Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM: USVAJANJEM OVOG ZAKONA SRBIJA ISPUNJAVA OBAVEZE PREMA KONVENCIJI O ZABRANI DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM, KOJA JE RATIFIKOVANA 2009. GODINE. PREDLOG ZAKONA TREBA DA OMOGUćI SLEPIM I SLABOVIDIM OSOBAMA KORIšćENJE PEčATA KOJI SADRżI PODATKE O LIčNOM IDENTITETU ILI SA UGRAVIRANIM POTPISOM, KOD OBAVLJANJA RAZLIčITIH POSLOVA I OSTVARIVANJA PRAVA


Cilj usvajanja Predloga zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom je unapređenje položaja te kategorije stanovništva i unapređenje kvaliteta njihovog života, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obrazlažući Predlog zakona poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

On je naveo da se menjaju svega tri člana vežećeg Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom("Sl. glasnik RS", br. 33/2006), čija je suština da se omogući osobama sa invaliditetom da koristefaksimil.

Na ovaj način, Srbija ispunjava svoje obaveze prema Konvenciji o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom koja je ratifikovana još 2009. godine, ali i pokazujemo da prepoznajemo probleme osoba sa invaliditetom i da ih rešavamo, naglasio je ministar.

Predlogom zakona je predviđeno da su organi javne vlasti dužni da u postupcima pred tim organima, pored potpisivanja isprava na način uređen posebnim propisom, osobi sa invaliditetom koja ima trajne posledice telesnog ili senzornog oštećenja ili bolesti omoguće potpisivanje isprava uz pomoć pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili uz pomoć pečata sa ugraviranim potpisom.

Propisuje se da se isprave koje predstavljaju formu ugovora ili nekog drugog pravnog posla ne mogu potpisivati tako, već u skladu sa propisima koji uređuju overu potpisa i potvrđivanje isprave.

Za nepoštovanje predloženih odrebi predviđene su novčane kazne i to od 10.000 do 100.000 dinara za pravno lice koje odbije da omogući potpisivanje uz pomoć pečata, od 5.000 do 50.000 za odgovorno lice u pravnom licu, što je zaprećena kazna i za fizičko lice.

Omogućavanjem upotrebe pečata koji sadrži podatke o ličnom identitetu ili sa ugraviranim potpisom, kod obavljanja različitih poslova i ostvarivanja prava, omogućava se i pristupačnost koja, u najširem smislu, prema socijalnom modelu, nije samo čin ili stanje, već je sloboda izbora da se uđe, pristupi, komunicira ili na neki drugi način koristi osnovno ljudsko pravo.

Izvor: Press služba Vlade Srbije i Redakcija, 09.02.2016.
Naslov: Redakcija