Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKU KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE UTVRđUJE SE REšENJEM ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, A PLAćA TROMESEčNO - U ROKU OD 45 DANA OD DANA POčETKA TROMESEčJA, NA PROPISANI UPLATNI RAčUN JAVNIH PRIHODA. DO DOSPELOSTI PORESKE OBAVEZE PO REšENJU O UTVRđIVANJU POREZA NA IMOVINU ZA PORESKU GODINU, OBVEZNIK POREZ PLAćA AKONTACIONO - U VISINI OBAVEZE ZA POSLEDNJE TROMESEčJE PRETHODNE PORESKE GODINE


15. novembar 2015. godine je dan kada treba uplatiti poslednju ovogodišnju ratu poreza na imovinu. Ko tu obavezu ne ispuni na vreme, može očekivati da će kasnije platiti ne samo porez uvećan za zateznu kamatu već rizikuje i kaznu od najmanje 50.000 dinara.

Porez na imovinu plaća se u četiri rate, a one na naplatu dospevaju uvek 15. u mesecu. Osim u novembru, rate se plaćaju i u februaru, maju i avgustu. Ovaj porez, u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon), ubira lokalna samouprava pa ona i šalje rešenja o tome.

Svake godine tokom leta sve opštine donesu odluku i pošalju rešenja. Za prve dve rate porez se plaća obično akontaciono. To znači da obveznik sam izračunava svoje obaveze, a na osnovu rešenja za prethodnu godinu. Kod prvog roka uplaćuje četvrtinu prihoda. Ukoliko rešenje u međuvremenu stigne, treba da plati četvrtinu upisanog iznosa za drugu ratu. Ukoliko je suma u rešenju manja od prošlogodišnje, smanjuje i ratu, ili je povećava ukoliko je suma po rešenju veća. S novim rešnjem usklađuje se svaka od četiri rate.

U ispunjavanju ove poreske obaveze ne treba kasniti, jer se za svaki dan docnje naplaćuje zatezna kamata. Ona uvek iznosti deset odsto plus referentna kamatna stopa na godišnjem nivou, pa je sada to 14,5 odsto. Uvećanje poreske obaveze za zateznu kamatu nije jedini dodatak koji se plaća zbog preskakanja roka. Članom 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014) predviđeno je da obveznici koji nisu na vreme platili obavezu mogu biti kažnjeni tako što će se ona uvećati 50 odsto, a ne može biti manja od 50.000 dinara. Nadležni u poreskoj administraciji su smatrali da će tako naterati građane da ažurnije ispunjavaju obaveze.

Porez na imovinu se računa na osnovu tržišne vrednosti, odnosno ona se uzima kao osnovica. A poznato je da cene nekretnina iz godine u godinu padaju pa bi i porez u 2016. godini mogao imati niže sume u rešenjima. Opštinske poreske administracije su obavezne da to uzmu u obzir kod razreza poreza.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon)

Član 39

Porez na imovinu obvezniku koji ne vodi poslovne knjige utvrđuje se rešenjem organa jedinice lokalne samouprave, a plaća tromesečno - u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Do dospelosti poreske obaveze po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za poresku godinu, obveznik iz stava 1. ovog člana porez plaća akontaciono - u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine.

Na iznose akontacija koje nisu plaćene u roku iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da plati kamatu koja se obračunava u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Pozitivnu razliku između poreza utvrđenog rešenjem organa jedinice lokalne samouprave i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik iz stava 1. ovog člana dužan je da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreza.

Ako je obveznik akontaciono platio više poreza nego što je bio dužan da plati prema obavezi utvrđenoj rešenjem, više plaćeni porez uračunava se za namirenje dospelog neizmirenog poreza na imovinu za druge nepokretnosti, ili poreza za naredno tromesečje, ili se obvezniku vraća na njegov zahtev.

Obveznik iz stava 1. ovog člana, kome poreska obaveza nastane u toku poreske godine, dužan je da porez za tromesečje u kome je nastala poreska obaveza, plati u srazmernom iznosu od nastanka poreske obaveze do isteka tog tromesečja, u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreza, a za preostala tromesečja - u roku od 45 dana od dana početka svakog od njih.

Ako rešenje za preostala tromesečja iz stava 6. ovog člana nije dostavljeno pre isteka roka od 45 dana od dana početka tromesečja - za ta tromesečja porez se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreza.

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014)

Opšte odredbe o kamati

Član 75

Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti.

Kamata se obračunava za kalendarski broj dana perioda docnje u izmirenju obaveza u odnosu na kalendarski broj dana u godini (365, odnosno 366 dana) dekurzivnim načinom obračuna, bez pripisa kamate glavnici istekom obračunskog perioda.

Kamata se u smislu stava 3. ovog člana obračunava za sve kalendarske dane u obračunskom periodu.

Obračunski period je period od prvog dana docnje do dana plaćanja tokom kojeg se kamata evidentira svakog poslednjeg radnog dana u kalendarskom mesecu.

Ukupan iznos kamate predstavlja zbir obračunate kamate za pojedine obračunske periode iz stava 5. ovog člana.

Ako se u toku kontrole utvrdi razlika poreske obaveze, kamata se obračunava od dana kada je poresku obavezu poreski obveznik bio dužan da plati.

Na iznos više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana prijema zahteva za povraćaj.

Ako je osnov za povraćaj poništeno ili izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza.

Ako se obvezniku poreza na dodatu vrednost, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, ne izvrši povraćaj tog poreza, kamata se obračunava od narednog dana od dana isteka tog roka.

Obvezniku koji je podneo zahtev za refakciju, odnosno za refundaciju poreza, kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana donošenja rešenja kojim mu je utvrđeno pravo na refakciju, odnosno za refundaciju.

Način evidentiranja kamate ministar bliže uređuje aktom iz člana 163. stav 2. ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Vujošević, 07.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija