Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODGOVORI PORESKE UPRAVE NA SPORNA PITANJA U VEZI SA POPUNJAVANJEM PPP PD PRIJAVE


1. Kako od 1. marta 2014. godine prijaviti isplatu konačne zarade ako su prethodne isplate za isti obračunski period izvršene do 28.02.2014. godine? 

Ako je isplata prvog dela zarade/naknade zarade za obračunski period izvršena zaključno sa 28.2.2014. godine (za koju postoji obaveza podnošenja zbirnih poreskih prijava na obrascima PP OPJ i PP OD/OD-1), pre isplate konačne zarade/naknade zarade za isti obračunski period koja se vrši od 1.3.2014. godine, podnosi se PPP-PD u kojoj se u polju 1.2 - Obračunski period navodi i oznaka K, a u prijavi se, između ostalog, u odgovarajuća multifunkcionalna polja upisuju pripadajući podaci iz obračuna isplaćenog prvog dela zarade/naknade zarade, a na osnovu evidencija isplatioca prihoda.

2. Da li se polja 3.7 - Broj dana, 3.8 - Broj sati i 3.8a - Fond sati mogu popuniti i kod isplate zarada koje nisu konačne?

Ova polja mogu se popuniti i kod isplate zarada koje nisu konačne, ako isplatilac prihoda ima potrebne podatke. To praktično znači da se i prvi deo zarade isplaćuje po isteku obračunskog perioda, budući da se podaci uvek odnose na ceo obračunski period.

3. Da li se polja 3.7 - Broj dana, 3.8 - Broj sati i polje 3.8a - Fond sati mogu popunjavati za OVP 604?

Ne, jer za obračun obaveza za OVP 604 (prihodi po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske zadruge ili studentske zadruge sa licem do 26 godina života koje je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja) ovi podaci nisu od značaja.

4. Koje šifre vrste prihoda se koriste za isplate poslanicima i odbornicima?

ŠVP koje se primenjuju na različita primanja poslanika i odbornika su:

V

PP

OVP

OL

B

Opis prihoda

1

01

 

101

00

0

Zarada poslanika, odbornika koji je zasnovao radni odnos u organu za koji je biran.

1

hh*

601

00

0

Naknada poslanicima i odbornicima koji nisu zasnovali radni odnos u skupštini ili drugom predstavničkom organu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

1

05

602

00

0

Naknada poslanicima i odbornicima, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%. Ovo je situacija u kojoj se poslanik na osnovu odluke o verifikaciji mandata prijavljuje u RF PIO, uplaćuju mu se doprinosi za PIO i zdravstvo, ali on i dalje zadržava status nezaposlenog lica. Kada se takvom poslaniku isplaćuje naknada za učešće u radu komisija, odbora i sl. u ŠVP za primaoca prihoda se takođe koristi oznaka 05 - jer se naknada isplaćuje poslaniku koji nije osiguran po drugom osnovu.

1

11

603

00

0

Naknada poslanicima i odbornicima, kada je primaocu prihoda rešenjem RF PIO utvrđeno pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je uplatio doprinose na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za tu godinu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%.

1

11

611

00

0

Naknada troškova prevoza poslanicima i odbornicima za dolazak i odlazak sa posla.

* hh - svi primaoci prihoda izuzev lica koje nije osigurano po drugom osnovu (oznaka PP 05) ilica kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne plaćaju doprinosi (oznaka PP 11).

5. Koja je oznaka primaoca prihoda (PP) kod isplata drugih prihoda licima koja nisu osigurana, ali imaju pravo na zdravstvenu zaštitu preko osiguranja povezanog lica (supružnika, roditelja i dr)?

Prilikom isplate drugih prihoda za lica koja su nezaposlena, a osigurana su preko bračnog druga, ili roditelja, plaća se doprinos za PIO i doprinos za zdravstvo. Oznaka za primaoca prihoda je 05 - lice koje nije osigurano po drugom osnovu.

6. Koje šifre vrste prihoda se primenjuju kod isplata naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva preduzetnicama?

Obračun i isplatu naknade zarade licima koja samostalno obavljaju deletnost, a čija radnja i za vreme njihovog porodiljskog odsustva nastavlja da obavlja delatnost preko ovlašćenog poslovođe, vrši ovlašćeni poslovođa, koji podnosi i zahtev za refundaciju isplaćene naknade opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Obračun i isplatu naknade zarade licima koja samostalno obavljaju deletnost, pod uslovom da nemaju druge zaposlene, odnosno da su privremeno odjavili obavljanje delatnosti vrši opštinska, odnosno gradska uprava.

U oba slučaja, pre isplate naknade zarade isplatilac podnesi PPP PD u kojoj naknadu zarade preduzetnice na porodiljskom odsustvu iskazuje pod sledećom ŠVP: 1 03 199 00 0.

7. Koja šifra vrste prihoda se koristi za iskazivanje naknade propisanih troškova zaposlenih u državnim organima uključujući i pripadnike Vojske Srbije u PPD-PD?

Propisane naknade troškova zaposlenih u državnim organima uključujući i pripadnike Vojske Srbije (npr. naknada troškova privremenog ili trajnog premeštaja, troškovi selidbe, troškovi odvojenog života od porodice i drugi propisani troškovi) se u PPP-PD iskazuju kroz OVP 110.

8. Pitanje:Koji je poreski tretman penzionera - vlasnika preduzetničkih radnji ili osnivača pravnih lica u sistemu Objedinjene naplate?

- penzioner, vlasnik preduzetničke radnje koji se opredelio za isplatu lične zarade: podnosi Poresku prijavu PPP PD u kojoj iskazuje isplaćenu ličnu zaradu u bruto iznosu na koju se obračunavaju obaveze za porez i doprinose za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Šifra vrste prihoda je 1 03 106 00 0.

- penzioner, vlasnik preduzetničke radnje koji se opredelio za samooporezivanje: ne podnosi PPP PD prijavu.

- penzioner, vlasnik preduzetničke radnje, koji je zaposlen u pravnom licu ili drugoj preduzetničkoj radnji (a nije osnivač ili vlasnik):
Preduzetnička radnja, čije je navedeno lice vlasnik, ukoliko se opredelio za isplatu lične zarade podnosi PPP PD prijavu sa šifrom vrste prihoda 1 03 106 00 0 u kojoj iskazuje isplaćenu ličnu zaradu u bruto iznosu i obračunate obaveze za porez i doprinose za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, a ukoliko se opredelio za samooporezivanje ne podnosi PPP PD prijavu.
Poslodavac (pravno lice ili preduzetnička radnja u kojima je penzioner zaposlen) je takođe u obavezi da za njega podnosi PPP PD prijavu u kojoj iskazuje obaveze za porez i doprinos za PIO, a obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje iskazuje ukoliko je prioritetni osnov osiguranja zaposlenje, dok obaveze za doprinos za slučaj nezaposlenosti ne iskazuje u prijavi. Moguće oznake za vrste primalaca prihoda u ovom slučaju su 09, 10, 12 ili 13.

- penzioner, osnivač pravnog lica (ne radi - nije zakonski zastupnik, i nije zaposlen u svom pravnom licu): ne podnosi PPP PD prijavu.

- penzioner, osnivač pravnog lica koji radi - zakonski zastupnik svog pravnog lica (nije zaposlen u ovom pravnom licu): ne podnosi PPP PD prijavu, već podnosi PP OD-O.

- penzioner, osnivač pravnog lica, zaposlen u svom pravnom licu: za njega pravno lice podnosi PPP PD prijavu u kojoj iskazuje bruto zaradu i pripadajuće obaveze za porez i doprinos za PIO, a doprinos za zdravstveno osiguranje iskazuje u prijavi ukoliko mu je prioritetni osnov osiguranja zaposlenje, dok doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti se ne iskazuje u prijavi.

9. Koje su šifre vrste prihoda za zarade, odnosno naknade zarada za invalide druge i treće kategorije?

Važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne poznaje kategorije tzv. invalida druge, odnosno treće kategorije, s tim da se prava stečena pre 1. januara 1997. godine ostvaruju prema propisima u skladu sa kojima su stečena.

Lica koja su ranijim propisima bila svrstana u invalide druge kategorije, prema važećim propisima prepoznata su kao lica koja zbog smanjene radne sposobnosti rade sa skraćenim radnim vremenom (4 sata) i koja pored zarade od PIO fonda primaju i naknadu zarade za preostala 4 sata.

Zarada i naknade zarade koju isplaćuje PIO fond za ova lica opredeljuje se izborom sledećih šifri vrsta prihoda:

Zarada

Naknada zarade na teret fonda PIO

1 07 105 00 0

1 07 207 00 0

Šifre naknade zarade za bolovanje za ova lica iste su kao i za druge zaposlene.

Zarada, odnosno naknada zarade lica sa invaliditetom koja su zbog invaliditeta raspoređena na druge poslove i koja imaju pravo na naknadu zarade zbog manje zarade na tom drugom poslu (ranije invalidi treće kategorije) nema poseban poreski tretman, te se i za ova lica koriste ŠVP za zarade i naknade zarada kao i za druge zaposlene.

Naknada razlike zarade za invalide treće kategorije koju refundira PIO fond iskazuje se kroz OVP 199, jer se za obračunski period kod ove OVP ne zahtevaju podaci u polju 3.8 - Broj sati budući da se naknada plaća kao razlika zarade između radnog mesta na kojem je zaposleni radio pre invaliditeta i novog radnog mesta na koje je raspoređen. ŠVP koja se koristi u ovom slučaju je: 1 07 199 00 0.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 9.2.2014.