Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Izborna sednica Skupštine AKB, koja je bila zakazana za 21. januar 2017. godine, odlaže se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda u pokrenutim postupcima ocene ustavnosti i zakonitosti osporenih odredaba Statuta Advokatske komore Beograda


Na sednici Upravnog odbora, održanoj 30. decembra 2016. godine doneta je odluka da se odloži izborna sednica Skupštine Advokatske komore Beograda (AKB), zakazana za 21. januar 2017. godine u 11 časova u "Sava centru".

Ovakva odluka doneta je shodno rešenju Ustavnog suda kojim se pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 34. stav 2. i 4. Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2016).

Stavom 4. dispozitiva rešenja Ustavnog suda, broj 1-Uo.235/2016, od 24. novembra 2016. godine, predviđeno je da će se obustaviti izvršenje pojedinačnog akta i radnje, donesenih na osnovu osporenih odredaba člana 34. Statuta Advokatske komore Beograda.

Ustavni sud je tako odlučio saglasno odredbi člana 56. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon), prema kojoj bi izvršenjem prednje navedenih pojedinačnih akata i radnji nastupile neotklonjive štetne posledice.

Polazeći od odredbe člana 7. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu, prema kojoj su odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i opšteobavezujuće, to je odlaganje izborne sednice Skupštine Advokatske komore Beograda obavezno.

Nepostupanje po navedenom rešenju Ustavnog suda povlači za sobom i sankcije nekrivične i krivične prirode, pa je jedino pravilno rešenje, zasnovano na zakonu, odlaganje izborne Skupštine do konačne Odluke Ustavnog suda.

Po donošenju konačne odluke Ustavnog suda Upravni odbor Advokatske komore Beograda zakazaće izbornu sednicu Skupštine Advokatske komore Beograda.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 05.01.2017.
Naslov: Redakcija