Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona u ministarstvima za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i zdravlja, a u vezi najava za uvođenje "mehanizma kontrole bolovanja"


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu zdravlja.

Postupak je pokrenut povodom vesti objavljenoj u medijima, a i na veb sajtu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u kojoj se između ostalog navodi: "Ministri vlade dogovorili su sa ambasadorom Kine u Srbiji i direktorom smederevske Železare mehanizam kontrole bolovanja... kao i na koji način će se on sprovoditi... ovo će biti jedna vrsta pilot projekta, koji će, ukoliko bude dao dobre rezultate, biti opšte primenjivan..."

Poverenik stoji na stanovištu da je uređivanje pravila o bolovanju zakonska materija. Ta pravila su sa različitih aspekata uređena sa više naših zakona (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon)...).

Pravilima koja su utvrđena navedenim zakonima uspostavlja se jedinstven sistem koji ne sme i ne može biti menjan, niti se može zasnivati na bilo kakvim sporazumima sa stranim investitorima, pogotovo ne sa pojedinim od njih.

Polazeći od navedenog, a imajući u vidu da bilo kakav "mehanizam kontrole bolovanja" podrazumeva obradu podataka o ličnosti, i to podataka koji su po zakonu naročito osetljivi, Poverenik je od oba ministarstva zatražio da se u roku od tri dana izjasne o tome šta navedeni "pilot projekat" kao i "dogovoreni mehanizam kontrole bolovanja" podrazumevaju, koji je pravni osnov za navedenu obradu podataka o ličnosti, kao i o nizu drugih pitanja koja se odnose na vrstu podataka čija se obrada podrazumeva, ko će vršiti tu obradu, ko su korisnici podataka i sl.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 06.10.2017.
Naslov: Redakcija