Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O UTVRĐIVANJU ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI: Akcija protiv trgovine ljudima apeluje na narodne poslanike i relevantne odbore Narodne skupštine RS da ne usvoje Predlog zakona, jer će to dovesti do neadekvatnog ispunjenja međunarodnih obaveza Srbije, dok će roditelji ostati uskraćeni za saznanja u vezi sa statusom svoje dece, a ozakoniće se povreda prava na porodični život


Akcija protiv trgovine ljudima (ASTRA) izražava zabrinutost povodom Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, koji će se uskoro naći pred poslanicima Narodne skupštine.

Roditelji nestalih beba decenijama pokušavaju do dođu do saznanja o sudbini svoje dece, da bi napokon presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Zorica Jovanović protiv Srbije (broj predstavke 21794/08) iz 2013. godine dobili priliku da se na njihova pitanja konačno odgovori. Srbiji je ovom presudom naloženo da u skladu sa članom 44 stav 2 Konvencije, "preduzme sve odgovarajuće mere, po mogućstvu putem Lex specialisa […] da osigura uspostavljanje mehanizma sa ciljem obezbeđenja pojedinačnog obeštećenja svim roditeljima u situaciji kao što je ili koja je dovoljno slična situaciji podnositeljke predstavke […]. Ovaj mehanizam bi trebalo da nadzire nezavisno telo, sa odgovarajućim ovlašćenjima, koje će moći da pruži pouzdane odgovore u vezi sa sudbinom svakog deteta i pruži odgovarajuću naknadu, prema slučaju".

ASTRA pozdravlja volju države da donošenjem zakona napokon reguliše ovo pitanje, kao i pojedina dobra rešenja koje ovaj Predlog zakona nudi. Ipak, strahuju da će predloženim Zakonom doći samo do formalnog ispunjenja obaveza iz navedene presude, a da će roditelji i dalje ostati uskraćeni za odgovore koji se odnose na sudbinu njihove dece.

Umesto uspostavljanja tela koje će imati snažna istražna ovlašćenja i biti sposobno da, u granicama zaštite privatnosti učesnika u postupku, javno istraži svaki od spornih slučajeva, postupak utvrđivanja istine o svakom konkretnom slučaju svodi se na vanparnični postupak, u kom je javnost samo po izuzetku uključena.

Član 14 Predloga zakona navodi da predlog može da podnese roditelj novorođenog deteta, pod uslovom da se obraćao državnim organima ili porodilištu u vezi sa statusom novorođenog deteta za koje se sumnja da je nestalo iz porodilišta u Republici Srbiji do momenta donošenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Zorica Jovanović protiv Srbije. Iz ASTRE navode da će na ovaj način veliki broj roditelja biti oštećen, posebno imajući u vidu da mnogi od njih navode da su se obraćali bolnicama koje su odbile da im dostave dokumentaciju, kao i da nisu bili upoznati sa drugim koracima koje je trebalo da preduzmu.

Takođe, odredbom u članu 16 da se "predlog može podneti sudu u roku od šest meseci od stupanja na snagu zakona" dodatno se ograničava pristup pravdi roditeljima koji su zainteresovani da se konačno otkrije istina o njihovoj novorođenoj deci i u svakom smislu je neadekvatan.

Imajući u vidu smisao koji ima donošenje zakona, kao i član 2 Predloga zakona kojim se kao cilj ovog zakona navodi "utvrđivanje činjenica pogodnih da se utvrdi istina o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji", ASTRA je mišljenja da član 21 ovog Predloga zakona i odluke koje iz njega proističu ni na koji način ne odgovaraju suštini problema koji treba regulisati. Dalje navode da bi ove odluke morale biti one kojima se utvrđuje da je dete umrlo, gde bi se postupak obustavio, odluke kojima se utvrđuje da je novorođenče nestalo, kao i sve činjenice u vezi sa nestankom deteta i na kraju – odluke kojima se utvrđuje da je dete nestalo, ali ne postoji dovoljno dokaza kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti nestanka.

U tom smislu neophodno je brisati odredbu člana 21 stav 3 Predloga zakona kojom se propisuje da se u slučaju u kom ne mogu da se utvrde ni činjenice koje objašnjavaju šta se sa nestalim detetom dogodilo, sud konstatuje da ne može da utvrdi status nestalog deteta. Ukoliko ovakva odredba ostane na snazi postupci koji će se voditi pred sudovima će u najvećem broju slučajeva dovesti samo do puke konstatacije suda da nije moguće utvrditi status nestalog deteta, što je daleko od pružanja prilike da se konačno utvrdi istina u svakom konkretnom slučaju koji se odnosi na novorođenčad za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici Srbiji.

Ovo su samo neki od nedostataka u Predlogu zakona koje je prema mišljenju ASTRE potrebno dodatno razmotriti i ispraviti.

ASTRA apeluje na narodne poslanike i relevantne odbore Narodne skupštine Republike Srbije da ne usvoje ovaj Predlog zakona, jer ne samo što će to dovesti do neadekvatnog ispunjenja međunarodnih obaveza Republike Srbije, već će i roditelji nestalih beba biti uskraćeni za saznanja u vezi sa sudbinom svoje dece, a ozakoniće se povreda prava na porodični život.

Izvor: Vebsajt Astra, 07.11.2016.
Naslov: Redakcija