbog potrebe rada, da bude trajno ili privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto u drugi organ, službu ili organizaciju kod istog poslodavca.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 31.

U članu 114. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: “ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu i poseduje potrebne kompetencije.”

Posle stava 1. dodaju se st. 2. 3. i 4. koji glase:

“Ako se službenik premešta iz jednog u drugi organ, službu ili organizaciju u jedinici lokalne samouprave, rukovodioci tih organa, službi ili organizacija zaključuju pismeni sporazum.

Nakon zaključenog pismenog sporazuma iz stava 2. ovog člana rukovodilac organa, službe ili organizacije u koji se službenik premešta donosi rešenje o premeštaju.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.”

Član 32.

U članu 114a stav 1. posle reči: “ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu” dodaju se reči: “ i poseduje potrebne kompetencije.”

Član 33.

U članu 115. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

“Ako se službenik premešta iz jednog u drugi organ, službu ili organizaciju u istoj jedinici lokalne samouprave, rukovodioci tih organa, službe ili organizacije zaključuju pisani sporazum.

Nakon zaključenog pisanog sporazuma iz stava 2. ovog člana rukovodilac organa, službe ili organizacije iz koga se službenik premešta donosi rešenje o premeštaju.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.

Dosadašnji stav 4. briše se.

Član 34.

Posle člana 115. dodaje se naslov i član 115a koji glase:

“Provera kompetencija kod preuzimanja, odnosno premeštaja

Član 115a

U slučaju premeštaja, odnosno preuzimanja, obavezno se sprovodi provera ponašajnih i posebnih funkcionalnih kompetencija potrebnih za obavljanje poslova na radnom mestu na koje se službenik premešta, odnosno preuzima ako te kompetencije nisu određene kao zahtev za obavljanje poslova radnog mesta koje je službenik obavljao pre premeštaja, odnosno preuzimanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana rukovodilac može doneti odluku da se sprovede provera i drugih kompetencija koje su potrebne za obavljanje poslova radnog mesta.

 Provera kompetencija u slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se u postupku koji odredi rukovodilac primenom načina provere kompetencija u izbornom postupku.

Službenik, odnosno državni službenik može se premestiti, odnosno preuzeti na drugo radno mesto ako se utvrdi da poseduje kompetencije potrebne za obavljanje poslova na koje se premešta, odnosno preuzima.

 Rukovodilac organa u koji se službenik, odnosno državni službenik preuzima ima pravo uvida u izveštaj o njegovom ocenjivanju, odnosno izveštaj o vrednovanju njegove radne uspešnosti.”

Član 35.

U članu 122d stav 1. tačka 8) reči: “znanje i veština” zamenjuju se rečju: “ kompetencija”.

Član 36.

U članu 137. stav 1. posle tačke 4) dodaje se nova tačka 4a) koja glasi:

“ne obavesti ili neblagovremeno obavesti rukovodioca, odnosno organ nadležan za postavljenje o dodatnom radu za koji nije bila potrebna saglasnost rukovodioca;”.

Član 37.

U članu 168. stav 4. posle reči: “uslove za rad,” dodaju se reči: “odnosno poseduje kompetencije.”

U stavu 8. posle reči: “za rad na tom radnom mestu” dodaju se reči: “i nakon provere kompetencija u skladu sa članom 92a ovog zakona.”

Stav 10. briše se.

Član 38.

U članu 188. stav 2. reči: “organizacione jedinice” zamenjuju se rečima: “organe, službe i organizacije kod istog poslodavca.”

Član 39.

U članu 192. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

“sastav konkursne komisije, način provere kompetencija, odnosno način provere znanja, sposobnosti i veština za radna mesta nameštenika i kriterijume i merila za izbor na radna mesta; “

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

Akt iz člana 101. stav 5. ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 Akt iz člana 192. stav 1. tačka 2) ovog zakona, nadležni organ Autonomne pokrajine Vojvodina doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 41.

Postupci odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima službenika i nameštenika, koji su započeti do početka primene ovog zakona, okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 42.

Konkursi za popunjavanje radnih mesta, koji su pokrenuti do početka primene ovog zakona, okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 43.

Uslov u pogledu pohađanja obuke iz člana 99. stav 2. ovog zakona za ponovno postavljenje na položaj ne odnosi se na službenike koji su postavljeni na položaje pre početka primene ovog zakona.

Član 44.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Problemi koje akt treba da reši i ciljevi koji se aktom postižu.

Razlozi za donošenje navedenog zakona neposredno su povezani sa ostvarivanjem ciljeva iz Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS”, br. 42/21 i 9/22), koji treba da doprinesu poboljšanju pravnog i organizacionog okvira, kapaciteta institucija i službenika. S tim u vezi, u Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021-2025 (“Službeni glasnik RS”, br. 42/21 i 9/22), u Posebnom cilju 2. Unapređen proces regrutacije u javnoj upravi, Mera 2.2. Unapređenje procesa selekcije i uvođenje novozaposlenih u posao, predviđene su aktivnosti koje se odnose na razvijanje okvira kompetencija za zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: AP i JLS), izmenu normativnog okvira u cilju integrisanja okvira kompetencija i jačanje kapaciteta putem razvoja i sprovođenja obuka zaposlenih u kadrovskim jedinicama i rukovodioca u organima AP i JLS za primenu Okvira kompetencija.

 Ove aktivnosti predstavljaju nastavak rada na uspostavljanju usklađenog javno službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenja upravljanja ljudskim resursima koji je započet sprovođenjem Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS”, br. 9/14 i 42/14 - ispr.) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2018-2020. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 54/18). U skladu sa ovim strateškim dokumentima, normativni okvir za službenički sistem, u smislu delokruga, radnopravnog statusa i principa upravljanja ljudskim resursima uspostavljen je usvajanjem i stupanjem na snagu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave iz 2016. godine, čime je obezbeđen osnov za uspostavljanje savremene funkcije upravljanja ljudskim resursima na pokrajinskom i lokalnom nivou i pokrenuta je reforma ULjR u AP i u gradovima i opštinama. Uspostavljena su osnovna načela karijernog službeničkog sistema za službenike zaposlene u organima AP i JLS čime je lokalni službenički sistem postavljen na sličnim osnovama kao državni službenički sistem. Uvedeni su principi rada i upravljanja ljudskim resusrima koji omogućuju da se poslovi iz nadležnosti autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave vrše stručno i zakonito, pri čemu se ujedno stvaraju objektivni uslovi i pretpostavke za karijerni razvoj zaposlenih, stručno usavršavanje i karijerno napredovanje u službi.

U kontekstu daljeg razvoja oblasti upravaljanja ljudskim resursima (ULjR), zahtev za nastavljanjem reformskih procesa prepoznat je i u novoj Strategiji reforme javne uprave u Republici Srbiji i u Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021-2025, koji treba da doprinesu poboljšanju pravnog i organizacionog okvira, kapaciteta institucija i službenika.

U skladu sa navedenom strategijom, 2019. godine započet je rad na uvođenju sistema kompetencija u sve funkcije upravljanja ljudskim resursima na pokrajinskom i lokalnom nivou vlasti.

Rad na utvrđivanju mogućnosti uvođenja okvira kompetencija i izradi Okvira kompetencija potrebnih za rad zaposlenih u organima AP i JLS započeo u okviru projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2”, koji sprovode Savet Evrope, MDULS i SKGO uz finansijsku podršku EU, sprovođenjem analize primenljivosti sistema kompetencija na državnom nivou na organe AP i JLS. Analiza je urađena na osnovu pojedinačnih analiza pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i opisima radnih mesta u izabranim JLS, relevantnih propisa, jedinstvenog popisa poslova na lokalnom nivou vlasti, rezultata diskusije, odnosno održanih fokus grupa sa predstavnicima JLS i dosadašnjih iskustava na uvođenju Okvira kompetencija za rad državnih službenika na republičkom nivou vlasti. Ova analiza je pokazala da se okvir kompetencija može primeniti na lokalnom nivou vlasti uz određena prilagođavanja potrebama tih organa i njihovim nadležnostima. Uzimajući u obzir nalaze i preporuke iz ove analize u maju 2020. godine usvojen je dokument Okvir kompetencija za rad zaposlenih u organima AP i JLS.

Zbog kompleksnosti reformskih rešenja kojima će se sistem kompetencija u potpunosti integrisati u funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou vlasti, kao i činjenice da na lokalnom nivou vlasti ne postoji centralna jedinica za ljudske resurse poput Službe Vlade za upravljanje kadrovima, uporedo, tokom rada na izradi Okvira kompetencija urađena je Analiza moguće uloge i podrške Službe Vlade za upravljanje kadrovima (u daljem tekstu: Služba) implementaciji okvira kompetencija kojom su utvrđene pretpostavke za uključivanje ove službe u pružanju šire podrške sveobuhvatnom procesu integrisanja sistema kompetencija.

Pored toga, početkom 2020. godine, u okviru projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2”, sprovedena je analiza stanja (učinka) u svim ključnim oblastima, korišćenjem indeksa za ULjR koji je razvila SKGO na uzorku od 70 JLS. Finalni izveštaj je urađen u periodu jun-jul 2021. godine na 50 JLS koje su obuhvaćene paketima podrške za ULjR u okviru programa “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi - faza 2” i 20 JLS koje nisu bile uključene u pakete podrške za ULjR. Indeks za ULjR je instrument SKGO za procenu kapaciteta JLS za sprovođenje poslova u oblasti ULjR, koji se sastoji od pet celina, sa nizom merljivih pokazatelja kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima u određenim oblastima, između ostalih, i popunjavanju radnih mesta. Analiza stanja je imala za cilj da izvrši procenu trenutnog stanja u 69 JLS u oblasti upravljanja ljudskim resursima, četiri godine od početka primene ZZAPJLS, odnosno 9 meseci od sprovođenja početne analize stanja u ovoj oblasti, koja je prethodila implementaciji paketa podrške koju je Projekat pružio u 50 lokalnih samouprava (LS). Takođe, svrha analize je i upoređivanje stanja i identifikovanje razlika u napretku u lokalnim samoupravama koje su bile korisnice paketa podrške sa onim lokalnim samoupravama koje tu podršku nisu imale.

Analiza stanja je pokazala da su najvidljiviji rezultati pre primene paketa podrške u drugoj fazi, ostvareni u oblasti popunjavanja radnih mesta. U tom smislu, već u martu 2020. godine ispunjenost indikatora za oblast popunjavanje radnih mesta iznosila je 65%, a u martu 2021. 79%. Kada je u pitanju propisana procedura, koja je podrazumeva da se provera kvaliteta stručnosti kandidata obavlja iz više delova, kao što su pismena i usmena provera, provera znanja i veština kroz praktične vežbe itd, analiza stanja je pokazala da 8% JLS navedeno čini samo kada je reč o javnom konkursu. Najveći procenat lokalnih samouprava (49%) iz prve grupe navelo je da se procena stručne osposobljenosti kandidata na obe vrste konkursa obavlja samo usmenim putem, dok nije bilo JLS koje ne sprovode propisanu proceduru. Slično prvoj grupi, najveći procenat lokalnih samouprava (65%) navelo je da se procena stručne osposobljenosti kandidata na obe vrste konkursa obavlja samo usmenim putem, dok nije bilo JLS koje ne sprovode proceduru.

Imajući u vidu da uvođenje i primena okvira kompetencija na lokalnom nivou predstavlja kompleksan poduhvat zbog brojnosti jedinica lokalne samouprave, njihove razuđenosti, neujednačenog broja i obučenosti zaposlenih u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima koji su glavni nosioci primene ovog koncepta, doneta je odluka da se sistem kompetencija za zaposlene u organima AP i JLS fazno integriše u normativni okvir.

U prvoj fazi implementacije sistema kompetencija Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”, broj 114/21) definisane su kompetencije, izvršena je njihova podela a sistem kompetencija je integrisan u pravilnike o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta kao obavezan element sadržine pravilnika. Ovim izmenama su stvoreni uslovi da se na lokalnom nivou vlasti obezbedi dobra osnova za potpuno uvođenje sistema kompetencija i u ostale funkcije upravljanja ljudskim resursima, tj. u postupak zapošljavanja i u sistem ocenjivanja, odnosno vrednovanja radnog učinka. Takođe, ovim zakonom je posebno naznačena saradnja jedinica lokalne samouprave sa Službom, kako u pogledu stručne, tako i u pogledu savetodavne pomoći u primeni ovog zakona i drugih propisa, posebno u postupku pravilnog određivanja kompetencija za obavljanje poslova radnog mesta. Pored toga, dat je osnov da Služba za upravljanje kadrovima predloži Vladi donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže odrediti ponašajne i opšte funkcionalne kompetencije i pokazatelji njihovog ispoljavanja, kao i posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, način njihovog određivanja i pokazatelji njihovog ispoljavanja, a sve u cilju jedinstvenog uspostavljanja i praćenja kompetencija neophodnih za rad administracije na svim nivoima vlasti.

Naredna faza uvođenja sistema kompetencija u funkcije upravljanja ljudskim resursima predstavlja njihovo uvođenje u postupak popunjavanja radnih mesta. U tom cilju, u septembru 2022. godine godine uz podršku projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” započet je rad na uvođenju sistema kompetencija u konkursni postupak, pre svega pripremom podzakonskog akta kojim će se urediti sprovođenje internog i javnog konkursa, baziranog na kompetencijama i modela akata koji se donose u konkursnom postupku, kao i instrumenata za proveru kompetencija. Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj 011-00-00053/2022-20 od 31. januara 2023. godine formirana je Posebna radna grupa za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Predloga uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koju čine predstavnici Ministarstva državne uprave, AP Vojvodina, jedinica lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština.

 U predloženim odredbama Nacrta zakona, uvodi se sistem kompetencija u postupak zapošljavanja odnosno popunjavanja radnih mesta službenika na izvršilačkim radnim mestima i na položajima, kao i unapređenje sistema zapošljavanja u skladu sa principom zasluga, kroz jačanje konkursnog postupka u kome omogućava objektivnost i nepristranost - sprovođenje konkursnog postupka pod šifrom koja se dodeljuje prilikom predaje prijave na konkurs radi anonimnosti pred konkursnom komisijom, uvođenje obaveznih delova izbornog postupka, a koji treba da omoguće da se u najužem krugu nađu najkvalitetniji kandidati, pojednostavljenje određenih formalnosti koje opterećuju konkursni postupak, uvođenje jedinstvene prijave na konkurs za sve organe, službe ili organizacije u AP i JLS, koja će sadržati sve ono što je bitno i relevantno od podataka koje kandidat mora da navede u prijavi, smanjenje obima potrebne konkursne dokumentacije i obaveza da kandidati dostave potrebnu konkursnu dokumentaciju tek kad prođu sve faze konkursnog postupka odnosno pred usmeni razgovor.

Predložene izmene i dopune Zakona predstavljaju fazu u već započetom procesu reforme javno službeničkog sistema i u funkciji su podrške izgradnji moderne, efikasne i stručne javne uprave, odnosno podrške velikoj odgovornosti službenika u kreiranju javnih politika reformskih procesa i njihove primene u praksi.

Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja akta i zašto je donošenje akta najbolji način za rešavanje problema.

Predloženim izmenama Zakona uređuju se pitanja koja su predmet pre svega zakonske regulative. S toga su predložene izmene zakona način da se reše uočeni nedostaci u službeničkom sistemu na nivou autonomne pokrajine odnosno lokalne samouprave, tj. da se dalje unapredi službenički sistem na ovom nivou vlasti, s tim da je za realizaciju neophodno donošenje podzakonskog akta kojima će se detaljnije urediti sprovođenje predloženih zakonskih rešenja.

Imajući u vidu ciljeve zadate u Strategiji reforme javne uprave i ostalim strateškim dokumentima koji se odnose na uspostavljanje jedinstvenog javno službeničkog sistema i s tim u vezi zakonsku obavezu uređenja radno pravnog statusa i drugih prava službenika, nisu postojale druge mogućnosti za uređivanje ovih oblasti, osim zakonom.

Sistem radnih odnosa u organima AP i JLS, status i položaj službenika i druga prava iz radnog odnosa službenika moguće je urediti isključivo zakonom, kako bi se obezbedio jedinstven i usklađen način uređenja svih pitanja koja se odnose na radno pravni status službenika.

 

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona vrši se tehnička ispravka u stavu 2. važećeg člana 10. Zakona o zaposlenima u AP i JLS (Sl. glasnik RS br. 21/16, 113/17, 113/17 - dr. zakon, 95/18, 114/21).

Članom 2. Nacrta zakona u važećim odredbama čl. 15, 42. i 158. Zakona o zaposlenima u AP i JLS vrši se terminološko usklađivanje sa Zakonom o sprčavanju korupcije (“Službeni glasnik RS” br. 35/19, 88/19, 11/21 - autentično tumačenje, 94/21 i 14/22).

Članom 3. propisuje se da službenik ima pravo na godišnji odmor u najdužem trajanju od 35 radnih dana, prema merilima utvrđenim opštim aktom, umesto dosadašnjih 30 radnih dana. Razlog za izmenu ove odredbe je zahtev Sindikata uprave Srbije da se usaglasi nivo prava koji ostvaruju zaposleni u državnim organima sa nivoom prava koje ostvaruju zaposleni u organima službama i organizacijama u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Članom 4. i 5. unapređuju se odredbe o sukobu interesa. Naime, članom 4. uređuje se obaveza poslodavca da vodi evidenciju o dodatnom radu službenika i o datim saglasnostima za dodatni rad službenika kod drugog poslodavca. Pored toga, članom 5. Nacrta zakona uređuje se obaveza službenika da obavesti poslodavca i u slučaju kad nije potrebna saglasnost za dodatni rad. Uređuju se i rokovi u kojima mora poslodavac da postupa po zahtevu za davanje saglasnosti za dodatni rad, odnosno zabrani dodatnog rada.

Članom 6. Nacrta zakona, u cilju razvoja upravljačke odgovornosti i potrebe stalnog unapređenja kompetencija službenika na položaju, propisuje se da službenici koji se prvi put postavljaju na položaj dužni su da u roku od jedne godine od dana postavljenja na položaj pohađaju program obuke u oblastima stručnog usavršavanja utvrđenim za službenike koji se prvi put postavljaju na položaj.

Članom 7. Nacrta zakona, u članu 52. stav 1. vrši terminološko usklađivanje sa Zakonom o sprečavanju korupcije. Takođe vrši se preciziranje u stavu 2. ovog člana, tako što se briše da se službenik razrešava sa položaja u slučaju da mu je dva puta, bez obzira na redosled ocena, rešenjem bude određena ocena "ne zadovoljava, jer je u stavu 1. istog člana predviđeno da mu prestaje radni odnos u slučaju da je doneto konačno rešenje kojim mu je određena ocena "ne zadovoljava" na vanrednom ocenjivanju, a članom 133d propisano je da službeniku kome bude određena ocena "ne zadovoljava" prestaje radni odnos danom konačnosti rešenja.

 Članom 8. Nacrta zakona, reguliše se status službenika na položaju u slučaju da je organ nadležan za postavljenje prihvatio javnu preporuku za razrešenje koju je dao gradski, odnosno opštinski zaštitnik prava građana, i u ovom slučaju, propisuje se da, nakon razrešenja, službenik postaje neraspoređen.

Članom 9, 10 i 11. Nacrta zakona, u članu 63, 65 i 67. Zakona o zaposlenima u AP i JLS umesto pripravničkog staža kao uslova za rad na radnim mestima mlađeg savetnika, mlađeg saradnika i mlađeg referenta propisuje se radno iskustvo u struci u odgovarajućem trajanju, s obzirom da se relevantnost prethodnog radnog iskustva službenika ne mora samo posmatrati kroz formalno obavljen pripravnički staž.

Članom 12. Nacrta zakona, menja se redosled radnji prilikom popunjavanja radnog mesta, u cilju efikasnosti popunjavanja radnih mesta, na način da sada rukovodilac organa može nakon premeštaja službenika da pokuša preuzimanje od drugog poslodavca iz člana 4. Zakona odnosno iz državnog organa, a zatim da sprovede interni, pa zatim javni konkurs. Takođe, predviđeno je da organi, službe ili organizacije u slučaju neuspeha javnog konkursa mogu slobodno da izaberu način popunjavanja radnog mesta nezavisno od redosleda radnji propisanim ovim članom. Razlog za ovu izmenu proizilazi iz potrebe da se obezbedi veća mobilnost unutar službeničkog sistema i smanje troškovi konkursnih postupaka, kao i da se u što kraćem roku popune upražnjena radna mesta.

 Čl. 13. i 14. Nacrta zakona, brišu se odredbe člana 83. i člana 85. Zakona o zaposlenima u AP i JLS, koje se odnose na način oglašavanja oglasa o internom konkursu i sastava konkursne komisije za sprovođenje internog konkursa, koje će sada biti uređene podzakonskim aktom za sprovođenje o internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS.

Članom 15. Nacrta zakona vrši se preciziranje da se rešenje o premeštaju u slučaju uspeha internog konkursa dostavlja samo kandidatima koji su učestvovali u izbornom postupku i da oni imaju pravo žalbe na navedeno rešenje.

Član 16. Nacrta zakona vrši se usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku(“Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 - dr. propis) kojim je propisano da protiv zaključka nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor. Takođe, predloženim odredbama propisuje se da žalba ne odlaže izvršenje rešenja što je terminološki u skladu sa navedenim zakonom koji govori o odložnom dejstvu žalbe.

Čl. 17. i 19. Nacrta zakona vrši se usklađivanje sa odredbama člana 12. Nacrta zakona, koji propisuje novi redosled radnji za popunjavanje radnih mesta.

Članom 18. Nacrta zakona propisuje se da kada je poslodavc AP pod preuzimanjem se smatra i preuzimanje od drugog organa, službe i organizacije kod istog poslodavca, za šta je potreban sporazum rukovodilaca i saglasnost službenika, dok se u JLS pod preuzimanjem smatra preuzimanje od drugog poslodavca iz člana 4. Zakona o zaposlenima u AP i JLS i od drugog organa, dok prelazak službenika iz jednog organa, službe ili organizacije u drugi organ službu ili organizaciju u okviru iste JLS predstavlja premeštaj i nije potrebna saglasnost službenika. Razlog za ovu izmenu je posledica jedinstvenog pravilnika koje donosi JLS za sve svoje organe, službe i organizacije.

Članom 20. Nacrta zakona propisuje se da konkursnu komisiju za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje radnog mesta položaja čini najmanje tri člana. Takođe, odredbe o sastavu konkursne komisije i obaveznim članovima biće bliže uređene podzakonskim aktom kojim se uređuje sprovođenje sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS.

Članom 21. Nacrta zakona dodatno se uređuje obaveza stručnog usavršavanja službenika na položaju, tako da službenik na položaju može posle proteka vremena na koje je postavljen, biti ponovo postavljen na isti položaj bez javnog konkursa, ako je pohađao program obuke u oblastima stručnog usavršavanja utvrđenim za službenike koji se prvi put postavljaju na položaj. Prelaznim i završnim odredbama predviđeno je da se ova odredba ne odnosi na službenike na položaju koji koji su postavljeni na položaje pre početka primene ovog zakona.

Član 22. Nacrta zakona preciziraju se odredbe o sastavu konkursne komisije za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta i uvodi obaveza rukovodioca da upućuje službenike iz jedinica za upravljanje ljudskim resursima i na rukovodećim radnim mestima na programe obuka kojima se stiču i unapređuju sposobnosti za provere kompetencija kandidata u izbornom postupku. Takođe se daje osnov Vladi za donošenje podzakonskog akta kojim se bliže uređuje sprovođenje konkursa, sadržinu oglasa i obrasca prijave, način praćenja kandidata pod šifrom njegove prijave i faze izbornog postupka, kao i način davanja prvenstva pripadnicima nacionalnih manjina koji su nedovoljno zastupljeni među zaposlenima.u organima AP i JLS. Takođe se propisuje da Vlada uredbom bliže uređuje i sastav konkursne komisije, način provere kompetencija i kriterijume i merila za izbor na radna mesta u organima JLS, a članom 39. Nacrta zakona daje se ovlašćenje AP Vojvodini da svojim aktom bliže uredi navedena pitanja.

 Članom 23. Nacrta zakona preciziraju se odredbe koje se odnose na sadržinu oglasa o javnom konkursu, kao i da se prijava na konkurs vrši na propisanom obrascu prijava, kao i učešće kandidata u izbornom postupku pod šifrom koja se dobija prilikom prijave na konkurs u cilju obezbeđivanja anonimnosti kandidata, a samim tim i objektivnosti u sprovođenju konkursnog postupka.

Članom 24. Nacrta zakona precizira se koji dokazi se podnose istovremeno sa prijavom na javni konkurs. Naime, uz prijavu na javni konkurs dostavljaju se dokumenti kojima se može dokazivati posedovanje kompetencija koje se proveravaju u izbornom postupku, dok se obaveza podnošenja ostalih dokaza predviđa u daljem toku postupka, pre završnog razgovora sa kandidatima.

Član 25. Nacrta zakona definišu se nadležnosti konkursne komisije pre početka izbornog postupka, utvrđuje sam tok izbornog postupka u kome se proveravaju kompetencije kandidata prema merilima propisanim za izbor, i propisuje se obaveza kandidata koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, da pre početka završnog intervjua, dostave ostale dokaze koji se prilažu u izbornom postupku, pri čemu se isključuju iz daljeg postupka kandidati koji ove dokaze ne dostave, odnosno za koje se utvrdi da na osnovu dostavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje. Takođe, propisuje se način obaveštavanja kandidata o toku izbornog postupka.

 Članom 26. Nacrta zakona propisuje se način sastavljanja liste kandidata od strane konkursne komisije, koju konkursna komisija dostavlja rukovodiocu.

 Član 27. Nacrta zakona uređuje se obaveza rukovodioca da u roku od 15 dana donese rešenje o prijemu kandidata koji je sa najboljim rezultatom ispunio merila propisana za izbor, čime se značajno odstupa od ranijeg rešenja prema kojem je rukovodilac organa imao pravo da bira između tri kandidata koji su imali najbolji rezultat. Ovim rešenjem omogućava se da samo najbolji kandidati budu izabrani i otklanja diskrecija rukovodioca po ovom pitanju. Takođe se obavezuje organ koji sprovodi konkursni postupak da objavi na svojoj internet prezentaciji listu kandidata pod šifrom njihove prijave, čime se doprinosi transparentnosti izbornog postupka.

Čl. 28. i 29. Nacrta zakona uređuje se da rukovodilac može da izabere kandidata sa drugim najboljim rezultatom ukoliko u određenom roku kandidat koji je izabran na konkursnom postupku ne stupi na rad. Takođe, precizira se način dostavljanja rešenja o premeštaju, odnosno o prijemu u radni odnos.

Čl. 30, 31. i 33. Nacrta zakona precizira se uslovi i postupak premeštaja iz jednog organa, službe ili organizacije u drugi organ službu ili organizaciju u slučaju trajnog i privremenog premeštaja kada je u pitanju poslodavac JLS, za šta nije potrebna saglasnost službenika. Razlog za ovo predloženo rešenje proizilazi iz potrebe veće mobilnosti službenika u okviru jedne JLS, koja prema postojećem zakonskom rešenju usvaja jedinstveni pravilnik za sve organe, službe i organizacije.

Članom 34. Nacrta zakona propisuju se vrste kompetencija koje se obavezno proveravaju u slučaju premeštaja, odnosno preuzimanja i precizira se način provere tih kompetencija. Takođe, propisuje se pravo rukovodioca organa u koji se službenik premešta ili preuzima, odnosno državni službenik preuzima, da pre premeštaja, odnosno preuzimanja izvrši uvid u izveštaj o ocenjivanju, odnosno o vrednovanju njegove radne uspešnosti. Navedenim odredbama se obezbeđuje da samo zaposleni koji koji imaju potrebne kompetencije na rad na novim poslovima, mogu biti premešteni odnosno preuzeti na drugo odgovarajuće radno mesto u AP i JLS, čime se takođe obezbeđuje kvalitet u obavljanju poslova AP i JLS.

Članom 32, 35 i 37. Nacrta zakona vrši se usklađivanje sa sistemom kompetencija koje se postepeno uvode u sve funkcije upravljanja ljudskim resursima.

Članom 36. Nacrta zakona vrši se usklađivanje sa predloženim odredbama ovog nacrta zakona kojima reguliše obaveza službenika o obaveštavanju rukovodioca o dodatnom radu za koji nije potrebna saglasnost, tako što se propisuje kao lakša povreda radne dužnosti u slučaju ne obaveštavanja, odnosno neblagovremenog obaveštavanja rukovodioca.

Članom 38. Nacrta zakona preciziraju se poslovi upravljanja ljudskim resursima.

Članom 39. daje se ovlašćenje Autonomnoj pokrajini Vojvodina da svojim aktom urede sastav konkursne komisije, način provere kompetencija, odnosno način provere znanja, sposobnosti i veština za radna mesta nameštenika i kriterijume i merila za izbor na radna mesta u organima AP Vojvodina.

Članom 40. prelaznih i završnih odredaba predviđaju se rokovi u kojima su Vlada RS odnosno nadležni organ AP Vojvodina dužni da donesu podzakonske akte na osnovu ovog zakona.

Članom 41. Nacrta zakona propisuje se da će se konkursi za popunjavanje radnih mesta, koji su pokrenuti do početka primene ovog zakona, okončati primenom propisa prema kojima su započeti

 Članom 42. Nacrta zakona predviđeno je da će se svi postupci pokrenuti do početka primene ovog zakona okončati u skladu sa propisima prema kojima su i započeti.

Članom 43. Nacrta zakona predviđa se da uslov u pogledu pohađanja obuke iz člana 99. stav 2. ovog zakona za ponovno postavljenje na položaj ne odnosi se na službenike koji su postavljeni na položaje pre početka primene ovog zakona.

 Članom 44. Nacrta zakona, određeno je stupanje na snagu ovog zakona osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Zbog obaveza Ministarstva državne uprave i loklane samouprave koje proizilaze iz propisa kojima se uređuje planski sistem i strateških dokumenata u skladu sa kojima je Ministarstvo dužno prati i analizira stanje i pruža podršku jedinicama lokalne samouprave u primeni Zakona o zaposlenima u AP i JLS, potrebno je ojačati kapacitete Ministarstva. Prema sadašnjem broju državnih službenika potrebno je povećanje broja zaposlenih za dva izvršioca i to: u zvanju samostalni savetnik i u zvanju savetnik, koji bi bili raspoređeni u organizacionoj jedinici nadležnoj za sprovođenje predloženih odredbi zakona (Programska aktivnost 0003 - Uređenje javno službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama - Sektor za upravljanje ljudskim resursima - Odsek za sistem radnih odnosa).

Imajući u vidu da je predloženo da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave primenjuje od 1. januara 2024. godine, dodatna sredstva za plate za napred navedenih dvoje izvršilaca u tekućoj 2023. godini nisu potrebna. Međutim, u pogledu primene odredbi Nacrta zakona, potrebno je obezbediti dodatna finansijska sredstva za naredne dve budžetske godine, za 2024. godinu u iznosu od 2.582 971,80 dinara i za 2025. godinu 2.582 971,80 dinara na Programsku aktivnost 0003 - Uređenje javno službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama - Sektor za upravljanje ljudskim resursima - Odsek za sistem radnih odnosa.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 04.04.2023.
Naslov: Redakcija