Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Preispitati važeći normativni okvir kojim je uređena izgradnja malih hidroelektrana u Republici Srbiji


Radi sprečavanja daljih mogućih negativnih prirodnih posledica i u cilju zaštite i očuvanja prirodne raznovrsnosti, neophodno je da nadležni organi javne vlasti sagledaju i preispitaju važeći normativni okvir kojim je uređena izgradnja malih hidroelektrana u Republici Srbiji u skladu sa stručnim mišljenjima i studijama u ovoj oblasti.

Takođe, potrebno je da Ministarstvo zaštite životne sredine preispita sprovođenje nadzora nad radom svih postojećih malih hidroelektrana, kao i sve dosada izdate saglasnosti, stoji između ostalog u mišljenju sa preporukama Zaštitnika građana.

Dosadašnji rezultati analize stanja životne sredine izvršenih od strane nadležnih državnih organa i stručne javnosti ukazuju da izgradnja malih hidroelektrana na vodotocima može imati štetan uticaj i negativne posledice po životnu sredinu, a koje se ogledaju u presušivanju vodotoka nizvodno od vodozahvata, ugrožavanju izvora pijaće vode, destrukciji korita i priobalja, smanjenju populacije biljnog i životinjskog sveta, te sveukupnom uticaju na lokalno stanovništvo. Negativan uticaj na prirodno okruženje je naročito izražen u zaštićenim područjima i na malim vodotocima.

Radi sprečavanja daljih mogućih negativnih prirodnih posledica, a sve u cilju zaštite i očuvanja prirodne raznovrsnosti, neophodno je da nadležni organi javne vlasti sagledaju i preispitaju važeći normativni okvir kojim je uređena izgradnja malih hidroelektrana u Republici Srbiji, i to pre svega u zaštićenim područjima, uzimajući u obzir stručna mišljenja i urađene studije u ovoj oblasti.

* * *

S tim u vezi, u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih sloboda i prava, Zaštitnik građana daje mišljenje:

            - da Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ponovo sagleda potencijale malih hidroelektrana kao obnovljivog izvora energije u odnosu na njihove uticaje na životnu sredinu, kao i preispita opravdanost donetih podsticajnih mera u ovoj oblasti;

            - da u međuvremenu, Ministarstvo zaštite životne sredine bez odlaganja preduzme sve neophodne mere iz svoje nadležnosti kako bi se u što skorijem roku sačinile, a potom i predložile izmene Zakona o zaštiti prirode u pravcu zabrane izgradnje i rada malih hidroelektrana u zaštićenim područjima u svim režimima zaštite i da se shodno tome, izmene i usklade svi odgovarajući podzakonski akti; kao i

            - da Ministarstvo zaštite životne sredine razmotri mogućnost izmene važećih propisa u cilju propisivanja strožih uslova za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji cele Srbije, i to tako što će predvideti obavezno sprovođenje svih faza postupka procene uticaja za sve male hidroelektrane, nezavisno od njihove instalisane snage i lokacije, čime će se obezbediti realno sagledavanje njihovog uticaja na prirodno okruženje.

Kako bi se u međuvremenu predupredila mogućnost daljeg ugrožavanja životne sredine, te obezbedilo adekvatno preventivno delovanje i ostvarili ciljevi zakonskih propisa u ovoj oblasti, Zaštitnik građana upućuje Ministarstvu zaštite životne sredine sledeće

P R E P O R U K E

I

Potrebno je da Ministarstvo zaštite životne sredine preko inspekcije za zaštitu životne sredine i u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, preispita mogućnost vršenja vanrednih inspekcijskih nadzora nad radom svih izgrađenih i započetih projekata izgradnje malih hidroelektrana nad kojima dosad nije vršen nadzor, kako bi se utvrdilo da li su u svakom pojedinačnom slučaju bili ispunjeni zakonom propisani uslovi, a naročito da li su u svim slučajevima dobijeni uslovi zaštite prirode i da li se predviđene mere zaštite sprovode.

II

Potrebno je da Ministarstvo zaštite životne sredine po službenoj dužnosti utvrdi da li postoje neki od razloga za ponavljanje svih dosada okončanih postupaka davanja saglasnosti Ministarstva na studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekata izgradnje malih hidroelektrana.

III

Potrebno je da Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, u slučajevima u kojima su uočene štetne posledice naloži nosiocu projekta, odnosno aktivnosti, njihovo otklanjanje ili preduzimanje kompenzacijskih mera.

IV

Potrebno je da Ministarstvo zaštite životne sredine sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donese podzakonski akt koji će regulisati minimalni održivi protok, shodno članu 81. Zakona o vodama.

Ministarstvo zaštite životne sredine će u roku od 60 dana od dana prijema preporuke, obavestiti Zaštitnika građana o merama koje su do tada preduzete u izvršenju upućenih preporuka, a u narednom periodu redovno će ga obaveštavati o aktivnostima koje se preduzimaju radi njihovog izvršenja i utvrđenim rezultatima.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 03.05.2019.
Naslov: Redakcija