Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU: PRILIKOM POSTAVLJANJA ELEMENATA NA TERITORIJI BEOGRADA IZVOđAčI ćE MORATI DA SE PRIDRžAVAJU KATALOGA URBANE OPREME


Izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015 i 75/2016), koje su stupile na snagu krajem jula, definisana su uputstva za izbor urbane opreme, mobilijara i teksture koji se postavljaju na području Generalnog urbanističkog plana Beograda. Na ovaj način određene su karakteristike i izgled pojedinačnih elemenata koji će se ubuduće postavljati na otvorenim javnim gradskim prostorima, kako bi se ostvario vizuelni kvalitet otvorenih javnih prostora.

Poznavanje Kataloga urbane opreme značajano je za učesnike u postupcima na gradskim tenderima za izgradnju i uređenje površina javne namene, s obzirom da će u svojim ponudama izvođači morati da se pridržavaju novih odredbi o komunalnom redu, odnosno moraće da paze da ponuđeni elementi urbane opreme budu u skladu sa katalogom.

Katalog urbane opreme je rezultat analize dosadašnje prakse postavljanja elemenata na teritoriji grada Beograda, onako kako su do sada tu praksu sprovodile nadležne gradske institucije i javna preduzeća. Na osnovu analize izvršena je selekcija postojećih elemenata čime je utvrđeno koji elementi se zadržavaju, koji elementi se zadržavaju sa određenim stepenom korekcije, a koje elemente treba potpuno ukloniti i zameniti novim. U skladu sa tim izvršen je izbor i korekcija postojećih elemenata i dizajnirani su novi elementi urbane opreme i mobilijara.

Katalog urbane opreme neće morati da se primenjuje samo u slučajevima javnih konkursa uređenja i oblikovanja javnih gradskih prostora, na kojima će se dolaziti do autorskih rešenja.

Pored navedenog, u otvorenim javnim gradskim prostorima i urbanim celinama u kojima dominiraju određeni materijali i način opremanja, a ne poklapaju se sa preporukama za zonu kojoj dati prostor pripada, predlog rekonstrukcije i primenjenih elemenata može se prilagoditi karakteru posmatranog prostora. Takođe, u skladu sa tehnološkim napretkom, biće moguće usavršavati predložene elemente.

Izvor: Vebsajt Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, 08.08.2016.
Naslov: Redakcija