Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: KONTROLNE LISTE PORESKE UPRAVE


Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 29. aprila 2015. godine, a u punoj primeni je od 30. aprila 2016. godine.

U skladu sa Zakonom kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.

Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.

Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini obrasce kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.

Imajući u vidu gore navedeno, Poreska uprava objavila je kontrolne liste iz svoje nadležnosti:

Kontrolna lista - akcize

Kontrolna lista - automati

Kontrolna lista - član 7 prenos potraživanja

Kontrolna lista - devizno poslovanje - plaćanje naplata

Kontrolna lista - direktne investicije rezidenata u inostranstvu

Kontrolna lista - faktoring poslovi

Kontrolna lista - fiskalne kase

Kontrolna lista - investicioni radovi rezidenata u inostranstvu

Kontrolna lista - klađenje

Kontrolna lista - klasične igre

Kontrolna lista - menjački poslovi

Kontrolna lista - nagradne igre u robi i uslugama

Kontrolna lista - on line klađenje

Kontrolna lista - popis robe - vanredni popis

Kontrolna lista - popis robe

Kontrolna lista - porez na dobit pravnih lica

Kontrolna lista - prebijanje kreditni poslovi

Kontrolna lista - prebijanje spoljnotrgovinskog prometa

Kontrolna lista - radno pravni status zatečenih lica

Kontrolna lista - trajni prestanak menjačkih poslova

Kontrolna lista - legalnost softvera

Kontrolna lista - PDV

Kontrolna lista - porez na dohodak građana - 1

Kontrolna lista - porez na dohodak građana - 2

Izvor: Redakcija, 08.05.2016.