Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT POGLAVLJA 4 PRIORITETNIH STRUKTURNIH REFORMI ZA PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI (ERP) 2017-2019. GODINE: Komentari i sugestije do 23. januara 2017. godine


U okviru procesa ekonomskog i fiskalnog nadzora države članice Evropske unije (EU) izrađuju dokumente kojima se obezbeđuje multilateralni nadzor i koordinacija ekonomskih politika EU. U cilju pripreme za pomenuti proces, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi ("Economic Reform Programme" - ERP). Republika Srbija već poseduje iskustvo u izradi ERP-a, a u toku je treći ciklus izrade ovog strateškog dokumenta i to za period 2017– 2019.

Prema metodologiji za izradu ERP dokumenta, prva tri poglavlja se odnose na makroekonomski i fiskalni okvir, koji je predstavljen u Fiskalnoj strategiji za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu i koji ujedno služi kao osnova za izradu Poglavlja 4 koje se odnosi na prioritetne strukturne reforme.

U širem kontekstu, ekonomsko upravljanje ("economic governance") podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.

Strukturne reforme u okviru Poglavlja 4 ERP 2017 - 2019, u skladu sa smernicama Evropske komisije (EK), organizovane su u devet ključnih oblasti:

 • upravljanje javnim finansijama,
 • tržište energije, transporta i telekomunikacija,
 • sektorski razvoj,
 • poslovni ambijent i smanjenje sive ekonomije,
 • istraživanje i inovacije,
 • podsticanje spoljne trgovine i investicije,
 • obrazovanje i veštine,
 • zaposlenost i tržište rada,
 • socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

ERP je prenosni ("rolling") program tako da svaki novi ciklus njegove izrade treba da, u izvesnoj meri, predstavlja kontinuitet u oblasti prioriteta. Odabrane prioritetne strukturne reforme su u skladu sa prioritetima definisanim u nacionalnim dokumentima, nacionalnim i regionalnim strategijama, ključnim dokumentima u procesu pristupanja Republike Srbije EU i preporukama Saveta za ekonomska i finansijska pitanja EU ("ECOFIN Council").

U cilju obezbeđivanja što šireg konsenzusa prilikom izbora prioritetnih reformskih mera, obavljene su intenzivne interesorne konsultacije preko ERP koordinatora u resornim ministarstvima, kao i konsultacije sa EK i OECD za pripremu Preliminarne liste prioritetnih strukturnih reformi za ERP 2017-2019.

U okviru procesa konsultacija za zainteresovanom javnošću, koji je ove godine širi nego prethodne, Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi koja obuhvata 15 strukturnih reformi, bila je predmet javne rasprave u periodu od 18. oktobra do 1. novembra 2016. godine. Preporuke, koje su dobijene tom prilikom, uzete su u obzir prilikom izrade Poglavlja 4 Prioritetne strukturne reforme za ERP 2017-2019.

Poglavlje 4 Prioritetne strukturne reforme za ERP 2017-2019, u svojoj integralnoj verziji dostupan je javnosti od 9. do 23. januara 2017. godine. Planirano je da u drugoj polovini januara 2017. godine ERP 2017-2019 usvoji Vlada Republike Srbije, nakon čega će dokument biti dostavljen EK krajem januara 2017. godine.

ERP će biti razmotren sa EU, tačnije sa ministrima finansija i privrede, predstavnicima centralnih banaka država članica EU i nadležnim evropskim institucijama, sredinom maja 2017. godine u okviru ekonomskog dijaloga, na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja na kome će biti usvojene i nove preporuke Saveta EU učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

Zainteresovani svoje komentare i sugestije na Poglavlje 4 Prioritetne strukturne reforme ERP 2017-2019, mogu dostaviti na sledeću adresu elektronske pošte: sanja.mesanovic@mfin.gov.rs, do 23. januara 2017. godine.

Sve neophodne dokumente možete preuzeti ovde:

 1. Nacrt poglavlja 4 Prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019.,
 2. ERP 2016 - 2018,
 3. Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
 4. Godišnji izveštaj EK o napretku Srbije_2016,
 5. Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja.
Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 09.01.2017.