Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA - Tekst propisa


Član 1.

            U Zakonu o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS”, br.88/2021), u članu 5. stav 1. posle tačke 45) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 46), 47) i 48), koje glase:

            “46) elektronska cigareta označava proizvod koji se može koristiti za inhaliranje pare (aerosola) sa ili bez nikotina putem usnika ili bilo koji sastavni deo ovog proizvoda uključujući uložak, rezervoar za dopunu i uređaj bez uloška ili rezervoara za dopunu. Elektronska cigareta može biti za jednokratnu upotrebu ili za ponovno punjenje pomoću tečnosti za punjenje i rezervoara za dopunu ili za punjenje pomoću uloška za punjenje za jednokratnu upotrebu;

            47) tečnost za punjenje elektronskih cigareta sa ili bez nikotina označava proizvod za ponovno punjenje elektronske cigarete, kao i tečnost sadržanu u elektronskoj cigareti ili u delovima elektronske cigarete;

            48) drugi proizvodi sa ili bez nikotina su proizvodi koji nisu duvanski proizvodi, ali koji u pogledu načina upotrebe odgovaraju duvanskim proizvodima i koji su namenjeni za pušenje, šmrkanje, sisanje, žvakanje ili inhaliranje pare (aerosola).”

Član 2.

            U članu 23. stav 1. posle reči: “duvanskih proizvoda” dodaje se zapeta i reči: “elektronskih cigareta, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, drugih proizvoda koji su namenjeni za pušenje šmrkanje, sisanje, žvakanje ili inhaliranje pare (aerosola)”.

            U stavu 2. posle reči: “duvanski proizvod” dodaje se zapeta i reči: “elektronske cigarete, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, druge proizvode koji su namenjeni za pušenje, šmrkanje, sisanje, žvakanje ili inhaliranje pare (aerosola)”.

            Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi: “Zabranjuje se da lica mlađa od 18 godina prodaju proizvode iz stava 1. ovog člana.”

Član 3.

            U članu 188. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

“5) postupi suprotno članu 23. st. 1. i 3. ovog zakona;”

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu i počinje da se primenjuje narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021 - u daljem tekstu: Zakon) uređuje prava i obaveze potrošača, intrumente i način zaštite prava potrošača, informisanje i unapređenje znanja potrošača o njihovim pravima i načinima zaštite prava, prava i obaveze udruženja i saveza čija je oblast delovanja ostvarivanja ciljeva zaštite potrošača, vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, prava i obaveze državnih organa u oblasti zaštite potrošača i drugih pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača.

Imajući u vidu predmet ovog zakona, kao i da zakon predviđa posebnu zaštitu maloletnika, isti je od naročitog značaja za uspostavljanje mehanizma koji treba da obezbedi sigurno okruženje u zaštiti mladih koji u razdoblju odrastanja formiraju životne navike.

Ovo iz razloga što obrasci ponašanja i odabir životnog stila mladih imaju uticaj na trenutno zdravlje, ali i na zdravlje u budućnosti. Rano eksperimentisanje, vršnjački pritisak, nedovoljna društvena podrška i nejasni roditeljski stavovi pogoduju ranom usvajanju pušačkih navika. Istovremena upotreba duvanskih proizvoda povezana je sa povećanim rizikom od zavisnosti od nikotina i zdravstvenih komplikacija povezanih sa pušenjem. Rastuća popularnost istovremene upotrebe cigareta i elektronskih cigareta i/ili duvana za vodene lule izaziva zabrinutost, posebno zbog izloženosti adolescenata nikotinu.

U tom smislu, potrebno je imati u vidu da su elektronske cigarete štetne kao i svi drugi duvanski proizvodi, uprkos tome što ih duvanska industrija reklamira kao manje štetne ili kao sredstvo za odvikavanje od pušenja što je nalaz Svetske zdravstvene organizacije. Naime, Svetska zdravstvena organizacija je 2016. godine na sednici Okvirne konvencije o kontroli duvana predstavila poseban izveštaj o elektronskim cigaretama i sličnim proizvodima, razmatrajući glavne podatke i dokaze o štetnosti ovih proizvoda koji su tada bili dostupni. Dalje, utvrđeno je da aerosol odnosno tečnost u okviru elektronskih cigareta obično uključuje različite hemijske supstance. Mnoge od ovih hemikalija su toksične i poznato je da mogu uticati na zdravlje što za rezultat ima patološke promene u različitim organima. Svetskoj zdravstvenoj organizaciji prijavljeno je da se u različitim elektronskim cigaretama koristi oko 8.000 aroma, čiji efekti po zdravlje čoveka još nisu poznati.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sproveo je globalno istraživanje o upotrebi duvana sprovedenog u Srbiji 2017. godine, u kome je utvrđeno da je u Srbiji elektronsku cigaretu probalo 6 odsto učenika starosti od 13 do 15 godina.

Sprovedena je Globalna anketa mladih o duvanu 2017. u Srbiji na nacionalno reprezentativnom uzorku od 3362 učenika uzrasta 13-15 godina. Učenici su kategorisani u osam grupa na osnovu njihovog iskustva sa upotrebom cigareta, e-cigareta i vodenih lula. Da bi se istražile razlike u sociodemografskim i psihosocijalnim karakteristikama, učenici su dalje raspoređeni u četiri grupe: ne-korisnici; ekskluzivni korisnici cigareta; korisnici e-cigarete i/ili vodene lule koji ne puše cigarete; korisnici cigareta i drugih proizvoda.

Rezultat je pokazao da među učenicima od 13 do 15 godina najčešći obrazac upotrebe duvana/nikotina je upotreba vodene lule i/ili e-cigarete bez pušenja cigareta (7,5%, 95% CI: 6,6-8,4), a zatim ekskluzivna cigareta upotreba (5,8%, 95% CI: 5,0-6,6). Među pušačima cigareta 52,8% su bili isključivo pušači cigareta. To što većina njihovih prijatelja puši je zajednički prediktor za isključivu cigaretu (AOR=33,2, 95% CI: 14,52-75,90), lulu za vodu i/ili e-cigaretu (AOR=2,57, 95% CI: 1,56-4,25) i cigarete i upotreba drugih proizvoda (AOR=52,3, 95% CI:12,28-223,22) u poređenju sa neupotrebom nijednog proizvoda, a isto je i u slučaju izloženosti na prodajnom mestu: ekskluzivna cigareta naspram na bilo koji korisnik proizvoda (AOR =1,82, 95% CI: 1,22-2,73); lula za vodu i/ili/ecigareta u odnosu na bilo koji korisnik proizvoda (AOR=1,64, 95% CI:1,18-2,28); i cigareta i drugih proizvoda u odnosu na korisnike proizvoda (AOR=3,40, 95% CI: 1,99-5,80).

Većina studija o uporednom korišćenju duvanskih/nikotinskih proizvoda je iz SAD-a i neke visoko naseljene zemlje i često se suočavaju sa različitim izazovima u poređenju sa onima u drugim regionima sveta. Za Evropu su dostupni ograničeni podaci, uglavnom dolaze iz zemalja članica EU. Podaci o dvostrukoj upotrebi duvana/nikotina među mladima koji dolaze iz evropskih zemalja u razvoju koje nisu članice EU su oskudni, a prema saznanjima, nijedna od studija nije istraživala uporednu upotrebu cigareta i elektronskih cigareta. Region Zapadnog Balkana u Evropi je posebno ranjiv jer se ove zemlje razlikuju po zakonodavstvu od zemalja članica EU u kojima je primenjena Direktiva o duvanskim proizvodima (2014/40/EU) i reguliše kako duvanske proizvode (npr. ambalažu, etiketiranje, sastojke) tako i elektronske cigarete. U Srbiji, najnaseljeniju zemlju ovog regiona, regulisanje duvanskih proizvoda i e-cigareta do sada nije usklađeno sa zakonodavstvom i preporukama EU.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sproveo je u toku školske 2018/2019. godine istraživanje kao deo međunarodnog ESPAD (European School Survey

Project on Alcohol and Other Drugs) istraživanja, koje se sprovodi u više od 40 evropskih zemalja prema istoj metodologiji. Ovo istraživanje obezbeđuje validne podatke o rizičnom ponašanju učenika u Srbiji.

Podaci u ovom istraživanju govore da je 17,7% učenika prvih razreda srednjih škola bar jednom tokom života probalo elektronske cigarete i među njima je više dečaka nego devojčica (grafikon 4), a među onima koji su ih koristili u prethodnih 30 dana (5,5% učenika), najviše je onih koji su ih konzumirali manje od jednom nedeljno.

U Srbiji je pre 13. godine života elektronsku cigaretu (e-cigaretu) probalo 4,4% učenika prvih razreda srednjih škola, a 0,9% je u ovom ranom uzrastu već koristilo ovaj proizvod svakodnevno.

Velika popularnost upotrebe elektronskih cigareta i drugih elektronskih sistema za isporuku nikotina, među mladima i odraslima koji ne puše predstavlja značajan javnozdravstveni problem, jer podstiču zavisnost od nikotina i izlažu korisinke kancerogenim supstancama, istovremeno povećavaju verovatnoću da će pojedinici početi da koriste druge duvanske proizvode, kao što su cigarete.

Zaključak svih sprovedenih istraživanja je da konzumiranjem elektronske cigarete, sa ili bez nikotinskog punjenja, u vazduh ne šalje samo vodenu paru, već i niz hemikalija (propilen glikol, nikotin, arome, specifični nitrozamini, aceton, formaldehid, acetaldehid, benzopiren) pri čemu se štetni efekti ovih proizvoda odražavaju i na zdravlje pojedinaca i intezivno se šire na sve komponetne životne sredine.

Osnovni cilj izmena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača jeste da se zabrani prodaja elektronskih cigareta i drugih proizvoda maloletnicima, kao posebno osetljivoj kategoriji. Upravo ovaj cilj se postiže definisanjem elektronskih cigareta, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, kao i drugih proizvoda, namenjenih za pušenje, šmrkanje, sisanje, žvakanje ili inhaliranje pare, kao i zabrana prodaje ovih proizvoda omogućiće brzu, efikasnu i delotvornu zaštitu maloletnika. Na ovaj način će se omogućiti i sankcionisanje u slučaju prodaje, usluživanja i poklanjanja elektronskih cigareta i drugih sličnih proizvoda.

Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača postiže se harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača predložene su definicije elektronskih cigareta, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i drugih proizvoda sa ili bez nikotina na osnovu definicija iz Direktive (EU) 2014/40 o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duvanskih i srodnih proizvoda.

Dakle, kako je važećim Zakonom o zaštiti potrošača u članu 23. propisana zabrana prodaje, usluživanja i poklanjanja alkoholnih pića, uključujući piva, duvanskih proizvoda ili pirotehničkih sredstava, licima mlađim od 18 godina života, kao i da u slučaju sumnje da je potrošač lice mlađe od 18 godina, trgovac nije dužan da proda ili usluži alkoholno piće, pivo, duvanski proizvod ili pirotehnička sredstva dok potrošač ne omogući trgovcu uvid u važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, a u međuvremenu su se pojavili novi proizvodi koji po svojoj prirodi nisu duvanski proizvodi, te da u pravnom sistemu Republike Srbije oni do sad nisu prepoznati, stvorila se obaveza da zaštita maloletnika obuhvati i ove proizvode.

III. OBJAŠNjENjA POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona vrše se dopune člana 5. Zakona, tako što se definiše da je elektronska cigareta proizvod koji se može može koristiti za inhaliranje pare (aerosola) sa ili bez nikotina putem usnika ili bilo koji sastavni deo ovog proizvoda uključujući uložak, rezervoar za dopunu i uređaj bez uloška ili rezervoara za dopunu. Zatim, određeno je da elektronska cigareta može biti za jednokratnu upotrebu ili za ponovno punjenje pomoću tečnosti za punjenje i rezervoara za dopunu ili za punjenje pomoću uloška za punjenje za jednokratnu upotrebu.

Isti član dopunjuje se definicijom tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sa ili bez nikotina kao proizvoda za ponovno punjenje elektronske cigarete, kao i tečnost sadržanu u elektronskoj cigareti ili u delovima elektronske cigarete. Takođe, predlaže se određivanje da su drugi proizvodi sa ili bez nikotina proizvodi koji nisu duvanski proizvodi, ali koji u pogledu načina upotrebe odgovaraju duvanskim proizvodima i koji su namenjeni za pušenje, šmrkanje, sisanje, žvakanje ili inhaliranje pare (aerosola).

Navedene dopune člana 5. Nacrta učinjene su u cilju bolje primene Zakona i njegovog lakšeg sprovođenja.

Članom 2. Nacrta zakona dopunjuje se član 23. Zakona tako što se pored zabrane prodaje, usluživanja i poklanjanja alkoholnih pića, uključujući pivo, duvanskih proizvoda, pirotehničkih sredstava licima mlađim od 18 godina života dodaje ista zabrana u pogledu elektronskih cigareta sa ili bez nikotina i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, kao i drugih proizvoda namenjenih za pušenje, šmrkanje, sisanje, žvakanje ili inhaliranje pare (aerosola).

Istim članom Nacrta, član 23. Zakona dopunjen je tako što u slučaju sumnje da je potrošač lice mlađe od 18 godina, trgovac nije dužan da proda ili usluži, pored alkoholnog pića, piva, duvanskih proizvoda, pirotehničkih sredstva, sada i elektronske cigarete, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, kao i druge proizvode, namenjenih za pušenje, šmrkanje, sisanje, žvakanje ili inhaliranje pare (aerosola), dok potrošač ne omogući trgovcu uvid u važeću ličnu kartu i pasoš.

Članom 2. Nacrta zakona dodaje se stav 3. u članu 23. Zakona kojim se uvodi zabrana da lica mlađa od 18 godina života prodaju alkoholna pića, uključujući pivo, duvanske proizvode, pirotehnička sredstva, elektronske cigarete i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, kao i druge proizvode namenjene za pušenje, šmrkanje, sisanje, žvakanje ili inhaliranje pare.

Članom 3. Nacrta zakona izmenjen je i dopunjen član 188. Zakona tako što se propisuje prekršaj za postupanje suprotno članu 23. st. 1. i 3. Zakona.

Član 4. Nacrta zakona predlaže se stupanje na snagu ovog zakona i početak primene.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, 05.05.2023.