Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOLIZIJA ZKP I ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA: POVERENIK ZA ZAšTITU PODATAKA O LIčNOSTI TRAżI HITNO ZAKONSKO REGULISANJE ZAHTEVA TUżILAšTAVA ZA PODACIMA O ZDRAVSTVENOM STANJU PACIJENATA


Pravna baza Paragraf Lex

Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić zatražio je da se što pre pronađe zakonsko rešenje zbog sve češćih zahteva tužilaštava da zdravstvene ustanove dostave dokumentaciju o zdravstvenom stanju pacijenata, koje spada u domen "naročito osetljivih podataka o ličnosti".

Dodaje da se ti podaci mogu obrađivati samo na osnovu slobodno datog pristanka lica, a izuzetno bez pristanka, samo ako je to zakonom izričito propisano.

"U postojećoj situaciji, ako bi poštovao zahtev tužilaštva na osnovu čl. 282. ZKP zdravstvene ustanove trebalo bi da dostave medicinsku dokumentaciju javnom tužilaštvu. Međutim, ako bi to učinili, povredili bi dužnost čuvanja ličnih podataka iz člana 22. Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013) i počinili kažnjiv prekršaj utvrđen ovim zakonom" - naglašava Šabić.

 On pojašnjava da tužilaštva ovakve svoje zahteve zasnivaju na članu 282. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), prema kome javni tužilac može podneti zahtev državnim i drugim organima i pravnim licima da mu pruže potrebna obaveštenja. Istovremeno, naglašava on, Zakon o pravima pacijenata utvrđuje da su podaci o zdravstvenom stanju naročito osetljivi podaci koje su dužni da čuvaju svi zdravstveni radnici i saradnici i u čl. 22. utvrđuje da te dužnosti mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta ili na osnovu odluke suda.

 On kaže da uz uvažavanje činjenice da je novi ZKP uveo "tužilačku istragu", za razliku od dugogodišnje prakse u kojoj je za istragu bio nadležan sud, ne može se zaobići činjenica da za obradu ličnih podataka iz medicinske dokumentacije Zakon o pravima pacijenata i dalje izričito predviđa nadležnost suda. Šabić je dodao da zaštita podataka o ličnosti i potrebe efikasnog, ali zakonitog krivičnog postupka, zahtevaju da odnos između javnih tužilaštava i zdravstvenih ustanova, bude na jasan i nedvosmislen način zakonom uređen i poštovan u praksi. 

Izvor: Blic, 8.12.2014.