Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16 i 113/17), u članu 16. tačka 2a) posle reči: "ovog zakonaˮ dodaju se zapeta i reči: "uključujući i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto liceˮ.

Član 2.

U članu 23. stav 2. tačka 6) reči: "kompletne krmneˮ zamenjuju se rečima: "potpune i dopunskeˮ.

Član 3.

U članu 24. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

"5a) promet dobara koja se unose u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara u slobodnoj zoni, koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo;ˮ.

Član 4.

U članu 53. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4)        ne vrši promet dobara i usluga u Republici, osim prometa:

(1)        usluga prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza;

(2)        usluga prevoza putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza;

(3)        dobara i usluga za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV -primalac dobara ili usluga.ˮ.

Član 5.

U članu 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16) reči: "koje su nabavljene do dana početka primene zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, a kojim se propisuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe,ˮ zamenjuju se rečima: "rođene zaključno sa 30. junom 2018. godineˮ.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjivaće se od 1. jula 2018. godine, osim odredaba člana 4. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.

 

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

● Problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Osnovni razlozi za donošenje ovog zakona, problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu su usaglašavanje sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RSˮ, broj 113/17), dalje usaglašavanje sa propisima Evropske unije koji uređuju oblast oporezivanja potrošnje PDV (u daljem tekstu: propisi EU), pre svega sa Direktivom Saveta 2006/112/EZ o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Direktiva Saveta 2006/112/EZ), kao i stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata.

U cilju usaglašavanja sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RSˮ, broj 113/17) predlaže se da pravo na refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe, propisano odredbama člana 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RSˮ, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 83/15), može da se ostvari za bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine. Naime, s obzirom da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16) propisano ukidanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe danom početka primene zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom kojim se uređuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe, da je članom 12. tog zakona propisano da se pravo na refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe koje su nabavljene do dana početka primene zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom kojim se propisuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe, ostvaruje u skladu sa članom 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RSˮ, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 83/15), da je Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RSˮ, broj 113/17), koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine, propisano da se roditeljski dodatak uvećava za paušal za nabavku opreme za dete, kao i da se pravo na roditeljski dodatak uvećan za paušal za nabavku opreme za dete odnosi na decu rođenu od početka primene tog zakona (od 1. jula 2018. godine), primena postojećih zakonskih rešenja dovela bi do toga da se za decu rođenu zaključno sa 30. junom 2018. godine, a za koju nije u potpunosti iskorišćeno pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe (uzimajući u obzir ograničenje da se ovo pravo može ostvariti po osnovu hrane i opreme za bebe nabavljene zaključno sa 30. junom 2018. godine), onemogući ostvarivanje predmetnog prava u punom obimu.

Predloženim rešenjem omogućava se da se za svako dete ostvari jedno od navedenih prava u punom obimu.

U cilju daljeg usaglašavanja sa propisima EU predlaže se propisivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa tim unosom, a koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo. Naime, prema čl. 155, 156. stav 1. tačka b) i 159. Direktive Saveta 2006/112/EZ, navedeno poresko oslobođenje može se, između ostalog, propisati za isporuku dobara namenjenih stavljanju u slobodnu zonu i usluge koje su u vezi sa tom isporukom dobara (pod uslovom da taj promet nema za cilj krajnju upotrebu ili potrošnju). Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16 i 113/17), poresko oslobođenje odnosi se na promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i prevozne i ostale usluge povezane se tim unosom, u slučaju kada se predmetni promet vrši obvezniku PDV - korisniku slobodne zone koji bi imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra i usluge nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone. Iz navedenog proizilazi da za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i prevoznih i ostalih usluga povezanih sa tim unosom, koji se vrši stranom licu koje nije obveznik PDV, postoji obaveza obračunavanja PDV. Pored toga, predlaže se i propisivanje poreskog oslobođenja za promet dobara u slobodnoj zoni stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo, u cilju izjednačavanja poreskog tretmana tog prometa sa prometom dobara koja se unose u slobodnu zonu, a koji se vrši tom stranom licu. S tim u vezi, propisivanjem ovih poreskih oslobođenja podstakla bi se proizvodnja i povećali izvozni poslovi domaćih kompanija koje, u saradnji sa privrednim subjektima koji posluju u okviru slobodnih zona, proizvode i izvoze za strane kompanije, a što bi rezultiralo i povećanjem prihoda po osnovu direktnih poreza - poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Pored toga, ova rešenja dovela bi i do povećanja konkurentnosti domaćih privrednih subjekata na međunarodnom tržištu.

Sa ciljem daljeg usaglašavanja sa propisima EU predlaže se propisivanje prava na refakciju PDV stranim obveznicima koji vrše oporeziv promet dobara i usluga u Republici Srbiji za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV - primalac dobara i usluga. Navedeno rešenje predlaže se iz razloga što je potrebno omogućiti da strani obveznici ne snose teret PDV za nabavke dobara i usluga u Republici Srbiji u situaciji kada nemaju obavezu evidentiranja u sistem PDV Republike Srbije jer vrše isključivo promet obveznicima PDV. Naime, prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost jedan od uslova za refakciju PDV stranim obveznicima je da strani obveznici u Republici Srbiji ne vrše promet dobara i usluga, sa izuzetkom usluga prevoza dobara koje su oslobođene poreza (npr. usluge prevoza dobara povezane sa izvozom) ili prevoza putnika koji podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza. Ukoliko vrše drugi promet dobara i usluga nemaju pravo na refakciju PDV. Odbitak PDV mogu da ostvare samo ako su se evidentirali kao obveznici PDV u Republici Srbiji, što dovodi do povećanja troškova kako za strane obveznike tako i za Poresku upravu. Predloženim rešenjem izvršilo bi se usklađivanje Zakona o porezu na dodatu vrednost sa članom 170. tačka b) Direktive Saveta 2006/112/EZ. Predlaže se da se rešenje koje se odnosi na refakciju PDV stranim obveznicima primenjuje od 1. januara 2019. godine.

Predlaže se da se po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje promet i uvoz smeše za ishranu stoke, a ne samo kompletne krmne smeše za ishranu stoke. Naime, s obzirom da smeše, u skladu sa propisima kojima se uređuje kvalitet hrane za životinje, mogu biti potpune (koje služe za podmirenje svih potreba životinja u hranljivim materijama) i dopunske (koje svojim hranljivim materijama treba da upotpune hraniva sa kojima se mešaju) i da se često dopunske smeše veoma malo razlikuju od potpunih smeša, kao i da bi propisivanje oporezivanja dopunskih smeša po posebnoj stopi PDV od 10% bilo u skladu sa Aneksom 3. Direktive Saveta 2006/112/EZ, ocenjeno je opravdanim da se promet, odnosno uvoz i potpune i dopunske smeše oporezuje po posebnoj stopi PDV.

U cilju stvaranja povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata, predlaže se da jedan od momenata za nastanak poreske obaveze za usluge povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, bude dan izdavanja računa. Naime, s obzirom da je za usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine propisano da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji - promet, avansno plaćanje, odnosno naplata i izdavanje računa, a da je za korišćenje ovih usluga veoma često potrebna i tehnička podrška u smislu dodatnih usluga kojima se omogućava njihovo nesmetano korišćenje, predlaže se da se za usluge povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, izjednači nastanak poreske obaveze.

● Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Nisu razmatrane mogućnosti da se cilj koji ovaj opšti akt treba da postigne ostvari i bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o izmeni zakona kojim se uređuje oporezivanje potrošnje PDV, a koji se, saglasno odredbi člana 15. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17), uvodi zakonom, pa se iz tog razloga i izmene ovog zakona mogu vršiti samo zakonom.

● Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino moguće menjati odgovarajućim izmenama zakona.

Pored toga, uređivanjem poreskopravne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Predlaže se da jedan od momenata za nastanak poreske obaveze za usluge povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, bude dan izdavanja računa. Naime, s obzirom da je za usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine propisano da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji - promet, avansno plaćanje, odnosno naplata i izdavanje računa, a da je za korišćenje ovih usluga veoma često potrebna i tehnička podrška u smislu dodatnih usluga kojima se omogućava njihovo nesmetano korišćenje, predlaže se da se za usluge povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, izjednači nastanak poreske obaveze.

Uz član 2.

Predlaže se da se po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje promet i uvoz potpune i dopunske smeše za ishranu stoke, a ne samo kompletne krmne smeše za ishranu stoke.

Uz član 3.

Predlaže se propisivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara u slobodnoj zoni, a koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo.

Uz član 4.

Predlaže se propisivanje prava na refakciju PDV stranim obveznicima koji vrše oporeziv promet dobara i usluga u Republici Srbiji za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV - primalac dobara i usluga.

Uz član 5.

Predlaže se da se za bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine može ostvariti pravo na refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe u skladu sa članom 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RSˮ, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 83/15).

Uz član 6.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a da će se primenjivati od 1. jula 2018. godine, osim odredaba člana 4. ovog zakona za koje je predložena primena od 1. januara 2019. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije. Naime, iako je ovim zakonom predloženo da se promet i uvoz potpune i dopunske smeše za ishranu stoke oporezuje po posebnoj stopi PDV od 10% (a ne samo kompletne krmne smeše za ishranu stoke) i da se pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe može ostvariti za bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine, očekuje se da će predložena rešenja, pre svega rešenje koje se odnosi na propisivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza, doprineti pospešivanju poslovnih aktivnosti u Republici Srbiji, što treba da ima pozitivan uticaj na povećanje prihoda po osnovu direktnih poreza - poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti dalje usklađivanje ovog zakona sa propisima Evropske unije. Naime, kako je 5. i 6. marta 2015. godine u Briselu održan Bilateralni skrining za poglavlje 16 - Porezi, potrebno je u što kraćem roku pristupiti otklanjanju pojedinih rešenja koja su u suprotnosti sa propisima Evropske unije.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1.         Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Ovaj zakon će uticati na:

1) privredne subjekte - obveznike PDV koji:

- pored usluga prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, pružaju i usluge neposredno povezane sa tim uslugama, u smislu da će za promet tih usluga poreska obaveza nastajati i danom izdavanja računa, što će doprineti jednostavnijem poslovanju tih privrednih subjekata;

- će vršiti promet dopunske smeše za ishranu stoke po posebnoj stopi PDV od 10%, u smislu da će pri istim inputima imati manju poresku obavezu po osnovu PDV,

- će vršiti promet dobara koja se unose u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara u slobodnoj zoni stranim licima koja imaju zaključene ugovore sa obveznicima PDV - korisnicima slobodnih zona da ta dobra ugrade u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo, u smislu da će im omogućiti razvoj poslovnih aktivnosti koji treba da ima pozitivan uticaj i na budžetske prihode po osnovu direktnih poreza - poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje,

- su korisnici slobodnih zona i imaju zaključene ugovore sa stranim licima koja vrše nabavku dobara u Republici Srbiji od drugih obveznika PDV, a koja će obveznici PDV - korisnici slobodnih zona ugraditi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo, u smislu da će im omogućiti razvoj poslovnih aktivnosti koji treba da ima pozitivan uticaj i na budžetske prihode po osnovu direktnih poreza - poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje,

2) privredne subjekte koji nisu obveznici PDV, a koji će nabavljati dopunske smeše za ishranu stoke po posebnoj stopi PDV od 10%, u smislu da bi smanjenje poreske stope PDV moglo da dovede do smanjenja cene dopunske smeše, što znači da bi u tom slučaju nabavljali dopunsku smešu po nižoj ceni;

3) građane koji:

- će nabavljati dopunske smeše za ishranu stoke po posebnoj stopi PDV od 10%, u smislu da bi smanjenje poreske stope PDV moglo da dovede do smanjenja cene dopunske smeše, što znači da bi u tom slučaju nabavljali dopunsku smešu po nižoj ceni,

- će moći da ostvare refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine, u smislu da će za ovu decu biti omogućeno ostvarivanje prava na refundaciju PDV u punom obimu, imajući u vidu da je Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RSˮ, broj 113/17), koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine, propisano da se roditeljski dodatak uvećava za paušal za nabavku opreme za dete, kao i da se pravo na roditeljski dodatak uvećan za paušal za nabavku opreme za dete odnosi na decu rođenu od početka primene tog zakona, tj. od 1. jula 2018. godine;

4) strane poreske obveznike koji vrše oporezivi promet dobara i usluga u Republici Srbiji obveznicima PDV koji za taj promet obračunavaju PDV u svojstvu poreskih dužnika, za koji strani poreski obveznici nemaju obavezu evidentiranja u sistem PDV Republike Srbije, s obzirom da će imati pravo na refakciju PDV po osnovu nabavki pokretnih stvari i usluga u Republici Srbiji uz ispunjenje propisanih uslova. Naime, na taj način omogućava se neutralan efekat PDV na poslovanje stranih obveznika u Republici Srbiji.

2. Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim pravnim licima)

Primena ovog zakona ne bi trebalo da stvori dodatne troškove građanima i privredi. Naime, rešenja sadržana u ovom zakonu usmerena su ka pospešivanju privrednih aktivnosti i omogućavanju da se za decu rođenu zaključno sa 30. junom 2018. godine ostvari pravo na refundaciju PDV u punom obimu.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

S obzirom da primena ovog zakona ne bi trebalo da stvori dodatne troškove, nije potrebno posebno obrazlagati da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

Nezavisno od navedenog, kako se predloženim rešenjem koje se odnosi na ostvarivanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe omogućava da se za decu rođenu zaključno sa 30. junom 2018. godine ostvari predmetno pravo u punom obimu, izvesno je da će vraćanje novčanih sredstava po tom osnovu građanima koji mogu ostvariti to pravo smanjiti troškove za nabavku hrane i opreme za bebe.

Prema postojećem zakonskom rešenju, za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu, prevozne i ostale usluge povezane sa tim unosom i promet dobara u slobodnoj zoni, koji se vrši stranom licu koje nije obveznik PDV, postoji obaveza obračunavanja PDV. U slučaju kada strano lice nema pravo na refakciju PDV, obračunati PDV predstavlja trošak stranog lica koji njegovo poslovanje u Republici Srbiji čini neisplativim. S obzirom da je poslovanje privrednih subjekata u slobodnim zonama u najvećoj meri usmereno ka izvoznim aktivnostima, predloženo je propisivanje poreskog oslobođenja za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu, prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara u slobodnoj zoni, koji se vrši stranom licu koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV - korisnikom slobodne zone da ta dobra ugradi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo. Na taj način smanjili bi se troškovi poslovanja tih stranih lica u Republici Srbiji, ta strana lica bila bi motivisana da zaključuju ugovore o nabavkama sa domaćim privrednim subjektima - obveznicima PDV, što bi dovelo do povećanja obima proizvodnje i izvoznih poslova domaćih kompanija, a što je u neposrednoj vezi sa povećanjem prihoda po osnovu direktnih poreza - poreza na dobit pravnih lica, poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Predloženo rešenje koje se odnosi na smanjenje stope PDV za promet i uvoz dopunske smeše za ishranu stoke moglo bi da dovede do smanjenja troškova nabavke dopunske smeše kod lica koja nisu obveznici PDV, odnosno koji su obveznici PDV ali nemaju pravo da PDV obračunat za uvoz i promet dopunske smeše odbiju kao prethodni porez. Naime, eventualno smanjenje cene dopunske smeše direktno utiče i na smanjenje troškova tih lica.

4. Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Zakon može da utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i na tržišnu konkurenciju u oblasti prometa dobara koja se unose u slobodnu zonu i prometa dobara u slobodnoj zoni, a koji se vrši stranim licima koja sa obveznicima PDV -korisnicima slobodnih zona imaju zaključene ugovore da će ta dobra ugraditi u dobra namenjena otpremanju u inostranstvo.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim organima. Pored toga, dana 20. marta 2018. godine postavljen je na internet stranicu Ministarstva finansija (www.mfin.gov.rs) tako da su sve zainteresovane strane imale mogućnost da daju svoje sugestije i komentare.

6. Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava

Ministarstvo finansija je nadležno za sprovođenje ovog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike, kao i za davanje mišljenja u vezi njegove primene.

U cilju adekvatnog sprovođenja ovog zakona, ministar finansija će blagovremeno doneti podzakonske propise kojima će se bliže urediti određena pitanja. S tim u vezi, ministar finansija doneće Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza, Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV.

Posebno ističemo, da će se periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbediti transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 05.04.2018.