Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE: Zakon donosi novine koje se odnose na mogućnost učešća organizacija civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 19. aprila 2018. godine Zakon o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018 - dalje: Zakon).

U koordinaciji sa svim relevantnim institucijama i kroz široki konsultativni proces (državni organi, poslovni sektor, OCD i lokalne vlasti), koji je trajao tokom tri godine, Vlada je pripremila paket regulative koji uređuje planski sistem u Republici Srbiji (Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije i dve uredbe: Predlog uredbe o metodologiji za upravljanje javnim politikama i Predlog uredbe o metodologiji za izradu srednjeročnih planova organa državne uprave, koje će uslediti u narednom periodu.)

Cilj ovog Zakona i podzakonskih akata je uspostavljanje efikasnog, transparentnog, koordinisanog i realističnog sistema planiranja, koje pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije i sprovođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji. Ovaj Zakon uvodi sistem odgovornosti za rezultate i stvara okvir za merenje efikasnosti rada u javnoj upravi.

Zakon donosi nekoliko značajnih novina koje se odnose na mogućnost učešća organizacija civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika u Republici Srbiji:

  • njime je predviđena značajna odredba (član 3.) koja se odnosi na učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika i to kroz ostvarivanje načela javnosti i partnerstva, koje podrazumeva da se javne politike utvrđuju u okviru transparentnog i konsultativnog procesa, odnosno da se kako tokom izrade i sprovođenja planskih dokumenata, tako i tokom analize efekata i vrednovanja učinaka javnih politika, sprovodi transparentan proces konsultacija sa svim zainteresovanim stranama i ciljnim grupama, uključujući i udruženja i druge organizacije civilnog društva;
  • predviđeno je da inicijativu za izmenu, izradu i usvajanje dokumenta javnih politika nadležnom predlagaču mogu da podnesu i udruženja odnosno druge organizacije civilnog društva (član 30.);
  • uvodi se i obaveza sprovođenja konsultacija u svim fazama izrade dokumenta javnih politika (član 34.), koja podrazumeva da je nadležni predlagač dužan da omogući učešće svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u procesu konsultacija, koje sprovodi tokom izrade dokumenta javnih politika, što podrazumeva i udruženja građana i drugih organizacija civilnog društva.

Zakon počinje da se primenjuje od 29. oktobra 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 27.04.2018.
Naslov: Redakcija