Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POLICIJI: SINDIKAT POLICIJE SLOGA UKAZUJE DA JE ZAKONOM POLICIJSKIM SLUżBENICIMA UKINUTO PRAVO żALBE NA GODIšNJU OCENU RADA, UKOLIKO SMATRAJU DA JE NEPRAVEDNA, ODNOSNO DA NE ODRAżAVA PRAVO čINJENIčNO STANJE, čIME SE GRUBO KRšE OSNOVNA LJUDSKA PRAVA IZ OBLASTI RADA, KAO I PRAVO NA DELOTVORNI PRAVNI LEK EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA


Novim Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 - dalje: Zakon) krše se osnovna ljudska prava zaposlenih, jer je policijskim službenicima ukinuto pravo žalbe na godišnju ocenu rada, saopštio je Sindikat policije Sloga i najavio da će se zbog te diskriminacije obratiti Ustavnom sudu, Zaštitniku građana i evropskim institucijama.

Sindikat u saopštenju ukazuje da je stupanjem na snagu tog Zakona, greškom ili sa namerom ukinuto pravo policijskim službenicima da ulože žalbu na godišnju ocenu, ukoliko smatraju da je nepravedna, odnosno da ne odražava pravo činjenično stanje godišnjeg rada.

Prethodnim Zakonom o policiji("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011, 64/2015 i 6/2016 - dr. zakon), zaposleni su imali mogućnost da u roku od 15 dana, ulože žalbu na ocenu ukoliko smatraju da ocena ne odražava realno stanje njihovog godišnjeg rada, a da u obrazloženju višoj istanci ponude dokaze svoje tvrdnje, podseća Sloga.

Novim Zakonom žalbu je moguće uložiti samo u slučaju kada zaposleni smatra da mu je ocenu dao nenadležni starešina ili da ocena nije data u skladu sa odredbama Zakona, ali ne i ako smatra da je nepravedno ocenjen. Na takav način, prvi put se policijski službenici dovode u nezavidan položaj da se zaposlenima uskraćuje redovan pravni lek - žalba ili prigovor. Godišnja ocena zaposlenih je bitna stavka u karijernom napredovanju policijskih službenika dok dve negativne ocene dobijene za redom, po sili Zakona dovode do raskida radnog odnosa poslodavca sa zaposlenim, napominje Sloga.

Sindikat je ocenio da se ovim zakonskim rešenjem grubo krše osnovna ljudska prava iz oblasti rada, kao i pravo na delotvorni pravni lek Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sindikat policije Sloga najavio je u saopštenju da će se obratiti Ustavnom sudu, Zaštitniku građana i evropskim institucijama jer smatra da zaposleni u policiji ne smeju biti diskriminisani u odnosu na druge u javnom sektoru.

Izvor: Vebsajt Danas, 09.02.2016.
Naslov: Redakcija