Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  US, 55/14, 96/15  dr. zakon, 9/16  US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr.

zakon, 87/18, 23/19 i 128/20  dr. zakon), posle člana 2. dodaje se član 2a koji glasi:

“Član 2a

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava saobraćajne policije, Policijska uprava za grad Beograd i područne policijske uprave sprovode preventivne aktivnosti samostalno, odnosno u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja ili drugim subjektima bezbednosti saobraćaja.ˮ.

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 13) posle reči: “saobraćajˮ dodaju se reči: “lakih električnih vozila,ˮ.

U tački 25) posle reči: “pešakaˮ dodaju se reči: “i lakih električnih vozilaˮ. U tački 26) posle reči: “bicikalaˮ dodaju se reči: “i lakih električnih vozilaˮ.

U tački 26a) reči: “i biciklistaˮ zamenjuju se zapetom i rečima: “bicikala i lakih električnih vozilaˮ.

Posle tačke 31) dodaje se tačka 31a) koja glasi:

“31a) lako električno vozilo je vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg,ˮ.

Stav 4. menja se i glasi:

“Postupak utvrđivanja statusa, oduzimanja statusa i razvrstavanja vozila od istorijskog značaja (oldtajmer), sadržaj i način vođenja evidencije, kao i izgled i sadržaj identifikacione potvrde o vozilima od istorijskog značaja propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja.ˮ

Član 3.

U članu 9. stav 2. tačka 25) tačka se zamenjuje zapetom. Dodaje se tačka 26) koja glasi:

“26) obavlja poslove u vezi sa utvrđivanjem statusa, oduzimanjem statusa i razvrstavanjem vozila od istorijskog značaja, izdavanjem identifikacione potvrde i vođenjem evidencije za vozila od istorijskog značaja.ˮ

Član 4.

U članu 40. stav 2. posle reči: “biciklaˮ dodaju se reči: “i lakog električnog vozilaˮ.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

“Vozač lakog električnog vozila, kada se kreće kolovozom, sme da koristi kolovoz u širini od najviše 1 m od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje.ˮ

Član 5.

U glavi IV, u nazivu odeljka 20. posle reči: “saobraćajuˮ dodaju se reči: “lakih električnih vozila,ˮ.

Član 6.

Posle člana 88. dodaje se član 88a koji glasi:

“Član 88a

Lice mlađe od 14 godina ne sme da upravlja lakim električnim vozilom na javnim putevima.ˮ

Član 7.

U članu 89. stav 2. posle reči “bicikla,ˮ dodaju se reči: “lakog električnog vozila,ˮ.

U stavu 3. posle reči: “biciklaˮ dodaju se reči: “ili lakog električnog vozila ˮ. U stavu 4. posle reči: “bicikla,ˮ dodaju se reči: “lakih električnih vozila,ˮ.

Član 8.

U članu 90. stav 1. posle reči: “vozačˮ, dodaju se reči: “lakog električnog vozila,ˮ.

Član 9.

U članu 91. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Lice koje nije navršilo 18 godina života, za vreme dok upravlja lakim električnim vozilom, mora na glavi da nosi zakopčanu zaštitnu biciklističku kacigu.ˮ U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: “koristeˮ dodaju se reči: “vozači lakog električnog vozila iˮ.

Član 10.

Posle člana 92. dodaju se čl. 92a‒92g koji glase:

“Član 92a

Vozač lakog električnog vozila obavezan je da za kretanje koristi biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vozač lakog električnog vozila može za kretanje da koristi pešačku stazu, pešačku zonu ili trotoar, ukoliko ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, pod uslovom da ne ometa kretanje pešaka i da se kreće brzinom pešaka, a najviše 5 km/h.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, vozač lakog električnog vozila može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h, ukoliko ne postoji mogućnost kretanja pešačkom stazom, pešačkom zonom ili trotoarom.

Član 92b

Vozač ne sme prevoziti drugo lice na lakom električnom vozilu.

Vozač lakog električnog vozila mora nositi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom, osim u zoni usporenog saobraćaja.

Vozač lakog električnog vozila mora nositi svetloodbojni prsluk ili biti osvetljen ili označen reflektujućom materijom noću i u uslovima smanjene vidljivosti kada se kreće biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom, pešačkom zonom i zonom usporenog saobraćaja.

Član 92v

Vozač ne sme da vozi lako električno vozilo prilikom prelaženja kolovoza, osim na prelazu biciklističke staze preko kolovoza.

Član 92g

Kada upravlja lakim električnim vozilom u saobraćaju na putu, vozač mora imati kod sebe tehničku dokumentaciju o vozilu kojim upravlja, iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila i dužan je da je da na uvid na zahtev ovlašćenog lica.ˮ

Član 11.

U članu 101. dodaje se stav 2. koji glasi:

“Na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou na kome nema branika ili polubranika niti uređaja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje voza, učesnici u saobraćaju mogu da pređu preko železničke pruge tek pošto se prethodno zaustave i uvere se da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kreće po šinama.”

Član 12.

U članu 122. na kraju stava 2. dodaje se nova rečenica koja glasi:

“Uz zahtev se prilaže dokaz o uplaćenoj taksi.ˮ.

U stavu 3, posle reči: “vožnjeˮ dodaju se zapeta i reči: “koju ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove pribavlja po službenoj dužnostiˮ.

Posle stava 7. dodaju se st. 8. i 9. koji glase:

“Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vodi evidenciju o izdatim dozvolama za vršenje probnih vožnji radi ispitivanja proizvedenog ili prepravljenog motornog, odnosno priključnog vozila, u elektronskoj formi, u skladu sa odredbama propisa o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove bliže uređuje izgled, sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 8. ovog člana.ˮ

Član 13.

U članu 123. stav 4. reči: “prethodnu saglasnost ministarstva, odnosno organa jedinica lokalne samouprave, nadležnog za poslove saobraćajaˮ zamenjuju se rečima:

“prethodno pribavljeno rešenje za tehničko regulisanje saobraćaja i saglasnost upravljača putaˮ.

Član 14.

U članu 137. stav 2. reči: “samo svetlima crvene bojeˮ zamenjuju se reči:ma:

“dvobojnim svetlima crvene i žute bojeˮ.

Član 149. menja se i glasi:

Član 15.

“Član 149.

Za regulisanje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou upotrebljavaju se semafori sa svetlima crvene i žute boje. Svetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno svetlo gore, a žuto svetlo dole, odnosno po horizontalnoj osi, jedno pored drugog: crveno svetlo levo, a žuto svetlo desno.

Svetla iz stava 1. ovog člana imaju sledeće značenje:

1)         crveno svetlo - zabranjen prolaz;

2)         žuto svetlo - zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka i

3)         trepćuće žuto svetlo - obaveza za sve učesnike u saobraćaju da se kreću uz povećanu opreznost zbog eventualnog nailaska voza jer semafor kojim se najavljuje približavanje voza nije ispravan ili se ne koristi, odnosno semafor i uređaj za zatvaranje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou nije ispravan ili se ne koristi.

Na semafor iz stava 1. ovog člana može se dodati uređaj za davanje zvučnih znakova kojim se učesnici u saobraćaju obaveštavaju o tome da je dat svetlosni saobraćajni znak kojim se najavljuje približavanje voza, odnosno spuštanje uređaja za zatvaranje saobraćaja na prelazu puta preko železničke pruge.ˮ

Član 153. menja se i glasi:

 

Član 16.

“Član 153.

Prelaz puta preko železničke pruge mora biti obeležen propisanom saobraćajnom signalizacijom.

Na prelazu puta sa savremenim kolovoznim zastorom (asfalt, beton, kocka i sl.) preko železničke pruge u istom nivou postavljaju se semafori kojima se reguliše saobraćaj na prelazu puta preko železničke pruge ili semafori sa branicima ili polubranicima, u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju.

Branicima i polubranicima kojima se zabranjuje i sprečava prelazak vozila preko železničke pruge, može se dodati uređaj za davanje zvučnih znakova koji upozoravaju na spuštanje branika ili polubranika i približavanje voza.

Kada su na prelazu puta preko železničke pruge postavljeni semafor, odnosno semafor sa branicima ili polubranicima, a uređaj za njihovu upotrebu nije ispravan ili se ne koristi, semafor mora pokazivati trepćuće žuto svetlo.

Bliže propise u pogledu tehničkih karakteristika i načina postavljanja branika ili polubranika, izgled i tehničke karakteristike semafora, donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.ˮ

Član 17.

U članu 158. stav 3. druga rečenica menja se i glasi:

“Nadležni organ iz člana 157. stav 1. ovog zakona izdaje rešenje za tehničko regulisanje saobraćaja na osnovu saobraćajnog projekta kojim se utvrđuje režim saobraćaja.ˮ.

Član 18.

U članu 180. stav 3. menja se i glasi:

“Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice koje upravlja vozilom vatrogasne službe ili vozilom za očuvanje javnog reda i mira, odnosno odbrane, vozačku dozvolu za kategoriju A može dobiti kada navrši 19 godina, za kategoriju S kada navrši 18 godina, a za kategoriju D kada navrši 21 godinu života. ˮ

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

“Bliže uslove koje moraju da ispunjavaju lica iz stava 3. ovog člana propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.ˮ

Član 19.

U članu 181. st. 7. i 8. reči: “najmanje dve godineˮ brišu se.

Član 20.

U članu 182. posle stava 9, dodaju se novi st. 10. i 11. koji glase:

“Licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje vozilima A1, A2 ili A kategorije, umesto probne vozačke dozvole, izdaje se vozačka dozvola u skladu sa odredbama člana 179. ovog zakona, ako poseduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilima AM i V kategorije.

Izuzetno, na vozača sa probnom vozačkom dozvolom, dok upravlja vozilom koje koristi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, Vojska Srbije i službe bezbednosti, ne primenjuju se ograničenja iz stava 5. tač. 1), 3), 4) i 5) i st. 7. i 9. ovog člana.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 12.ˮ

Član 21.

U članu 230. na kraju stava 1. dodaje se nova rečenica koja glasi:

“Ukoliko vozilo iz ovog stava učestvuje u saobraćaju, ali se na njemu ne osposobljava kandidat za vozača, propisane oznake se ne mogu nalaziti na vozilu, osim onih koje se postavljaju na bočne strane vozila.ˮ

Član 22.

U članu 246. stav 7. reči: “kao i vozila državnog organa nadležnog za zaštitu i spasavanje iˮ zamenjuju se rečima: “vozila državnog organa nadležnog za zaštitu i spasavanje i vatrogasne jedinice, kao i vatrogasna vozila dobrovoljnihˮ.

Član 23.

U članu 247. stav 1. reči: “u roku od osam danaˮ zamenjuju se rečima: “na poziv policijskog službenika, u roku od osam dana od dana prijema pozivaˮ.

Član 24.

U članu 249. stav 2. reč: “kaoˮ zamenjuje se rečima: “vozila koja se uvoze kao upotrebljavanaˮ.

U st. 6. i 8. posle reči: “licaˮ dodaju se zapeta i reči: “kao i obrascu zahteva,ˮ. Posle stava 13. dodaju se st. 14‒16. koji glase:

“Odredbe ovog člana ne primenjuju se na vozila, njihove uređaje, sklopove i opremu, dok ih koriste ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za poslove odbrane, Vojska Srbije ili službe bezbednosti Republike Srbije.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na vozila, njihove uređaje, sklopove i opremu koji se koriste isključivo u svrhe realizacije infrastrukturnih projekata. Saglasnost na uvoz ovih vozila izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, na zahtev ministarstva u čijem delokrugu je realizacija infrastrukturnog projekta. Ovo izuzeće se odnosi samo na period trajanja infrastrukturnog projekta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ministar nadležan za poslove saobraćaja donosi propise kojima se bliže određuju uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila od istorijskog značaja (oldtajmer), a vozila koja se uvoze kao upotrebljavana, koja nisu proizvedena u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, moraju da ispunjavaju uslove određene propisom koji bliže uređuje ispitivanje vozila.ˮ

Član 25.

U članu 250. stav 1. menja se i glasi:

“Prepravka vozila mora biti izvršena u skladu sa smernicama proizvođača vozila, kada smernice za takvu vrstu prepravke postoje, osim u slučaju kada proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, da saglasnost da se prepravka može izvršiti uz odstupanje od smernica proizvođača. Ukoliko za datu prepravku ne postoje smernice proizvođača vozila, prepravka se može izvršiti prema pravilima struke, uz ispunjenje zahteva propisa koji bliže uređuju ispitivanje vozila.ˮ

U stavu 2. reči: “završene najmanje akademske studije drugog stepena (master)ˮ zamenjuju se rečima: “najmanje stručni naziv master inženjer mašinstva, odnosno diplomirani inženjer mašinstvaˮ.

U stavu 6. reči: “se pojedinačno proizvodi i prepravljaˮ zamenjuju se rečima: “je pojedinačno proizvedeno ili prepravljenoˮ. Posle tačke, dodaje se nova rečenica koja glasi: “Izuzetno, ispitivanje se može izvršiti bez tehničke dokumentacije za određene vrste prepravki, u skladu sa propisom koji bliže uređuje ispitivanje vozila.ˮ

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

“U postupku utvrđivanja statusa, oduzimanja statusa i razvrstavanja vozila od istorijskog značaja ispitivanje tehničkih karakteristika i očuvanosti vozila može izvršiti pravno lice iz stava 6. ovog člana.ˮ

Dosadašnji st. 7-9. postaju st. 8-10.

Član 26.

U članu 263. stav 2. reči: “tri godineˮ zamenjuju se rečima: “pet godinaˮ.

U stavu 4. posle reči: “ispita za kontrolora tehničkog pregledaˮ dodaju se zapeta i reči: “načinu i uslovima za izdavanje dozvole (licence) za kontrolora tehničkog pregledaˮ.

Član 27.

U članu 264. stav 3. prva rečenica briše se.

U stavu 11. posle reči: “motokultivatoriˮ dodaju se zapeta i reči: “osim vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozačeˮ.

Posle stava 12. dodaje se stav 13. koji glasi:

“Izuzetno od odredaba st. 2. i 4. ovog člana, novoproizvedeno vozilo (vozilo koje je proizvedeno u godini koja prethodi datumu prve registracije, odnosno u godini kada se prvi put registruje), koje je prvi put registrovano u Republici Srbiji, prvom redovnom tehničkom pregledu podvrgava se najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije.ˮ

Član 28.

U članu 275. stav 1. tačka 14) tačka se zamenjuje zapetom. Dodaje se tačka 15) koja glasi:

“15) registarske tablice za vozila od istorijskog značaja (oldtajmere).ˮ.

Član 29.

U glavi HVIII u nazivu odeljka 12. zapeta i reči: “odnosno dokaza o učinjenom prekršajuˮ brišu se.

Član 295. menja se i glasi:

Član 30.

“Član 295.

“Policijski službenik će u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, od učinioca težeg prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, koji je u poslednje dve godine pravnosnažno osuđivan za teže prekršaje iz ove oblasti, privremeno oduzeti predmet koji je bio upotrebljen za izvršenje tog prekršaja.

Policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, privremeno, od učinioca prekršaja oduzeti predmet podoban za dokazivanje protivpravnog ponašanja.

Policijski službenik može u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, privremeno, od učinioca prekršaja oduzeti predmet namenjen ili upotrebljen za izvršenje prekršaja i ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, osim motornog vozila.

Troškove nastale u vezi sa čuvanjem privremeno oduzetog predmeta snosi lice od koga je predmet oduzet.

Privremeno oduzimanje predmeta iz st. 1. i 3. ovog člana može trajati do okončanja postupka pred nadležnim sudom. Oduzeti predmet iz stava 2. ovog člana teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, nakon isteka roka od 24 časa, bez odlaganja dostavlja pravnom, odnosno fizičkom licu od koga je predmet oduzet, osim ako zakonom nije drugačije određeno.ˮ.

Član 31.

U članu 296. stav. 4. reči: “stava 2.ˮ zamenjuju se rečima: “st. 2. i 3.ˮ.

Član 297. menja se i glasi:

Član 32.

“Član 297.

Privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno državni organ i organ jedinice lokalne samouprave i preduzetnik koji vrši prevoz u drumskom saobraćaju, dužno je da organizuje i obavlja kontrolu nad ispunjenošću uslova za učešće u saobraćaju na putu njihovih vozila i vozača, kao i uslova predviđenih drugim propisima od kojih zavisi bezbednost saobraćaja i obezbedi da ti uslovi budu ispunjeni.ˮ

Član 33.

U članu 301. stav 2. briše se.

Član 34.

U članu 307. stav 7. reči: “ako ono obavesti u pisanom obliku taj organ da je prestalo da obavlja obuku kandidata za vozače, iliˮ brišu se.

Posle stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:

“Organ iz stava 1. ovog člana doneće rešenje o oduzimanju dozvole za osposobljavanje kandidata kandidata za vozače, ako privredno društvo podnese obaveštenje da prestaje sa obavljanjem obuke kandidata za vozače, u roku od 30 dana od dana podnošenja obaveštenja.

Obaveštenje se može dostaviti i u elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument i elektronsko poslovanje.ˮ.

Dosadašnji st. 8-12. postaju st. 10-14.

U dosadašnjem stavu 13. koji postaje stav 15. broj: “12ˮ zamenjuje se brojem: “14ˮ. Dosadašnji stav 14. postaje stav 16.ˮ.

Član 35.

U članu 308. stav 4. reči: “ako bude obavešteno u pisanom obliku da je privredno društvo prestalo da obavlja tehničke preglede vozila,ˮ brišu se.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5 i 6. koji glase:

“Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove doneće rešenje o oduzimanju ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila, ako privredno društvo podnese obaveštenje da prestaje sa obavljanjem poslova tehničkih pregleda vozila, u roku od 15 dana od dana podnošenja obaveštenja.

Obaveštenje se može dostaviti i u elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski dokument i elektronsko poslovanje.ˮ.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 7. i 8.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 9, broj: “5ˮ zamenjuje se brojem: “7ˮ.

Član 36.

U članu 314a posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

“Ovlašćeno službeno lice u neposrednoj kontroli saobraćaja može izdati upozorenje učesniku u saobraćaju, odnosno odustati od procesuiranja određenih prekršaja za koje je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, ukoliko lice koje je učinilo takav prekršaj nije u prethodne dve godine evidentirano kao učinilac prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima.

Način postupanja i odlučivanja u situacijama iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje ministar unutrašnjih poslova.ˮ

Član 37.

U članu 325. stav 1. tačka 18) broj: “8ˮ zamenjuje se brojem: “9ˮ.

Član 38.

U članu 326. stav 1. tačka 19) menja se i glasi:

“19) člana 153. st. 1, 2 i 4,ˮ.

U tački 32) broj: “10ˮ zamenjuje se brojem: “11ˮ.

Član 39.

U članu 328. stav 2. tačka 15) menja se i glasi:

“15) člana 153. st. 1, 2 i 4,ˮ.

U tački 25) broj: “10ˮ zamenjuje se brojem: “11ˮ.

Član 40.

U članu 330. stav 1. na kraju tačke 23) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se tačka 24) koja glasi:

“24) upravlja lakim električnim vozilom na autoputu i motoputu i prevozi drugo lice mlađe od 14 godinaˮ.

Član 41.

U članu 331. stav 1. posle tačke 15) dodaje se tačka 15a) koja glasi:

“15a) člana 92a, na autoputu i motoputu,ˮ.

Član 42.

U članu 332a stav 1. posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

“8a) člana 88a,ˮ.

U tački 9) reči: “stav 1.ˮ zamenjuju se rečima: “st. 1. i 3.ˮ. Posle tačke 9) dodaju se tač. 9a)‒9v), koje glase:

“9a) člana 92a, osim na autoputu i motoputu, 9b) člana 92b st. 1. i 2, 9v) člana 92g,ˮ.

Član 43.

U članu 334. stav 1. posle tačke 29) dodaju se tač. 29a) i 29b) koje glase:

“29a) člana 92b stav 3, 29b) člana 92v,ˮ.

Član 44.

U članu 336. stav. 4. menja se i glasi:

“Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja za koji je predviđeno obavezno izricanje kaznenih poena ili prekršaja iz poglavlja “Obaveze vozača prema pešacimaˮ, u vozilu, odnosno na vozilu, kojim upravlja učinilac prekršaja, nalazi dete starosti do 12 godina, osim u autobusu kada se ne vrši organizovan prevoz dece, učiniocu prekršaja će se predviđeni broj kaznenih poena za taj prekršaj uvećati za 2.ˮ

Član 45.

U članu 338. stav. 4. menja se i glasi:

“Ukoliko se u vreme izvršenja prekršaja za koji je predviđeno obavezno izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom ili prekršaja iz poglavlja

“Obaveze vozača prema pešacimaˮ, u vozilu, odnosno na vozilu kojim upravlja učinilac prekršaja, nalazi dete starosti do 12 godina, osim u autobusu kada se vrši organizovan prevoz dece, učiniocu prekršaja će se predviđena zaštitna mera uvećati za dva meseca.ˮ

Član 46.

U članu 341. tačka 23) briše se.

Član 47.

Podzakonski akti utvrđeni ovim zakonom doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 48.

Obavezuje se upravljač železničke infrastrukture da semafore koji najavljuju približavanje voza na svim prelazima preko pruge u nivou, koji su u upotrebi i koji se nalaze na putu na dan stupanja na snagu ovog zakona, zameni sa semaforima sa dvobojnim svetlima u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredba člana 137. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RSˮ, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US, 55/14, 96/15 - dr. zakon, 9/16

- US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr. zakon, 87/18, 23/19 i 128/20  dr. zakon), prema kojoj se na prelazu puta preko železničke pruge saobraćaj vozila reguliše samo svetlima crvene boje i odredba člana 149. istog zakona prema kojoj se svetlosni saobraćajni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou daju naizmeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svetla u obliku kruga, što označava obavezu učesnika u saobraćaju da se zaustave, primenjuju se na prelazima puta preko železničke pruge regulisanim u skladu sa navedenim odredbama, do zamene semafora u skladu sa odredbama ovog zakona, a najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 49.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi član 163. stav 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, broj 24/18).

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt MUP, 08.12.2022.
Naslov: Redakcija