Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV: Od 1. januara 2020. godine podnošenje prijave za evidentiranje obveznika PDV i zahteva za brisanje iz evidencije obveznika PDV u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave


Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019) propisano je podnošenje prijava i zahteva u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, od 1. januara 2020. godine:

 EPPDV - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost,

 ZBPDV - Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV i dostava odgovarajuće potvrde obvezniku putem portala Poreske uprave:

  • Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (Obrazac PEPDV) i
  • Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV (Obrazac PBPDV).

Odredbama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015, 11/2016, 60/2018, 47/2019, 50/2019 i 94/2019 - dalje: Pravilnik) propisan je, između ostalog, oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, kao i postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV.

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EPPDV - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost. Nadležni poreski organ izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV na Obrascu PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV.

Ako se nakon podnošenja evidencione prijave promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi, a koji su od značaja za oporezivanje, obveznik obaveštava nadležni poreski organ o nastalim promenama. Podacima od značaja za oporezivanje smatraju se podaci o identifikaciji podnosioca evidencione prijave, iznosu ukupnog prometa, bez PDV, kao i podaci o poreskom punomoćniku.

Obveznik PDV podnosi nadležnom poreskom organu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV u kalendarskom mesecu u kojem je prestao da obavlja PDV aktivnost, na Obrascu ZBPDV - Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV. Potvrda se izdaje na Obrascu PBPDV - Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV.

Imajući u vidu izmene, Poreska uprava obaveštava da će se navedeni obrasci podnositi isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, od 1. januara 2020. godine. Potvrda o upisu u registar obveznika PDV ili o brisanju iz registra obveznika PDV, dostavljaće se obveznicima preko portala Poreske uprave.

Cilj izmena jeste dalji razvoj procesa digitalizacije, optimizacije poslovnih procesa i smanjenje troškova poreskim obveznicima i poreskoj administraciji.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 31.12.2019.
Naslov: Redakcija