Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: KORISNIK IMA PRAVO DA ODUSTANE OD ZAKLJUčENOG UGOVORA O KREDITU, UGOVORA O DOZVOLJENOM PREKORAčENJU RAčUNA, UGOVORA O IZDAVANJU I KORIšćENJU KREDITNE KARTICE, UGOVORA O LIZINGU I FINANSIJSKE POGODBE - U ROKU OD 14 DANA OD DANA ZAKLJUčENJA UGOVORA, BEZ NAVOđENJA RAZLOGA ZA ODUSTANAK. KOD UGOVORA O KREDITU KOJI JE OBEZBEđEN HIPOTEKOM, KAO I KOD UGOVORA čIJI JE PREDMET KUPOVINA, ODNOSNO FINANSIRANJE KUPOVINE NEPOKRETNOSTI, KORISNIK MOżE ODUSTATI OD UGOVORA POD USLOVOM DA NIJE POčEO DA KORISTI KREDIT, ODNOSNO FINANSIRANJE


Prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014 - dalje: Zakon), koji je na snazi više od četiri godine, klijent ima pravo da odustane od odobrenog kredita. To znači da klijent i po potpisivanju ugovora sa bankom, u roku od dve nedelje, još jednom može da sagleda finansijsku situaciju pre preuzimanja obaveza kredita, lizinga, dozvoljenog minusa ili kreditne kartice.

Kupujući na brzinu, kajaćete se natenane i to godinama. Ipak, ukoliko ste se u međuvremenu predomislili, Zakon dozvoljava da u narednih 30 dana vratite uzeti novac od kredita bez obrazloženja zašto to činite.

"Korisnik mora da obavesti davaoca usluga pre isteka roka od 14 dana od datuma zaključenja ugovora pismenim putem, odnosno na način da se potvrdi prijem tog obaveštenja. To može da bude preporučenom poštom, imejlom ili putem trajnog nosača podataka, bitno je da se obezbedi potvrda prijema tog obaveštenja", navodi Mira Kujundžić iz Centra za zaštitu korisnika Narodne banke Srbije.

U bankama tvrde da veoma mali broj klijenata odustaje od kredita. Procedura otkazivanja kredita razlikuje se jer oni sadrže i obavezno osiguranje.

"Obaveza klijenta je da u roku od 30 dana banci vrati dugovanje. Kad kažem dugovanje, onda mislim na ukupan iznos glavnice kredita i kamate koja je obračunata za tih nekoliko dana korišćenja kredita. Kod stambenih kredita je nešto malo drugačije, to znači da se ugovor može otkazati sve dok novac nije pušten. U tom slučaju banka ima mogućnost da ukoliko su postojali neki stvarni troškovi u celom tom procesu obrade, to i naplati", napominju u jednoj od banaka.

Ako niste zadovoljni kupovinom nekog tehničkog uređaja, imate rok od godinu dana ili da vam vrate novac ili da ga zamenite. Za gotovinski kredit koji ste uzeli ne morate da imate fiskalni račun, ali jeste obavezno osiguranje. Njegovu premiju možete podići, ali ne u banci, već u osiguravajućoj kući.

Kada odustanete od osnovnog kredita, niste obavezni da plaćate ni sporedne obaveze poput osiguranja. U nekim bankama osiguranje je uračunato u kredit, ali ukoliko vratite glavnicu, vratićete i osiguranje.

"Potrebno je samo otići u banku i podneti zahtev za povraćaj premije osiguranje. Ono što klijenti treba da znaju jeste da se ne vraća celokupna premija koja je uplaćena upravo zbog toga što je određeni broj dana koliko se koristio kredit, i bio pokriven osiguranjem", ističu u jednoj osiguravajućoj kući.

Isti postupak je kada korisnik kredita odustane od finansijske pogodbe sa trgovcem. Korisnik je dužan da trgovcu odmah vrati predmet kupoprodaje i da u roku od 30 dana od slanja obaveštenja o odustajanju nadoknadi trgovcu pretrpljenu štetu ako je došlo do umanjenja vrednosti predmeta ili razliku u kamati.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014)

Pravo na odustanak

Član 12

Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa, ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice, ugovora o lizingu i finansijske pogodbe - u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak.

Kod ugovora o kreditu koji je obezbeđen hipotekom, kao i kod ugovora čiji je predmet kupovina, odnosno finansiranje kupovine nepokretnosti, korisnik može odustati od ugovora pod uslovom da nije počeo da koristi kredit, odnosno finansiranje.

Pri odustanku od ugovora iz stava 1. ovog člana, a pre isteka roka iz tog stava, korisnik je dužan da o svojoj nameri da odustane obavesti banku, davaoca lizinga, odnosno trgovca na način kojim se potvrđuje prijem ovog obaveštenja, pri čemu se datum prijema tog obaveštenja smatra datumom odustanka od ugovora. Ovo obaveštenje dostavlja se u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka.

Korisnik koji odustane od ugovora o kreditu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa i ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja iz stava 3. ovog člana, vrati banci glavnicu i kamatu iz osnovnog posla za vreme korišćenja kredita.

Korisnik koji odustane od ugovora o lizingu sa opcijom kupovine predmeta lizinga dužan je da davaocu lizinga odmah po slanju obaveštenja iz stava 3. ovog člana vrati predmet lizinga. Korisnik iz ovog stava dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja iz stava 3. ovog člana davaocu lizinga naknadi pretrpljenu štetu ako je došlo do umanjenja vrednosti predmeta lizinga i plati ugovorenu kamatu iz osnovnog posla od dana zaključenja ugovora do dana plaćanja kamate.

Korisnik koji odustane od finansijske pogodbe s trgovcem dužan je da odmah trgovcu vrati predmet kupoprodaje. Korisnik iz ovog stava dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja iz stava 3. ovog člana, trgovcu naknadi pretrpljenu štetu ako je došlo do umanjenja vrednosti predmeta kupoprodaje i plati ugovorenu kamatu iz osnovnog posla od dana zaključenja kupoprodaje do dana plaćanja kamate.

Davaoci usluga nemaju pravo na druge naknade, osim naknada iz st. od 4. do 6. ovog člana i troškova nastalih kod nadležnih organa, a, u slučaju iz stava 2. tog člana - banka ima pravo na naknadu stvarnih troškova koje je imala povodom zaključenja ugovora o kreditu.

Korisnik mora biti upoznat sa stvarnim troškovima iz stava 7. ovog člana pre zaključenja ugovora o kreditu.

Ako davaoci usluga iz stava 3. ovog člana ili treća strana na osnovu ugovora s tim davaocima, pružaju i sporedne usluge u vezi s finansijskim uslugama iz st. 1. i 2. tog člana - korisnika više ne obavezuje ugovor o sporednim uslugama ako korisnik koristi svoje pravo na odustanak od osnovnog ugovora u skladu sa ovim članom. 

Izvor: Vebsajt RTS, Dragan Stojev, 08.02.2016.
Naslov: Redakcija